Back

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, 1966-12-01

«Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» Μιὰ ἔ Δύο εἶναι οἱ σπουδαιότεροι παράγοντες τῆς ᾽Αγωγῆς: ἡ Οἰκογένεια καὶ τὸ 3 χο- λεῖο. Γιὰ τὶν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ τῆς ᾽Αγωγῆς ἐπιθάλλεται ἁρμονικὴ συνεργα- σία καὶ ἀλληλοθοήθεια τῶν δυὸ αὐτῶν παραγόντων. 'Ἡ συνεργασία στὶς πλεῖστες περιπτώσεις ὑπάρχει. 'Ἡ θοήθεια τοῦ δα- σκάλου πρὸς τὴν Οἰκογένεία πάλι προσ- φέρεται. Ἡ οἰκογένεια ὅμως μπορεῖ νὰ θοηθήση τὸ σχολεῖο Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀπησχόλησε τοὺς συ- ναδέλφους στὸ χωριὸ ποὺ ἐργαξζόμαστε. Διαπιστώσαμε δηλαδή, πὠς ἡ ὀοήθεια ποὺ προερχόταν ἀπὸ τοὺς γονεῖς ταν πολὺ λίγη. Θελήσαμε νὰ ὀροῦμε τὸν λόγο ἢ τοὺς λόγους. Κάναμε μιά ἔρευνα πάνω στὴν μόρφωση τῶν γονέων ποὺ ἔλυσε τὸ μυστήριο. Οταν θὰ διαθάσετε κι ἐσεῖς τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς µας θά διαπι- στώσετε µαζί µας ὅτι πράγματι οἱ περισ- σότεροι γονεῖς δὲν μποροῦσαν νὰ μᾶς 6ο- ηθήσουν παρ᾽ ὅλον ποὺ εἶχαν τὴν καλὴ διάθεση. Παρακάτω σᾶς δίνοµε τὰ ἀποτελέσμα- τα τῆς ἔρευνας: ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΤΕΡΩΝ ᾽Αναλφάθητοι 3,550 Πρώτη Δημοτικοῦ 1 ο Δευτέρα » 5 σο Τρίτη » 17.500 Τετάρτη » 17.550 Πέμπτη » 4.500 Ἔκτη » 2 σ Πρώτη Γυμνασιακὴ 2 7ο ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ᾿᾽Αναλφάθητοι 41.570 Πρώτη Δημοτικοῦ 12 7ο ρευνα Δευτέρα » 6.570 Τρίτη » 86 Τετάρτη » 10.270 Πέμπτη » 3.570 ἝἜκτη » 18 7ο Πρώτη Γυμνασιακὴ 0 ὍὉ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου μας εἶναι 109. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἔρευνα αὐτὴ μᾶς ἔδω- σε νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν καλύτερη ἀντι- µετώπιση τῆς ᾽Αγωγῆς τῶν μαθητῶν µας. Ἐὰν οἱ Συνάδελφοι θελήσουν, παράλ- ληλα μὲ τὴν ἔρευνα ποὺ γίνεται ἀπὸ τὸν Ἐκπαιδευτικὸ Ψυχολόγο τοῦ Γραφείου Παιδείας, σχετικὰ μὲ τὰ ἐπαγγέλματα τῶν γονέων, νὰ κάµουν παροµοίαν ἔργα- σία νὰ εἶναι θέθαιοι ὅτι δὲν θὰ χάσουν τὸν κόπο τους γιατὶ πολλὰ θὰ ἔχουν νὰ ὠφεληθοῦν. Τὰ πορίσματα δὲ τῆς ἔρευ- νάς τους μποροῦν νὰ τὰ ὑποδάλουν εἰς τὸν Ο.Π.Ε. ἢ τὸ Γραφεῖον Παιδείας ἢ εἰς τὸν οἰκεῖον ᾿Επιθεωρητὴν ποὺ θὰ µπορεί νὰ εἶναι πιὸ ἀντικειμενικὸς στὴν ἀξιολό- γηση τῆς δουλειᾶς µας. Ισως νὰ εἶναι αὐτὸς ἕνας τρόπος νὰ ἀποφεύγωνται και ὡρισμένες ἀδικίες ποὺ πιθανὸν νὰ γίνῶν- ται σὲ συναδέλφους ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ πε- ριοχὲς μὲ χαμηλὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο. Μιὰ στατιστικἡ τοῦ 1964, θασισµένη πά- νω στὴν ᾽Απογραφὴ τοῦ 1960 ἀπέδειξε ὅτι 315 τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς νησου εἶναι ἀναλφάθητοι, Καθῆκον µας εἶναι να ἀναλύσωμε τὸν ἀριθμὸν καὶ θροῦμε τὴν ἀναλογία στοὺς γονεῖς. . -- Γιὰ τὴν θεραπεία τώρα τοῦ κακου τον λόγο ἔχει τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γραφομηκανὲς ΕΕΜΙΝΟΤΟΝ μαξζὶ μὲ ποήἠυγράφους πΟΝΕΟ ἐξασφαλίζουν σὲ κάθε σχολεῖο τὰ πιὸ καλὰ πολυγραφημένα κείµενα. κ Κηρόχαρτα, Μελάνια, Χάρτης ποιότητος εἰς εἰδικὰς τιµάς διὰ τὰ σχολεῖα. ΕΛΙΡΗΙΛ ΠΙΗΙΛΙ) Χ. ἆ ΜΙΧΛΗΛΙΛΙΣ ΛΙ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΙΤΣΗ -- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ τ.κ. 1057 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- Τηλ. 3085. κ.” τς ΖΩΗΣ κ ΠΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΛΛΕΙΛΙ ΙΚΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΑ Ἱδρυτής: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ: δε ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ἁί ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ἂς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ᾱς ΚΛΟΠΗΣ κε ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΛ:-- Ακίνητα Τραπέζης Κύπρου, Ἐ. Κ.. 168 Τηλέφωνον 4 ΛΕΥΚΟΣΙΑ Ὑποκαταστήματα εἰς ὅλας τὰς Πόλεις τῆς Κύπρου. - ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ 3 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Ἡ Ε.Ε. τῆς Π.Ο.Ε.Δ Λάρνακος, ἀφοῦ ἐμελέτησε τὸ σοθαρὸν πρόόθληµα τῶν δι- δασκαλικῶν κατοικιῶν, ἀπέστειλε πρὸς ὅ- λους τοὺς διδασκάλους τῆς ἐπαρχίας, σχε- τικὸν ἐρωτηματολόγιον. Τὰ πορίσματα τῆς ἐρεύνης αὐτῆς ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Ὅλα σχεδὸν τὰ µέλη ἀνταπεκρίθη- σαν πλήρως, συμπληρώσαντα τοὺς σχετι- κοὺς τύπους. 2. Εἰς τὰ 157 τῶν ὃ)λων, δὲν διατίθεν- ται κατοικίαι ὑπὸ τῶν Κοινοτήτων. Ἀ. 5000 τῶν κατοικιῶν, ποὺ διαθέτουν αἱ Κοινότητες εἰς τοὺς )λους, ἀνήκουν εἰς ἰδιώτας καὶ 500 εἰς τὰς Κοινότητας. 4. 970 τῶν ὃ)λων πληρώνουν ἐνοίκια -- µέρος -- συμποσούμενα εἰς ὧ6 μηνιαίως. 5. 9070 τῶν κατοικιῶν δὲν ἔχουν περισ- σότερα τῶν δύο δωματίων. 6. 957 τῶν κατοικιῶν δὲν εἶναι καταλ- λήλως περιφραγµέναι. 7. Ἡ στέγη καὶ τὸ πάτώµα τῶν 9006 εἶναι ὑποφερτή. 8. 980. τῶν δ) κῶν κατοικιῶν χρειάζον- ται ἐπιδιορθώσεις ὅσον ἀφορᾶ τὰ πορτο- παράθυρα. 9. Σχεδὸν ὅλαι αἱ κατοικίαι δὲν διαθέ- τουν, εὐρωπαϊκὸν ἀποχωρητήριον, οὔτε καὶ μπάνιο. 10. Ἄδσο τῶν Κοινοτήτων ἔχουν καταλ- ληλοτέρας κατοικίας ἀλλὰ δὲν διαθέτουν ΕΠΙΣΤ ᾽Αγαπητὴ Σύνταξις, Παρακαλῶ νὰ φιλοξενήσετε εἰς τὰς σε- λίδας τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ» μερικὰς σκέ- Ψεις µου ἐξ ἀφορμῆς ἑνὸς δηµοσιεύµατος. Τὸ προσφάτως δημοσιευθὲν εἰς τὴν ἐ- φημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Δελτίον τῆς Οὐνέσκο, ἀναφέρεται εἰς ζωτικῆς σηµα- σίας θέµατα καὶ προθλήµατα ποὺ ἄντιμε- τωπίζει ἡ ᾿ἘΕκπαίδευσις ἐπὶ Παγκοσμίου κλίµακος. Αὐτὰ τὰ προθλήµατα ἐνδιαφέρουν πε- ρισσότερον τὴν ᾿Ἐκπαίδευσιν καὶ τοὺς ᾿Εκπαιδευτικοὺς τῆς Κύπρου. ὍὉ διδάσκαλος τῆς Κύπρου, κατὰ τὸν περιορισµένον ἐλεύθερον χρόνον ποὺ τοῦ ἀπομένει, ἐπιδίδεται μὲ ζῆλον εἰς ὅσα τὸ Δελτίον ἀναφέρει, περὶ ἐξωσχολικῶν δρα- στηριοτήτων, ἐπιμόρφωσιν ἐνηλίκων, αὖ- τοµόρφωσιν καὶ ἀνάληψιν πολλῶν ἄλλων εὐθυνῶν. Τονίζει ἰδιαιτέρως, τὸ Δελτίον, πρῶτον τὴν σοθαρὰν, ὡς τὴν χαρακτηρίζει, ἀνι- σότητα μεταξὺ εὐθυνῶν καὶ καθηκόντων ποὺ ἔχουν οἱ ᾿Ἐκπαιδευτικοὶ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ τὰ µέσα καὶ ἀπολαθὰς ποὺ τοὺς παρέ- χονται ἀφ᾿ ἑτέρου καὶ δεύτερον τὴν μὴ συμμετοχὴν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν εἰς συ- σκέψεις ὅπου λαμθάνονται ἀποφάσεις ποὺ αὐτάς, διὰ τοὺς ὄ)λους. 11. Ελάχιστοι εἶναι αἱ κατοικίαι ποὺ ἆᾱ- ποτελοῦνται, ἀπὸ περισσότερα τῶν 2 δω- µατίων. 12. Εἰς µίαν µόνον περίπτωώσιν, µέρος τῆς ὃ) κῆς κατοικίας ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ ὡς ἀποθήκη σιτηρῶν, 13. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α) Ἡ Προϊσταμένη ᾿᾽Αρχὴ νὰ ἐπιθεωρῇ τὰς ὃ) κἁς κατοικίας. ϐ) Νὰ ὑπάρχῃ ἔμμισθος ὑπάλληλος τῆς ὀργανώσεώς µας, ὁ ὁποῖος νὰ ἐπιθεωρῆῇ τὰς κατοικίας. Υγ) Αἱ Κοινοτικαὶ ᾿Αρχαὶ νὰ ὑποχρεοῦν- ται ὅπως ἐπιδιορθώνουν τὰς κατοικίας, πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους. ὃ) Τὸ Γραφεῖον Παιδείας νὰ μὴ διορί- ζῃ οἰκογενειάρχας ὅλ)λους, εἰς ΠΜοινότη- τας ποὺ δὲν διαθέτουν κατοικίας. ε) Ἡ ἀξιοπρεπεστέρα λύσις τοῦ προ- θλήματος εἶναι, νὰ παρέχεται εἰς τοὺς ὄ)λους ἐπίδομα ἐνοικίου καὶ νὰ φροντί- ζουν οἱ ἴδιοι διὰ τὴν ἐξεύρεσιν καταλλή- λου κατοικίας εἴτε εἰς τὴν Κοινότητα ὅπου ἐργάζονται, εἴτε ἀλλοῦ. Ἡ ἐκλιπάρησις τῆς θοηθείας οἰουδήπο- τε. Κοινοτικοῦ Παράγοντος, διὰ τὸ ζήτη- μα τῆς κατοικίας, ἐξευτελίζει τὸ ὃ) κὸν ἐπάγγελμα καὶ πρέπει νὰ ἐκλείψῃ ἀμέσως. Μ. Χ΄΄ ΚΟΣΤΑΣ Γραμμ. Π.