Back

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, 1966-06-01

Οἱ ΚΑΛΕΣ οι”. σσ θὈσυοσ οὐ σσ” Ὁ διδάσκαλος ὅταν πρὀκειται νὰ κατα- σκευάση ἐρωτήσεις πρέπει νὰ ἔχη ὑπ ὄ- ψη του τὰ ἑξῆς: |. Πο.ὸὀ σκοπὀ ἔχει ἡ ἐρώτηση 2. Εἶναι κατάλληλη γιὰ τὴν τάξη 3. Τὰ παιδιά τὴν καταλαθαίνουν, ᾱ. Μποροῦν νὰ τὴν ἀπαντήσουν 5. Μπορεῖ ὁ διδάσκαλος νὰ τὴν ἀἁπαν- τήση ὀρθὰ καὶ μὲ σαφήνεια 6. ᾽Απαιτεῖται μιὰ µόνο ἀπάντηση ἣ δυό Μετὰ τὸ µάθηµα ὁ διδάσκαλος ἂς ὑύπο- ῥάλη τὲς ἑξῆς ἐρωτήσεις στὸν ἑαυτό του: 1. Πόσο εἴχαν πετόχει τὸν σκοπό τους οἱ ἐρωτήσεις µου 2. Πῶς ἐπηρέασαν τὸ µάθηµα 3, Γιατὶ μερικὲς ἦσαν ἀνεπιτυχεῖς, 4. Ποιὲς ἐπέτυχαν πολὺ καὶ ποιὲς ἀπέ- τυχαν καὶ γιατί 5. Ἠσαν πολλὲς ἢ λίγες 6. Τὶ ἀλλαγὲς θὰ ἔκαμνα ἐὰν ἔπανε- λάμθανα τὸ µάθηµα Α, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις ποὺ μποροῦν νά ἁπαντη- θοῦν μὲ ἕνα ναί ἢ ἕνα ὄχι. Αὐτὲς οἱ ἐρωτήσεις εἶναι κάποτε ἆκα- τάλληλες γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: α) Τὰ παιδιὰ ἔχουν μιὰ µεγάλη εὐκαι- ρία νὰ θροῦν ἢ νὰ μὴ θ6ροῦν τὴν ἁπαντη- ση ἐὰν ἁπλῶς μµαντεύσουν. ϐ) Ἡ ἀπάντηση τους δὲν ἐξασκεῖ τὴν ὁμιλία. γ). Προσφέρουν πολὺ λίγη πνευματικὴ ἐργασία καὶ δ) Οἵ ἀἁπαντήσεις δὲν καταδεικνύυυν τὴν κρίση τοῦ μαθητοῦ καὶ κάποτε ἆπα- τοῦν τὸν διδάσκαλο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Ὁ. διδάσκαλος δ.δαξε τὴν ἀφαίρεση µι- κτού ἀπὸ μµικτόν. ἜἜκανε μιὰ ἄσκηση στὸν πίνακα καὶ μετὰ ρώτησε τὰ παιδιά Καταλάθατε 'ΠἩ ἀπάντηση ἤταν γρήγορη καὶ ἐν χορῷ, «μάλιστα κύριε». Γιὰ μιά στιγμὴ π.στευσε ὅτι τὰ παιδιὰ κατάλα- θαν τὸ νέο µάθηµα, ἀλλὰ ξαφνικὰ ἆἄπο- φάσισε νὰ δοκιµάση μὲ τέστ τὰ ἀποτελέ- σµατα. Πόσο ἀπογοητεύτηκε ὅταν τὰ ᾱ- ποτελέσµατα ποὺ πῆρε δὲν συμφωνοῦσαν καθόλου μ᾽ ἐκεῖνο τὸ δυνατὸ «μάλιστα κύριε». Ερωτήσεις ποὺ ζητοῦμε ν᾿ ἀπαντηθοῦν μὲ ἕνα να ἱ ἢ ἕνα ὅ χι μποροῦμε νὰ τὲς ὑποθάλουμε στὴν περίπτωση ποὺ θέλομε νὰ ἐπαναφέρωμε τὴν προσοχή ἕ- γὸς μαθητοῦ χωρὶς νὰ διακόψωμε τὸ µά- θηµα. π.χ. «Γιαννάκη, «ὀλέπεις αὐτό ἢ Μαρία νομίζεις ὅτι αὐτὸ ἦταν λογικὸ νὰ γίνη:» Β. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Οἱ τέτοιες ἐρωτήσεις δίδουν στὰ παιδιά τὸν σκελετὸ πάνω στὸν ὁποῖο μιὰ λέξη ἢ φράση θὰ προσκολληθῆ. ᾿Εὰν οἱ ἑλλει- πτικὲς ἐρωτήσεις δὲν ὑπερθαίνουν τὰ ὅ- ρια μποροῦν νὰ ἀποθοῦν πολὺ ὠφέλιμες καὶ θοηθοῦν στὸ νὰ δίδουν ποικιλία στὸ µάθηµα. Πολλὲς φορὲς ἕνα δειλὸ παιδάκι δὲν μπορεῖ νὰ δώση πλήρη ἀπάντηση, μὲ τὴν ἐλλειπτικὴ ὅμως ἐρώτηση θὰ τὰ κα- ταφέρη νὰ συμπληρώση τὴν ἀπάντηση. Π.χ. Ἡ Λευκωσία εἶναι πρωτεύουσα τῆς.... Ἑσπεριδοειδῆ εἶναι τά.... Γ. ΕΥΚΟΛΕ.Σ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Οἱ εὔκολες καὶ δύσκολες ἐρωτήσεις ἕ- χουν καὶ τὴν ὠφέλεια τους ἀλλά καὶ τοὺς κινδύνους τους, Οἱ εὔκολες ἐρωτήσεις μποροῦν νὰ ἐν- θαρρύνουν τὰ παιδιὰ καὶ οἱ δύσκολες νὰ τὰ ἀναγκάσουν νὰ σκεφθοῦν. Πρέπει ὅ- µως νὰ χρησιμοποιῶνται μὲ Φρόνιση γιὰ νὰ ἔχουν εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα, για- τὶ ἂν εἶναι πολὺ εὔκολες τὰ παιδιά δυνα- τὸν νὰ χάσουν τὸ ἐνδιαφέρον τους καὶ ἀντίθετα ἂν πολὺ δύσκολες θὰ ἀποτύχουν νὰ διεγείρουν τὸ ἐνδιαφέρον, θὰ γίνουν ἀνιαρές, κουραστικές, ἀπογοητευτικές. Συχνὰ ἡ ἐπιτυχία εἶναι πιὸ γλυκειὰ ὅ- ταν εἶναι τὸ ἐπακόλουθο μιᾶς καλῆς προ: σπαθείας. Ὅταν γίνεται μιὰ ἐρώτηση πρέπει νὰ παρέχεται ἱκανοποιητικὸς χρόνος γιὰ νά τὴν σκεφθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὴν ἁπαν- τῄήσουν. Εἶναι πολὺ συνηθισμένο τὸ φαινόμενο ποὺ ὑποθάλλωμε μιὰν ἐρώτηση καὶ κα- τόπιν τὴν ἀποσύρώμε ὁλόκληρη γιὰ νὰ τὴν ἀλλάξωμε ἢ νὰ σχηµατίσωµε, δυὸ - τρεῖς ἐρωτήσεις γιὰ µόνο μιὰ ἀπάντηση. Αὐτὸ θέθαια ὀφείλεται σὲ ἀνεπαρκῃ προ: παρασκευἠ. Οἱ τέτοιες ἐρωτήσεις δηµι- ουργοῦν σύγχιση καὶ πρέπει να ἀποφεύ- γωνται. Κάποτε μιὰ δύσκολη ἐρώτηση κερδίζει ὅταν ἐπαναληφθῃ, πολὺ συχνὲς ὅμως ἐ- «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Χ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Δ.ντοῦ Στ΄ ᾿Αστικῆς Λεμεσού παναλήψεις γίνονται ἐνοχλητικὲς καὶ τὰ παιδιἀ συνηθίζουν νὰ κάνουν τὶς σκέψεις στὴν ἐπανάληψη τῆς ἐρώτησης στὴν δὲ πρώτη φορὰ νὰ μὴ δίδουν καμμιὰ προ- σοχή. Ερωτήσεις μὲ λίγες καὶ ἁπλὲς λέξεις ειναι εὔληπτες, εὐχάριστες καὶ διασκεδα- στικές. Ερωτήσεις ποὺ διακόπτουν κάποια πνευματικὴ ἐργασία πρέπει νὰ ἀποκλεί- ὠνται διότι ἐπεμθαίνουν ἄσκοπα στὶς οκέ- ψεις, αἰσθήματα καὶ ἔργα τοῦ παιδιοῦ. Δὲν πρέπει νὰ διακόπτωνται τὰ παιδιᾶ ὅταν γράφουν καὶ ὅταν σκέπτωνται γιὰ νὰ ἀκούσουν κάτι τὸ ἀσήμαντο. Ὁ τρόπος ποὺ ὑποθάλλει τὶς ἐρωτή- σεις ὁ διδάσκαλος ἔχει πολὺ µεγάλη ση- µασία. Ἕνα ὕφος ψυχρό, ξηρό, νευρικό, ἐπιθετικό, ἀπότομο, στομφῶδες δὲν υπο- θοηθεῖ τὴν ὁμαλὴ σκέψη τῶν παιδιῶν. Οἱ ἐρωτήσεις πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογες μὲ τὲς ἱκανότητες τῶν παιδιῶν. Γιὰ νὰ ἐπιτόχωμε πρέπει νὰ γνωρίζωµε καλὰ τὰ παιδιὰ σὰν ξεχωριστὰ ἄτομα. Σὲ µεγάλες τάξεις πρέπει ὁ διδάσκα- λος νὰ ξεχωρίση τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἆᾱ- ρέσκονται νὰ κάθωνται διαρκῶς ἀκίνητα χωρὶς νἁ λέγουν τίποτα κι’ ὅταν ἀκόμα γνωρίζουν, ἐκεῖνα ποὺ θέλουν νὰ ἅπαν- τοῦν εἴτε γνώρίζουν εἶτε δὲν γνωρίζουν, ἐκεῖνα ποὺ εἶναι καθυστερημένα, ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ὀκνηρά, ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἔξυ- πνα καὶ δραστήρια, ἐκεῖνα ποὺ θέλουν νὰ ἐπιδεικνύωνται, ἐκεῖνα ποὺ ὀνειροπολοῦν κι ἐκεῖνα ποὺ χρειάζονται ἐνθάρρυνση κι’ ἔτσι νὰ διαµοιράζη τὲς ἐρωτήσεις του σὲ ὅλους τοὺς τύπους τῶν παιδιῶν. Τὰ παιδιὰ συνήθως ἀπαντοῦν πολὺ δι- αφορετικὰ τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο τὲς ἐρώ- τήσεις µας. Κάποτε κανένας θλέπει μιὰ τάξη πρόθυµη καὶ μὲ µεγάλο ἐνδιαφέρο καὶ κάποτε νωθρὴ καὶ ἀδιάφορη. Αὐτὸ καταδεικνύει ὅτι τὰ παιδιὰ δὲν ἐλάμόα- ναν µέρος εἰς τὸ µάθηµα γιὰ διάφορους λόγους (ψυχρὸς δάσκαλος, μὴ προετοιµα- σµένος, κακὴ μέθοδος). ΠΛΙΚΥΠΡΙΛΚΗ ΜΦΛΛΙΤΙΚΗ ΗΛΙΡΕΙΛ. ΛΙλ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Λ ΕΥἷΥΚΩΣΙΑ Λεωφ. ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 37 Τηλ. 76236)37 Τ.Κ. 1352 Τηλεγρ. “ῬΑΝΟΥΡΗΙΑΝ” . ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. :- ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ :- ΛΑΡΝΑΞ :- ᾽Ακίνητον Σπ. Παυλίδη Γωνία Σταδίου καὶ Ελευθερίας Γαλιλαίου 8 ὁδὸς Αγίου ᾿Ανδρέου, (πρώην Λύκειον) τηλ. 3148 Τηλ. 4000 Τηλ. 3292 ΜΟΡΦΟΥ :- Μακαρίου Β΄ 13, Τηλ. 8543 ΠΑΦΟΣ ἵπ Λεωφ. ᾿Αθηνῶν, Τηλ. 2580 . ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ :- Ζωῆς, Πυρός, Θαλάσσης, ᾿Εργατικῶν ἃ Προσωπικῶν ᾿Ατυχημάτων, Αὐτοκινήτων, Κλοπῆς, ᾿Αστικῆς Εὐθύνης, Θραύσεως Κρυστάλλων κλπ. Οἱ ἐρωτήσεις πρέπει νὰ κατασκευάζων- ται μὲ λέξεις γνωστὲς στὰ παιδιά. Συνή- θως τὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν ἐννοοῦν τὲς πε- ρισσότερες µας λέξεις κι’ ἐνῶ ἔχουν ὥρι- σµένες γνώσεις δυσκολεύονται νὰ ἁπαν- τήσουν. Όταν ἡ ἐρώτηση εἶναι ἁἀκατανό- ητη θὰ ἀπαιτηθῃη στὸ μεταξὺ ἀρκετὴ ἅὅ- ρα γιὰ νὰ ἐπεξηγηθῆ κι’ ἔτσι τὸ οὐσιω- δέστερο κεφάλαιο τῆς διδασκαλίας κατα- στρέφεται. Οἱ ἐρωτήσεις δὲν πρέπει νὰ ἐπαναλαμ- θάνωνται εἴτε μὲ τὴν ἴδια φρασεολογία ἢ πολὺ χειρότερα μὲ διαφορετικἡ γιατι ἐ- νῶ τὰ παιδιὰ εἶναι ἔτοιμα νὰ δώσουν μιὰ ἀπάντηση διακόπτονται γιὰ νὰ κάνουν ἅλ- λη σκέψη. Συνήθως τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν μειώνεται ὅταν ὕστερα ἀπὸ μιὰ συναρπα- στικἡ διήγηση ἀκολουθήσουν θῆμα πρὸς δόῆμα ἐρώωτήσεις διὰ μιά ξηρὴ ἀπόδοση τοῦ µαθήµατος. Κάποτε ἔχομε τὴν συνήθεια νὰ ρωτοῦ- με ἀρκετὰ παιδιὰ νὰ ἀπαντήσουν σὲ μιά ἐρώτηση χωρὶς νὰ λέμε ποιὰ ἀπάντηση εἶναι ἡ ὀρθή. Βέθαια αὐτὴ ἡ μέθοδος ἕἔ- χει πλεονεκτήματα ἂν δὲν γίνεται μὲ Ἄ- περθολὴ, διότι ἂν κάθε ἐρώτηση ἁἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἁπλῆ δέχεται πολλὲς ἀἁπαντή- σεις, τὸ µάθηµα τότε γίνεται ἀνιαρὸ καὶ σπαταλᾶται πολύτιμος χρόνος. ᾿Ανακοίνωση Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ! Τακτοποιήθηκε ἡ ἀποκοπὴ ( τῆς συνδρομῆς γιὰ τὴν ΠΟΕΔ ἀπὸ τοὺς μισθοὺς ποὺ περ- ( νοῦν ἀπὸ τὸ Ταμιευτήριο µας. Δυστυχῶς παρουσιάζονται δυσκολίες γιὰ τὴ κατηγορία ( τῶν συναδέλφων ποὺ πληρώ- νονται ἀπ ᾿Αρχιταμεῖο. Γίνονται ἐνέργειες καὶ θὰ ἀνακοινώσουμε ἀργότερα τὸν ( µήνα ποὺ θὰ γίνη ἡ ἀποκοπὴ γιὰ τὴ δεύτερη τῶν συναδέλφων. εὐθείας ἀπὸ τὸ κατηγορία Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κακο ολ ο αλ... ΠΑΙΔΙ ΣΠΙΤΙ Ν. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ/ντρια Νηπιαγωγείου « ΧΑΡΑ» ΛΕΜΕΣΟΥ Οἵ γονεῖς θεωροῦν πολύτιμη τὴν καθο- δήγηση τοῦ δασκάλου στὸ ἔργο τῆς ἀἆνα- τροφῆς τῶν παιδιῶν τους. Μι ἐμεῖς, σὰν δασκάλοι, θεωροῦμε πάλιν ἀπαραίτητη τὴ συνεργασία τῶν γονιῶν, γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. ᾽Αρμονικὴ καὶ ἑνιαία κατεύθυνση σπι- τιοῦ καὶ σχολείου εἶναι εὐοίώνα σημάδια γιὰ τὴ Θιολογικὴ ἐξέλιξη τῶν παιδιῶν, ᾽Αντίθετη καθοδήγηση ἀπ τοὺς δυὸ αὖ- τοὺς παράγοντες, φέρνει ψυχικὴ σύγχιση στὸ παιδί, καὶ ἐνάντια στὴ σύγχιση αὖ- τή, τὸ παιδὶ ἀπαντᾶ μὲ ἀντίδραση. Πολλὲς φορὲς ὅμως, ἀγωνίζεται νὰ ξε- ριζώση κακὲς συνήθειες ποὺ φύτρώσαν καὶ ριζοθόλησαν στὴ ψυχἠ τοῦ παιδιοῦ, πρὶν ἀκόμα ἔρθη στὸ σχολεῖο, µέσα στὴν οἰκογένεια. Αὐτὴ ἡ συμθολὴ τοῦ σχολείου εἶναι µεγάλη καὶ πολλὲς φορὲς μὲ καλὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ἀποτελέσματα ὅμως, δείχνουν πὼς ἡ οἰκογένεια δίνει τὶς πρῶ- τες. ἀνεξίτηλες Ψψυχικὲς καταθολὲς σιὸ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ. Τυχεροὶ ὅσοι εἷ- χαν σωστὴ καθοδήγηση ἀπὸ γονεῖς κι ἔζησαν τὰ προσχολικά τους χρόνια μ’ ᾱ- γάπη καὶ ἠρεμία, μὲ οἰκογενειακὴ θαλ- πωρή. Ἡ στοργἡ τῆς μάνας, ἡ πηγαία της κα- λωσύνη, ἡ ζεστὴ της καρδιά, ἡ ἔμφυτη διαίσθησή της, εἶναι στοιχεῖα θασικὰ στὴν ἀγωγή, ποὺ μὲ καμμιὰ τεχνητὴ μέθοδο δὲν μποροῦμε νὰ τὰ δηµιουργήσωμε. Γι αὐτὸ ἡ µάνα θὰ στέκεται αἰώνια πιὸ κον- τὰ ἀπ᾿ ὅλους στἠνκαρδιά, στὸ ψυχικὸ θρόνο τοῦ παιδιοῦ καὶ θὰ ἐπηρεάζη τὴν ὅλη ἐξέλιξή του, πιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἅλ- λο παράγοντα ἀγωγῆς. Εἶναι πολὺ γνωστό, ὅτι τὸ κάθε παιδὶ ἀποτελεῖ ἕνα ξεχωριστὸ ὄν, μὲ ἰδιαίτερη διανοητικὴ κατάσταση καὶ ἠθικὴ συµπε- ριφορά. Κανένα παιδὶ δὲν μοιάζει σωµα- τικὰ μὲ ἄλλο, πράγµα ποὺ εὔκολα τὸ δι- ακρίνουµε μὲ τὶς αἰσθήσεις µας. Ἔτσι καὶ στὴ διανοητική του ἐξέλιξη, στὴ συµπε- ριφορά του, στὶς ψυχικές του ἱκανότητες, εἶναι ἀδύνατο νὰ συναντήσωµε ἰσορροπία λεπτοµερειακή. Κάθε παιδὶ εἶναι καὶ μιὰ ἐντελῶς πρωτότυπη καὶ ξεχωριστὴ περί- πτωση, εἶναι καὶ ἕνα ξεχωριστὸ πρόθλη- μα, ποὺ πρέπει νὰ λυθῆ. ΣΧΟΛΕΙΟ Τὰ παιδιὰ εἶναι ζωηρὰ, ἐπιπόλαια, πε- ρίεργα, ὑπεραισθηματικά, ἀπρόσεκτα, Φφλύαρα, ἀπειθάρχητα, ἀνυπάκουα, ᾖπει- σµατάρικα, ζηλιάρικα, φοθιτσιάρικα, φι- λότιµα, ἔξυπνα, τεµπέλικα, νευρικά κλπ. Γι αὐτὸ καὶ διαφορετικἡ πρέπει νὰ εἶναι ἡ µεταχείρηση τοῦ κάθε παιδιοῦ ἀπ᾿ τὸν παιδαγωγό. Γιατὶ καὶ διαφορετικὲς εἶναι οἱ αἰτίες, ποὺ προέρχεται ἡ ἀπροσαρμοστία τῶν παιδιῶν στὸ οἰκογενειακό τους περιθάλ- λο, στὸ σχολικό τους πλαίσιο, στὴν κοινω- νική ζωή. Ἡ ἁδυναμία γιὰ τὴν προσαρ- µογή αὐτή, ὀφείλεται πότε σὲ κληρονοµι- κοόώς καὶ πότε σὲ ἐπίκτητους λόγους. Συνήθως ὀφείλεται σὲ σφαλερὴ σχολι- κἡ διαπαιδαγώγηση σὲ διεφθαρµενο ἔμ- ψυχο περιθάλλο, σὲ ἀρρώστειες τοῦ παι- διοῦ ἢ τῶν γονιῶν του. Στὴν ἐθνική µας ἱστορία τὶς πιὸ πολ- λὲς ἐποχὲς δὲν εἴχαμε ὀργανωμένα σχο- λεῖα, κι ὅμως µαθαίναµε γράμματα. Αὖ- τὸ σηµαίνει πὼς τὸ ἔργο τοῦ σχολείου, πρέπει νὰ εἶναι κυρίως παιδαγωγικό κι ὕστερα διδακτικὀ. Όλοι μποροῦν νὰ δι- δάξουν, ἀλλὰ πολὺ λίγοι νὰ διαπαιδαγω: γήσουν. Ἡ. διδασκαλία δὲν εἶναι προσόν, εἶναι Φιλότιμη µελέτη. Ἡ παιδαγωγικὴ ὅμως πηγάζει ἀπὸ τὸ εἶναι τοῦ παιδαγωγοῦ. Ἡ. διδασκαλία εἶναι ἐπιφάνεια. Ἡ παιδα- γωγικὴ. εἶναι ὑπόστρωμα ἀνθρωπιστικό. Μόνο μὲ τὸ εἶναι µας παιδαγωγοῦμε. Ποτὲ μὲ λόγια καὶ πολὺ λίγο μὲ τὸ διδα- χτικὸ παράδειγµα. Πιὸ πέρα ἀκόμη κ ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ παράδειγµα, εἶναι ἡ ἴδια ἡ οὐσία τοῦ παιδαγωγοῦ. Αὐτὴ ἡ οὐσία, ἡ τρυφεράδα, ἡ ἀγάπη, ὁ πόνος, ὁ ἐσώτερος ἀνθρωπισμός, ἡ ἴδα- νικὴ πίστη, ὅλα αὐτά, εἶναι ποὺ παιδα- γωγοῦν, ποὺ ἐμπνέουν ἀγάπη, πίστη, ἀν- θρωπιά. Καὶ ἐδῶ φαίνεται πάλιν, ἡ ἀξία τῆς μάνας. Ἡ μάνα ἔχει ὅλα τὰ προσόντα τοῦ παι- δαγωγοῦ, κι ἂς εἶναι ἀγράμματη, κι ἂς εἶναι ἀκόμη χωρὶς καμμιὰ διδακτικἡ κα- Σάρτιση. Τῆς φτάνει ὁ ρόλος τῆς μάνας, τῆς ἀρκεῖ ἡ ἀσύγκριτη μµητρικἡ στοργή. “Οτι διδαχθεῖ ἀπ᾿ τὴ µάνα, καλὸ ἢ κακό, θὰ διαπαιδαγωγήση τὸ παιδὶ ἀνάλογα. Ἐδῶ θρίσκεται ἡ μεγάλη παιδαγωγι- κἡ ἀξία τῆς µάνας καὶ γενικὰ τοῦ σπι- τιοῦ. Τὸ παιδὶ στὰ πέντε πρῶτα του παι- δικἁ χρόνια καταρτίζει χοντρικὰ τὸ πρό- γραµµα τῆς ζωῆς του. Τὰ πρῶτα αὐτὰ χρόνια, εἶναι ὁ θεµέλι- ος λίθος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ στὸ διάστηµα αὑτό, τὸ παιδὶ θρίσκεται στὰ χέρια τῶν γονιῶν του, ποὺ πρέπει νὰ τὸ περιθάλλουν μὲ κάθε φροντίδα καὶ μὲ κάθε θυσία νὰ μένουν στὸ πλευρό του καὶ νὰ τοῦ δώσουν ὅ,τι χρειάζεται ἡ τρυφερή του ψυχἠ στὶς πρῶτες της ἐκδηλώσεις. Τὸ σχολειὸ θρίσκεται πάντα μπροστὰ σὲ μιὰ κατάσταση, ποὺ τὴν ἀντικρύζει μὲ σύστημα, μὲ ἐπιστημονικὰ µέσα καὶ προσ- παθεῖ νὰ Θελτιώση τὴν προηγούµενη κά- πως λανθασμένη, κατάρτιση. Γι αὐτὸ κάποτε τὸ ἔργο τοῦ δασκάλου εἶναι τόσο δύσκολο, γιατὶ προσπαθεῖ νὰ ξεριζώση τὶς οἰκογενειακὲς καταθολές. Κὺ ἔτσι γιὰ τὸ δάσκαλο ποὺ ποὺ ἔπαψε νὰ τὸν ζωογονῆ ἡ ἄδολη ἀγάπη καὶ ὁ ὑπέρμετρος ἐνθουσιασμὸς γιὰ τὴν ἱερότη- τα τοῦ ἔργου του, τὸ διδασκαλικὸ ἐπάγ- γελμα καταντάει ρουτίνα. Ὁ δάσκαλος πρέπει νᾶναι καλὸς σύν- τροφος καὶ πιστὸς συνεργάτης σ᾿ ὅλες τὶς σχολικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ παιδιοῦ, ἀπ᾿ τὴ δουλειὰ στὴν τάξη, ὡς τὴ διεξαγωγἠ τοῦ παιγνιδιοῦ στὴν αὐλή. Χωρὶς νὰ τὸ καταπιέζη καὶ νὰ τὸ θίγη, νὰ τὸ καθοδη- γῆ μὲ λεπτότητα καὶ τρυφερότητα. Χρει- άζεται ἀπόλυτος σεθασμὸς στὴν ἐλευθε- ρία τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἀπὸ μᾶς τοὺς μεγάλους. Σεθασμὸς τῶν «αὐθόρμητων ἐκδηλώσεων των. ὍὉ δάσκαλος πρέπει νὰ εἶναι γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ ὁ ἀγαπημένος καὶ πιστὸς φί- λος ποὺ ἔχει ἀποκτήση τὴν ἐμπιστοσύνη τους μὲ τὴν αἰώνια καλἠὴ διάθεσή του, τὴν ὑπομονετικὴ καὶ ἰσορροπημένη συµ- περιφορά του γιὰ ὅλα τὰ παιδιά. Συνεχἠς καὶ στενὴ συνεργασία γονιῶν καὶ δασκάλων πρέπει νὰ γίνη ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους σκοποὺς τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ δασκάλου. Βαθιὰ µελέτη τῶν ἀτομικῶν προθλη- µάτων τῶν παιδιῶν νᾶναι ἕνας κύριος πα- ράγοντας τοῦ διδασκαλικοῦ ἐπαγγέλμα- τος. Αν οἱ γονιοὶ κι’ οἱ δασκάλοι θάλουν σὰν σκοπὸ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τους τὴν ἁρμονικὴ συµθίωση τῶν παιδιῶν στὸ σχολεῖο καὶ τὴν εὐτυχισμένη ἀνάπτυ- ἔη τοῦ μικροῦ ἀνθρώπου στὸ σπίτι, τότε τὸ παιδὶ θὰ µεγαλώση κανονικἁἀ καὶ θὰ γίνη ὁ αὐριανὸς πολίτης τῆς μελλοντικῆς εὐτυχισμένης Κοινωνίας. 6 «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» Η ΠΟΕΔ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τῇ 12ῃ Μαΐου, Ἔντιμον Κύριον Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἐνταῦθα. ἜἜντιμε Κύριε, τὸ Δ. Σ. τῆς Π.Ο.Ε.Δ. μµελετῆσαν τὸ θέµα τοῦ χρόνου ἀπασχολήσεως τῶν μα” θητῶν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, ἑντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ σχολείου καὶ τοῦ φόρτου ἐργασίας τῶν ὃ)λων, κατέληξεν εἰς τὰ ἀκόλουθα αυµπεράσµατα. α) Εἶναι πλέον, ὑφ ὅλων παραδεκιὸν ὅτι ὑφίσταται πρόόλημα φόρτου ἐργασίας τόσον τῶν μαθητῶν τῶν Δημοτικῶν 32Χχο- λείων ὅσον καὶ τῶν διδασκάλων. ϐ) Οἱ πλεῖστοι μαθηταὶ ἐργάζοντα. ἢ περιορίζονται ἐπὶ ὀκτώ σχεδὸν ὥρας ἡμε- ρησίως διὰ τὴν σχολικὴν καὶ κατ οἴκον ἐργασίαν τῶν, χρόνος ὑπερθολικὸς καὶ μὴ ἐνδεδειγμένος διὰ παιδιὰ ἡλικίας µε: ταξὺ 8-12 ἐτῶν. Λἵ διεθνεῖς στατιστικαὶ ὁμιλοῦν εὐγλώττώς ἐπὶ τοῦ θέµατος τοῦ- του. Ἐπὶ πλέον σεθαστὸς ἀριθμὸς µαθη- τῶν, μετὰ τὴν λῆξιν τῶν ἀπογευματινῶν µαθηµάτων, ἀπασχολεῖται με ἄλλας ὅρα- στηριότητας, ἐκτὸς προγράµµατος. Τοιουτοτρόπως ὁ ἡμερήσιος Χρόνος ἐρ- γασίας αὐξάνεται ἔτι περισσότερον. Υ) Οἱ διδάσκαλοι ἐργάζονται ἐπὶ δέκα καὶ πλέον ὥρας καθ ἡμέραν, τόσον εἰς τὸ σχολεῖον, ὅσον καὶ εἰς ἐξωσχολικὰς ὁραστηριότητας, εἰς προετοιµασίαν των µαθηµάτων τῆς ἑπομένης καὶ εἰς διόρθω: σιν καὶ ἔλεγχον τῆς ἐπιτελουμένης ἐν τῷ σχολείῳ ἐργασίας. Λεπτοµερείας περὶ του χρόνου ἐργασίας ἔχομεν δώσει εἰς παλαι- ὅτερον ὑπόμνημά µας ἐπὶ τοῦ ἰδίους θέ- ματος. Ὡς ἐκ τούτου, ἐλάχιστος ἐλεύθερος χρόνος παραμένει δι᾽ ἐπιμόρφωσιν ἢ ἆάνα- ψυχήν των. Τοιουτοτρόπως, ἡ ἐκ τοῦ φόρτου ἔργα- σίας ἀπορρέουσα καὶ σὺν τῷ χρόνῳ αὖξα- νοµένη ἔντασις, ἕνεκα καὶ τῆς ἐλλείψεως τῶν καταλλήλων διδακτικῶν καὶ 6οηθη: τικῶν Θιθλίων, ἀντανακλᾶ δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ ὅλου ἔργου καὶ τῆς προσὠπικότητος τῶν διδασκάλων. δ) Τὸ ποσὸν τῆς ὕλης τοῦ “Ωρολογίου Προγράµµατος θεωρεῖται ὑπερθολ.κὸν καὶ ἐν πολλοῖς μὴ ἀφομοιώσιμον ὑπὸ τῶν μαθητῶν. Πολλάκις οἱ διδάσκαλοι, ἐπειγόμενοι νὰ καλύψουν τὴν διδακτέαν ὕλην µεταπη: δοῦν ἀπὸ ἑνότητα εἰς ἑνότητα χωρὶς νὰ διαθέτουν τὸν ἀναγκαῖον χρόνον διὰ τὰς τόσον χρησίµους ἐμπεδωτικὰς ἐργασίας. ε) Ἡ ὑφ'σταμένη ἀπογευματινὴ φοίτη- σις δὲν ἀποδίδει τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέ- σµατα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπιθάλλεται ἡ κατάργησίς της διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. Τὸ μεσημθρινὸν γεῦμα, λόγω τῆς πέ- Ψεώς, ἐπιφέρει ὑπνηλίαν, ἥτις καὶ ἁμθλύ- νει τὴν προσοχἡὴν καὶ δυσχεραίνει τὴν µά- θησιν. 2. Αἱ κλιματολογικαὶ συνθῆκαι τοῦ τό- που µας ἐπιτρέπουν τὴν ἔναρξιν τῆς σχο- λικῆς ἐργασίας περὶ τὴν 8ην πρωϊνήν. Τοι- ουτοτρόπως παρέχεται ἀρκετὸς Χρόνος διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης, 3. Οἱ κίνδυνοι δυστυχηµάτων ἐκ τῆς συ: νεχῶς αὐξανομένης τροχαίας μειώνεται κατὰ πολύ. 4. Ἡ µετάθασις τῶν μαθητῶν εἰς τὰς οἰκίας των μετὰ τὴν Ίζην μ.μ. καὶ ἡ ἐπι- στροφὴ τῶν μετὰ τὸ γεῦμα περὶ τὴν 1.50’ μ.μ. προκαλεῖ κόπωσιν καὶ ἀποτελεῖ ἀπώ- λειαν χρόνου. 5, Θὰ ἢτο µεγάλη ἀνακούφισις διὰ τοὺς γονεῖς τῆς ὑπαίθρου ἐὰν εἶχον τὴν θοήθει- αν τῶν τέκνων των κατὰ τἀἀάπογεύματα. Τοῦτο ἀπέδειξαν ἔρευναί µας εἰς πλείστας κοινότητας. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ΠΟΕΔ ἐπιθυμοῦσα νὰ συµθάλη εἰς τὴν λόσιν τῶν ἀνωτέρω προ- θληµάτων εἰσηγεῖται τὰ ἀκόλουθα: α) Αἱ πρωϊναὶ ἐργασίαι τοῦ σχολείου, καθ᾽ ὅλας τὰς ἡμέρας τῆς ἐθδομάδος νὰ περατοῦνται περὶ τὴν 12.30’ μ.μ. ϐ) Ὁ ἑθδομαδιαῖος χρόνος ἁπασχολή- σεως τῶν μαθητῶν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τάξεων νὰ µειωθῆ ἀπὸ 1660’ (ἤτοι 41 περιόδων τῶν 40’) κάτω τῶν 1500. Τὸ αὐτὸ νὰ γἱ- νη κατ’ ἀναλογίαν καὶ εἰς τὰς ὑπολοί- πους τάξεις. γ) Ὁ ἑθδομαδιαῖος χρόνος ἐργασίας τοῦ ὃ)λου ἐντὸς τῶν τάξεων, νὰ μµειωθῆ ἀπὸ τὰ 1600 εἰς 1400’. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ θεωροῦμεν σκόπι- μον νὰ συγκρίνωµεν τὸν ἑθδομαδιαῖον χρόνον ἐργασίας τῶν λειτουργῶν Στοι- χειώδους Παιδείας ὅστις εἶναι 1600’, μὲ τὸν ἑθδομαδιαῖον χρόνον ἐργασίας τῶν Λειτουργῶν Μέσης [Παιδείας ὅστις εἶναι 1170’--1260΄. ᾿Επὶ πλέον οἳ πρῶτοι λό- γω τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας τῶν ἐργά- ζονται ὑπὸ χειροτέρους ὅρους καὶ εἶναι ὁ- ποχρεωμένοι νὰ προπαρασκευάζωνται διὰ τὴν δ)λίαν ποικιλίας µαθηµάτων. δ) ᾿ἸἨἘΕπιθάλλεται ἡ ἐμπεριστατωμενη µελέτη καὶ προσαρµογἡ τοῦ ᾿Αναλυτικοῦ προγράµµατος πρὸς τὰς ὑπαρχούσας ση- μερινὰς ἀνάγκας τῆς ζωῆς. Ορισμὸς δὲ κατωτέρου καὶ ἀνωτέρου ποσοῦ διδακτέ- ας ὕλης θὰ ὑπεθοήθει µεγάλως τὸ ἔργον τῶν διδασκάλων. (Εὰν τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας προτί- θεται νὰ µελετήση τὸ ᾽Αναλυτικὸν Πρό- γραμµα πρὸς ἐξαγωγὴν Φὠρισμένων συµ- περασµάτὠν καὶ ἄρσιν τῶν δυσχερειῶν, ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογήν του, ἡ Π.