Ο.Ε.Δ Λάρνακος ΟΛΕΣ ἀφοροῦν τὴν ᾿Εκπαίδευσιν. ὌἜμμεσα τὸ Δελτίον, μᾶς δείχνει καὶ τὸν δρόµον τοῦ ἀγῶνος ποὺ πρέπει νὰ ἆκο- λουθήσωμεν διὰ τὴν θελτίώσιν τῆς θἐσεώς µας διὰ τοῦ ἀκολούθου ἀποσπάσματος: «Ἡ πραγµατοποίησις Ἡἢ ὄχι ἁποτελε- σματικῆς θελτιώσεως τῆς θέσεώς τών εἰς τὸ ἐπαγγελματικὸν καὶ τὸ κοινωνικὸν ἑ- πίπεδον θὰ ἐξαρτηθῆ εἲς μέγα θαθμὸν ἆ- πὸ τὴν στάσιν καὶ συμπεριφορὰν ἑνὸς ἑ- κάστου ἐκπαιδευτικοῦ, ὡς καὶ ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῶν ὀργανώσεων τῶν ἐκ- παιδευτικῶν». Χρειάζεται λοιπόν, διαρκἠς καὶ πείσµων ἀγὼν διὰ νὰ πραγµατοποιηθη ἡ θελτίω- σις τῆς θέσεώς µας. Ας τὸ ἔχουν αὐτὸ ὑπ ὄψιν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Π.Ο.Ε.Δ. καὶ ἂς ἀξιοποιήσουν πλήρως τὸ περιεχὀ- µενον τοῦ Δελτίου τούτου. Τέλος ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὰς εὖχα- ριστίας µου πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΕΛΕΥ- ΘΕΡΙΑ» διὰ τὰς ὡραίας δημοσιεύσεις της ὡς καὶ διὰ τὴν θερμὴν συµπαράστα- σιν εἰς τὸν διδασκαλικὸν κόσμον. Εὐχαριστῶν διὰ τὴν φιλοξενίαν, Λ. Α. ΚΕΖΟΣ Δ)λος εἰς ΄ΑΥ. Λουκᾶν, ᾽Αμμοχώστου. “μι ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΓΑΜΙΕΥΤΗΡΙΘΝ ΛΙΛΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΛ Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 18, Α΄ ὄροφος (Πρώην Λάρνακος) Τηλέφ. 2558 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστὸν εἰς τὰ µέλη τοῦ Ταμιευτηρίου Διδα- σκάλων, ὅτι ἡ πληρωμὴ τῶν περιοδικῶν καταθέσεων τῆς 29ης σειρᾶς, αἱ ὁποῖαι λήγουν τὴν Ά]ην Δεκεμόρίου 1966 θὰ γίνη κα- τὰ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας :- ΤΡΙΤΗ 3 Ιανουαρίου 1967. Εἰς ὅσους τὸ θαπτιστικὸν ὄνομα ἀρχίζει ἀπὸ Α--Β. ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ᾿Ιανουαρίου 1947. ὄνομα ἀρχίζει ἀπὸ Γ--|. ΠΕΜΠΤΗ 5 ᾿Ιανουαρίου 1967. Εἰς ὄνομα ἀρχίζει ἀπὸ Ι--Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 ᾿Ιανουαρίου 1967. Εἰς ὄνομα ἀρχίζει ἀπὸ Εἰς ὅσους τὸ Θαπτιστικὸν ὅσους τὸ Θαπτιστικὸν ὅσους τὸ Θαπτιστικὸν Ν.--Χ. Ἡ πληρωμὴ τῶν περιοδικῶν καταθέσεων θὰ γίνεται µόνον δι ἐπιταγῶν. Ὅσοι τῶν καταθετῶν κωλύονται νὰ προσέλθουν προσω- πικῶς, δύνανται νὰ κανονίσουν τὰς καταθέσεις των καὶ τὰ γραμμάτιά των δι’ ἐπιστολῆς. ΣΗΜ.- Τὸ Ταμιευτήριον θὰ εἶναι κλειστὸν διὰ τὰ µέλη καὶ τὸ Κοινὸν κατὰ τὴν 28, 29, 30, 31)12)1966 καὶ τὴν 2αν καὶ 6ην ᾿Ιανουαρίου 1967. Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ 23.11.1966. Ἐκ τοῦ Συνεργατικοῦ Ταμιευτηρίου Διδασκάλων Κύπρου Λτδ. σπορ ος ο.” νκωὠωωώωῥἧνννώμῥνννμμνκωνἊ Ὑπεύθυνος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ . ᾿Εκδόσεως λ ο Φ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ἃ Ὑπεύθ Συντάξ ο πεύθυνος Συντάξεως ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΕΕ Α.Σ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΚΥΠΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 ΔΙΔΑΣΙΚΑΛΩΝ «πο Εδ) ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ίά4πς ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Μὲ πραχµατικἡ συνδικαλιστικἡ ὡριμότητα οἱ Γενικο] ᾽Αντιπρόσωποι τῆς ΠΟΕΔ χάραξαν μὲ τὶς ἀποφάσεις τους τὴν πορεία ποὺ μελλοντικὰ δ᾽ ἀκολουδήση ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία γιὰ τὴν ἐπίλυση ἐκκρεμούντων προθληµάτων. Κατὰ τὴν Ί2ην καὶ Ί4ην Νοεμ- ἑρίου συνῆλθεν εἰς Λευκωσίαν ἣἡ Ίδη Παγκύπριος Συνδιάσκε- . Ψις τῶν Γενικῶν ἀντιπροσώπων τῆς ΠΟΕΔ. Κατωτέρω παραθέ- τοµεν τὸ σύνολον τῶν ἀποφά- σεών οἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν : ΤΟΠΟΣ: Πνευματικὴ Στέγη, Λευκωσία. ΗΜΕΡ.: 13-14 Νοεμβρίου 1966. Παρόντες: 115 Γενικοὶ ᾽Αντιπρό- σωποι ἐξ ὅλης τῆς Κύπρου. Λευκώσία 3 ᾽Αμμόχωστος: 2] Λεμεσὸς : 2] Λάρναξ, : 10 Πάφος |: 17 Κυρήνεια : 9 Απόντεςι: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οἱ κ.κ. Ιωάννης ᾿Ιάπωνας (πρόεδρος), Θ. Συμεωνίδης, Α. ΙΚωνλτίνου, Α. Κάνιας, Σ. Σωτηριάδης, “Ελ. Οἰκονόμου καὶ Γ. Κυριακίδης. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οἵ κ.κ. Πολ. Πετρίδης (Βομικὸς Σύὐμµ- θουλος τῆς ΠΟΕΔ), Παῦλος ᾿{ώαννίδης καὶ ᾽Αντώνιος Παπαδόπουλος. Τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδια- σκέψεως ἐτίμησαν διὰ τῆς παρουσίας των ὁ ἔντιμος Ὑπουργὸς Παιδείας Δρ Κων- σταντῖνος Σπυριδάκις, ὃ κ. Γ. Ἀρηστο- ὠιάννης ἐκ µέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πρε- σθείας, ὁ Βουλευτὴς κ. Πέτρος Στυλια- νοῦ, ὁ Γεν. Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εργασίας κ. Μ. Σπαρσῆς, ὁ Τµηµατάρ- χης Στοιχ. Εκπαιδεύσεως Δρ Α. Κοῦρος, ᾿Επιθεωρηταὶ Στοιχ. Εκπαιδεύσεως, ὁ ἐ- πίτιµος Πρόεδρος τῆς ΠΟΕΔ κ. Ε. Σω- τηρίου, ἀντιπρόσωποι ᾿Ὀργανώσεων καὶ ἄλλοι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ |Ι 1. Ἔναρξις ἐργασιῶν Συνδιασκέψεως. 2. Ἔκθεσις πεπραγμένων ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς ΠΟΕΔ κ. ἸΑλ. Κιαγιᾶ. 11 Γεν. Αντιπρόσωποι. 3. Μελλοντικὴ δροᾶσις τῆς ᾿Οργανώ- σεως, ὑπὸ τοῦ Γεν. Γραμµατέως κ. Ν. Λεοντίου. 4. Χαιρετιομὸς Ὑπουργοῦ Παιδείας. 5. Χαιρετισμὸς Γεν. Δ) ντοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας. Διάλειμμα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ .. Ἐκλογὴ Προεδρείου. » Φυζήτησις ἐπὶ τῆς Λογοδοσίας. 3 θέµατα. Μ.). --- ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ Ταμειακὴ Ἔκθεσις. Φόρτος ἐργασίας. Διδασκαλικὴ ἐξομολόγησις. δυντάξεις, Ἔνωσις δηµοσίων ὑπαλλήλων. Ἐκφραστικὸν ὄργανον. ᾿ΟὈργανωτικόν. Κατοικία τοῦ διδασκάλου. Ἐπιδόματα. Μεταθέσεις, Προαγωγαί. : Βαθμολογία διδασκάλων. : Βοηθητικὰ θιθλία --᾿Εποπτικὰ µέσα. ΜΕΡΟΣ ΕΒ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 14. 15. 16. 17. μον ολ νὰ μοδα ο ΙΑΝ) ᾿Επιμόρφωσις διδασκάλων. Μαθητικὰ Συσσίτια. Παιδικὴ Χαρά. Δωρεάν Ὑποχρεωτικὴ ᾿Εκπαίδευσις. 18. Πειραματικαὶ ἐργασίαι, 19. ᾽Αναλυτικὸν καὶ Ωρολόγιον. .. Ἐκδρομαὶ τῶν διδασκάλων. 21. Βυκτερινὰ ᾿Επιμορφωτικὰ Κέντρα. 22. ᾿Ιατρικαὶ Ὑπηρεσίαι. ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ 13 Νοεμθρίου, 1966 Έναρξις: 10 π.μ. Διακοπὴ: 1--2 μ.μ. Λῆξις: 6 μ.μ. Ἐκ µέρους τῆς ᾿Οργανωτικῆς Ἔπιτρο- πῆς εἰσήγαγε τοὺς ὁμιλητὰς ὁ κ. Όρ. Κωνσταντινίδης. Τὰς ἐργασίας τῆς Συνδιασκέψεως ἤνοι- ξεν ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΟΕΔ κ. Αλ. Κια- Οἱ ἀπόψεις µαδ το ΠΡΟΤΓΟ ΒΗΜΑ ας ΧΑΔΙΡΕΤΙΞΟΥΜΕ μὲ Ἱχανοποίηση τὴν ἐγκοβθίδρυση Συνδέσμου µετα- ξὺ τῶν δύο ᾿Ὑπουργείων Παιδείας, Ἰλλάδες καὶ Κύπρου. Μὲ ἰδιαίτερῃ ἱκαναεπείηση γιατὶ πιστεύαµε ναὶ πι- στεύευµε πὼς ἡ Παιδεία μπορεῖ ν᾿ ᾱ- ποτελέση τὸ πρῶτο ὁἴῆμα γιὰ τὸν πολυπένητο σκεπὀ. Ἡ ἐπίδειξη αὐτοῦ τοῦ πνεύματος συνεργασίας ξἄᾶχη πολλαπλὴ ὀοήνεικ. Ἠσήξειχ καὶ συνεργασία πραγματική πιά. Ἐμεῖς προχωροῦμε ἁχόμη περισσό- τερο. ᾿Ἐπανερχόμαστε 6 ἕνα παλαιό- τερο µας αἴτημα, τῆς ἀνταλλαγῆς ἐκ- παιδευτικῶν. Κανένα σύστημα ἔχπκαι- δευτικὸ χαὶ χανένα πρόγραµµα µε- ταρρυξµίσεως δὲν μπορεῖ νὰ υἱοδετη- 8ῇη ἂν πρῶτα ἀπ ὅλα δὲν εναι χαλὰ γνωστὸ στοὺς ἀνθρώπευς πεὺ ξὰ τὸ ἐφαρμόσουν. Ἠά γιὰ νὰ γίνη γνωστὸ εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητη ἤ τριθὴ μὲ τὸ θέµα, ἡ πραχτικὴ ἄσχηση καὶ ἡ το- πιχὴ ἔρευνχ. ποὺ µόνο μὲ τὴν ἀνταλ- λαγὴ Μπορεῦν νὰ πραγματεποιηδουν. Στὸ πρῶτο θῆμα ἂς προσθέσουμε πχὶ τὸ δεύτερο. Η 1η ΠΑΓΚΥΠΡ. ΣΥΝΔΙΑΣΕΕΣΗ ώΟιΔΛΦΚΔΗΡΟΣ ὁ κἀαθηµερινός µας τύπες ἔγραφε πολὺ κολακευτικά λόγια γιὰ τὴ διεργάνωση τῆς Ίάης Συνδιάσχέφης τῶν Γενιχῶν ᾿ἸΑντι- προσώπων. Εἶνχι ἡ πρώτη φερὰ ποὺ Συνδιά- σπεφη τῆς ΠΟΕΔ παίρνει τὴν µόρφῃ αὐτή. Εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ πρώτη φερὰ ποὺ ἐπιδειχνύεται τέτοια συνδι- υαλιστικἡ ὠριμότητα. Τὸ τελευταῖς εἶναι πρὸς τιμήν τῶν Γενικῶν ἸΑν- τιπροσώπων, τοῦ Προεδρείου, τῆς ΤἙραμματείας γαὶ τοῦ Διοιχητικοῦ Συµθουλίευ. Εἶναι καῤῆχο µας ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ «Ἐκπαιδευτικου» νὰ εὐχαριστή- σουµε τοὺς ἐπισήμευς -- Ὑπουργὸν Παιδείας. ΕΓενιχὸν Διευξδυντὴν τοῦ Ὑπευργείευ ἹἘργασίας - ποὺ χκιρέ- τησαν τὴν Συνδιάσχεφη. ὅσους μέ τὴν παρευσία τευς τίμησαν τὴ συνδι- άσχεψη. τὸν Τμηματάρχη Στοιχειώ- δευς γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς ἀδείας στεὺς ἀντιπρεσώπευς γαὶ τὸν τύπο γιὰ τὴ δηµεσιότητα ποὺ ἔδωσε στὸ συνέδριό µας. ΤΑ νε ΕΧΡΙ τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς ἡ διακφερὰ γιὰ τὸ ἐπίδομα τῶν ὅ)λων πεὺ ὑπηρετοῦν στὰ ΝΕΚΕ δὲν λύξηχε. Οἱ διαπραγµα- τεύσεις συνεχίζονται. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ χρειάζεται ἀπ ὅ- λευς νὰ πρεσεχθῆ εἶναι ἡ ὥσο τὸ δυ- νατὸ πιὸ ὀὄύντομη ἐπαναλειτουργία γιᾶς, ὅστις καὶ προέθη εἰς ἔκθεσιν τῶν πεπραγμένων, ἀναφερθεὶς εἰς τὰς μακρὰς προσπαθείας τῆς ᾿Οργανώσεως πρὸς ἐπί- λυσιν πολλῶν ἐκ τῶν ἐκκρεμούντων προ- θληµάτων, τὰ ὁποῖα ἀπὸ πολλοῦ ἀπησχό- λησαν τὸν κλάδον. ᾿Επηκολούθησαν ὁμιλίαι ὑπὸ τοῦ Γεν. Γραμματέως κ. Β. Λεοντίου περὶ τῆς µελ- λοντικῆς δράσεως τῆς ᾿Οργανώσεως, ὡς καὶ τῶν µέτρων προὠθήσεως τῶν διδα- σκαλικῶν προθληµάτων. Τὴν Συνδιάσκεψιν προσεφώνησεν ὁ Εν. τιµος Ὑπουργὸς Παιδείας, ἐξάρας τὴν ση- μαντικὴν πρόοδον, ἡ ὁποία ἐπετελέσθη εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ ἀγῶ- νος, χάρις εἰς τὰς ἀόκνους προσπαθείας τῶν διδασκάλων. ᾿Ακολούθως τὴν Συνδιάσκεψιν ἐχαιρέ- τισεν ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὕπουρ- γείου Εργασίας καὶ Κοινωνικῶν ᾿Ασφα- λίσεων κ. Μ. Σπαρσῆς, ἐκ µέρους τοῦ ἩὙ- πουργοῦ κ. Τάσου Παπαδοπούλου, τονίσας τὸ δύσκολον ἔργον τοῦ διδασκάλου ὡς καὶ τὴν σημαντικὴν συμθολὴν τούτου εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Δημοκρατίας. ᾿Αναφερθεὶς εἰς τὸ πρόγραµµα μελλοντικῆς ὁδράσεως τῆς ᾿Ὀργανώσεως, ὁ κ. Σπαρσῆς ὑπεστή- ριξε τοῦτο καὶ ὑπεσχέθη πᾶσαν θοήθειαν ἐκ µέρους τοῦ Ὑπουργείου του. Ὁ Πρόεδρος κ. Πιαγιᾶς ηἠὐχαρίστησε τοὺς προσκεκλημένους καὶ ἡ Συνδιάσκε- ψις μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προεδρείου της, εἰσῆλθεν εἰς τὴν συζήτησιν τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Σηµείωσις: Ολαι αἱ ἀνωτέρώ ἀναφερόμεναι ὁμιλίαι εὑρίσκονται εἰς τὸν εἰδικὸν φάκελλον τῆς Ί4ης ᾿Ετησίας Συν- ὃ ασκέψεως τῶν Γενικῶν ᾽Αντιπροσώπων, εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς ΠΟΕΔ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ 1. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ἀπὸ Ίης.]. 66 μέχρι τῆς 30ῇς.9.66 ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ταμίου κ. Λ. Χατζηλοϊῖζου, Ἔσοδα: ἃ 2.978.884 Ἔξοδα: 51.056.631 Ὑπόλοιπον κατὰ τὴν 30ἠν)9)66 ϱ1,922.253. ΄Η Συνδιάσκεψις ἐνέκρινε τὴν ἀνωτέρω Ταμειακὴν Εκθεσιν. τους, ὄχι μονάχα γιατὶ σὰν θεσµός, ἐπεθλήξηχαν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ παρου- σιάζονται ἁχόμη σὰν ἀπαραίτητα γιὰ μεριχὲς ποινότητες. Αν ρίξουμε μιὰ µατιὰ στὸν κατά- λόγο τῶν ΝΕΚ ποὺ λειτουργοῦσαν δὰ θροῦμε πὼς ἀρχετὰ ἀπ᾿ αὐτὰ κρατή- δηχκαν --- παὶ μάλιστα σὲ μερικὲς πε- οιπτώσεις νγαλύτερα -- στὶς μικρὲς πυοινότητες. ᾽Απριθῶς εἶναι αὐτὲς οἱ κοινότητες ποὺ τὰ χρειάζονται γιατὶ τὰ ΝΕΕ ἀποτελοῦν τὴ μοναδικὴ πη- γἡ ὀργανωμένης ζωῆς καὶ ὀργανωμέ- νης ἐφαρμογῆς τόσων ὁραίων πρωτο θευλιῶν. Αὐτὸ ἀπριθῶς πρέπει νὰ ὁδηγήση ὅλους στὴν Ἰπανοποίπση τοῦ δικαις- τάτου αἰτήματὸς τῶν ὅ)λων ὥστε ὅ- χι μονάχα νὰ συνεχισθῆ ἡ λειτουργία τοῦ θεσμοῦ ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνιασχυδῆ, ο ΝΕΟΣ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΑΤΙΦΘΕΤΑΙ αὐτὲς τὶς μέρες στὴ Βουλὴ γιὰ συζήτηση. ὁ νέος προὔπολεγισμός. Φὰ ληξοῦν οἳ Ἐνκπρόσωποι τοῦ Δαοῦ νὰ µελετήσευν τὰ νέα ποσὰ καὶ νὰ συζητήσουν τοὺς τόσευς τομεῖς τῆς πρατικῆς µέριµνας, Συμφωνοῦμε ἁπόλυτα μὲ τὶς διάφο- ρες ἐπενδύσεις στὸ γεωργιχὸ καὶ ατη- νετρεφιχὸ τοµέα παραγωγῆς. Ἡριονό- µαστε πολὺ χοντὰ στεὺς ἀγρότες µας, Αιώδόυμε τὶς πίχρες καὶ τοὺς χόπους τους χαὶ υἱοθετούμε τὰ ἐνισχυμένα γεωργικχὰ προγράµµατα. Ἐπιθάλλεται ὅμως, παράλληλα ἡ Κυθέρνησή µας νὰ υἱοβετήση καὶ τὶς ἐπενδύσεις στὸν ᾿ἘΕνκπαιδευτικὸ τό- µέα. Οἵ χαρπεὶ δὲν φαίνενται ἄμεσοι ἀλλ᾽ εἶναι πολύ, μὰ πολὺ γευστικοί. κ. ο 1. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τὸν κ. Ἰ{. ᾿Ιάπώναν. μὲ εἰσηγητὴν ᾽Αποϕάσεις : α) Νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ πρωϊνὴ Φφοίτησις. β) Νὰ ἐφοδιασθοῦν ὅλα τὰ σχολεῖα μὲ τὰ κατάλληλα θοηθητικἁ θιθλία. Υ} Βὰ ἐλαττωθῆ ὁ ἀριθμὸς τῶν µαθη- τῶν κατὰ τάξιν. δ) Ὁ χρόνος ἐργασίας τοῦ διδασκάλου νὰ, μειοῦται προϊούσης τῆς ἡλικίας. ε) Νὰ διαφωτισθῆ ἡ κοινἠ γνώµη, ὅσον ἀφορᾶ τὸν φόρτον ἐργασίας τοῦ διδασκά- λου, στ) Νὰ περιορισθῃη ἡ γραφειοκρατία. ζ) Νὰ ἀναθεωρηθῃ τὸ ἀναλυτικὸν πρό- γραμμα. η) Νὰ μὴ ἀναλαμθάνωνται ἔρευναι ὅ- παγόµεναι εἰς τὴν ἁρμοδιότητα ἄλλων Ύ- πουργείων καὶ μὴ ἔχουσαι σχέσιν μὲ τὸ κυρίως ἐκπαιδευτικὸν ἔργον τοῦ ὃ)λου. ϐ) Μά πληρώνωνται αἱ ὑπερωρίαι. |). Νὰ εἰσαχθῆ ὁ θεσμὸς τοῦ θοηθοῦ διευθυντοῦ, ια) Νὰ κληθοῦν οἱ διδάσκαλοι νὰ τερ- µατίζουν τὰς ἐργασίας των τὴν Ί2ην καὶ 4ην μ.μ. Ἐπ᾽ αὐτοῦ νὰ σταλῆ ἐγκύκλιος ὑπὸ τοῦ Τμηµατάρχου, ιβ). ὍὉ Ἰσχυρισμὸς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι ὁ φόρτος ἐργασίας δηµιουρ- γεῖται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ ὅ)λου, λόγῳ ᾱ- συστηµατοποιήτου τρόπου ἐργασίας, ἆ- πορρίπτεται. ΙΥ) Ὅλαι αἱ εἰσηγήσεις καὶ παρατηρή- σεις τῶν ᾿Επιθεωρητῶν, πρὸς ἕνα Ἑκαστον τῶν ὅ)λων νὰ ἀποστέλλωνται μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τῶν ἰδίων τῶν ᾿Επιθεώ- ρητῶν καὶ νὰ μὴ ζητῆται παρὰ τῶν δ)λων ἡ ἀποστολὴ τούτων εἰς τριπλοῦν προς τὸ Γραφεῖον Παιδείας, 3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. ᾿Αντ. Παπαευαγό- ρου. ᾽Αποφϕάσεις : α) Καταγγελίαι ὃ)λων ἐκ μέρους ἀνώ- νυμογράφων νὰ μὴ λαμθάνωνται ὑπ' ὀψιν. β) Εἰς περιπτώσεις ἐκδικάσεως πειθαρ- χικῶν παραπτωµάτων ὁ ὃ)λος νὰ δικαι- οῦται νὰ παρίσταται μετὰ συνηγόρου. γ) Νὰ ὁρισθοῦν ἡμέραι ἀκροάσεως τῶν δ)λων παρὰ τῶν προϊσταμένων ἀρχῶν. δ) Μὰ καθορισθοῦν τά πλαίσια τῶν ᾱρ- µοδιοτήτων τῶν Σχολικῶν ᾿Ἐπιτροπῶν' ἓν σχέσει μὲ τὰ σχολικὰ ζητήματα. Δ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. ΠΜ. Γεωργούδην. ᾽Αποϕάσεις : α) Ἡ ΠΟΕΔ ἐμμένει εἰς τὰς ἀρχικῶς ἐκφρασθείσας ἀπόψεις της. β) Νὰ ἀφεθῃ ἕκαστος ὃ)λος ἐλεύθερος νὰ ἀποδεχθῃ ἢ νὰ ἀπορρίψη τὸ Όπο της Κυθερνήσεως προταθησόµενον σχέδιον συντάξεων. γ) Ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐξ 13 συνεισφο- ρὰν τοῦ ὃ)λου, διὰ λόγους µεταθιθάσεώς τῆς ουντάξεως, νὰ ἐξετασθῃ τὸ ἐνδεχόμς- γον ἐξασφαλίσεως μεγαλυτέρων ὠφελημά- των εἲς ἄλλους οἰκονομικοὺς ὀργανισμούς. δ) Νά δοθῇ τὸ δικαίωµα εἰς τὰς διδα- σκαλίσσας, μὲ διακεκοµµένην ὑπηρεσίαν, νὰ τύχουν πλήρους συντάξεως, ἀφοῦ ἐπι- στρέψουν τὰ ποσά, τὰ ὁποῖα ἔλαδον ὡς φιλοδώρημα. ε) Νὰ μελετηθῆ τὸ ὅλον θέµα τῶν συν- τάξεων, μὲ θάσιν τὸ ἐν Ελλάδι ἰσχῦον. 5. ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ν μὲ εἰσηγητὴν τὸν Γεν, Γραμματέα κ. Β Λεοντίου. ᾽Αποφάσεις : α) Νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ συνένῶσις ὅλων τῶν δημοσιοὐπαλληλικῶν δυνάμεων. 6. ΕΚΦΡΑΣΤΙΙζΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ, μὲ εἴση- γητὴν τὸν Γεν, Γραμμ. κ. Μ. Λεοντίου. ᾿Αποφϕάσεις : α) Ὁ «Ἐκπαιδευτ'κὸς» νὰ ἐξακολουθή- ση νὰ διανέµεται δώρεάν. β) Μελλοντικῶς, ὁ «Ἐκπαιδευτικὸς» νά λάθη τὴν μορφὴν µηνιαίου περιοδικοῦ καὶ (Συνέχεια στὴ σελ. 2) 2 «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ ἐγγραφὴ τῶν Συνδέσμων Γονέων καὶ τῶν ἆχολείων, ὡς συνδρο- μητῶν. 7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΝ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Γ. Λοΐζου. ᾿᾽Αποφάσεις : α) Νὰ ἀποσπασθοῦν δύο µέλη τοῦ Δ.Σ. δι ὀργανωτικοὺς σκοπούς. β) ᾿Εκπαίδευσις στελεχῶν εἰς συνδικα- λιστικἁ ζητήματα. γ) Νὰ ἀναγνωρισθῆ ἡ ΠΟΕΔ ὡς συνδι- καλιστικὴ ὀργάνωσις τῶν ὃ)λων καὶ νὰ ἀντιπροσωπεύεται ὡς καὶ ἡ ΠΑ.Σ.Υ.Δ.Υ., εἰς ὅλα τὰ Κυθερνητικὰ σώματα. δ) Σύσφιγξις δεσμῶν μετά τῆς ΔΟΕ. ε) Δραστηριοποίησις Γεν. ᾽Αντιπροσώ- πων. στ) “Ορισμὸς τοπικῶν ὑπευθύνων τῆς ΠΟΕΔ. ἕ) ᾿Επαρχιακαὶ διδασκαλικαὶ στέγαι. η) Ἔκφρασις εὐχαριστιῶν πρὸς τὸ Τα- μιευτήριον διὰ τὴν ἀποκοπὴν τῶν συνδρο- μῶν. ϐ) Νὰ ἐξευρεθῃ τρόπος ἀποκοπῆς τῆς συνδρομῆς καὶ τῶν ὑπολοίπων 350 μελῶν, τῶν ὁποίων ὁ µισθὸς δὲν καταθάλλεται µέσῳ τοῦ Ταμιευτηρίου. ι) Νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ ἔνταξις εἰς τοὺς κὀλ- πους τῆς ΠΟΕΔ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ὃ)λων. 8. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ Δ)ΛΟΥ, μὲ εἴσηγη- τὴν τὸν κ. Περ. Μιχαηλίδην. ᾿Αποϕάσεις : α) Νὰ χορηγῆται ἐπίδομα ἐνοικίου ᾱ- νερχόµενον εἰς 127 τοῦ μισθοῦ, εἰς ὅλους τοὺς διδασκάλους ἀνεξαρτήτως τόπου ἐρ- γασίας, συμπεριλαμθανομένων καὶ τῶν διορισθέντων μετὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Δημοκρατίας. “ Β) Εἰς περίπτωσιν ἀκαταλλήλου κατοι- κίας, ὁ διδάσκαλος νὰ ζητῇ τὴν συµπαρά- στασιν τῆς ᾿Οργανώσεώς του. Υ) Τὸ ἐπίδομα ἐνοικίου νὰ μὴ Φορολο- γῆται. δ) Νὰ μὴ στερῆται ὁ ὃ)λος τοῦ δικαιώ- µατος ἐξευρέσεως κατοικίας τῆς ἀρε- σκείας του, λόγῳ ἀντιθέσεως τῶν Προέ- ὃρων τῶν κοινοτήτων. ϱ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Π. Σώζου. ᾽Αποϕάσεις : Νὰ χορηγῆται: α) Επίδομα διευθύνσεως µονοδιδασκά- λων καὶ διδιδασκάλων σχολείων. β) Επίδομα εἰδικῶν προσόντων. Υ) Επίδομα κακῶν θέσεων. ὃ) Ἐπίδομα διόλιοθήκης. ε) Ἔξοδα διὰ παρακολούθησιν συνε- δρίων καὶ σεμιναρίων. στ) Νὰ πληρώνωνται οἱ ὅ)λοι διὰ τὴν εὐθύνην τῆς εἰσπράξεώς τοῦ σχολικοῦ τα- µιευτηρίου. ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἔναρξις: 8.45 π.μ. Διακοπή: 1--2 μ.μ. Λῆξις: 5 μ.μ. 10. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν Πρόεδρον τῆς ΠΟΕΔ κ. ᾽Αλέξανδρον Κιαγιᾶν. ᾿Αποϕάσεις : α) Ὁλόπλευρος ἐκπαίδευσις τοῦ ὃ)λου, ἁἀπαραίτητον αἴτημα ὥστε νὰ μὴ µειονε- κτῆ εἰς κανένα τοµέα διδασκαλίας καὶ νὰ δύναται νὰ τοποθετηθῆ ὁπουδήποτε. β) Αἱ μετακινήσεις νὰ ἐνέχουν τὸ στοι- χεῖον τῆς προαγωγῆς ἢ ἀνταμοιθῆς, Υ) Αἱ τοποθετήσεις του νὰ γίνώνται εἰς ἀκτῖνα 15 μιλίων πέριξ τοῦ κέντρου προ- τιµήσεώς του, Τέρμα νὰ εἶναι ἡ µονιµότης τοῦ ὃ)λου εἰς τὴν περιοχὴν αὐτήν. ὃ) Ἔκαστος ὃ)λος νὰ παραµένη τοῦ- λάχιστον ἐπὶ συνεχῆ πενταετίαν εἰς τὸν τό- πον τῆς ἐκλογῆς του. ε) Ἡ µετακίνησίς του νὰ μὴ πραγµατο- ποιῆται ἄνευ τῆς συγκαταθέσεώς του. στ) Λόγοι ὑγείας καὶ οἰκογενειακοὶ τοιοῦτοι νά ἔχουν προτεραιότητα διὰ τὴν μετακίνησίν του. ζ) Ὁ κατάλογος τῶν κενῶν θέσεων νὰ δημοσιεύεται πρὸ τοῦ τέλους τοῦ 6’ τρι- µήνου, ἡ δὲ τοποθέτησις τῶν µεταθεσίµων νὰ γίνεται πρὸ τῆς Ίρης Μαΐου, ὁ δὲ τε- λικὸς µέχρι τῆς ὀΡης ᾿[ουνίου. η) ΒΝὰ ὑπάρχη εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα ἰ- σορροπία προσωπικοῦ. ϐ) Ὅταν εἰς δύο συνεχεῖς μεταθέσεις ὁ ὃ)λος δὲν τοποθετεῖται εἰς τὴν θέσιν προτιμήσεώς του τότε νὰ ἱκανοποιῆται εἰς τὴν ἑπομένην. !) Αἱ µέχρι τοῦδε ἐνέργειαι τῆς ΠΟΕΔ, ὡς ἀναφέρονται εἰς τὸ σχετικὸν ὑπόμνη- µα τῆς 4ης 2.66 ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Συν- διασκέψεωώς. 11. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Θεοδόσιον Καρυδᾶν, ᾽Αποϕάσεις : Ἐνεκρίθησαν τὰ διαθήµατα καὶ τὸ σχε- τικὸν ὑπόμνημα τοῦ Δ.Σ., τὸ ὁποῖον ἔ- χει ὡς ἑξῆς: (α) Κατηγορίαι Διδασκάλων. |). Διδάσκαλος. 3). Διευθυντὴς Β΄ τάξεως. 44). Βοηθὸς Δντὴς Α΄ (εἰς σχολεῖα Α΄ τάξεως). ἵν) Διευθυντὴς Α΄ τάξεως. ὍὉ ππροαγόµενος εἰς τὴν θέσιν Δ) ντοῦ Β΄ τάξεως πρέπει νὰ ἐργάζεται εἲς σχο- λεῖα Β΄ τάξεως διὰ περίοδον οὐχὶ µεγα- λυτέραν τῶν τεσσάρων ἐτῶν. Μετὰ τὴν περίοδον αὐτήν, ἐὰν καὶ ὁ ἴδιος ἐπιθυμῆ, νὰ τοποθετῆται ὡς θοηθὸς Δ)ντὴς Α΄’. Ὁσάκις ὃ)λος κρίνεται ὡς ἄξιος διὰ προαγωγἠν ἀλλὰ δὲν τοποθετεῖται λόγῳ μἡ ὑπάρξεως κενῶν θἐσεων, τότε κατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος νὰ τοποθετῆται οὗτος εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ νέου καταλόγου. (6) Βασικὰ κριτήρια ἐπιλογῆς. 3) ᾿Επιστημονικὴ κατάρτισις. 4). Διοικητικὴ ἱκανότης, 14). Διδακτικὴ ἱκανότης. 1ν) Εὐσυνειδησία. ν) Προσωπικότης. νι) ᾿᾽Αρχαιότης. Ἡ. ἀρχαιότης νὰ λαμθάνεται σοθαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν καὶ νὰ θαθμολογῆται ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων κριτηρίων. (Υ) Σύνθεσις Ἐπιτροπῆς. Νὰ ἀποτελῆται καθαρῶς ἀπὸ ἐκπαιδευ- τικοὺς ἐκτὸς τῆς ὑπηρεσίας, τὸν Τµηµα- τάρχην τῆς Στοιχ. Εκπαιδεύσεως καὶ ἐκ- πρόσωπον τῆς ΠΟΕΔ ὡς παρατηρητήν. (δ) Συνέντευξις. 3) Νὰ μὴν ἔχη ἡ συνέντευξις γνωσιο- λογικὸν χαρακτήρα. 4) Τὸ ἐπίπεδον τῶν ἐρωτήσεων νὰ εἷ- ναι τοῦ αὐτοῦ ὕψους δι’ ὅλους τοὺς ὑπο- ψηφίους, Π9. Νὰ. κρατῶνται πρακτικὰἁ διὰ σκο- ποὺς τεκμηριώσεως τῶν διαμµειφθέντων. ἵν) Ὁ θαθμὸς τῆς συνεντεύξεως νὰ μὴν ἐξισοῦται πρὸς τὸν γενικὸν θαθμὸν τῶν ὑπολοίπων κριτηρίων ἀλλὰ νὰ ἀποτελῆ ἁπλῶς ἐπιπρόσθετον κριτήριον. (ε) Γραπταὶ ἐξετάσεις: α) Νὰ καταργηθῆ ὁ προσφάτως εἶσα- χθεὶς θεσμὸς τῶν γραπτῶν ἐξετάσεων διὰ τὰς θέσεις Λ)ντῶν καὶ ᾿Ἐπιθεωρητῶν. (στ) Νὰ µελετηθῆ ὑπὸ τῶν ᾿Ἐπαρχιακῶν Ἐπιτροπῶν καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συμµθου- λίου τὸ θέµα τῆς αὐτομάτου προαγωγῆς εἰς τὰς λεπτομερείας του. Ἐπὶ τοῦ θέματος νὰ ἐπιδιωχθῆ στενω- τέρα ἐπαφὴ μετὰ τῆς Δ.