Ο.Ε.Δ. προθύµως θὰ προσέφερε πᾶσαν δυνατὴν θοήθειαν.). ε) Ἡ εἰσαγωγὴ καταλλήλων 6οηθητι- κῶν θιθλίων, δύ ὅλα τὰ µαθήµατα, εἶναι πλέον ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη καὶ θετικὴ προσφορά, δι ἑλάττωσιν τοῦ φόρτου ἐρ- γασίας μαθητῶν καὶ διδασκάλων. στ) ᾿Επισυνάπτομεν τοὺς κάτωθι πίνα- κας στατιστικῶν τῆς «Ὁνεβσοο» πρὸς ὃ- ποστήρ ξιν τῶν ἐν τῷ ὑπομνήματι ἐκτιθε- µένων ἀπόψεών µας, ὅσον ἀφορᾶ τὸν χρό- νον ἐργασίας διδασκοµένων καὶ διδασκόν- των, εἰς τὰ σχολεῖα Στοιχειώδους Εκ- παιδεύσεως. ᾿Επὶ συνόλου 50 περίπου χωρῶν παρα- τίθενται τὰ ἑξῆς στοιχεῖα. Πίναξ Α΄ ᾿Αριθμὸς Αρ. ἙΕόδομ. περιόδων τῶν χωρῶν. 40’ Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τάξεων 29 25 -- 30 20 31 -- 40 2 41 5] Πίναξ Β΄ ᾿Αριθμὸς Διάρκεια Σχολικοί: χωρῶν ἔτους 8 150 -- 180 ἡμέραι 8 8] --190 11 191 -- 200 12 202 -- 220 » αἲ ἄνω τῶν 220 ἡμεοῶν Σηµείωσις: Εἰς τὸν πίνακα Α΄ ἡ κΚύ- προς εὑρίσκεται μεταξὺ τῶν 2 τελευταί- ὢν χωρῶν καὶ εἰς τὸν πίνακα Β΄’ μεταξὺ τῶν 9 τελευταίων. Ἔπ θυμοῦμεν ὡς ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκπαιδευτικῶν νὰ τονίσωµεν τὴν καλήν μας ᾿πρόθεσιν καὶ νὰ προσφέρωμεν τὰς καλάς µας ὑπηρεσίας εἰς τὴν ἐπίλωσιν αὐτοῦ τοῦ τόσον σοθαροῦ προθλήμφτος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ ἐκπαιδευτικοὺς κα µα- θητάς. ᾿Επιθυμοῦμεν τὴν ἔναρξιν ΑΡιαλό- γου ὥστε ἡ ἐπίλυσις τοῦ προθλήμάτος νὰ δώση ἀνανεωμένας δυνάµεις εἰς διδάσκον- τας καὶ διδασκοµένους διὰ τὴν ἄνοδον τῆς Παιδείας τοῦ τόπου µας. Μετὰ πάσης τιμῆς, Ὁ Γεν. Γραμματεύς, Ν. ΔΛΕΟΝΤΙΟΥ Ὁ Πρόεδρος, ΑΛ. ΚΙΑΓΙΑΣ Κοινοποίησις: 1. Α)ντὴν ᾿Εκπαιδεύσεως. 2. Τμηµατάρχην Στοιχειώδους Ἐκπαι- δεύσεως. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ Τὸ ᾿ἘΕθνικὸ Συμθούλιο Βεολαίας τῆς Κύπρου ὀργανώνει μεταξὺ τῆς 10ης Ὁ- ουνίου καὶ Της Αὐγούστου, Διεθνῆ ἸΚατα- σκήνωση ᾿Εθελοντικῆς ᾿Εργασίας. Σκοπὸς τῆς κατασκείνωσης εἶναι ἡ 6ε- µελίωση καὶ ἀσφαλτόστρωση τοῦ δρόμου ποὺ συνδέει τὸ μικτὸ χωριὸ ᾽Αγιὰ Εἰρήνη μὲ τὸ χωριὸ Διόριος στὴν ἐπαρχία τῆς Κερύνειας. Τοῦρκοι καὶ Ἔλληνες θὰ ἐργασθοῦν ἀδελφικὰ γιὰ νὰ θεμελιώσουν ὄχι µονά- χα τὸ δρόµο αὐτὸ ἀλλὰ καὶ τὴ φιλία ποὺ τοὺς ἑνώνει. Οἱ δασκάλοι ὅλοι τῆς Κύπρου, ἰδιαί- τερα οἱ νέοι μποροῦν θαυμάσια νὰ συµµε- τάσχουν στὴν κατασκήνωση γιατὶ δὲν θά ὀφελήσουν µόνο μὲ τὴ συμμετοχή τους ἀλλά καὶ οἱ ἴδιοι θὰ θροῦν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν νέους ἄλλων χωρῶν. Εἶναι πολὺ γνωστά τὰ ἀποτελέσματα τῶν τέ- τοιων συναντήσεων. ὍὍσοι ὅδλ)λοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμµετά- σχουν ἄς ἀποταθοῦν γραπτῶς στὰ ἵΚεν- τρικἀ Γραφεῖα τῆς ΠΟΕΔ στὴ Λευκωσία. ΔΙΚΑΙΩΣΕὧωΣ ΤΝ 36 «ΕΠΙ ΣΥΜΡΒΑΣΕΙ» Ἡ προειδοποίηση δεωρήδηκε ἄδικη 9 ε ΚΙ Τὴν Τετάρτη 1.6.66 ἀντιπροσωπεία τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συωµθουλίου τῆς ΠΟΕ Δ συναντήθηκε μὲ τὸν Ὑπουργὸ της Παιδείας μὲ τὸν ὁποῖο συνεζήτησε ἐπεί- γοντα προθλήματα τῶν ὃ)λων. Ἡ ΠΟΕΔ μὲ ἀτράντακτα ἐπιχειρήματα ἔθεσεν ὑπ᾿ ὄψη τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι ἡ προειδοποίηση ἡ ὁποία ἐδόθη σὲ 36 συ- ναδέλφους «ἐπὶ συµθάσει» ὅτι οἱ ὕπηρε- σίες τους τερµατίζονται τὴν Ίην ᾿[ουλίου θεωρεῖται ἀπὸ τὴν ὁλότητα τῶν ὃ)λων σὰν ἄδικη καὶ ἀπαράδεκτη. Οἱ 36 αὐτοὶ δ)λοι πτυχιοῦχοι τῆς Παι- δαγωγικῆς ᾽Ακαδημίας ὑπηρετοῦν τὴν παιδεία τοῦ τόπου µας γιὰ ἐννέα τώρα μῆνες. Εἶναι ἡ κατηγορία τῶν συναδέλ- φων ἐκείνων ποὺ φοιτητὲς ἀκόμα τῆς [Ππαι- δαγωγικῆς µας ᾽Ακαδημίας, ἐντεταγμένοι στὴν ᾿Εθνικὴ Φρουρά, κράτησαν ὑπερήφα- γα τὸ τιµηµένο ἙΕλληνικὸ ὅπλο στὶς γνω- στὲς ἐκκαθαρίσεις τῆς Πάφου. Μετὰ τὶς σπουδές τους ἐντάχθηκαν ἐπίσημα στὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ µας καὶ μὲ τὴν ἆπο- στράτευσή τοὺς διορίσθηκαν γιὰ νὰ ὑπη- ρετήσουν, σὰν ἐλεύθεροι πιὰ πολίτες, τὴν πρωτοθάθµια παιδεία τοῦ τόπου. ΓΚαὶ νὰ τώρα ποὺ ἡ πολιτεία φαίνεται νὰ ξεχνᾶ τόσο εὔκολα τοὺς ὑπερασπιστές της. Οἱ 36, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁλότητα τῶν δ)λων δὲν θέλουν νὰ τὸ πιστέψουν. Εἶναι τουλάχι- στον ἀψυχολόγητο. Ἡ μόνη δικαιολογία ποὺ δίδεται Υγ ἅ τὴν ἁπόλυσή τους εἶναι ἀπαράδεκτη. Δὲν θέλουμε νὰ πιστέψουμε, πὼς ἡ πο- λιτεία δὲν ἔχει τὶς 2.500 περίπου λίρες ποὺ θὰ Χχρειασθοῦν γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν 36. Κι ὕσερα ἀφοῦ ἐργάσθηκαν 9 ὁλόκληρους μῆνες δὲν δικαιοῦνται νὰ πληρωθοῦν τοὺς μῆνες τῆς ἄδειάς τους Ἡ ΠΟΕΔ πιστεύει ὅτι τὸ ζήτημα εἶναι θέµα ΑΡΧΗΣ ἀλλὰ καὶ ΔΙΚΑΙΟΥ. Δή- λωσε κατηγορημµατικἁἀ καὶ μὲ ἔγγραφό της ζήτησε ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συωμθούλιο ὅπως ἐπανεξετάση τὴ δικαία ἀπαίτησή της καὶ ἐπαναφέρη τοὺς 36 συναδέλφους στὶς ἐπάλξεις τῆς Παιδείας. Ἡ Εέση µας εἶναι καθαρὴ καὶ δὲν µπο- ΔΙΑΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ᾿Απὸ τὸν Ὑπουργὸ τῆς Παιδείας ζητή- θηκε ἀπὸ τὴν ΠΟΕΔ ὅπως τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων πραγματοποιηθῆ συντομώ- τερα ἀπὸ τὴν τελευταία µέρα τοῦ ᾿Του- νίου, πράγμα ποὺ γινόταν καὶ στὰ προ: ηνούµενα χρόνια. Ἡ ἀπαίτηση αὐτὴ τῆς ΠΟΕΔ θεωρεῖ- ται ἐντελῶς δικαιολογημένη γιατὶ εἶναι γνωστὸ πὼς οἱ τόσες ἀσχολίες ποὺ πρέπει νὰ γίνωνται πρὶν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων ἀναγκάζουν διευθυντὲς καὶ δα- σκάλους νὰ ἐργάζωνται πολὺ ἐντατικά. Γίνεται εἰσήγηση ὅπως τὰ σχολεῖα κλεί- ουν γιὰ τοὺς μαθητὲς μερικὲς µέρες νώ- ρίτερα ὥστε νὰ δίδεται εὐκαιρία στοὺς δασκάλους νά τελειώνουν τὶς ἐργασίες τους µέσα στὰ πλαίσια τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν. Τὸ ἴδιο συµθαίνει καὶ στὴν Ἑλλάδα. 56 σπ ὰπ ΤΡΙΑΜΤΑΦΥΛΙΕΣ, κ ΒΟΛΒΟΥΣ λιῶν, απ ΣΠΟΡΟΥΣ ΑΝΘΕΩΗΝ απ ΣΠΟΡΟΥΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ὅλων τῶν εἰδῶν, ἀπὸ τὰ τῆς Ὀλλονδίας, τῆς Ἑλλάδος κ.λ.π. ᾿Γεωργικὰ Φάρμακα διὰ τὴν καταπολέμηση ὅλων τῶν ἆσθε- νειών τῶν δένδρων, τῶν φυτῶν, τῶν ἀνθέων καὶ τῶν λαχανικῶν Εἰδικὸν λίπασμα διὰ καλυτέραν ἀνάπτυξ ΧΑΤΞΗΔΛΟΙΞΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 12. ΔΕΜΕΣΟΣ. ἡ ΠΟΕΔ δ᾽ ἀντιδράση δυναμικά ρεῖ νὰ παρεξηγηθοῦμε ἂν προθοῦμε σε ὁποισδήποτε δυναμικὲς ἐνέργειες. ΟΙ ΣΥΒΝΤΑΞΕΙΣ Ἡ ΠΟΕΔ ἐζήτησεν ὅπως τῆς ἀνακοινω- θοῦν τὸ συντοµώτερο οἱ νέες εἰσηγήσεις τῆς Κυθερνήσεως πάνω στὸ Σχέδιο τῶν συντάξεων. Ἡ ἀργοπορία καὶ ἡ ἐκκρεμό- τητα δημιουργοῦν πολλὰ προθλήµατᾳα. ᾿Ανακοινώθηκε στὴν ἀντιπροσωπεία ὅτι ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συµ- θούλιο ὅπως ἡ ΠΟΕΔ κληθῆ ἀπὸ τὸν Ὑ- πουργὸ Οἰκονομικῶν γιὰ νὰ τῆς ἄνακοι- νωθοῦν οἱ νέες τροποποιήσεις. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ἡ ἀντιπροσώπεία μετέφερε τὴν ἀνησυ- χία τοῦ διδασκαλικοῦ κόσμου γιὰ τὴ κα- θυστέρηση ποὺ παρατηρεῖται στὴ µελέτη καὶ ἀνακοίνωση τῶν µεταθέσεων καὶ προ- αγωγῶν τῶν ὃ)λων. Φθάνουμε μοιραῖα στὶς καταστάσεις τῶν τελευταίων δυὸ χρόνων. Οἱ μεταθέσεις νὰ ἀνακοινώνων- ται ὄχι τὸν Μάϊο ὅπως τόσο δίκαια ζητή- σαµμε ἀλλὰ τὸν Σεπτέμθριο' μιὰ δυὸ µέ- ρες πρὶν ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τοῦ σχολείου. ΝΕΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ ᾿Απὸ τὶς 24.3.66 εἴχαμε ὑποθάλει γρα- πτῶς τὸ πιὸ κάτω ὑπόμνημα στὸ Ὕπουρ- γεῖο τῆς Παιδείας: Ἔντιμον Κύριον, Ὑπουργὸν Παιδείας Ἐνταῦθα, Ἔντιμε Κύριε, ᾿Αρκετοὶ δ)λοι ὑπηρετήσαντες εἰς τὸ στράτευμα ἀνέλαθον ἀπὸ ἀρκετοῦ χρόνου τὰ καθήκοντά των. «Παρακαλοῦμεν ὅπως ἐξετασθῆ τὸ θέµα της ἀναγνωρίσεως τῶν ἐτῶν ὑπηρεσίας των, καθως καὶ τῶν προσαυξήσεων διὰ τὰ ἔτη τῆς στρατεύσεων των. Εἶναι κατὰ τὴν γνώµην µας δίκαιον ὅ- πως οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τύχουν τῶν αὐτῶν εὐεργετηµάτων ὡς καὶ οἱ συνάδελφοί των οἱ μὴ ὑπηρετήσαντες εἰς τὸ στράτευμα. Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γεν. Γραμματεὺς Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Διοικητικὸν Συμθούλιον ΠΟΕΔ Ἐνταῦθα. Κύριοι, Ἐνετάλην ὅπως ἀναφερθῶ εἰς τὸ ὑμέ- τερον Εγγραφον ἡμερομηνίας 24 Μαρτίου 1966 ἐπὶ τοῦ θέματος ἀναγνωρίσεως τῆς περ:όδου θητείας διδασκάλων εἰς τὴν Ἔ- θνικὴν Φρουρᾶὰν δι᾽ ὑπηρεσιακοὺς σκο- ποὺς (µισθοδοσίας, συντάξεων κλπ.) καὶ ὅπως πληροφορήσω ὑμᾶς ὅτι τὸ Ὕπουρ- γεῖον τοῦτο ἐξετάζει εὐνοϊκῶς τὸ θέμα τοῦτο. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Γεωπονικὴ ΖΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΑ Διά τοὺς σχολικοὺς κήπους διαθέτοµεν: -- μεγαλύτερα ἐργοστάσια η τῶν τριανταφυ- ᾿Επίσης γεργικὰ ἐργαλεῖα. Τηλ. 2219. .. «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΔΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ/ΙΛΟΝ Τὸ ὀύότημα των προα}γωγων Μὲ µεγάλη µας ἱκανοποίηση δεχόμαστε τὸ ἄρθρο τοῦ συναδέλφου Π. Σιμιλλῆ «Τὸ, σύστηµα τῶν προαγωγῶν» ὍὉ. «Ἐκπαιδευτικὸς» καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐκδόσεως ἀπὸ τοῦ πρώτου φύλλου ἐτόνισαν ὅτι οἱ στῆλες τοῦ ἐντύπου µας θάναι ἀνοικτές γιὰ σκέψεις, ἄρθρα, ση: μειώματα ἀλλά καὶ κριτικἡὴ τοῦ ἔργου µας σὰν Δ.