Ο.Ε. 12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Γεώργιον Κυριακίδην. ᾽Αποϕάσεις : α) Βαθμολογικὴ κλῖμαξ μὲ οὐχὶ περισ- σοτέρας τῶν ἕξ ἀποκλίσεων καὶ ἄνευ δε- καδικῶν ὑποδιαιρέσεων. ϐ) Λεπτομερὴς ἔκθεσις μετὰ τῆς 6ᾳ- θµολογίας νὰ ἀποστέλλεται εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν. γ) Όταν ἡ θαθμολογία γίνεται ὑπὸ ἑ- νὸς ἐπιθεωρητοῦ, αὕτη νὰ ἐξισοῦται διὰ στατιστικοῦ τρόπου. δ) Ὁ ὄ)λος νὰ λαµθάνη γνῶσιν τοῦ ᾱ- τομικοῦ του φακέλλου καὶ εἰς περίπτώσιν διαφωνίας του ἐπὶ ὡὠρισμένων ἐγγράφων νὰ, δικαιοῦται νὰ ζητῆ τὴν ἐπανεξέτασίν τῶν. ε) ΝΜὰ ἔχη δικαίωµα ἀναθεωρήσεως τῆς θαθμολογίας του. . (στ) Νὰ γίνη ἀναπροσαρμογὴ τῆς δα: θµολογίας τῶν παλαιότερον ἐπηρεασθέν- των ὃ)λων. δ) Εἰς περίπτώσιν προαγωγῆς, νὰ λαι- θάνεται ὑπ ὄψιν ὁ µέσος ὄρος τῶν τριών κατὰ τὰ τελευταῖα πέντε ἔτη καλυτέρών θαθμολογιῶν. η) .Η θαθμολογία τῶν ἐπιθεωρητῶν τῶν εἰδικῶν µαθηµάτων νὰ λαμθάνεται ὑπ ὅ- ψιν κατὰ τὴν γενικὴν θαθμολογίαν. ϐ) Νὰ καταργηθή ἡ ἀπὸ µέρους τοῦ δ)λου σύνταξις καὶ ἀποστολὴ πρακτικοῦ μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν. ι) Ἡ θαθμολογικἡ κλῖμαξ νὰ εἶναι στα- θερὰ καὶ ἀναλλοίώτος. ια) ὍὉ Α)ντῆς νὰ ὑποθάλλη ἔκθεσιν διὰ τοὺς θοηθούς του χωρὶς θαθμολογίαν. ιθ) Ἡ ἐπιθεώρῆσις νὰ λαμθάνη χώραν εἰς κατάλληλον χρόνον. ΙΥ). Αἱ ἐπιθεωρήσεις νὰ εἶναι συχνότε- ραι καὶ νὰ ἔχουν συμθουλευτικὸν χαρα- κτηρα. 14. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ -- ΕΠΟΠΤΙ- ΚΑ ΜΕΣΑ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Χαρά- λαµπον Θεοδώρου. ᾽Αποϕάσεις : α) Νὰ προκυρηχθῆ διαγωνισμὸς διὰ τὴν συγγραφὴν καταλλήλων θοηθητικῶν θιθλίων. ϐ) Τὰ θοηθητικὰ θιθλία νὰ εἶναι τῶν παιδιῶν. γ) Νὰ αὐξηθῆ ἡ κατὰ µαθητὴν ἐπιχορήγῆησις, δ) Νἀὰ τεθοῦν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ δι- δασκάλου µελετηµέναι σειραὶ εἰκόνων, χαρτῶν, σχεδιαγραμµάτων καὶ ἄλλων ἐ- ποπτικῶν µέσων, οὕτως ὥστε νὰ καλύπτε- ται ἡ ὕλη τοῦ ᾿Αναλυτικοῦ Προγράµµα- τος, ε) Ἡ γραφικἡ ὕλη νὰ εἶναι καλυτέρας ποιότητος. -στ) Τὰ θοηθητικἁ θιθλία νὰ εἶναι κα- λῶς δεμένα, καταλλήλως εἰκονογραφημέ- να καὶ γενικῶς καλαίσθητα. ὃ) Αἱ παραγγελίαι νὰ γίνωνται ἐνωρὶς καὶ ν᾿ ἀποστέλλωνται ἐγκαίρως ἤτοι πρὸ τῆς Ίδης Σεπτεµθρίου. κτῆμα ἐτησία η) Νὰ ἐκτελῆται ὁλόκληρος ἡ παραγ: γελία. ϐ) Νὰ γίνη γνωστὸν εἰς τὸ Ὑπουργεῖ- ον Παιδείας, ὅτι ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς σχο- λικοῦ ἔτους, οἱ διδάσκαλαλοι δὲν προτί- θενται νὰ προθαίνουν εἰς τὴν ἔκδοσιν φυλ- λαδίων, εἰς ἀντικατάστασιν τῶν ἀκαταλ- λήλων θοηθητικῶν θιθλίων. ι) Νὰ ὁπάρχη µόνιµος ἔκθεσις 6οηθη- τικῶν θιθλίων καὶ ἐποπτικῶν µέσων, τόσον εἷς Λευκωσίαν, ὅσον καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἐἑ- παρχιακὰ κέντρα, πρὸς ὑποθοήθησιν τῶν διδασκάλων κατὰ τὴν συµπλήρωσιν τῶν παραγγελιῶν. 14. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΣ ΔΑΙΔΑΣΚΑΛΩΝ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Κώσταν Οἰκονόμου. ᾽Αποϕάσεις : α) Νὰ τεθῇ σχέδιον μονίμου καὶ καθο- λικῆς μετεκπαιδεύσεως τῶν διδασκάλων κατὰ ὡρισμένα χρονικὰ διαστήματα. ϐ) Μετεκπαιδεύσεις εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μὲ ὅλας τὰς διευκολύνσεις. γ) Νὰ πληρώνωνται ἔξοδα διακινήσε- ως, διαμονῆς καὶ διατροφῆς. δ) Τὰ ἐπιμορφωτικὰ µαθήµατα νὰ γί- γωνται κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σχολικοῦ ἔτους. ε) Νὰ παραχωρῆται ἐκπαιδευτικὴ ᾱ- δεια ὀλίγων ἡμερῶν δι’ ἐξετάσεις ὅταν ὁ ὃ)λος ἔχει ἐγγραφῆ εἰς ᾽Ανώτατον Ἐκ- παιδευτικὸν ἵδρυμα. στ) Μὰ ζητηθοῦν αἱ γραπταὶ ἀπόψεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐπὶ τοῦ µελετωμέ- νου τρόπου ἐπιμορφώσεως τῶν ὃ)λων, ὡς αὗται ἐξετέθησαν ὑπὸ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ ἐπιθεωρητοῦ κατὰ τὸ ἐν Λευκωσία συγ- κροτηθὲν συνέδριον τῆς Ίθης 11. 1966. 15. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ, μὲ εἴσηγη- τὴν τὸν κ. Σά6θαν Κάλλην. ᾽Αποφάσεις : α) Νὰ συνεχισθῆ ἡ λειτουργία των, νο- ουμένου ὅτι θὰ ὑπάρξουν ὅλαι αἱ σχετικαὶ διευκολύνσεις. ϐ) Νὰ δίδεται εἰς τοὺς ὑπευθόνους σχε- τικὸν ἐπίδομα, 16. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Θεοκλῆν Κουγιάλην, ᾽Αποϕφάσεις : α) Οἱ ὑπεύθυνοι νὰ κληθοῦν ὅπως ἐκ- πληρώσουν τὰς καθυστερηµένας οἰκονομι- κἁς ὑποχρεώσεις των, ὥστε νὰ συνεχισθῆ ἀπροσκόπτως ἡ πολύτιμος προσφορά τοῦ ἐντύπου. ϐ) Νὰ στέλλωνται συνεργασίαι ὑπὸ δι- δασκάλων καὶ μαθητῶν. Υγ) Νἀ αὐξηθῆ ἡ κυκλοφορία. 17. ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΙΣ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Μη- νᾶν Χατζηκώσταν. ᾿Αποφάσεις : α) Ἐννεαετὴς ὑποχρεωτικὴ φοίτησις. ϐ) Σταδιακὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἐκπαιδευ- τικῆς µεταρρυθµίσεως ὡς ἐν Ἑλλάδι. 18. ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, μὲ εἰσηγητὴν τὸν κ. Χρῖ- στον Κοντεμενιώτην. ᾿Αποφάσεις : α) ᾿Ενεκρίθησαν τὰ µέχρι σήμερον δια- θήµατα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. ϐ) Ἐπηνέθησαν οἱ διδάσκαλοι διὰ τὴν µονολιθικότητά τῶν καὶ τὴν συμμόρφωσίν των εἰς τὴν ἔκκλησιν τῆς ᾿ΟὈργανώσεως διὰ τὴν ἀναστολὴν τῆς λειτουργίας των. Υ). ᾿Ἐξουσιοδοτήθη τὸ Δ. Σ. ὅπως χει- ρισθῆ ἐν λευκῷ τὸ ὅλον θέµα μὲ γνώμονα τὴν ἀξιοπρέπειαν καὶ τὴν ἀνάλογον οἶκο- νομικἡἠν ἁμοιθὴν τῶν ὑπευθύνων. ᾿Ανετέθη εἰς τὸ Δ. Σ. ὅπως διὰ τὰ θέ- µατα Πειραματικαὶ Ἐργασίαι, ᾿Αναλυτι- κὸν καὶ Ὡρολόγιον Πρόγραμμα, Ἔκδρο- μαὶ τῶν διδασκάλων, Σχολιατρικαὶ Ὕπη- ρεσίαι προχωρήση συμφώνως παλαιοτέ- ρων ἀποφάσεων. 1ο. ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΩΝΟΣ. ᾿Αποφάσεις : α) Προγραμματισμὸς καὶ κλιµάκῶσις ὅλων τῶν αἰτημάτων. ϐ) ᾽Απαίτησις δι ἔναρξιν διαπραγµα- τεύσεων μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, γ) Ἐπαφαί, κατατόπισις καὶ στενἠ συν- εργασία μετὰ τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εργασίας. δ) “Ίδρυσις Γραφείου Διαφωτίσεως μὲ διευθυντὴν τὸν ΠΒομικὸν Σύμόουλον τῆς ᾿Οργανώσεως κ. Πολύκαρπον Πετρίδην. ε) Συνεντεύξεις μετὰ τῶν ἁρμοδίων καὶ ἐκπροσώπων τοῦ Τύπου πρὸς κατατοπι- σμὸν διά τὰ ἑκάστοτε ἀναφυόμενα προ- δλήματα. στ) ἸΑνάληψις οἰωνδήποτε ἐνεργειῶν καὶ ἐν ἀνάγκῃ δυναμικῶν διὰ τὴν δικαί- ωσιν τῶν αἰτημάτων. Ὁ) Διεπιστώθη ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ ἄμεσος κωδικοποίησις ὅλων τῶν διεπόντων τὴν ᾿Ἐκπαίδευσιν κανονισμῶν καὶ ἡ ἀναθεώρη- σις ἀρκετῶν τούτων, ὥστε ἕκαστος διδά- σκαλος νὰ γνωρίζη ὄχι µόνον τὰ καθή- κοντα, τὰς εὐθύνας ἀλλὰ καὶ τὰ δικαιώ- µατά του. η) Δυναμικὴ καὶ σταθερὰ πολιτικὴ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν προθληµάτων. 20. ΜΙΣΘΟΙ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΤΡΑ- ΤΕΥΘΕΝΤΩΝ Δ)ΛΩΝ. ᾽Αποϕάσεις : Ἡ ΠΟΕΔ νὰ ζητήση τὴν Υραπτὴν συγ- κατάθεσιν τῶν ἐπηρεασθέντων ὃ)λων διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀνάληψιν τῶν ἐξό- δων διὰ τὴν προσφυγἠν εἰς τὸ Συν- ταγματικὸν Δικαστήριον. 21. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΩΝ, ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ : ᾽Αποϕάσεις : Νὰ ἀπαιτηθῆ ἡ ἄμεσος κωὠδικοποίησις ὅλων τῶν διεπόντων τὴν Στοιχειώδη ἛἜκ- παίδευσιν κανονισμῶν. 22. ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ. Ὑπὸ τῆς Συνδιασκέψεως ἐνεκρίθη ὁμο- φώνως τὸ ἀκόλουθον ψήφισμα συµπαρα- στάσεως πρὸς τὴν Κυθέρνησιν: : «Ἡ Ίδη Συνδιάσκεψις Γενικῶν ντι προσώπων τῆς Π.Ο.Ε.Δ., συγκληθεῖσα εἰς τὴν Πνευματικὴν Στέγην τὴν 13ην καὶ Ί8ην Νοεμθρίου 1966, συµπαρίσταται πρὸς τὴν Κυθέρνησιν καὶ διαδηλοῖ ὅτι, µοναδι- κὸν αἴτημα εἶναι ὁ προαιώνιος καὶ ἀναλ- λοίώτος πόθος τῆς ᾿Ενώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Μητρὸς Πατρίδος». 23. ΛΗΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝ- ΔΙΑΣΚΕΨΕΩ Σ ᾿᾽Ακολούθως λαθὼν τὸν λόγον ὁ Πρόε- δρος τῆς ᾿Οργανώσεως κ. ᾽Αλέξανδρος Νιαγιᾶς, ηὐχαρίστησε θερμῶς τοὺς Γενι- κοὺς ᾽Αντιπροσώπους, τὸ Προεδρεῖον, τὴν Γραμματείαν, ὡς καὶ τὸν Μομικὸν Σύμµ- 6ουλον τῆς ᾿Οργανώσεως διὰ τὴν συµθο- λήν των εἰς τὴν ἐπιτυχεστάτην ἔκδασιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ίδης Παγκυπρίου Συν- διασκέψεως. ἨΗὐχαρίστησεν ἐπίσης τὸ Ὑ- πουργεῖον Παιδείας διὰ τὴν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν ἀπουσίας τῶν ᾽Αντιπροσώπων ἐκ τῆς ἐργασίας των. ΠΠ μιΠῄΙε [ἰ ή! ή! ωρών ον ΄ γα”, -Προστασίαν τοῦ κάτω μέ- ρους τῶν αὐτοκινήτων. -'Στεγανοποίησιν σῶν. -Προστασίαν μετάλλων, -Βιομηχανικὰ δάπεδα. --Αδιαόροχοποίησιν καὶ προστασίαν κατὰ τῆς ὁγ- ρασίας. --Απομονώσεις. ιο αμ ρᾷων. ταρατ- ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΦΕ ΣΤΗΝ ον ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Τὸ «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Τί εἶναι τὸ Μαθηματικὸν πρόθληµα Τὸ Μαθηματικὸν πρόθληµα εἶναι µία ᾱ- σκηση, ἡ ὁποία πάντοτε περιέχει τὸ στοι- χεῖον τοῦ νέου. Μὲ ἄλλα λόγια τὸ µαθη- ματικὸν πρόθληµα εἶναι μιὰ ἄσκηση, ἡ ὁ- ποία στηρίζεται πάνω σὲ δύο σκέλη: Τὰ δεδοµένα καὶ τὸ ζητούμενο. 2. Σκοπὸς τοῦ Μαθηματικού προθλήμµατος ὁκοπός µας, κατὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ Μαθηματικοῦ προθλήματος, πρέπει νὰ εἶναι ἡ καλλιέργεια πνευματικῶν δεξιοτή- των εἰς τὸ παιδί, ὥστε ὅταν τοῦτο εὑὗρί- σκεται ἐνώπιον τοῦ προθλήµματος νὰ δύνα- ται νὰ ταξινοµῆ τὰς γνωστὰς ἐννοίας καὶ προχωρῶντας θάσει αὐτῶν νὰ προσπαθῆ γὰ διαλύη τὰ σκοτάδια τοῦ ἀγνώστου, διὰ νὰ φθάση εἰς τὴν λύσιν τοῦ προόθλήματος. 3. Ὡρισμέναι ἀρχαὶ διέπουσαι τὸ Μαθηματικὸν πρόθληµα α) Ἡ λύση τῶν Μαθηματικῶν προθλη- µάτων δὲν δύναται νὰ διδαχθῆ θάσει ὥρι- σµένων κανόνων, ὅπως συµθαίνει λ.χ. εἲς τὸ Μάθηµα τῆς Γραμματικῆς. ϐ) Ἡ τυποποίησις τῶν προθληµάτων καὶ ἡ διδασκαλία ἑνὸς ἑκάστου τύπου κεχώρισµένως δὲν συνιστᾶται, διότι οἱ τύ- ποι τῶν προθληµάτων εἶναι τόσοι πολλοὶ ὥστε ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπέτρεπε τοιοῦτον τι, Υγ) ᾽᾿Ασκοῦντες τὰ παιδιὰ εἰς τὴν λύσιν τῶν προθληµάτων, εἰς τὴν πραγµατικότη- τα τὰ ἀσκοῦμεν νὰ διαθλέπουν καὶ νὰ ὑπερπηδοῦν τὰς ἐν τῷ προθλήμµατι παρου- σιαζοµένας τοιαύτας. Καὶ ὁ καλύτερος τρόπος, κατὰ τὴν γνώμην µου, εἶναι νὰ ὑποδεικνύωμεν σταδιακὰ τὰς ἑκάστοτε δυσκολίας καὶ τὸν τρόπον ὑπερπηδήσεως αὐτῶν, διὰ νὰ δημιουργήσωμµεν εἲς τὰ παιδιὰ ἁἀριθμητικὰς ἐμπειρίας, τὰς ὁποί- ας θὰ ἀναπλάθουν κατὰ τὴν δέουσαν πε- ρίπτωσιν. Παρ) ὅλον ὅμως, πού, ἡ λύσις τοῦ Μα- θηματικοῦ προθλήματος δὲν δύναται νὰ διδαχθῆ θΘάσει ὡὠρισμένων Μαθηματικῶν κανόνων, εἶναι ἀνάγκη ὅπως ἔχωμεν ὑπ ὄψιν ὡρισμένας ἀρχὰάς εἰς τὴν προσπάθει- άν µας νὰ θοηθήσωµεν τὸ παιδὶ νὰ ἀντι- µετωπίζη τὸ Μαθ. Πρόόλημα. Βεθαίως, εἰς τὰ περιωρισµένα ὅρια ποὺ διαθέτοµεν, δὲν θὰ ἀσχοληθῶμεν ἐν ἐκτά- σει μὲ αὐτάς, ἀλλὰ θὰ περιορισθῶμεν εἰς τὰς πλέον πρακτικἁς τοιαύτας: α) Τὸ παιδὶ νὰ ἀφήνεται µόνο, ἀθοήθη- το νὰ ἀντιμετωπίζη τὴν δυσκολίαν ἢ τὰς δυσκολίας τοῦ προόλήματος. Καὶ ὁ λόγος εἶναι εὐνόητος, διότι αἴ- ροντας τὰς δυσκολίας τοῦ προθλήμµατος καὶ δίνοντας στὸ παιδὶ τὸ «κλειδί» διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἀνοίξη τὴν θύραν τῆς ἀπαντή- σεως, καταστρέφοµεν ἢ μµειώνοµεν τὴν ἆᾱ- ξίαν τοῦ Μαθ. Προθλήματος. Καὶ ἐν τε- λευταίᾳ ἀναλύσει, τότε παύει ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι κυριολεκτικῶς πρόθλημµα διὰ τὸ παι- δί. ᾿Ἐκεῖνο ποὺ ἔχομε νὰ κάµωµε εἶναι νὰ ποῦμε ἢ νὰ διατυπώσωμε τὸ πρόθληµα μὲ ἁπλᾶ λόγια καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ δώσωµε στὴν γλῶσσα τοῦ παιδιοῦ, ἀνά- λογα μὲ τὴν ἡλικίαν του καὶ σαφήνειαν εἰς τὴν διατύπωσιν. ϐ) Τὰ προθλήµατα ποὺ δίνοµεν στὰ παι- διὰ πρέπει νὰ εἶναι στὴν ἀρχὴν εὔκολα καὶ νὰ προχωροῦµε σταδιακἁἀ στὰ δυσκο- λώτερα. Μ᾽ αὐτὸ ἐννοοῦμεν ὅτι τὰ προθλήματα πρέπει νὰ εἶναι τέτοια ποὺ ὅλα τὰ παιδιὰ γὰ δύνανται νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ πολ- λὲς πιθανότητες ἐπιτυχίας εἰς τὴν λύσιν των. Ἡ ἄποψις ὅτι τὰ ἀδύνατα παιδιὰ δὲν μποροῦν νὰ λύσουν τὰ προθλήματα τοῦ θοηθητικοῦ Θιθλίου, πιθανὸν νὰ ἐξηγῆται ὅτι ἢ ταῦτα ἐγράφησαν χωρὶς νὰ ληφθῆ ὑπ ὄψιν τὸ πνευματικὸν ἐπίπεδον τῆς πλει- ονότητος μιᾶς τάξεως, ἢ ἡ γλῶσσα εἰς τὴν ὁποίαν διετυπώθησαν δὲν εἶναι κατα- νοητὴ ἀπὸ τὰ παιδιά αὐτά. γ) Τὰ προθλήµατα πρέπει νὰ εἶναι ἆᾱ- : πὸ τὴν «πραγματικὴν ζωήν», προθλήµατα Ἱ τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἂν προτιμᾶτε. ο Τὰ Μαθ. Προόλήματα ἀντικρύζονται μὲ ' περισσότερον ἐνδιαφέρον, ὅταν εἶναι ὄγαλ- µένα µέσα ἀπὸ «τὴ ζωή. Τέτοια προθλήμα- τα δύνανται νὰ συμπληρώνωνται μὲ διά- φορες προφορικὲς ἀσκήσεις ,ἀπὸ τὶς ὁποῖ- ες νὰ ζητῆται ἡ ἀπάντησις,. Τέτοιες ἀσκή- σεις ἐπιθάλλεται νὰ δίδωνται ἀπὸ τὴν Α΄ τάξιν καὶ ὁσο προχωρεῖ τὸ παιδὶ εἰς τὴν ἀπόκτησιν περισσοτέρων καὶ δυσκολωτέ- ρων ἐννοιῶν, αἱ τοιαῦται ἀσκήσεις νὰ εἷ- ναι δυσκολώτεραι. δ) Ἡ γλῶσσα τῶν Μαθ. Προθληµάτων πρέπει νὰ εἶναι ἁπλῆ καὶ συνεπῶς κατα- νοητὴ ἀπὸ τὰ παιδιά. Τὰ παιδιὰ τῶν µικροτέρων τάξεων ἁδυ- νατοῦν νὰ λύσουν τὰ προὀθλήµατα τῶν θοηθητικῶν αὐτῶν θιθλίων, διότι ἢ δὲν εἶναι ἀκόμη ἱκανὰ νὰ ἀναγνώσουν, ἢ καὶ ἐὰν ἀναγινώσκουν δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν ἀκριθῆ σηµασίαν τῶν λέ- ἕεων ἢη ὠρισμένων ἐξ αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι περιέχονται εἰς τὰ προθλήματα. Ἔτσι διὰ νὰ µειώσωμεν εἰς τὸ ἐλάχι- στον δυσκολίας, αἱ ὁποῖαι πηγάζουν ἐκ τοῦ γλὠσσικοῦ παράγοντος, τὰ προθλή- µατα πρέπει νὰ εἶναι ἐκ τοῦ ἀμέσου πε- ριθάλλοντος τοῦ παιδιοῦ, πρᾶγμα τὸ ὁ- ποῖον θὰ τοῦ δημιουργῇ πραγματικὸν ἐν- διαφέρον εἰς τὴν προσπάθειάν του νὰ - ση ταῦτα. Ἐν ὀλίγοις, τὸ πρόθληµα πρέ- πει νὰ εἶναι σύντομο, μὲ μικρὲς προτάσεις καὶ σὲ γλῶσσαν ἁπλῆ. ε) Ἡ χρῆσις ἐποπτικῶν µέσων κατὰ τὴν ἐπεξήγησιν τοῦ προθλήµατος εἶναι καλυ- τέρα ἀπὸ τὴν προφορικὴν ἐπεξεργασίαν. Ἡ ἄσκησις διὰ τὴν λύσιν προθληµάτων δέον νὰ ἀρχίζη μὲ τοιαῦτα προθλήµατα τῶν ὁποίων οἱ ἀριθμοὶ νὰ αἰσθητοποιοῦν- ται μὲ πραγματικά, συγκεκριµένα ἔπο- πτικὰ µέσα. Κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς λύσεως προθληµάτων καὶ µάλιστα εἰς τὰς μικρὰς τάξεις νὰ ἀποφεύγεται ἡ χρῆσις ἀφηρη- µένων μαθηματικῶν ἐννοιῶν. Ἐὰν π.