Σ. τῆς ΠΟΕΔ. Οἵ σκέψεις τοῦ κ. Σιµιλλήῆ ἔχουν µι- κρὲς διαφορὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς ΠΟΕΔ, κινοῦνται ὅμως µέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα. Π ΠΟΕΔ δὲν ἐγκατέλειψε τὸ αἴτημα τῆς παροχῆς ἐπιδόματος στοὺς Δ)ντὲς µονοθεσίων καὶ διθεσίων σχολείων. ᾽Αντί- θετα σὲ δ:αθήµατά της -- ὁλόκληρη σει- ρὰ -- ἐπιμέιει καὶ ἀγωνίζεται ὅπως δοθῆ τὸ ἐπίδομα κακῶν θέσεων. Τὸ Δ. Σ. ᾿Επειδὴ πίστευα ὅτι τὸ θέµα τῶν προα- γωγῶν θὰ συνεζητεῖτο ὑπὸ τῆς Παγκυ- πρίου Συνδιασκέψεως τῶν Γενικῶν ἀντι- προσώπων σύμφωνα μὲ προηγούµενη ἀπέ- φαση των, ἐµελέτησα τὸ θέµα καὶ ἀνέμε- γα τὴν συνδιάσκεψη γιὰ νἁἀ ἐκθέσω τὶς ἀπόψεις µου. Ἡ ὁποθολὴ ὅμως ὑπομνή- µατος ἐκ μέρους τῆς Π.Ο.Ε.Δ. στὸν Ύ- πουργὸ Παιδείας σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο μὲ ἀναγκάζει σήµερα νὰ κάνω μιὰ σύντομη κριτικἠ ἐπὶ τῶν προτάσεων τῆς ᾿ΟὈργανώσεως µας καὶ συγχρόνως νὰ ὃ- ποθάλω στὴν ἐπιτροπείαν καὶ τὶς δικές µου εἰσηγήσεις. Στὴν εἰσαγωγὴ τῆς εἰσήγησης της ἡ ᾿Επιτροπεία τῆς [Π.Ο.Ε.Δ. ἀναφέρει περὶ ἐᾳ αρμογῆς τῆς αὐτομάτου προαγωγῆς ζή- τηµα ποὺ ἐπρόκειτιο νὰ συζητηθῃ ἀπὸ τοὺς Γενικοὺς ᾽Αντιπροσώπους ἀλλά ἆἀνε- θλήθη γιατὶ δὲν ἦσαν ἕἔτοιμοι οὔτε καὶ αὐτὴ ἡ ᾿Εκπαιδευτικὴ ᾿Επιτροπεία τῆς ᾿Οργάνωσης µας νὰ ἐκφέρη συγκεκριµέ- νες ἀπόψεις. Οπωσδήποτε ὅμως θεωρῶ τὴν αὐτόμα- τον προαγωγὴν ἀνεφάρμοστη κι ἄνεδα- οική. Σὲ καμμιὰ χώρα τοῦ κόσμου δὲν υπάρχει αὐτόματος προαγωγή. Μερικοὶ ἀναφέρουν σὰν παράδειγµα τὸ σύστημα ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα. ᾿Εκεῖ ὅμως ἡ προαγωγὴ γίνεται µόνον γιὰ σκοποὺς μισθοῦ καὶ ὄχι γιὰ σκοποὺς διευθύνσεως σχολείου. ᾽Αλλά καὶ ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει αὖ- τόµατος προαγωγή. τὴν Ἑλλάδα δεν ὅ- πάρχει ὁ θεσμὸς τῆς θέσεως τοῦ διευθι»ν- τοῦ. Διευθύνει τὸ σχολεῖον ὁ παίρνων τὸν μεγαλύτερον μισθὸν ἢ ὅπως λέγει ἐπὶ λέ- ξει ὁ νόµος (Αρθρον 6Μ4374)1329) δι- ευθυντὲς «διορίζονται διὰ πράξεως τοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ οἱ κατὰ θαθμὸν ἀνώτεροι ἐκ τῶν ἐν ἑκάστωῳ σχολείω συνυπηρετούν- των, ἐπὶ δὲ ὁμοιοθάθμων τὸν διευθυντὴν ὁ ρίζει τὸ ᾿Ἐποπτικὸν Σὐυμθούλιον». Ὁ διο- ρισμὸς αὐτὸς γίνεται γιὰ ἕνα χρόνο για- τὶ. τὸν ἑπόμενο χρόνο ἂν διορισθῆ ἕνας διδάσκαλος μὲ ἀνώτερον θαθμὸν τότε γΥἱ- νεται ὁ νέος αὐτὸς διδάσκαλος διευθων- τὴς τοῦ σχολείου. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅμως τοῦτο ἄρχισαν τελευταίως νὰ δίδουν µεγαλυτέραν ἀξίαν στὸ θεσμὸ τοῦ διευθυντοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ 1964 ἔχει καθορισθῆ νὰ παίρνουν οἱ διευ- θυντὲς τῶν Δημοτικῶν σχολείων ἕνα ἐπί- δοµα διευθύνσεως ἢ ἄλλως ἐπίδομα λόγῳ πὐξημένων καθηκόντων. Τὸ ἐπίδομα τοῦτο δίδεται καὶ στοὺς διδασκάλους τῶν µονο- θεσίων σχολείων. Ἔρχομαι τώρα στὶς ἄλλες εἰσηγήσεις τῆς ᾿Επιτροπείας. 1. Κατηγορίαι διδασκάλων. Διαφωνῶ μὲ τὴν εἰσήγηση τῆς ἜἘπιτρο- πείας. Κάποτε, τὸ 1959, εἰσηγήθημεν, ὣς Π.Ο.Ε.Δ. διαφορετικὲς κατηγορίες διδα- σκάἁάλων. Καὶ ἐζητούσαμεν τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ θεσμοῦ τοῦ Διευθυντοῦ Γ΄ τάξεως γιὰ τὰ µονοδιδάσκαλα καὶ διδιδάσκαλα σχο- λεῖα. Γιατὶ τώρα ἄλλαξε ἡ Π.Ο.Ε.Δ. κι ἡ δική µου εἰσήγηση γιὰ τὶς κατη- γορίες τῶν διδασκάλων ἢ ἐπὶ τὸ ὀρθότε- ρον «ἡ σταδιοδροµία τοῦ διδασκάλου» νὰ ἀκολουθῆ τὴν ἑξῆς πορείαν: α) Διδάσκαλος, ϐ) Διευθυντής Γ΄ τά- ξεως, (διδιδάσκαλα, µονοδιδάσκαλα καὶ ὑποδιεσθυντὴς Πολυδιδασκάλων σχολείων) γ) Διευθυντής Β΄, δ) διευθυντὴς Α΄ ε) ᾿Επιθεωρητής. Ἡ γνώµη µας, λοιπὸν, εἶναι ὃτι μετὰ ἀπὸ ὀκταετῆ ὑπηρεσίαν ὁ διδάσκαλος νὸ δύναται νὰ ὑποθάλη αἴτησιν διὰ προαγω- γὴν στὴν τρίτην τάξιν, ὅπου θὰ πρέπει νὰ ὑπηρετήση ἐπὶ τετραετίαν. Μετὰ νὰ προ- άγεται στὴν Β΄ τάξιν. Ιατόπιν τετραε- τοὺς ὑπηρεσίας ὡς διευθυντὴς Β΄’ νὰ προ- άγεται στὴν Α΄’ τάξιν. Μὲ τὸν τρόπον αὐὖ- τὸν θὰ φέρουν τὸν τίτλον τοῦ διευθυντοῦ πέραν τοῦ ή τῶν διδασκάλων. ᾿Επίσης, πρέπει νὰ σηµειωθῆ ὅτι διδάσκαλοι οἱ ὁ- ποῖοι θὰ παρέμειναν πέραν τῆς τετραετί- ας ὡς διευθυντὲς Γ΄ τάξεως καὶ δὲν προ- ήχθησαν στὴν Β΄’ τάξιν νὰ δύνανται νά µετατίθενται μὲ τὸν αὐτὸν θαθμὸν εἰς πο- ΠΑΜΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΛΛΗ Δ.,ντοῦ Φοινίου λυδιδάσκαλα σχολεῖα καὶ νὰ φέρουν τὸν τίτλον τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ τοῦ σχολειου. Ὅταν προαχθῆ στὴν Α΄’ τάξιν τῶν δι- ευθυντῶν νὰ δύναται νὰ ὑποθάλη αἴτησιν γιὰ νὰ γίνη ᾿Επιθεωρητής. Ετσι γιὰ σνἁ γίνη ἕνας ᾿Επιθεωρητὴς πρέπει νὰ ἀνεθὴ ὅλα τὰ σκαλοπάτια τῆς ἱεραρχικῆς ταξε- ως καὶ νὰ γευθῆ τὸν διδασκαλικὸν µό- χθον σ᾿ ὅλας του τὰς ἀποχρώσεις. Συμφωνῶ μὲ τὰ ἄλλα σηµεῖα τῆς εἷ- σήγησης τῆς Π.Ο.Ε.Δ. Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω καὶ τὰ ἀκό- λουθα γενικὰ σημεῖα: 1. Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον προτείνω τὴν δηµιουργίαν Διευθυντοῦ Γ΄ τάξεως εἷ- ναι γιατὶ τοῦτο εἶναι κατορθωτό. Ἔγιναν Ψίθυροι κατὰ τὸ 1960 ὅτι θὰ ἐφαρμοζό- ταν. Προσέτι στὴν Ἑλλάδα ὁ Διευθυντὴς τοῦ Μονοθεσίου παίρνει ἐπιπρόσθετον ἑ- πδοµα 400 δραχμῶν µηνιαίώς ἀπὸ τοῦ 1964. ᾽Αλλὰ εἶναι καὶ λογικὸν νὰ παίῤνη ὁ διευθυντὴς τοῦ ΛΜονοθεσίου ἐπίδομα λό- γῳ τοῦ μεγάλου φόρτου ἐργασίας καὶ τῶν μεγάλων του εὐθυνῶν. 2. Γίνεαι λόγος πολὺς ὅτι δὲν ὑπάρ- χουν θέσεις γιὰ προαγωγὴν καὶ ἔτσι δὲν ἱκανοποιοῦνται πολλοὶ ἱκανοὶ διδάσκαλοι. Συμφωνῶ καὶ εἰσηγοῦμαι τὸ ἑξῆς: Στοὺς διδασκάλους ποὺ συγκεντρώ- γουν τὰ προσόντα ήτοι ἔχουν τὴν κατάλ- ληλο θαθμολογίαν καὶ τὰ χρόνια ὑπηρε- σίας νὰ τοὺς δίδεται Ἐπίδομα Κα- λῶν ὙὝπηρεσιῶν. Τοῦτ δύνα- ται νὰ εἶναι ἕνα μικρὸν ποσὸν χρημάτων. Αν ὁ διδάσκαλος συνεχίση ἐπὶ τετραετί- αν νὰ ἔχη καλὴν θαθμολογίαν καὶ ἂν ἐν τῷ μεταξὺ δὲν προαχθῆ νὰ αὐξάνεταί τὸ ἐπίδομα Καλῶν Ὑπηρεσιῶν. Τοῦτο ἔπα- ναλαμθάνεται µέχρι τῆς σύνταξης του ἆᾱ- νὰ πενταετίαν. Αν ὅμως πέση ἡ ἔπιδο- σίς του νὰ ἀφαιρῆται τὸ ᾿Επίδομα Καλῶν Ὑπηρεσιῶν. Τὸ αὐτὸ νὰ γίνεται καὶ μὲ τοὺς διευθυντές. Τὸ ἐπίδομα καὶ ὁ μισθὸς δὲν πρέπει νὰ φθάνη τὸν μισθὸν τοῦ δι- δασκάλου τοῦ ἑπόμενου θαθμοῦ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΔΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Η.Α.Δ. µε- λετᾶ πρόταση νά συντομεύση τὴ στοιχει- ώδη ἐκπαίδευση ἀπὸ ἕξη σὲ πέντε χρό- για, γιὰ νὰ ἀνταποκριθῆ στὸν συνεχῶς αὐξανόμενο ἀριθμὸ ὑποψηφίων μαθητῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση, ἡ συντόμευ- ση θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν συγχώνευση τῆς διδασκοµένης ὕλης ὡρισμένων τάξεων καὶ τὴν κατάργηση μερικῶν µαθηµάτων. ΠΑΡΙΣΙ: «Ἡ ἐξάλείμη τοῦ ἀναλφαθητισμοῦ στὸν κόσµο εἶναι μιὰ κολοσσιαία ὑπόθεση, ποὺ μποροῦμε ὅμως νὰ φέρωμε σὲ πέρας, ἐ- ἂν δείξωµε τὴ θέληση καὶ ἀφοσίώση ποὺ πρέπει», ἑτόνισε ὃ κ. Ἐβρετί, Α)ντὴς τοῦ Γραφείου τῆς ΠΣΟΕ. στὸ Παρίσι, σὲ σχε- τικἡὴ συνεδρίαση. «Μὲ τὰ προγράµµατα κατὰ τοῦ ἀναλ- φαθητισμοῦ δὲν ἐπιδιώκεται νὰ διδάσκου- µε µόνον ἀνάγνωση καὶ γραφή, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ δίνουμε στὸν ἄνθρωπο τὰ µέσα νὰ ἐκπληρώση τὸν ρόλο του ὡς πολίτης καὶ νὰ συµθάλη στὴν καλύτερη διεθνή κατανόηση», εἶπε ὁ κ. Ἐτδογῖ, Η.Π.Α.: ἝἛνα νέο μηνιαῖο δελτίο μὲ σκοπὸ νὰ θοηθήση τὴν προσέγγιση τῶν ἐκπαιδευτι- κῶν μὲ τὴν διοµηχανία ἐκδόθηκε στὶς ΗΠΑ. Τὸ δελτίο, ποὺ ἔχει τίτλο «οτιά Ἐάα- οαΏοη Ματκείξ», θὰ δηµοσιεύη δωρεὰν αἰ- τήσεις ἐκπαιδευτικῶν, γιὰ πληροφορίες σχετικὲς μὲ κάθε εἶδος ὑπηρεσίας ἢ διδα- κτικοῦ ὑλικοῦ. Θὰ κυκλοφορῆ μεταξὺ τῶν θιομηχάνων τῶν ΗΠΑ, τῆς Εὐρώπης καὶ ᾿Ιαπωνίας καὶ θὰ δίνη ἐξέχουσα θέση σὲ εἰδήσεις, σχετικἁ μὲ τὰ τελευταῖα προϊόὀν- τα τῆς θιοµηχανίας. Οἵ ἐκπαιδευτικοὶ καλοῦνται νὰ ἀπευθύ- νωνται γιὰ σχετικὲς πληροφορίες στὸ Ἠμοτιὰ Ἐάνσκδίίοη Ματκείς, Ἐ.Ο. Ῥοκ ὅτδς, Ἠ]αςΠϊηρίοτπ, Ὦ.ο. 20054, Τ.5.Α. ΛΟΝΔΙΝΟΝ: «Τὶ εἶναι Εἰδικὴ ᾿Εκπαίδευση:» Θα εἷ- ναι τὸ θέµα τῆς διεθνοῦς συσκέψεως τοῦ Συνδέσμου γιὰ τὴν Εἰδικὴ ᾿Εκπαίδεωση (τὴ θεραπευτικἠ Παιδαγωγική}, ποὺ θὰ γίνη στὸ Λονδῖνο στὶς 26-28 ᾿Ιουλίου 1966. Ἡ. σύσκεψη ἔχει σκοπὸ νὰ ἀποσαφηνί- ση τὶς γνῶμες ποὺ κυκλοφοροῦν σχετικὰ μὲ τὸ σκοπὀ, τὴν ἐφαρμογὴ καὶ τὴν ὂρ- γάνωση τῆς ἐκπαιδεύσεως γιὰ ἀδικημένα ἀπὸ τὴ φύση παιδιὰ σὲ εἰδικὰ σχολεῖα καὶ ἀλλοῦ. Τα Βῃ ΤΑ ΣΑΣ ου... Οἱ ΕΠΙ ΣΥΜΕΡΑΣΕΙ Σ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια υἱοθετήθη ῥὁ- πὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ θεσμὸς τῆς συµθάσεως μεταξὺ τῶν νεοδιοριζοµέ- γων διδασκάλων καὶ τῶν προϊσταμένων ἐκπαιδευτικῶν ἀρχῶν. ᾽᾿Απὸ τὴν πρώτη μµέ- ρα ἡ ἀντίδρασις ὑπῆρξε ἔντονη μεταξὺ τῶν νεαρῶν διδασκάλων ἀλλὰ καὶ τῶν ὁ- γιειῶς σκεπτοµένων ἀνθρώπων τοῦ τό- που, ἐκπαιδευτικῶν καὶ µή. Ἡ ἐπαγγελ- ματικὴ ἢ καλύτερα ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ το- ποθέτηση τοῦ δασκάλου παρουσιάζεται σὰν μιά καινούργια θεωρία στὴν παράδο- ση τῆς Παιδείας τοῦ τόπου πρᾶγμα ποὺ οὔτε καὶ ἐπὶ ἀποικιοκρατίας εἶχε παρου- σιασθῆ. Ἡ σημασία τῆς συµθάσεως εἶναι πολὺ ἁπλῆ σὰν καινούργια ἔννοια στὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τοῦ δασκάλου ἐκ µέρους τῶν ἀνωτέρων ἐκπαιδευτικῶν ἁρ- χῶν. Γιατὶ δὲν ἀντικρύζεται πιὰ ὁ δάσκα- λος σὰν ἠθική, κοινωνική, ἐθνικὴ ἀξία καὶ ὑπόσταση, ἀλλὰ σὰν ἕνας ἀριθμὸς στὶς καλένδες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἢ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ὁ παρά- γῶν δάσκαλος, ποὺ χαλκεύει ἐπὶ αἰῶνες τὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων, σύµφωνα μὲ τὶς µεγαλόσχημες διακηρύξεις ἢ καὶ τὴν πραγματικότητα, τώρα μεταπηδᾶ αὐὖ- τόµατα ἀπὸ τὴν ὑψηλὴν ἀνθρωπιστικὴν τάξιν εἰς τὴν τάξιν τῶν ἁπλῶν μισθωτῶν. Μεγάλη εἶναι ἡ ἔκπληξις ὅλων, δασκά- λων καὶ μή, γιὰ τὰ «κοινὰ δαιμόνια» ποὺ εἰσάγονται χωρὶς ὑπολογισμὸν τῶν ου- νεπειῶν. Ἡ εὔκολη αὐτὴ θέσπιση ἀρχῶν καὶ θεσμῶν εἶναι πολὺ ἐνδεικτικὴ, τῆς ἑ- ἐπιφανε.