χ. ἐ- κεῖ ποὺ εἰς ἕνα πρόόθληµα ἀντὶ νὰ γίνη διαίρεσις τὰ παιδιὰ ἔκαναν πολλαπλασια- σµό, θὰ δυνηθοῦν νὰ ὑπερπηδήσουν τὴν δυσκολίαν, ἐὰν οἱ ἀφηρημένοι ἀριθμοὶ ἀν- τικατασταθοῦν μὲ συγκεκριµένα ἀντικεί- μενα. στ) Πλήρης ἀντίληψις ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν δεδοµένων καὶ τοῦ ζητουµένου τοῦ προθλήματος εἶναι οὐσιαστικῆς σημασίας διὰ τὴν λύσιν αὐτοῦ. Ὅταν δοθέντα πρὸς λύσιν προθλήματα κ «οκ ΠἩ ΠΟΕΔ καὶ ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ εὔχονται σ᾿ ὅλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ν.δ. περιέχουν πολλὰ στάδια καὶ μεγάλους ἆ- ριθμοὺς (διὰ τὰς ἀνωτέρας Τάξεις), δὲν εἶναι ὀρθὸν ὁ ὄ)λος νὰ χειραγωγῆ καὶ νὰ ὁδηγῆ θῆμα πρὸς θῆμα τὰ παιδιὰ αἴρον- τας κάθε δυσκολίαν, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀσκή- σωμεν μᾶλλον νὰ ἐξευρίσκουν µόνα τῶν τὰς δυσκολίας νὰ ταξινομοῦν τὰ δεδοµένα καὶ νὰ ξεκαθαρίζουν τί ζητᾶ τὸ πρόόθλη- μα, διὰ νὰ ἀνακαλύψουν µόνα των τὸ «κλειδί», µέσα ἀπὸ τὰ δεδοµένα καὶ ἀνα- πλάθοντας γνωστὰς μαθηματικὰς ἐμπει- ρίας, νὰ φθάσουν εἰς τὴν λύσιν των. Καὶ ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ γιατροῦ καὶ τοῦ ἀσθενοῦς, µεγαλυτέραν σηµασίαν ἕἔ- χει ἡ διάγνωσις τῆς ἀσθενείας παρὰ ἡ 6ε- ῥραπεία αὐτῆς, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωσιν τοῦ Μαθ. Προθλήματος, ἐὰν τὸ παιδὶ ἀντι- ληφθῆ τὰ δεδοµένα καὶ τί ζητᾶ τὸ πρό- 6λημα, ἡ λύσις αὐτοῦ εἶναι ζήτημα ἁπλό. Ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω ὅτι πάντα τὰ ἀνω- τέρω δὲν εἶναι ἀπόλυτα καὶ δὲν δύναμαι νὰ ἰσχυρισθῷ ὅτι μὲ τὴν παροῦσαν εἴἰσή- Ὑησίν µου ἐκάλυψα τὸ ὑπὸ συζήτησιν θέµα. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΕΛΛΗΝΑΣ Άλλος εἰς Φοινὶ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρακαλοῦμε νὰ ἔχουν ὑπ) ὄψη τους οἱ ὅ)λοι ὅτι:- 1. Τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τῆς ΠΟΕΔ στὴ Λευκωσία θὰ εἶναι ἀνοικτὰ ὅλες τὶς ἐργάσιμες µέ- ρες τῶν Χριστουγέννων γιὰ πληροφορίες καὶ γιὰ εἰσπρά- ξεις τῆς Παιδικῆς Χαρᾶς. ᾿ 2. Θὰ γίνωνται δεκτοὶ συνά- δελφοι γιὰ ἔκθεση τῶν ἀπόψε- ων τους ἢ γιὰ ἀτομικὲς ὑποθέ- ς σεις. ὁ ὃὉ. Ὁ Νομικός µας Σύμθου- λος θὰ ὀρίσκεται στὰ γραφεῖα µας κάθε Τετάρτη καὶ Παρα- σκευὴ 2--4 μ.μ. ΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 9 ὃ ρσοορο ΟΟΙΟΝΑ ΤΟΥΟΊΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ εἴναι ἕνα τέλειο αὐτοκίνητο ! Τ1Σ ΗΕΙΜΙΥΤΕΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΛΗΙΑΣ ΛΥΤΟΚΙΝΙΤΗΗ ΤΗΣ ΙΛΠΟΝΙΑΣ ΛΙΚΡΑΝ ΟΥΙΘΙΝΙΑΝ ἅ ΣΙΛ ΛΤΙ. Λεωφ. Ὁμήρου 2--2α (Πλατ. Μεταξᾶ), Τηλ. 3486 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ᾿Εξυπηρέτησις εἰς τὸ ἰδιόκτητον Γκαράζ µας ἐπὶ τὴς Λεωφόρου Γρίδα - Διγενή. ΜΟΣΚΡΕΒΙΤΣ ΙΝ Μ. ἱκονομία ϐΘεν.{νης μέχρι 5 μίλια κατὸ γαλόνι 4 πόστες Ῥαδιόφωνον πιαγ«οοµίου λ ὁ µό µ ήψεως ὁ µόνο µ:«ρόὸ αὐτοκίνηωτο ἑ ΣΙΑΣΙ ὰ Καθίσματα μετατρέπονται δ ἐ πολυτελές κρεβθάτι. ο Θερμάστραν καὶ πλυνιήριο χυσαλις' 4 Μεγάλα φῶτα, Αναπτήραν ολυτελέστατον φωτισμένον ᾖ Δυνατὴν ἀθόρυδον µηχανήν Οωτερικόν 144 ἁλόγων ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ Ἕνα ἀ4ληδινο ἁομιηοτέχνημα . ο Πο μι ος ἱλούσιον σετ κλειδιῶν καὶ Πο Πο αρ { ΜΗΧΑΝΙκΟνΝ Τον ἑρΓΟστασιον { ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ πκοπαπιαθώυκσαας ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΤΕ ΤΑ ΛΕΓΑΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΝΤΙΠΘΟΣΩΠΟΙ και ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ νὰ | ΕΥΚΩΣΙΑ ' ΛΕΜΕΣΟΣ ών ή ἱ ΤΠ 74242 '3083 4644 κοκ ΥΓ ΝΕΕΣ ΙΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 0 ΛΑΙΚΑΛΟ) ΚΑΙ 0. ΑΙΘΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΛΚΕΛΛΟΙ Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ συζητήσα- µε τελευταίως, μιὰ ὁμάδα δασκάλων. Κι ὅλοι συµφωνήσαμε, ὅτι εἶναι ὀρθὸν νὰ Βλέπη ὁ δάσκαλος τὸν ἀτομικόν του φά- κελλον, ἰδιαίτερα ἐκεῖνος ποὺ αἰσθάνεται τὸν ἑαυτό του ἀδικημένο. Στηρίξαµε τὴν ἐπιχειρηματολογία µας στὰ ἀκόλουθα:-- 1. Σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ δηµόσιος ὑπάλληλος ἔχει αὐτὸ τὸ δικαί- ὠμα. ᾿Ιδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα «Δυνάμει τοῦ ἄρθρου 92 τοῦ κώδικος περὶ κατα- στάσεως δημοσίων ὑπαλλήλων (Νόμος 1611/51) οἱ ὑπάλληλοι (κι ὅταν λέγη ὃ- παλλήλους περιλαμθάνει καὶ τοὺς δασκά- λους) δύνανται χἁὰ λάθουν γνῶσιν τῶν στοιχείων τοῦ ἀτομικοῦ των φακέλλου, ὁ- πὀταν θελήσουν. Συγκεκριµένως οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέ- πει νὰ ἔχουν ὑπ ὄψιν των τὰ ἀκόλουθα: - α) Βὰ ζητήσουν νὰ λάθουν γνῶσιν τῆς ἐκθέσεως, εἴτε δι αἰτήσεως εἴτε προφο- ρικῶς παρὰ τοῦ προϊσταμένου των. Οὔὗτος ὑποχρεοῦται, θάσει τῶν κειμένων διατά- ἔεων, νὰ ἀνακοινώση ταύτην (Ἠόμος .1811/521). Εὐθὺς ὡς λάθουν γνῶσιν νὰ ὑπογρά- ψουν ἀποδεικτικὸν εἰς ὅ νὰ ἐμφαίνηται ἡ ἡμέρα καθ ἥν ἔλαθον γνῶσιν τῆς ἐκθέ- σεως, Υ) Εντ Ἰθημµέρου, ἀφ᾽ ἃς λάδουν γνῶσιν διὰ νὰ καταθέσουν αἴτησιν διαγρα- φῆς ἢ τροποποιήσεως τῆς ἐκθέσεως ἢ τῶν ἐκθέσεων ἐκείνων τὰς ὁποίας ὑπολαμθά- νουν ὣς περιεχούσας γεγονότα ἀἄντικειμε- νικῶς ἀνακριθη. καὶ ὃ) Μετὰ τῆς αἰτήσεως δέον νὰ ὑποθλη- θῇ καὶ πᾶν ἕτερον ἐπίσημον στοιχεῖον δυ- νάµενον νὰ ἀποδείξη τὸ ἀντίθετον τοῦ κρί- ναντος». Τὸ ἁρμόδιον Συμθούλιον, τὸ ὁποῖον θά συζητήση τὴν αἴτησίν του, θὰ κοινοποιήση τὴν ἀπόφασίν του εἰς τὸν ἐπιθεωρητὴν καὶ εἰς τὸν ἴδιον. Αὐτὰ λέγει ὁ Ἑλληνικὸς νόμος. Νομί- ζω πὠὼς δὲν ὑπάρχει ἐμπόδιον νὰ γίνη αὖ- τὴ ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἐξομοίωσις Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, τὴν στιγμὴν ποὺ ἐπιδιώκομεν τὴν ᾿Εκπαιδευτικὴν Ενωσιν, 2. Ὑπάρχει ἡ πιθανότης καταγγελίας εἰς θάρος τοῦ δασκάλου, Όλοι δὲ γνωρι- ζουν αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ ἐνδιαφερομένου. Μὲ τὸ νὰ δύναται ὅμως ὁ δάσκαλος νὰ Θλέ- πη τὸν φἀκελλόν του θὰ τὶς γνωρίζη καὶ θὰ ζητᾶ τὴν ἀπομάκρυνσιν μὴ ἐγκύρων πο μελών, πρ η 3. Οἱ μόνοι, ποὺ π.θανὸν δὲν θὰ δεχθοῦν αὐτό, εἶναι οἱ ἐπιθες ρητές. Αὐτοὶ πιθανὸν νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν δὲν θὰ δύνανται νὰ γράψουν ἐκεῖνο ἀκρι- θῶς ποὺ αἰσθάνονται ἢ ἀντιλαμθάνονται γιά τὸ δάσκαλο. Νομίζω, ἀντίθετα, ὅτι μ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ γίνουν περισσότερον ἀντικειμενικοὶ καὶ προσεκτικοὶ στὶς κρί- σεις τους, γιατὶ θὰ γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἐκθέσουν θὰ δύνανται ὄχι µόνο νὰ δοῦν ἀλλά καὶ νὰ κρίνουν οἱ δάσκαλοι. ΟΛΑ ΡΥΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ Μέ τηλεοράσεις 4511. Ἡ τηλεόρασις μὲ ἠλεκτρομηχανικὸ ἐγκέφαλο ποὺ κανονίζει ἐντελῶς µόνη της φωτισμὸ καὶ στα- δερότητα εἰκόνος. . 