ακῆς ἀντικρύσεως τῶν πραγμά- των. Δὲν νοµίζοµε νὰ ὑπελογίσθη ἡ πικρία κι ἡ ἀπογοήτευση τῶν νεαρῶν διδασκά- λων, ποὺ μόλις ἐξῆλθον τῶν τάξεων τῆς ᾿Εθνοφρουρᾶς, καὶ ζητοῦσαν ἀποκατάστα- ση δέχονται αὐτὴν τὴν στεγνὴν καὶ πο- λὺ ἀρνητικὴ στάση τοῦ Ὑπουργείου Παι- δείας. ᾽Αντὶ τῆς στοργῆς καὶ τῆς πατρι- κῆς µεταχειρήσεως, ὥστε αὐτὴ νὰ διαλάμ- ψη μὲ τὴ σειρά της στὰ παιδιὰ καὶ στὶς αἴθουσες διδασκαλίας, ὁ ψυχρὸς ὑπολο- γισμὸς καὶ ἡ ἀσυνέπεια λόγων καὶ πρά- ξεων παρουσιάσθησαν. Προθάλλονται τὰ οἰκονομικὰ ἐπιχειρήματα. Ἐν τούτοις μπροστὰ στὴν κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου ὅποιο ἐπιχείρημα εἶναι ἀστήριχτο. Ἡ πο- λιτιστική, ἡ ἠθική, ἡ ἀνωτέρα δράση τοῦ ὅ)λου αὐτόματα διαφοροποιεῖ καὶ τὴν συμπεριφορὰν τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ κράτους. Μήπως ὑπελογίσθη ἡ ψυχικἡ ἀντίδρα- ση τῶν πρωτοδιοριζοµένων εἰς ὑψηλὸν λειτούργημα, μετὰ τὴν µεταχείρησιν αὖ- τήν Μήπως ὑπελογίσθησαν, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀνευθυνότης, ἡ ἀμφιθολία καὶ ὁ κλονι- σµός, ποὺ δημιουργοῦνται μετὰ τὸν προ- σωρινὸν τερµατισµον τῆς πληρωμῆς ἑνὸς μισθοῦ, ποὺ δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται σἀν καταθολὴ χρηματική, ἀλλὰ σὰν κα- ταθολἡ ἀναγνώρισης καὶ ἠθικῆς καταξί- ωσης τοῦ µόχθου καὶ τοῦ πόνου τοῦ δα- σκάλου Μήπως ὑπελογίσθη ὁ κυνισμὸς καὶ ἡ πολὺ ἀνθρώπινη κατωτέρα ἄρνηση, πόσο ὑποθιθάζει τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ σή- μερα, τοὺς ἡγέτες τοῦ αὔριο Πῶς θὰ δηµιουργηθῆ ἡ πνευματικὴἡὴ ἆ- τµόσφαιρα στὸν τόπο µας ὅταν κάθε λύση δίνεται μὲ τέτοια κριτήρια Αὐτὴ ἡ στά- ση εὐχόμεθα νὰ µὴ διαθρώση, ἀλλὰ νὰ ἀφίση τοὺς πάντες νὰ συνεχίσουν ὄμορφα καὶ ὡραῖα. Ἐν τούτοις νὰ μᾶς ἐπιτραπῆ νὰ διατηρήσωµεν τὶς ἀμφιθολίες µας, γιά τὶς ὅποιες συνέπειες. «ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τὶς τελευταῖες μέρες πήραμε τὴν πιὸ κάτω ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Καλλιφορνίας. Ὁποιοσδήποτε συνάδελφος ἐπιθυμεῖ νὰ συνδεθῆ παραθέτουμε καὶ τὴ διεύθυνση: Κύριοι, Τὸ πρόγραµµα ἀναπτύξεως τῆς µελέτης τῶν Θετικῶν ᾿Επιστημῶν ἆ- πασχολεῖ προοδευτικῶς τοὺς ἔκπαι- δευτικοὺς οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ᾿ἘΕπιστήμης εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν. ᾿Επειδὴ θλέπομεν ὅτι τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ᾿Οργανώσεώς σας συμπίπτουν μὲ τὰ ἰδικά µας, γοµίζοµεν ὅτι θὰ ἐνδιαφέρεσθε νὰ ἔχετε νέα τῆς ἐργασίας µας. ᾿Εὰν ἡ ᾿Οργάνωσις σας ἢ ὅποιον- δήποτε ἀπὸ τὰ µέλη σας ἐπιθυμῆ νὰ ἔχη τὰ νέας µας ἐπὶ µονίµου 6ά- σεως καὶ ἐντελῶς δωρεάν, θὰ εἴμα- στε εὐτυχεῖς νὰ προσθέσωµεν τὸ ὅ- νοµα του εἰς τὸν κατάλογον µας, ΒΗΕΝΕΗΙΥ ΒΤΕΡΗΕΝ, Νονε]θί{ετ - οᾶΙίοΥ, ὉΝΙΝΕΗΕΗΡΙΤΣΥΧ ΟΕ ΚΑΙΙΡΟΗΕΝΙΑ., ΒΕΗΚΕΙΙΕΥ 94τ20 ΤΑ ΙΔΙΑ ΙςΑΙ Ἡ. Διοίκηση τῆς ΔΟΕ ἐπέδωσε καὶ ἀνέ- πτυξε στὸν Πρόεδρο τοῦ Παιδαγωγι- κοῦ Ινστιτούτου κ. Ἱ. Κακριδὴ τὸ πα- ρακάτω ὑπόμνημα. Ἐν συνεχείᾳ τῶν µέχρι τοῦδε ὑποθληθέν- των Ὑμῖν ὑπομνημάτων τῆς ᾿Οργανώσε- ώς µας τῶν ἀφορώντων εἰς τὸ ἀπὸ ἑτῶν προθαλλόμενον ὑπὸ τοῦ Κλάδου µας αἴ- τηµα, περὶ καθιερώσεως συνεχοῦς ἡμε- ρησίας ἐργασίας εἰς τὰ Δημοτικὰ Σχο- λεῖα, λαµμόάνομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποθάλω- μεν Ὑμῖν συνηµµένως καὶ σχετικὸν σχέ- διον ὡραρίου ἡμερησίας τῶν Σχολειων καὶ νὰ παρακαλέσωμεν ὅπως, εὐαρεστού- µενοι, υἱοθετήσητε τοῦτο καὶ προθῆτε εἰς τὴν λῆψιν τῶν διὰ τὴν ἐφαρμογήν του πρεοθλεπομένων ἀποφάσεων. Ἐπ) εὐκαιρίᾳ σημειοῦμεν ὅτι, διὰ τοῦ προτεινοµένου σχεδίου, καλύπτονται ἀνέ- τως ὅλαι αἱ ὑπὸ τοῦ Ε.Α.Π. προθλεπόµε- ναι διδακτικαὶ ὥραι ἐργασίας ὅλων τῶν τύπων, ἄνευ οὐδεμιᾶς μµειώσεως τούτων, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κατὰ τρόπον ἀνταποκρινόμενον πληρέστε- ρον εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς, διὰ τὴν ἓν γένει διαπαιδαγώγησιν τῶν μαθητῶν, Παιδαγωγικῆς ᾿Επιστήμης. Σημειοῦντες, ὡσαύτως, ὅτι τὴν συνεχῆ ἡμερησίαν ἐργασίαν τῶν Σχολείων ζητεῖ καὶ ἡ Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Γο- νέων Μαθητῶν Ἑλλάδος καὶ ὅτι, ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν Μαθητικῶν Συσσιτίῶν, ἐδημιουργήθη μὲ τὸ ἰσχύον πρόγραμμα, ἀφόρητος διὰ τὸν διδάσκαλον κατάστα- σι, παρακαλοῦμεν ὅπως ἱκανοποιήσητε τὸ αἴτημα τοῦτο τοῦ διδασκαλικοῦ κό- σµου, ὁ ὁποῖος πιστεύων ὅτι ὑποστηρίζει δικαίαν καὶ ὀρθὴν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς ὑπόθεσιν δὲν θὰ παύση ἀγωνιζόμενος ὃ- πὲρ αὐτῆς. Μετὰ τῆς προσηκούσης τιμῆς Διά τὸ Διοικ. Συμθούλ. τῆς ΔΟΕ. Ὁ Πρόεδρος Χρ. Παπαζήσης ὍὉ Γεν. Γραμματεὺς Εὐστρ. Παπαδέλλης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΒΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 08.00’ -- 08.50’ Πρώτη Διδακτικὴ ὥρα 20’ 08.50’ -- 09.00’ Διάλειμμα 10’ 09.00’ -- 09.50’ Δευτέρα Διδακτικὴ ὅρα 90’ 09:50’--- 10.20’ Ρόφημα 30 10.20’ --11.05’ Τρίτη Διδακτικὴ ὅρα 45 1.05’ --α1.15’ Διάλειμμα 10’ 11.15’ --12.00’ Τετάρτη Διδακτικὴ ὥρα 4ρ' 12.00’ --12.10’ Διάλειμμα 10’ 12.10/:--12.55΄ Πέμπτη Διδακτικὴ ὥρα 45 12.55’ --13.10’ Διάλειμμα 15’ 13.10’ --13.50’ ἛἝἜκτη Διδακτικὴ ὥρα 40’ 13.50’ --14.30’ Γεῦμα (Μαθ. συσσίτιο) 40’ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ε.Α.Π. προθλέπει ἑθδομαδιαίαν διδακτι- 1. Τὰ Μονοθέσια Δημοτικὰ Σχολεῖα θὰ ἐργάζωνται καθ᾽ ἑκάστην ὡς ἀνωτέρω (Εξ διδακτικαὶ ὥραι). 2 Τὰ πολυθέσια διὰ τὰ ὁποῖα τὸ κὴν ἐργασίαν 32 ὡρῶν, θὰ ἑἐργάξωνται δύο. ἡμέρας τὴν ἑθδομάδα ἐπὶ ἕξ διδακτι- κἁὰς ὥρας καὶ τὰς ὑπολοίπους τέσσαρας ἐπὶ πέντε ὅρας. 4 «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» 9 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ο ΚΔΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Χωρὶς κίνητρο δὲν γίνεται καμμιά ἐ- νέργεια τοῦ ἀνθρώπου ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀν- τανακλαστικὲς. Κάθε ἐνέργεια ἀποσκο- πεῖ στὴν ἱκανοποίηση μιᾶς ἀνάγκης, Όιο- λογικῆς ἢ πνευματικῆς. Αὐτὴ ἡ ἐνδογενὴς τάση γιὰ ἐνέργεια ἢ γιὰ τὴ συνέχιση μιᾶς ἐνέργειας ποὺ ἆᾱ- ποσκοπεῖ στὴν ἱκανοποίηση μιᾶς Θιολο- γικῆς ἢ πνευματικῆς ἀνάγκης λέγεται στὴν Ψυχολογία κίνητρο (πιοβναἱοη). Τὰ κίνητρα λοιπὸν μπορεῖ νὰ εἶναι θΘιο- λογικὰ (π.χ. ἡ πείνα) ἢ πνευματικἀ (π. χ. ἡ ἀνάγκη συλλογῆς πληροφοριῶν). Ὅπου ὑπάρχει κίνητρο, ὑπάρχει ἔνθου- σιασμὸς στὴν ἀνάληψη κι ἐπιμονὴ στὴν ἐκτέλεση μιᾶς εὐθύνης, πειθαρχία καὶ δη- μιουργικἡ ἐργασία, αὐξημένη ἀπόδοση μὲ ἑλαττωμένη κόπωση. Πολλὲς φορὲς ὅμως, γιὰ διάφορους λόγους ἡ ὅλη σχολικὴ ἐρ- γασία δὲ δημιουργεῖ κίνητρα. Κι’ ὁ ἀντί- κτυπος εἶναι σοθαρὸς στὴν πειθαρχία καὶ τὴν ἐπίδοση τῶν μαθητῶν καὶ γενικά στὴ σχολικἡ ἀτμόσφαιρα. 2᾽ αὐτὲς τὶς περι- πτώσεις ὁ ἐκπαιδευτικὸς χρησιμοποιεῖ δι- άφορες παρορµήσεις ἢ παρωθήσεις (απ- οεηβνες), ἐξωτερικά δηλαδή κίνητρα, ὅ- πως εἶναι οἱ θαθµμοί, τὰ θραθεῖα, ὁ ἔπαι- νος, οἱ ἀμοιθὲς κ. ἄ. σὰν ὑποκατάστατα τῶν κινήτρων. Τὰ ἀποτελέσματα μπορεῖ νὰ εἶναι ἐντυπωσιακά. Εἶναι ὅμως ἆπα- τηλά. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήση τὸ γνήσιο κίνητρο. Κι ἀκόμη πολλὰ ἁπ' αὐτὰ ἐγκυμονοῦν κινδύνους. Οἱ Ἠατίβ- Ῥοτπο καὶ Μαψ σὲ μιὰ ἔρευνά τους γιὰ τἠν ἐντιμότητα τῶν μαθητῶν ἀνακάλυψαν ὅτι μερικοὶ μαθητὲς κατέφευγαν σὲ μὴ ἔντιμες πράξεις, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὸ θραθεῖο ἐντιμότητας | Πίσω ἀπὸ κάθε ἐνέργειά µας ὑπάρχει ἕνα κίνητρο. Μιὰ συγκεκριμένη ὅμως πρά- ξη µας, ἡ ὀρειθασία π.χ., μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀπόληξη διαφορετικῶν κινήτρων. Ἕνας μπορεῖ νὰ ἐπιδοθή στὴν ὀρειθασία, γιά νὰ ἀσκήση καὶ δυναµώση τὸ ἀδύνατο του σῶμα, ἐνῶ ἄλλος γίνεται ὀρειθάτης, Ὑιὰ νὰ ἀποκτήση δόξα. ”Αλλος ἐπιδίδεται στὴν ὀρειθασία, γιὰ νὰ ἱκανοποιήση τὸ πάθος του γιὰ τὴ θοτανική, τὴ γεωλογία ἢ τὴ γεωγραφία. Αλλος θεωρεῖ τὴν ὁ- ρειθασία σὰ σπόρ ἢ σὰ µέσο ἐπιδείξεως τῆς ἀντοχῆς του στην πεζοπορία. ᾽Ασφαλῶς µμπορεῖ νὰ ἀπαριθμηθοῦν πολλοὶ ἀκόμη λόγοι γιὰ τὴν ἐπίδοση τῶν ἀνθρώπων στὴν ὀρειθασία ἢ ἄλλη ἐνέρ- γεια. Διαφορετικά λοιπὸν κίνητρα ὁδηγοῦν σὲ μιὰ συγκεκριμένη πράξη. Αὐτὰ εἶναι τὰ θετικὰ κίνητρα κὶ εἶνι ἀποτέλεσμα εὐχαρίστων συναισθημάτων ἢ ἀναμνήσεων. Πολλὲς φορὲς ὅμως ὥρισμέ- να κίνητρα ἀποτρέπουν τὸ ἄτομο ἀπὸ τοῦ νὰ ἀναλάδη ἢ νὰ συνεχίση μιὰ εὐθύνη. Αὐτὰ λέγονται ἀρνητικὰ κίνη: τρα κι εἶνι ἀποτέλεσμα δυσαρέστων συναισθημάτων ἢ ἀναμνήσεων. Τὸ παιδὶ ποὺ κάηκε κοντὰ στὴ θερµάστρα ἀποφεύ- γει νὰ τὴν ξαναπλησιάση. Τὸ παιδὶ ποὺ δέχτηκε εἰρωνικὰ µειδιάµατα ἢ ἐπιπλή- ἒεις γιὰ μιὰν ἀποτυχία του στὸ µάθηµα θὰ ξανάρχεται σ᾿ αὐτὸ μὲ ἀπροθυμία. ᾿Αν- τίθετα, τὸ παιδὶ ποὺ ξεπαγιασµένο, ζε- στάθηκε κοντὰ στὴ θερµάστρα ἢ δέχθηκε τὴ στοργἡ καὶ κατανόηση τοῦ δασκάλου γιὰ μιὰ προσπάθειά του θὰ ἐπιζητῆη τὴν ἐπανάληψη τῶν πράξεών του. Γίνεται ἄν- τιληπτὸ ὅτι χαρούμενη καὶ δημιουργικἡ ἀτμόσφαιρα δημιουργεῖται µόνο ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν θετικἀ κίνητρα. Τέτοια εἶναι: α) 'Ἡ ὕπαρξη μιᾶς ἀνάγκης, 6ιολογι- κῆς ἢ πνευματικῆς. Ὅποιος πεινᾶ, θὰ δράση, γιὰ νὰ κορέση τὴν πείνα του κι’ ὅποιος νοιώση πνευματικὴ δίψα θὰ προσ- τρέξη στὶς πηγὲς (θιθλία, περιοδικὰἁ κ.ἄ.) γιὰ νὰ τὴ σθήση χωρὶς νὰ χρειασθῆ ἑξω- τερικὴ παρόρµηση. Ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι τὸ περιθάλον συντελεῖ στὴ δημιουργία κι- νήτρων, θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν. ϐ) Ἡ θέση ἀμέσου ἢ καὶ κατανοητοῦ σκοποῦ. Ἕνας σκοπὸς ἀρκετὰ ἀπομακρυ- σµένος ἢ μὴ ἀντιληπτὸς ἀπὸ τὰ παιδιὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ παρορµήση σ᾿ ἐνέργεια. γ) Ἡ θέση σκοποῦ ἐπιτευκτοῦ ἢ καὶ ἀναλόγου πρὸς τὴν πνευματικὴ ἡλικία τοῦ µαθητῆ. ᾽᾿Ασυγκίνητος μένει ὁ ἄνθρω- πος μπροστὰ σὲ στόχους ποὺ θρίσκονται πέρα ἀπὸ τὶς δυνατότητές του ἢ άπογοη- τευµένος ἀπὸ τὶς ἀποτυχίες ποὺ τοῦ ἐπι- φυλάσσει τέτοιο ἐγχείρημα σταματᾶ µε- σοστρατίς. δ) Ἡ σταδιακἡ πρόοδος καὶ ἡ ἄμεση γνώση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς προσπά- θειας. Τοῦτο γίνεται φανερὸ στὴν Προ- γραμματισµένη ἠάθηση, ὅπου ὁ μαθητής, ἀκολουθώντας τὸ δικό του ρυθμό, προχώ: ρεῖ μὲ σιγουριὰ στὸ ἑπόμενο θῆμα, µια καὶ πληροφορήθηκε ἀμέσως γιὰ τὴν ὀρ- θότητα τῆς ἀπαντήσεώς του. ε) Σωναισθηματικὴ ἀποδοχὴ καὶ κα- τανόηση τῆς ὕλης. Πολλὲς φορὲς κι ἔξυ- πνοι μαθητὲς ἀποτυγχάνουν, γιατὶ αἰσθά- νονται ἀντιπάθεια πρὸς τὸ µάθηµα Ἡ για- τὶ τοῦτο προσφέρεται μὲ τέτοιο τρόπο, ὥ- στε νὰ μὴ γίνεται κατανοητὸ ἢ γιατὶ πρα- γματικά εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις τους. στ) Συναισθηματικὴ ἀποδοχὴ τοῦ µα- θητῆ ἀπὸ τὴν ὁμάδα ἢ τὴν τάξη καὶ τὸ δάσκαλο. ἜΕξυπνοι μαθητὲς ἀποτυγχά- νουν, γιατὶ ὑπάρχει ἀντιπάθεια µονόπλευ- ρη ἢ ἀμφίπλευρη μεταξύ τους καὶ τοῦ δασκάλου ἢ μεταξὺ τους καὶ τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας. Ἡ σηµασία τῆς κοινωνικῆς ἀποδοχῆς μπορεῖ νὰ γίνη ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ προθληματικὸ παιδὶ εἶναι ἐπίσης ἀπομονωμένο, δηλαδὴ μὴ ἆᾱ- ποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς συμμαθητές του. ζ) ᾿Εκτίμηση, στοργή, Κατανόηση κι ἐπιδοκιμασία τῆς ἐργασίας τῶν παιδιῶν. ᾽Αντὶ νὰ τονίζωµε καὶ μάλιστα μὲ ἔμ- φαση τὸ λάθος, ἂς σκύψώμε στοργὶκἁ πάνω ἀπὸ τὸ ὀρθὸ κι’ ἂς ἐπαινέσωμε μὲ εἰλικρίνεια καὶ µέτρο τὸ ὀρθό. Εἶναι ση- µαντικό, τονίζει ὁ Ἠίεπες, νὰ πλησιάσουµε τὸ μαθητὴ μὲ συμπάθεια καὶ στοργὴ καὶ πολὺ ἐπιθυμητὸ νὰ σεθαστοῦμε τὴν ἀνέ- λιξη τῆς σκέψης του καὶ νὰ ἐγκαταλεί- Ψουµε τὸ δογµατισµό. η) Συμμετοχὴ τῶν μαθητῶν στὴ θέση σκοπῶν καὶ τῶν µέσων γιὰ τὴν ἐπιδίωξή τους. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται σὲ δηµοκρατι- κὀ περιθάλλον ὅπου ὑπάρχει ἁμοιθαία ἆ- ποδοχἡ κι’ ἀνθίζει ὁ διάλογος καὶ σὲ ὁ- µάδες ὁμοιόμορφες ὡς πρὸς τὸ 6αθμὸ νοημοσύνης, ὅπου ὅλοι ἐργάζονται μὲ ἵ- σοτιµία γιὰ τὴ θέση καὶ ἐπίτευξη σκοπᾶν συμµέτρων πρὸς τὶς ἱκανότητες τοῦ συ- νόλου χωρὶς τὸν κίνδυνο ἀνταγωνισμοῦ ἢ ἐξουδετερώσεως τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τοὺς δυνατούς. ὍὉ δάσκαλος σὲ τέτοιο περιθάλλον εἷ- ναι µέλος τῆς ὁμάδας, ἀλλά, λόγω τῆς ἡλικίας του καὶ τῆς ὑπεροχῆς του στὶς ἱκανότητες καὶ τὴν πείρα, ἐνεργεῖ σᾶν ἀρχηγὸς ἀποδεκτὸς ἀπὸ ὅλους, ἐπηρεά- ζεί τὶς ἀποφάσεις τῆς ὁμάδας καὶ διοχε- τεύει τὶς δραστηριότητές της σὲ ἔργα πα- ραγωγικὰ. Σὲ μιὰ τέτοια ὁμάδα δὲν ἕ- χειθέση ὁ ἀνταγωνισμός. Κυριαρχεῖ τὸ πνεῦμα τῆς συνεργασίας, πρωτοθουλίας καὶ πνευματικῆς ἐπικοινωνίας. Ἡ παρα- γωγἡ αὐξάνει κι οἱ ἀποτυχίες ἑλαττώ- νονται. Αντίθετα στὴν ἀδιάφορη ὁμάδα (1845- 8ε7 - {8τε), ὅπου ὁ ἀρχηγὸς δὲ λαμθσνει µέρος στὸν καθορισμὸ στόχων, ἡ παρα: γωγὴ εἶναι ἐλάχιστη κι ἡ δραστηριότητα ἐπιτρέπεται σὲ μὴ παραγωγικὲς ἐνέργει- ες. Σύμφωνα μὲ τὴν ψυχολογία, χωρὶς κί- νητρο µόνο µηχανικἡ µάθηση ἐπιτυγχά- νεται ἐκ µέρους τοῦ µαθητη καὶ µηχανι- κἡ διδασκαλία ἐκ µέρους τοῦ δασκάλου. Τόσο ἡ μάθηση ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ µαθη- τῇ ὅσο καὶ ἡ διδασκαλία ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ δασκάλου εἶναι ζητήματα κινήτρου κατὰ κύριο λόγο καὶ μεθόδου κατὰ δεύ- τερο λόγο. Ὅπου ὑπάρχει κίνητρο ἡ μά- θηση ἀκολουθεῖ αὐτόματα. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Διευθυντὴς Δημοτικοῦ Σχολείου Σδυριανοχωρίου Βιθλιογραφία: Μελανίτη Ν. «Ἠ ΑΛΙΑΘΗΣΙΣΣ Ο6Ε6Γ ΟΕοας Α., “'Τ6ασποετ, Ῥαρί] απἁ ΤΑς5κ”. ΡΥΟΜΙΖΟΝΙΑΙ 43511. ἩΗ τηλεόρασις μὲ ἠλεκτρομηχανικὸ ἐγκέφαλο ποὺ κανονίζει ἐντελὼς µόνη της φωτισμὸ καὶ στα: δερότητα εἰκόνος. 4456 Ρ. τηλεοράσεων ΡΥΕ σὲ ἕνα ὑπέροχο πολυτελές έπιπλο ἀπὸ καρυδια ἡ τἰκ. ΜΙΧ. ὝὍλα τὰ μοναδικό πλεονεκτήματα τῶν ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Τιονο! ἕ, “Εάιοαβήοπα] ΈΒΥΟΠΟΙΟΡΥ απᾶ Οοιή]άγεη”. Τμοπαδοῦ Ἐ., Της ΒΒΥΟΠΟΙΟΡΥ οἱ πηϊπμίηρ”. Ὠίεπες Ζ. ΕΘ., “Βιμάίπο αρ Μαἰπεηια{ ος”. 1αηπβάβίπο ὅ Οἶα8εΥ, “'ΤεβοµῖΠςΡ ΜασΠίηες απᾶ Ἑτορταιηπιεά ΤιοβτΏΙηρς”. τον σα κ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΣΕΙΡΑΣ Ἡ ἔκδοση ποὺ κρατάτε στὰ χέρια σας, εἶναι ἡ τελευταία τῆς Α΄ σειρᾶς. Δυσκολίες στη ) διανομή, λόγω µετακινήσεως τῶν ὃ)λων μᾶς ἀναγκάζουν νὰ διακόψουµε τὴν κυκλοφορία µας κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες. ᾽Απὸ τὸν Σεπτέµόριο ὁ «Ἐκ- παιδευτικὸς» ἀνανεωμένος, θὰ φθάση στὰ χέρια ὅλων τῶν µε- λῶν τῆς ΠΟΕΔ. Η ΣΥΝΤΑΞΗ εν ᾽Αντιπρόοωποι καὶ διανομεὶς Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Λία ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λυκούργου »-7-2 Τηλ. 2212 Ὀνασαγόρου 27 Τηλ. ὁ9δό ΛΕΜΕΣΟΣ: Ὁδός Αγ. Ανδρέου 116 Τηλ. 2730 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ :- ᾽Αμμόχωστος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΛΤΔΑ., Λεωφ. Εὐαγόρου 74Α, Τηλ. 2948 Λάρνακα: ΚΥΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ὁδὸς 'Αγίου Λαζάρου 34---3ό Ἶ τηλ, 233] Πάφος ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ᾽ΙΔΗΣ, ὁδὸς Ρήνου 6, ........ ο Τη. 208] Μόρφου ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ἅ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ὁδὸς Λουκή ᾽Ακρίτα 8---12, ΤηΝ. 2246 «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» οἱ ἀπόψειδ µας ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ὁ ΑΦΓΟΣ ΑΣ διαθιθάσθηχαν τὸν Ὥτελευτοῖο φαιρὸ πολλὰ παράπονα ἀπὸ συνα- δέλφους γιὰ πάποιαν ἁπατωστασίο που παρατηρεῖται χρόνια τώρα στὶς ἄποστο- λὲς τῶν Βιθλίων Βιόλιεδήναις καὶ τῶν Ἐποπτιχῶν µέσων ποὺ προορίξονται γιὰ τὰ Δημοτικά µας σχολεῖα. Μερικὰ μάλιστα παράπονα εἶναι τόσς δικαιολογημένα ὥστε οἳ ἁρμόδιοι δὰ πρέπει νὰ δόσουν ἰδικίτερη σημασία ἕ- τον ποὺ ἡ κατάσταση αὐτὴῆ νὰ μὴ συνε- χισθῃῆ καὶ στὸ μέλλς. κ ΤΑ, ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΠΟ τὸν περασμένο Ἰούνιο οἱ διευ- θυντὲς τῶν σχολείων προέόθησαν στὴν παραγγελία τῶν ἀναγχαίων γιὰ τὰ σχολεῖα τους, ἐποπτικῶν µέσων. Πέ- ρασε ἕνας ὁλόπνπληρος Χχρό- νος γιὰ νὰ τοὺς σταλῃ ἡ εἰδοποίη- ση γιὰ παραλαθή. ΟΦὰ παρσδέσουµε ἕ- δῷῶ αὐτούσια τὴν ἐπιστολὴ κάποιου συ- ναδέλφου: «Αγοαπητοὶ συνάδελφοι ο συντάκτες τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ», Φἄᾶθελα νὰ σᾶς ἀνησυχήσω καὶ μὲ μιὰ ἄλλη χατάσταση ποὺ δις θασανίζει ὅλους. Δὲν νοµίξετε ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ᾽Αποθζημης τοῦ Ὑ- πουργείου Παιδείας δὲν μᾶς λούα- ριάξουν γιὰ τίποτα Παράγγειλα ἀπὸ τὸν ἐπίσημο χο- τάλὀογο, ποὺ μᾶς ἔστειλε τὸν περα- σµένο Ἰούνιο τὸ ἁρμόδιο ἘΤμῆμα, διάφορα ἐποπτικχὰ µέσα. Μερικὰ εἴ- δῃι ἧρθχν ὅπως τὰ παράγγειλα, ἅλ- λα ὅμως ἄλλαξαν πατὰ πολύ. Μερι- νὰ μάλιστα ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ μοῦ ἔστει- λαν τὰ ἔχει τὸ σχολεῖο µου ἐνῷ στερεῖται ἄλλων. Τὸ σχολεῖο µου δὲν ἔφθασε ἁἀχόμα σ᾿᾽ ἐχείνη τὴν πολυτέλεια... Μὲ συναδελφιχοὺς χαιρετισμοὺς Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτω- ση παραπόνου. Έχουμε τέτοια χαδημε- ρινά. κ ΤΑ ΒΙΡΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΗΕΗΣ Ὁ ἴδιο ἁχόμα σαὶ σὲ μεγαλύτερο 6α- θμὸ συµθαίνει μὲ τὰ θιθλία 6ιθλι- θήχης. Ὑπολογίζει ὁ δ)ντὴς τεῦ σχολεί- ου, στριμώχνει ἀπ᾿ ἐδῶ χι’ ἀπὸ γεῖ τοὺς λογαριασμούς του γιὰ νὰ ἐξοιχονομήση περισσότερα θιθλία γιὰ τὴ θιθλιοθήχη του. Τὶ νὰ τὸ πρύφουμε. Τὰ παιδιὰ τῆς ὑπαίδρευ ἰδιαίτερα, διφοῦν γιὰ διάέξασµοι γιατὶ σ’ ὁλόνληρη τὴ ζωή τους δὲν ἀγό- «ρασαν ὁἀπὸ μόνοι τους οὔτε ἕνα θιθλἰο. Εΐναι λοιπὸν παραδεδεγµένο πὼς ἡ µι- ια... Γραφομηκαινὲς ΕΕΜΙΝαΤΟΝ μαζὶ μὲ ποδευγράφουδ πΟΝΕΟ ἐξοσφαλίζουν σὲ κάθε σχολεῖο τὰ πιὸ καλὰ πολυγραφημένα κείµενα. Κηρόχαρτα, Μελάνια, Χάρτης ποιότητος εἰς εἰδικὰς τιµάς διά τὰ σχολεία. ΠΛΙΡΗΑ. ΠΙΕΡΙΛΗΣ ἆ ΜΙΧΛΗΛΙΛΗΣ ΛΙΛ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΙΤΣΗ -- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Τ. Κ. 1057 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ -΄ Τηλ. 3045. κ κ χρὴ Θιθλιο»ήχη τοῦ σχολείου ἀποτελεῖ τὴν µόνη πηγὴ δανεισμοῦ καὶ ἀποχτή- σεως ἔτσι. τοῦ χαρποῦ τῶν θιθλίων. Ἠλέπει, λδιπὸν στὴν παραλαθὴ τῶν ϐ6ι- θλίων ὁ δάσκαλος, νὰ γίνεται μιὰ περι- γοπὴ ἀπὸ δέκα θιθλία καὶ τὴ θέση τους νὰ παίρνη ἔνοι πανάκριθο θιόλίο ὄχι 6έ- έσια ἀμφιθόλευ ἀξίας, ἀλλὰ τουλάχιστο γιος τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ μικρᾶς ση- µοσίας γιατὶ εἶναι φυχολογικὸ πὼς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὰ παρευσιάσευµε στὸ παιδὶ τῶν 9--ἶ2 χρόνων ἕνα θιθλίο χον- δρὸ καὶ ποὺ δὲν τὸ παίρνει ἡ τσάντα του, δὲν δὰ τὸ προσελκύσουµε. Τὰ μικρὰ θιθλία μὲ σύντομες ἱστορίες εἶναι κατὰ τὴν γνώµη µας πολὺ καλύ- τερα γιὰ τὰ παιδιά. Τουλάχιστον αὐτὸ ἀποδειχνύεται στὴν πράξη. Εΐναι ὀρθὸ νὰ νπατατοπίζωνται οἳ ὅ)λοι γιὰ τὸ λόγο ποὺ δὲν τοὺς στέλλονται τὰ θιθλία ποὺ παραγγέλλουν. ΕΙΜΑΣΤΕ η ΟΣΧ1 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΔΔΗΛΟΙ Μετὰ τὴ διάλυση τῆς Κοινοτικῆς Συ- νέλευσης καὶ τὴν ἵδρυση '᾿Ὑπουργείου Παιδείας, αὐτόματα ὅλοι οἵ ὑπάλληλοι τῆς Κοινοτικῆς ἔγιναν ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου. Καὶ ἔπρεπε, γιατὶ δὲν µπό- ροῦσαν νὰ µείνευν µετέωροι. Ἐμεῖς, λὲ- γικὰ σκχεφτόµενοι, πιστέφαµε πὼς Οἵ- ΣΙΑΣΤΙΚΑΙ γίναμε δημόσιοι ὑπάλληλει. Ὅμως τὰ γεγονότα ἀπεδείχνουν τὸ ἀντίρετο: Όταν τελευταῖα ἁἀρπετοὶ ὅ)λοι ἀποτάξηχαν στὸ Ἑμῆμα Διαθατηρὶ- ων γιὰ τὴν ἔχδοση δικθατηρίων δωρξ- άν, προκειµένευ νὰ πάρευν µέρος Ὅτὴν ἐκδρομὴ στὴν Ἑλλάδα, ὀρέδηκαν ἀντι- μέτωποι τς γρανιτένιας ἅρ- νῃσης ἑνὸς προϊσταμένου: Οχι, κύριοι, οἱ ὅ)λοι δὲν εἶναι δηµό- σιοι ὑπάλληλοι. Πρέπει νὰ πληρώὠσουν ψιὰ νάχουν τὰ δικθατήρια. Τὸ «δωρε- άνν θιαθατήριο εἶναι µόνο γιὰ τοὺς δημ. ὑπαλλήλους.-- Συδήτηση δὲν χωρεῖ. Μὰ ἐμεῖς ξέρομε ὅτι ποαίρνομε ἐπίση- μὸ διορισμὀὸ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδεί- ας -- πι’ εἶναι καὶ τοῦτο τὸ Ὑπουργεῖς τῆς Ευπριακῆς Δημοκρατίας --- πατέτιν παρουσίασης πτυχίευ μαὶ πληρωνόμασ-ε ἀπὸ τὸ ᾿᾽Αρχιταμεῖο τῆς Μυπριακῆς ἵν- θέρνησης, τῆς Ευθέρνησής µας. Δὲν εἰ- ναι τοῦτο ὀξύμωρο σχῆμα Καὶ ὀνοαρωτιοῦνται ἕλοι οἱ ὅ)λλοι. Τὶ εἴμαστε ἄραγε ἐμεῖς Εἶναι δυνατὸν νε μδς δικφωτίση πανένας ᾿Επιτέλους εἰ- ναι ἀνάγχκη χαθένας νὰ ξέρη τὶ εἶναι. Γιατὶ ἐμεῖς δὲν θέλοµμε νὰ εἵμαστε τί- ποτε ἄλλο διοφορετικὸ ἀπὸ ἐπεῖνο πεὺ πιστεύουμε γαὶ θέλουμε νὰ εἵμαστε. Τὶ λέγει τὸ 'Ὑπουργεῖο µας --. ”--ἷ-Ὁ, -ν, ο μμ μμ ορ αρ” ο ο ων μ ως ων ων ων η ων ὃν ὃν ὃν ο... Ἑ ορ” ο ο ο ὐοῄ ποπ ποπ ο ο αρ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΗΙΣ ΙΑΙ Σ ΗΜ.-- Στὴν προηγο΄Ίµενη ἔκδοση ἔγιναν µε: ρι.ὲς τυπογραφικὲς ἀθλεψίες ποὺ ἀλλοιώνουν τὸ περιεχόµενο: Στὴν Υ παρόπγραφο ἀντὶ «νὰ παραδειγµατι- στοῦμε κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ὑστεροῦμε» νὰ δια- θαστῃ «νὰ παραδειγματιστούµε, στὰ σηµεία ποὺ ὑστεροῦμε». Ἡ δ΄ παράγραφος νὰ διαθαστῃ: «᾿Ακόμα θὰ ξοῦμε πὼς μερικὰ πράµατα που ἐμεῖς τὰ θεωροῦ- µε ἀνεφάρμοστα (π.χ. τὸ ἁἀμετάθίτο), ἢ πολυιέ- λειαν (π.χ. ὁ διευθυωντὴς νὰ εἶναι ὑπεράριθμος κι ὀργανωτὴς τοῦ Σχολείου του) ἀλλοῦ λειτουργοῦν κι ἐφαρμόζονται θαυμάσια». (Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο) Σύμφωνα μὲ τὸν ᾿Εκπαιδευτικὸ Ἠόμο τοῦ 1944 ἡ Παιδεία χωρίζεται σὲ τρία στάδια: Στὴν Δημοτική, τὴν Μέση καὶ τὴν ᾽Ανωτέρα. Κάθε παιδὶ ὀφείλει νὰ ἐγγραφῆ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο, ὅταν συμπληρώση τὸ Ρον ἔτος τῆς ἡλικίας του παραμένει δὲ σ᾿ αὐτὸ μέχρι τοῦ 11ου, ὅτε θὰ ἐγγραφῇ σὲ σχολεῖο Μ. Παιδείας ὡς ὅτου συµ- πληρώση τὸ 12ον ἔτος τῆς ἡλικίας του᾽ τώρα εἶναι ἐλεύθερο νὰ διακόψη ἢ νά συ νεχίση τὶς σπουδές του μέχρι καὶ τὸ ΠΠα- νεπιστήµιο. Τὸ οἰκονομικὸ δὲν εἶναι ποτὲ ἐμπόδιο στὴ μόρφωση τῶν ᾽Αγγλοπαίδων, γιατὶ οἱ Τοπικὲς ᾿Αρχὲς εἶναι ὑπόχρεες νἁ δώσουν ὑποτροφίες στοὺς καλοὺς µαθη- τές, τόσο στὰ Σχολεῖα Μ. Παιδείας, ὅσο καὶ στὰ Πανεπιστήμια. Ας ἐξετάσουμε τώρα τὸ κάθε στάδιο χωριστά. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ὅπως ἀναφέραμε προηγουμένως ἡ ὁ- ποχρεωτικἡ φοίτηση τῶν παιδιῶν ἀρχίζει στὸ πέμπτο ἔτος. Γιὰ τὴν προσχολικἡ ἡλικία ὑπάρχουν τὰ νηπιαγωγεῖα. .Στὴν ᾿Αγγλία ἡ ἁπασχόληση τῆς µη- τέρας ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι εἶναι τόσο µεγά- λη, ὥστε ἡ φροντίδα γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς ἐργαζόμενης γυναίκας ν᾿ ἀποτελῆ ἕνα µε- γάλο κοινωνικὸ καθῆκο. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἱδρύθηκαν διάφο- ρα νηπιαγωγεῖα, στὰ ὁποῖα τὰ παιδιὰ θρίσκουν μέριμνα, στοργή, ψυχαγωγία καὶ χρήσιμη ἀπασχόληση κατὰ τὴν διΊρ- κεια τῆς ἡμέρας (3 π.μ. µέχρι 4 μ.μ.). Κατὰ τὸ 1959 ὑπῆρχαν 800 νηπιαγω- γεῖα σ᾿ ὅλη τὴν Μ. Βρεττανία. .'Ἐπίσης πολλὰ δηµοτ. σχολεῖα ἵδρυσαν τάξεις Νηπιαγωγείου μὲ παρόμοιο σκοπὀ. Αὐτὰ γιὰ τὰ παιδιά τῶν ἐργαζομένων. Γιὰ τὰ ἄλλα ἡ ἐπίσημη ἄποψη εἶναι ἄλ- λη. Μεταφέρω ἐδῶ τὴν γνώµη τοῦ Σώ- µατος τῶν ᾿Ἔπ.θεωρητῶν τῆς ᾿Αγγλίας. «ἜἘφ' ὅσο τὸ σπίτι μπορεῖ νὰ δώση στὸ παιδὶ ὅ,τι Χρειάζεται, δὲν ὑπάρχει καλύ- τερο µέρος ἀπ᾿ αὐτό». ( Ῥτίπιαιν Ἐάήςα- Ποπ”, σελὶς 27). ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ἡ ἐγγραφὴ σ᾿ αὐτὸ γίνεται τρεῖς φο- ρὲς τὸν χρόνο, τὸν Σεπτέθρη, μετὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ μετὰ τὴν Λαμπρά, ἆ- νάλογα μὲ τὴν ἐποχή, ποὺ τὸ παιδὶ θὰ κλείση τὰ πέντε του. Φαντάζεστε τὴν µεγάλη ποικιλία ἴκα- νοτήτων ποὺ ὑπάρχει προπάντων σιὴν πρώτη τάξη, ἀλλὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες' αὐτὸ δίδει μεγάλην ὤθηση στὴν ὁμαδικῃ καὶ ἀτομικὴ ἐργασία. Ἐδῶ πρέπει ν᾿ ἀναφέρουμε ὅτι τά παι- δ.ὰ περνοῦν ἀπὸ τὴ μιὰ τάξη στὴν ἄλλη, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία καὶ ὄχι τὴν ἐπί- ὃοση των στὰ µαθήµατα, γιατὶ ὅλα ὑπο- χρεώτικά, στὰ 11 πρέπει ν᾿ ἀφήσουν τὸ Δημοτικὸ Ἀχολεῖο, γιὰ νὰ πᾶν σὲ Σχο- λεῖο Μ. Παιδείας. Στὴ Σκωτία, µόνο, ἡ φοίτηση συνεχίζεται ὡς τὸ 12. Ὑπάρχουν τρεῖς τύποι Δημοτικοῦ Σχο- λείου: 1) Τὸ Ιπέαπί Βομοο! γιὰ παιδιὰ ἡλικί- ας 5--7. 2) Τὸ ἁμπίος Ῥο]ιοο] γιὰ πα διὰ 7--11 ἢ 3) Τὸ Ιηίαπί - Φαπίους γιὰ παιδιὰ 5--11. Τὰ σχολεῖα ἐργάζονται τὴν Δευτέρα μέχρι καὶ τῆς Παρασκευῆς. Ἡ σχολικὴἡ µέρα διαρκεῖ ἀπὸ τὶς 9 π.μ. --4 μ.μ. Τὸ μεσημέρι σερθίρεται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα γεῦμα, τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ πάρουν ὅλα τὰ παιδιά, ἀφοῦ πληρώ- σουν ἕνα σελίνι περίπου. Ἐπίσης περὶ τὶς 10 π.μ. δίδεται δωρε- ἂν στὰ παιδιά σὰν ρόφημα φρέσκο γάλα. Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ δη- Μοτικὁ 6) ἀναφέρουμε ἀργότερα ὅταν θά µιλήσσουμε γιὰ τὸ ἔργο τῶν δασκάλων καὶ τῶν διευθυντῶν. ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Γ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ Δ/ντοῦ Α΄ Παλλουριωτίσσης ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Στὴν /Ἰέση Παιδεία ὑπάρχουν κυρίως 4 τύποι Σχολείων. α) Τὰ ἄταπιπιαΥ Βε]οοίδ, Αὐτὰ εἶναι τὰ κλασσικὰ γυμνάσια, νὰ ποῦμε' σ᾿ αὐτὰ φοιτοῦν τὰ προικισµένα παιδιά, τὰ ὁποῖα θὰ συνεχίσουν κατόπιν στὰ Πανεπιστήμια. ϐ) Οἵ Τεχνικὲς Σχολές. Υ) Τὰ Βεοοπάατν Μοάσττι Βεοποο]β. Σ᾽ αὐτὰ ἐγγράφονται παιδιὰἀ μὲ χαμηλὴν νο- ημοσύνην καὶ ἱκανότητα. ᾿Εδῶ παίρνουν πρακτικὴ μόρφωση, ἁἀνάλογη μὲ τὶς δυ- νατότητές των. Όταν συμπληρώσουν τὰ 15 τους ἀσχολοῦνται μὲ κάποιο 6ιοπορι- στικὸ ἐπάγγελμα ἢ στὴν θιοµηχανία. ὃ) Τὰ 6οιαρτεπεηξδίνε Βο]οο]ς. Αὐτὸς εἷ- ναι ἕνας τύπος 3Ἀχολείου ποὺ περιλαμ- θάνει καὶ τοὺς τρεῖς προηγούμενους τύ- πους µαζί. Ὅλα τὰ παιδιὰ μιᾶς περιοχῆς ἐγγρά- φονται σ᾿ ἕνα Οοπιργεπεπβῖνο Ῥομοοι, Οἱ δασκάλοι τὰ παρακολουθοῦν καὶ κατό- πιν, ἀνάλογα μὲ τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν ἀπόδοσή των τὰ κατατάσσουν στὸν τύπο ποὺ τοὺς ταιρ άζει, Γὸ Σχολεῖο αὐτὸ ὑποστηρίζεται κυρί- ως ἀπὸ τοὺς ἐργατικούς, οἱ ὁποῖοι εἶμαι ἐναντίον τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων σὲ τάξεις. ᾿Επίσης πιστεύουν ὅτι οἱ πλού- σιοι Έχουν περισσότερες πιθανότητες νά μποῦν στὰ Οτατηπιατ Βολοοῖς, γιατὶ μὲ τὰ ἰδιαίτερα µαθήµατα ποὺ κάνουν, πετυχαί- νουν καλύτερα στὶς σχετικὲς ἐξετάσεις. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ τωρα Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ Κριτήριο γιὰ τὴν ἐγγραφὴ τῶ ῶ ] Ί ι ν ἡ τῶν παιδιῶν αν τυπο ἀποτελεῖ ἡ νοημµοσσύνη αἱ Ἡ ἐπίδοσή των στὴν ᾿Αριθ ὴ ἰ τα ᾽Αγγλικά. π μα πα Συνήθως δὲ ἁκολουθεῖται ἁ | ᾷ κόλου- θη διαδικασία: Όλα τὰ αδίὰ τῆς τε- λευταίας τάξης ὑποθάλλονται µέσα στὸν Γεννάρη σὲ ἕνα τέστ νοημοσύνης. Τὰ ἀποτελέσματα καταγράφονται καὶ γίνεται ἕνας κατάλογος τῶν ἐξετασθέν- των κατα σειρὰν ἐπιτυχίας. ' Ανάλογα τώρα μὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν θέ- καὶ εἰς Ὃκρν ον νι ατΒτητηαχ ΦοΏοο]ε ὶ τεχνικὲς ολές τῆς πε ἐς, ἐ- κλέγονται ἐκεῖνοι αἲ ὁποῖοι θὰ πρ οιδη- σουν͵ στὶς ἐξετάσεις τῶν ᾽Αγγλικῶν καὶ Αριθμητικῆς π.χ. ἐκλέγονται ὅσοι ἔχουν δείκτην νοημοσύνης πάνω ἀπὸ τὸ 110. Ὁ ἀριθμός των Ὀποψηφίων αὐτῶν εἶναι λίγο μεγαλύτερος ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες θέσεις. Ἑξμταν ληφθοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐ ν αὐτῶν γίνεται κα - ο ας γ Ἡ τελικὴ ϐαθμο Οἱ περιπτώσεις τῶν τελευταίων 40--50 ο καταλόγου ἐπανεξετάζονται ἀπὸ εἷ- « κὴν Επιτροπή, ἡ ὁποία λαμθάνει ὑπ' Όψη της καὶ τὶς συστάσεις τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου των ἢ μπορεῖ νὰ τοὺς κα- λέση καὶ σὲ συνέντευξη ἀκόμα. Οἱ πρῶτοι ἐπιτωχέ ( Χόντες ἐγγράφονται στὰ ταπιπιατ Βομοο!ς, οἱ ακόλουθοι στὶς Τεχνικὲς Σχολὲς κι οἱ τελευταῖοι στὰ Ῥοςοπᾶατν λΜοᾶστῃ Ροποο]ς. Πρέπει ν᾿ ἀναφέρουμε ὅμως ὅτι ὑπάρ- Χξι κατόπιν ἡ πιθανότητα, ἕνας μαθητής να µεταγραφῃ ἀπὸ τὸ Βοσοπάατγ Μοᾶοτα στὸ ΤαπηπιΥ Βοποοὶ ἂν ἡ ἐπίδοσή του στα µαθήµατα τὸ δικαιολογεῖ ἢ ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Ὡταπληιαχ στὸ Ῥοσοπάατν Μοάστη Φο]οο]ὶ ἂν φανῆ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ παρᾶ- κολουθήση τὸ Σχολεῖο αὐτό. Βέδαια στὸ Οοπιρτελοπδίνο Θο]μοοί οἱ φασαρίες καὶ οἱ ταλαιπωρίες τοῦ οἰανεπ Ῥία5 οχαππα{ίοπ, π- ἔτσι εἶναι γνωστὲς οἱ ἐξετάσεις αὐτές, -- ἀποφεύγονται. ᾿Α- πὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἔχουν τὸ μειονέκτημα, Ότι µε τὸ νὰ ἔχουν καὶ τοὺς τρεῖς τύπους συΥκεγτρὠνουν χιλιάδες παιδιά. Ετσι δημιουργοὔνται τεράστια σχολεῖα, πρᾶγ- μα ποὺ ἀποθαίνει σὲ θάρος τῆς µόρφώ- σης τῶν παιδιῶν, (ἡ συνέχεα στὸ ἑπόμεο) ΣΗΜ. «Εκπαιδευτικοῦ: Στην ἑπόμενη χρονιὰ ὁ «Εκπαιδευτικός» θὰ συνεχίση τὴν δημοσίευση γναµων. καὶ ἀπόψεων ἐπάνω στχ ἐκπαιδευτικά συστήµατα ἄλλων χωρῶν. Αρθρα συναδέλφων είναι εὐπρόσδεκτα, Ὑπεύθυνος ᾿Εκδόσεως ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ λ. ΕΠΙΣΜΗΜΟΝ ΟΕΒΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΚΥΠΒΡΙΟΥ ΟΒΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΙΚΑΛΩΝ Α» ή ς 2 9 Ὑπεύθυνος Συντάξεως ΝΙΚΟΣ Λλεοντιού 9 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5 1966 / ΜΑΤΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ . ΑΓΩΝΕΣ Ἡ τάξη τῶν δασκάλων εἶναι τώρα ἕτοιμη γιὰ σδεναρὰ διεκδίκηση δικαίων αἰτημάτων Αν ἡ συνεχὴς κι ἐντατικὴ προσπάθεια γιὰ τὴ λύση προ- θληµάτων καὶ ἡ ἐπίδειξη ὑπο- μονῆς στὶς ἀποτυχίες εἶναι 6α- σικὸς παράγοντας στὴν πραγ- µάτωση σκοπῶν καὶ στὴν ἆνο- δικὴ πορεία, ἡ ἐνδοσκόπηση κι᾿ αὐτοκριτικὴ εἶναι ἤ οὐσία τῆς ἀνέλιξης. Γιατὶ ἔτσι, ἀναζητεί- ται κι ἐπισημαίνεται τὸ κακὸ ποὺ ἔπαιξε ρόλο τροχοπέδης στὴν ἐπίλυση τῶν προθληµάτων καὶ μελετοῦνται νέοι τρόποι τα- κτικῆς καὶ προσέγγισης. Τὸ νέο Δ. Σ. τῆς Π.Ο.Ε.Δ., µε- τὰ τὴν ἐκλογὴ του ἔκαμε μιὰ κλιμάκωση ὅλων τῶν ἄλυτων προθληµάτων ἀνάλογα μὲ τὴν σοθαρότητα τους καὶ θάδισε μπροστὰ ἔχοντας ὑπ ὄψη τὰ πιὸ πάνω κριτήρια. Στὴ προσ- πάθειά του γιὰ προώθηση κι’ ἐ- πίλυση τους εἶχε πάντα γνώμο: να τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώω- πίζει ἣ πατρίδα µας ἀπὸ τὴ ξε νοκίνητη ἀνταρσία τῆς µειονό- τητοας. Γι αὐτὸ οὐδέποτε ἔθιξε θέµατα ποὺ εἶχαν σοθαρὲς οἱ- κονομικὲς ἐπιπτώσεις. Πολλὰ δίκαια αἰτήματα τοῦ κλάδου στὸν τοµέα αὐτό, ὅπως ἢ ἀἆνα- θεώρηση τῶν χαμηλῶν µισθο- λογικῶν κλιμµάτων κ.τ.λ., ἀνε- στάλησαν μέχρι τῆς δίκαιης λύ- σης τοῦ ἐθνικοῦ µας θέματος ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ νοηθῆῃ ἄλλη ἀπὸ τὴν ΕΝΟΣΗ. Τὸ Δ. Σ. οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ δὲν ἔπαψε νὰ προωθῆ ὅλα τὰ ζητήµατα ἀνάλογα μὲ τὴν κλι- µάκωσή τους. Καὶ ὄχι µόνο τοῦ- το. Καὶ ὅλες οἱ ὑποθέσεις τῶν δασκάλων, κάθε μιὰ μὲ τὴν ἰδι- ορρυθµία της ἐξετάζεται καὶ προωθεῖται χωριστὰ καὶ οἱ ἐπι- τυχίες µας δὲν εἶναι λίγες. Τα πιὸ ἐπείγοντα προθλήματα ποὺ ἀπορρόφησαν ὁλόκληρες συνε- δρίες καὶ ταν τὸ ἀντικείμενο ἀναρίθμητων ἐπαφῶν τοῦ Δ. Σ., ῆταν: οἵ ὅ)λοι ἐπὶ συμµ- 6άσει, ὴ ΑἈναθεωρη- τική Ἐπιτροπή, οἱ συντάξεις καί τὸ ὅ- ριο ἀφυπηρέτησης, ὁ φόρτος ἐργασίας, οἱ μεταθέσεις καὶ οἱ προαγωγές, ἐπίδομα ἐνοικίου, ἐπίδομα κακῶν θέσεων, ἡ ᾱ- πόσπαση μελῶν τοῦ Δ. Σ., τὸ ἐκφραστικὸ ὄργανο καὶ ἄλλα µι- κρότερης σημασίας. ΟΙ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ:-- Τὸ θέµα τοῦτο παρουσιάστηκε ἐξαιρετικὰ ὀξύ, γιατὶ στὴν τάξή αὐτὴ ὑπάρχουν αὐτὴ τὴ στιγμῆ 248111 Ἡ ὀργάνωση ἔρριψε ὅ- λο τὸ θάρος τοῦ ἀγώνα στὴν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ «ἐπὶ συµθάσει» καὶ τὴ µόνιµη εἰσα- γωγὴῆη τοῦ «μόνιμος ἐπὶ δοκιµασίᾳ», Μάς πα- ρασχέθηκε διαόες- 6αίωώση πὼς ὁ ὄρος αὐτὸς χρησιμοποιήθηκε πολὺ λόγῳ τῆς στρατολογίας καὶ ὅτι οἱ δ)λοι θὰ διορίζωνται μόνιμοι ἐ- πὶ δοκιµασίᾳ. Οἱ φάσεις τοῦ ζητήµατος αὐτοῦ κατὰ τὴν φετεινῆ χρονιὰ ταν πολὺ δρα- µατικες: γιατὶ παρουσιάστηκαν στιγµες ποὺ ἡ ἀπόλυση πολλῶν συναδέλφων ῆταν ὀέδθαι- η. Ἡ ἔγκαιρη καὶ δυ- ναμικὴ ἐπέμόαση τῆς Ὀργάνωσης καὶἡ κα- τανόη ση ποὺ τελικὰ ἐπέ- δειδε ἡ Κυδέρνηση ἀποσόθησαν τὸν κίνδυνο προσωρινά. ᾿Απὸ τοὺς 246, οἱ 145 θὰ µονιµοποιη- θοῦν κατὰ τὸ τρέχον σχ. ἔτος. Ὑπάρχει τώρα ὁ κίνδυνος γιὰ ἀπόλυση 36 συναδέλφων -- κα- θαρὰ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους --. Γίνονται τώρα ὅλες οἱ προσ- πάθειες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύν- σεις γιὰ ματαίωση τῆς ἐνέργει- ας αὐτῆς ποὺ συνδικαλιστικὰ καὶ ἀνθρωπιστικὰ φαίνεται πολὺ ἄδικη καὶ ἀπάνθρωπη γιὰ μᾶς. Ἐλπίζομε τελικά, ἡ Κυθέονηση θὰ ἐπιδείξη τὸ ἴδιο πνεῦμα κα- τανόησης γιὰ ἀποτροπῆ τοῦ κιν- δύνου αὐτοῦ. Διαφορετικὰ ἡ ΠΟΕΑ θὰ ὀρεθῃ στὴν ἀνάγκη νὰ χρησιµοποιήση ὅλα τὰ µέσα ποὺ διαθέτει. ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ:-- Στὸ θέµα τοῦτο συναντοῦμε τὴν ἐπίμονη ἄρνηση τῆς Κυθέρ- νησης παρ᾽ ὅλο ποὺ τὸ δικό µας Ὑπουργείο τὸ ὀθρίσκει δικαιό- τατο. ᾿Εμεῖς θεωροῦμε τὴν ᾿Α- ναθεωρητικὴ ᾿Επιτροπὴ σὰν ἕνα εὐκίνητο μηχανισμὸ ποὺ θὰ κα- ταπιάνεται μὲ ὅλα τὰ παοάπο- να τῶν ὃ)λων κατὰ τρόπο πρα- κτικὸ καὶ ἀποτελεσματικό. Στὸ θεσμὸ αὐτὸ ζητοῦμε «ἀντιπρο- σώπευση τῆς Ὀργάνωσης Ἡ ἄρνηση, Φφυσικὰ, σηµαίνει πὼς σὲ τοῦτο ἀποτύχαμε μέχρι τὴ στιγμὴ αὐτή. Ἡ ἀποτυχία ὅ- µως, δὲν πρέπει νὰ δημιουργΏ ἀπογοήτευση καὶ ἀπαισιοδοξία. ᾿Απεναντίας, ἡ ἄρνηση δὲν ση- µαίνει καὶ παραδοχῆ ἥττας ἀπὸ μέρους µας. Θὰ συνεχίσουμε ἆ- λύγιστοι τὸν ἀγώνα µας γιὰ ἐἑ- πίτευξη τοῦ δίκαιου αἰτήματός μας. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.:-- Τὸ Δ. Σ. εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ὑποθάλη ἕνα καλομελετημένο ὑπόμνημα πάνω στὶς εἰσηγήσεις τοῦ ᾿Αναλογιστοῦ τῆς Κυθερνή- σης γιὰ τὶς συντάξεις καὶ τὸ ὅριο ἀφυπερέτησης. Τὸ ὑπόμνη- μα αὐτὸ ἔχει ἐγκριθῆ ἀπὸ τὴν Γ. Συνδιάσκεψη τῆς 28. 1. 1966. Παράλληλα τὸ Δ. Σ, σὲ συνε- χεῖς ἐπαφὲς μὲ ὑπουργοὺς καὶ μὲ τὸν Μακαριώτατον Πρόεδρο ἀνάπτυξε τὶς λεπτομέρειες τοῦ ὑπομνήματος καὶ ἰδιαίτερα τὸ ζήτημα τῶν ἐτῶν ὑπηρεσίας γιὰ πλήρη σύνταξη, ποὺ στὴν περί- πτωση µας ἔχει μιὰ ἰδιοτυπία. Βρήκαμε ἀρκετὴ κατανόηση στὸ σημειο αὐτό. Τὸ ὅριο τῶν 60 ποὺ εἰσηγεῖται ὁ ᾿Αναλογιστής εἶναι δικό µας παλαιό αἴτημα. Τὸ τελικὸ προσχέδιο ἐγκριμμέ- νο ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συμθού- λιο, θὰ μᾶς δοθῆ, γιὰ παρατη- ρήσεις καὶ εἰσηγήσεις προτοῦ Ψηφισθῃ τελικὰ ἀπὸ τὴ Βουλή. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:-- Τὸ θὲἐµα τοῦτο ἀπασχόλησε σὲ συνεχεῖς συνεδρίες τίς Ἐκ- παιδευτικὲς ᾿Επιτροπεῖες τῆς Ὀργάνωσης καὶ ἰδιαίτερα τὴν Κ. Ἐπιτροπή. Ἡ προσέγγιση στὸ θέµα ῆταν ἀπὸ πλευρᾶς χρονι- κῆς διάρκειας καὶ ἔγιναν εἰση- γῆσεις ὅπως ἡ φοίτηση στὸ σχο- λεῖο περιορισθή στὶς πρωϊνὲς µόνο ὢρες (8 -- 12.30). ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ.:-- Καὶ τό ζήτημα τοῦτο µελετή- θηκε ἐπισταμένα τόσο ἀπὸ τὶς ἐπαρχιακὲς ἐπιτροπὲς ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Κ. Ἐπιτροπή, προτοῦ πάρη τὴ τελικὴ του μορφὴ καὶ ἔγκριση τῆς Συνδιάσκεψης. Τὰ δύο αὐτὰ καλομελετηµένα ὑπομνήματα µμελετοῦνται ἀκό- µη ἀπὸ τὶς ᾿Αρχὲς. ᾽Αντιλαμόθα- νόµαστε, ὅμως, ἀπὸ τὴν τελευ- ταία ἐπαφὴ µας μὲ τὸν Ὕπουρ- γὸ, ὅτι οἳ εἰσηγήσεις µας θρέ- θηκαν ἀντιμέτωπες μὲ ὥρισμέ- γες διατάξεις τοῦ «Εκπαιδευτι- κοῦὈ Ηόμου», τοῦ ὁποίου, ὅπως μᾶς λέχθηκε, «δὲν εἶναι εὔκολη ἡ τροποπτποίη- ση. Χρειάζεται σοόα- ρὴῇὴ μελέτη». Οἵ δικές µας εἰσηγήσεις ῆταν πολὺ καλές, γιατὶ ἔθγαιναν ᾱ- πὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἐνδιαφερό- µενους, τοὺς δασκάλους. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΜΟΙΚΙΟΥ:-- Ὕστερα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες καὶ ἐπίμονες προσπάθειες τὸ θέ. μα τοῦτο λύθηκε ὁριστικά. Οἱ ὃὅ)λοι προαστείών ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώµατα τῶν Κυθερνητικῶν ὑπαλλήλων τῶν πόλεωγν. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ:-- Εκδίδεται μὲ ἀρκετὴ ἐπιτυ- χία ὁ «Ἐκπαιδευτικός» ποῦναι ὁ κρίκος ποὺ ἑνώνει ὅλους τοὺς δασκάλους. Μόνο ποὺ χρειάζε- ται νἁ τὸν ἀγκαλλιάσουμε πιο σφικτά. Ὁ ᾿Εκπαιδευτικὸς περι- μένει δυὸ λόγια ἀπὸ τὸν καθέ- να µας, εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ ὅ- λους. Εἶναι τὸ όῆμα µας. Ἐξ ἄλλου γι αὐτὸ ἐκδίδεται. Για- τὶ ἀμελοῦμε νὰ στείλουμε ὅποια δήποτε συνεργασία µας ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ:.. Μ’ ὅλο ποὺ ἀναγνωρίζεται σὰ δικαιότατο αἴτημα, ἡ ἱκανοποί- ησή του προσκρούει στὶς οἰκο- νομικὲς δυσχέρειες τοῦ τόπου. Δὲν παύει, ὅμως, νὰ εἶναι αἴτη- μα καὶ νὰ προωθῆται δυναµι- κά. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ:-- Μελετᾶται εὐνοϊκῶς ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση καὶ μπορεῖ νὰ ϐθε- ωρηθῆ σὰ θέθαιο πώς, ὅσων δα- σκάλων διακόπηκε ἡ ὑπηρεσία γιὰ τὴ θητεία, θὰ ἀναγνωρι- σθοῦν τὰ ἔτη τῆς ὑπηρεσίας στὸ στρατό, γιὰ σκοπούς προσαύ- ἔησης καὶ σύνταξης. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:-- Στὸν τοµέα αὐτὸ ἔγιναν ᾱἁρ- κετές ἐνέργειες. Στὸν φετεινὸ κατάλογο παραγγελίας 6ιθλί- ων, παρουσιάζεται µεγαλύτερη ποικιλία καὶ δικαίωµα ἐκλογῆς. ὌἜγιναν ἀποδεκτὲς εἰσηγήσεις µας ὅπως κάθε χρονιὰ καλοῦν- ται νὰ ὑποθάλλουν θιθλία γιὰ ἔγκριση ὅσοι δασκάλοι ἤθελαν νὰ καταπιαστοῦν μὲ τὴ συγγρα- φἒῆ τέτοιων θιθλίων. Στὴ Λευκωσία γίνεται πολὺ καλὴ ἐργασία πάνω στὴ Γραμ- µατικη τῆς Δημοτικῆς ἀπὸ ἐκ- παιδευτικες ὑπεπιτροπὲς τῆς ΠΟΕΔ, μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Γραφείου Παιδείας. Καὶ στὶς ἄλλες ἐπαρχίες γίνεται συστη- ματικὴ ἐργασία πάνω σὲ ἄλλα θέµατα. Ἐλπίζεται πὼς στὴν ἑπομένη χρονιά θάναι πολύτιμο θοήθηµα στὰ χέρια τοῦ δασκάλου. Μόνο ἔτσι θὰ Ὑλυτώση ὁ δάσκαλος ἀπὸ τὸ θραχνὰ τῆς ἔλλειψης κα- λῶν θοηθητικῶν 6ιθλίων. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ)ΣΣΩΝ:-- Ἡ Ὀργάνωση μελετά σοθαρὰ καὶ θὰ προωθήση τὸ ζήτημα ἆ- ναγνώρισης τῶν ἐτῶν ὑπηρεσί- ας ὃ) σσῶν γιὰ σκοποὺς σύντα- ξης, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πάρει φιλοδώρηµμα. ᾿Εννοεῖται ἐδῶ, πὼς θὰ πρέπει νὰ ἐπιστραφῆ στὴ Κυθέρνηση τὸ φιλοδώρημα ποὺ πῆρε κάθε διδασκάλισσα. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, Χρειάζεται νὰ ἀγκαλιάσουμε ὅλοι µας τὴν ὀργάνωσή µας. Νὰ τὴν ἀγαπήσουμε περισσότε- ρο. Μόνο ἔτσι θὰ ἀνεθοῦμε ψη- λότερα. Οἱ ἀποτυχίες στὴν προ- ώθηση τῶν προθληµάτων δὲν πρέπει νὰ ἀντικρύζωνται μὲ πνεῦμα στείρας ἄρνησης. Πρέ- πει νὰ ξέρουμε ὅλοι µας πὼς τὰ προθλήματα δὲν λύονται ὅ- λα ταυτόχρονα. Γιὰ Κάθε ἕνα χωριστὰ χρειάζεται εἰδικὴ προσέγγιση κι’ ἕνας χω- ριστὸς ἀγώνας. Κάθε κερδισµέ- νο αἴτημα ἂς γίνεται ἔπαλξη γιὰ ἐπίλυση τῶν ἄλυτων προ- λημάτων. Τώρα ποὺ ἡ ὁλότητα τῶν ὃ)λων τακτοποίησε τὴ συνδρο- µή της, φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ περηφανευόµαστε πὼς κάναμε μιὰ ΠΟΕΔ ἰσχυρή. Εἶναι κάτι ποὺ μάς χρειά- ζεται Υνιὰ μελλοντι- κοὺς ἆγῶνες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔ (ΠΟ Δ) ῑρΆλἛλοο πο. κι

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3p
ΕΠΑΛΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ - ΑΓΩΝΕΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Οι απόψεις μας 2p
ΠΑΙΔΙ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 3p
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 4p
ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΑΣ 5p
Το σύστημα των προαγωγών Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 5p
Η ΠΟΕΔ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p