4456 Ρ. Ολα τὰ μοναδικἁ πλεονεκτήματα τῶν τηλεοράσεων ΡΥ Ε σὲ ἕνα ὑπέροχο πολυτελὲς ἔπιπλο ἀπὸ καρυδιὰ ἤ τἰκ. Γεν. «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» 4. Μὲ τὸ νὰ γνωρίζη ἕνας τὶς ἀδυναμίες του εἶναι κίνητρον πρὸς θελτίωσιν τοῦ ἕ- αυτοῦ του. τὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» ἔχω δια- θάσει ἕνα πολὺ διαφώτιστικὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κ. Ταλαρίδη μὲ τίτλο «Τὸ περὶ τῆς Δη- µοσίας Ὑπηρεσίας ΒΜομοσχέδιον -- Αἱ ἐμ- πιστευτικαὶ ἐκθέσεις. ᾿Αξίζει νοµίζω, νὰ μεταφέρω ἐδῶ µέρος τοῦ ἄρθρου χάριν τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ». Ὁ ἙΕλληνικὸς Ὑπαλληλικὸς Κῶδιξ, εἰς τὸ ἄρθρον 92 (3) αὐτοῦ προθλέπει ὅτι «ἐὰν περιέχεται πρότασις περὶ μὴ προαγωγῆς τοῦ ὑπαλλήλου ἢ περὶ προαγωγῆς κατ ἀρχαιότητα, ὅπου προθλέπονται προαγωγαὶ κατ᾽ ἐκλογήν, ἡ τηροῦσα τοὺς ἀτομικοὺς φακέλλους ὁ- πηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαη- µέρου τοῦ Φεθρουαρίου ἀνακοινώση εἰς τὸν ὑπάλ- λον ἐν περιλήψει τοὺς λό- γους εἰς οὕς στηρίζεται ἡ πρότασις, Καὶ εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν ὁ ὁ- πάλληλος δύναται νὰ λάθη γνῶσιντῶν στοιχείων τοῦ φακέλλου». ὍὉ ὑπάλληλος ἔχει τότε τὴν δυνατότητα νὰ προσθάλη αὐτὴν δι᾽ αἰ- τήσεως ἐνώπιον τοῦ ὑπηρεσιακοῦ Συμθου- λίου. Ἐν Γαλλία ἐπίσης ὑπάρχει παρεµφε- ρῆς διάταξις, ἡ τοῦ ἄρθρου 65 τοῦ νόµου τῆς 22.4.1905 διαλαμθάνουσα ὅτι ὁ ὑπάλ- ληλος ἔχει δικαίώµα νὰ λαμθάνη γνῶσιν τοῦ προσωπικοῦ του φακέλλου εἴτε προ- τοῦ οὗτος καταστῆ ἀντικείμενον πειθαρ- Χικοῦ µέτρου εἴτε προτοῦ ἐπιθραδυνθῃ ἡ κατ’ ἀρχαιότητα προαγωγἠ αὐτοῦ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΙΛΛΗΣ Μένοικο. ᾽Αντιπρόσοωποι καὶ διανομείς. ΜΙΧ. Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Λτδ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ὁδὸς Λυκούργου 5-7-2 Τηλ. 2212 Ὀνασαγόρου 27 Τηλ. 5656 ΛΕΜΕΣΟΣ: Ὁδός ᾽ἉΑγ. ᾿Ανδρέου 116 Τηλ. 2750 ᾽Αμμόχωστος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΛΤΔ., Λεωφ. Εὐαγόρου 73Α, Τηλ. 2548 Λάρνακα : ΚΥΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ὁδὸς Αγίου Λαζάρου 34--3ό, Τηλ. 2332 Πάφος : ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ:Ι’ΔΗΣ, ὁδὸς Ρήνου, «-... «τν νετ νν Τηλ. 208] Μόρφου : ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ἃ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ὁδὸς Λουκῆ Ακρίτα 8---]2, Τηλ. 2246 μπα. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ Ἡ εἰδικότητα σ᾿ ὅλες τὲς ἐπιστῆμες ἄρ- χισε νὰ ἐπικρατῆ τώρα τὰ τελευταῖα χρό- για σὲ µεγάλο Θαθµό. Ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἐπίσης στὰ ἐργοστάσια, στὲς ἐπιχειρήσεις καὰ στὰ γραφεῖα, ἔχει ἔφαρ- μοσθῆ σὲ µεγάλη κλίµακα. Στὸν ἐπιστημονικὸ τοµέα, ἡ εἰδικότητα θοηθᾶ πολὺ τὸν πειραματιστὴ καὶ τὸν πει- ραματιζόµενο. Στὸν ἐπαγγελματικὸ το- µέα, ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας αὐξά- νει τὴν παραγωγικότητα καὶ καλλιτερεύει τὴν ποιότητα. : Καὶ στὸν τόπο µας θλέπει κανεὶς τὴν εἰδικότητα νὰ παρουσιάζεται καὶ τὸν κα- ταμερισμὸ τῆς ἐργασίας νὰ ἐφαρμόζεται. Σ᾽ ἕνα ἐργοστάσιο, ὁ ἐπὶ τῶν πωλήσε- ὧν ὑπάλληλος μένει στὴν ἴδια θέση σ᾿ ὅλη του τὴ ζωή. Καὶ ἀπὸ τὲς στατιστικὲς τῆς ἑταιρείας, Φαίνεται πὼς κάθε χρόνο αὖ- ξάνεται ἡ πώληση. Φαντασθῆτε τὶ θὰ γινό- ταν ἂν κάθε Σεπτέμθριο ὁ ἐπὶ τῶν πωλή- σεών ὑπάλληλος ἄλλαζε μὲ τὸν ὑπάλληλο ποὺ εἶναι γιὰ τὲς ἀγορὲς τῆς ἑταιρείας ἢ μὲ τὸν τηλεφωνητή τῆς ἑταιρείας Θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυρισθῃ τώρα κανεὶς ὅτι ὁ ἴδιος ὁπάλληλος, ὅταν εἶναι στὴν ἵ- δια θέση, δυνατὸν νὰ διαπράττη τὸ ἴδιο σφάλµα γιὰ ὅλα τὰ χρόνια τῆς δουλειᾶς του, Ποουµένου ὅμως ὅτι ὁ ἴδιος παρακο- λουθεῖται καὶ καθοδηγεῖται συνεχῶς ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του, ἀποφεύγεται τὸ ἴδιο σφάλμα, ἄρα ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς δὲν στέ- κει. Στὰ Γυμνάσια ἐφαρμόζεται ἡ εἰδικότη- τα καὶ καταμερισμὸς ἐργασίας σὲ µεγά- λο 6θαθμὸ καὶ μὲ ἐπιτυχία. ἝἜνας φιλόλο- γος εἰδικεύεται καὶ διδάσκει πάντα στὲς μεγάλες τάξεις, ἢ ἕνας μαθηματικὸς πάν- τα στὲς µικρές. Στὰ δημοτικά µας σχολεῖα δὲν παρου- σιάξεται ἢ μᾶλλον δὲν ἐκτιμᾶται ἡ εἶδικό- τητα ἑνὸς δασκάλου, καὶ ὁ καταµερι- σμὸς τῆς ἐργασίας γίνεται μὲ τέτοιο τρό- πο ὥστε ἕνας δάσκαλος τὸν ἕνα χρόνο νὰ διδάσκη στὴν πρώτη τάξη καὶ τὸν ἄλ- λο στὴν Β καὶ Στ’. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὁ δάσκαλος εἶναι τόσο δεξιοτέχνης ποὺ τὰ φέρνει θόλτα ὅποιαν τάξη καὶ νὰ πάρη. Γιὰ νὰ τὸ πετύχη ὅμως αὐτὸ ἐργάζεται περισσότερο καὶ τὰ ἀποτελέσματα, κατὰ τὴ γνώµη µου εἶναι φτωχότερᾳα. Ἕνας δάσκαλος ποὺ ἔχει τὴν ἴδια τά- ξη, τὴν Γ΄ γιὰ παράδειγµα, γιὰ 2 -- 3 Χρόνια συνέχεια, ἢ τοὺς ἴδιους μαθητὲς γιἁ 2 -- 3 τάξεις συνέχεια θὰ ἔχη καλύ- τερα ἀποτελέσματα ἀπὸ τὸ δάσκαλο ποὺ ἀλλάζει συνεχῶς καὶ τάξεις καὶ µαθητές. Βοµίζω ὅτι ἡ κατανομὴ τῶν τάξεων καὶ τῶν µαθηµάτων πρέπει νὰ γίνεται μὲ θάση τὴν εἰδικότητα τοῦ δασκάλου καὶ στὸν καταμερισμὸ νὰ λαμθάνεται ὑπόψη ἡ προ- ηγούµενη πείρα καὶ ἡ ὑπάρχουσα έἔργα- σία του. Εἶναι ἀδικία καὶ διάρκιση σὲ θάρος ἑ- νγὸς δασκάλου ποὺ ἔχει ἐργασίαν ἔτοιμη γιὰ τὲς µεγάλες τάξεις, γιὰ παράδειγµα, νὰ ὑποχρεώνεται νὰ διδάσκη στὴν πρώτη ἢ δευτέρα καὶ µάλιστα ὅταν ὑπάρχουν καὶ 5--6 συνάδελφοί του. Μήπως μὲ τὸν προσεκτικὸ καταμερισμὸ τῶν µαθπιιάτων καὶ τὴν εἰδικότητα σὲ τά- ἒεις καὶ µαθήµατα, µπορέσωµε νὰ κατα. πολεμήσωμε τὸν φόρτο ἐργασίας ποὺ μᾶς µαστίζει, γιατὶ κατὰ τὴ γνώµη µου φόρ- τος ἐργασίας δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ συνεχὴς ἀλλαγὴ ἐργασίας. Τελειώνοντας θὰ ἤθελα νὰ εἰσηγηθῶ τὰ ἑξῆς: Στὴν κατανομἡ µαθηµάτων καὶ τά- ἔεων νὰ δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸ δάσκαλο νὰ διδάσκη στὴν ἴδια τάξη ἢ τοὺς ἴδιους µαθητές. Ἔξ ἄλλου ἡ παραμονὴ µας σ ἕνα σχολεῖο εἶναι τόσο λίγη, ποὺ σὲ χρό- νια τὴ μετροῦμε στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ µας. Γιὰ νὰ ἀποκρυσταλλωθῆ ὅμως μιὰ γνώ- µη, πάνω. σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐπίκαιρο θέµα, πρέ- πει νὰ ἐκφρασθοῦν ἀπὸ συναδέλφους κι ἄλλες γνῶμες, ὑπὲρ ἢ κατά, γιὰ νὰ µπο- ρέσώµε νὰ ὑποθάλωμε εἰσηγήσεις στὴν ἰθύνουσα ἀρχή. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ Λεμεσός, ΣΥΝΤΕΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ν. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΥΛΗΣ : Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : Γ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, 6. ΚΟΥΓΙΑ- ΛΗΣ, ΣΠ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μέγαρο Δ/λων, Λεωφ. Μακαρίου 18, Λευκωσία. Τηλ. 263δ. 6 «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» σου ορ σώῥὕρθή... ώυσω' ΠΩΣ ΕΙΔΕ ΤΗΝ 14µ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο ΚΑΘΗΜΕΡ Γιὰ νὰ θρῆῃ κανένας τὰ ἀντικειμενικὰ συμπεράσματα, νὰ τά σταχυολογήση καὶ ὑπεύθυνα νὰ τὰ διεκδικήση, δὲν ἀρκοῦν µονάχα οἱ δικές του κρίσεις καὶ τὰ δικά του συμπεράσματα, ἀλλὰ προσε- κτικὰ καὶ ἀνηπερέαστα χρειάζεται νὰ µελετήση τὶς κρίσεις καὶ ἑ- πικρίσεις τῶν «ἄλλων. Σταθήκαμε στὸ σημεῖο αὐτὸ πάντοτε δημοκρατικοί. Δεχθήκαμε μὲ συνδικαλιστικὴ ὠριμότητα κάθε παρατήρηση τῶν συνελεύσεων, τῶν συνδιασκέψεων ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τῶν ἀτομικῶν παρατηρήσεων τῶν συναδέλφων µας. Συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμµε πὼς αὐτὸς εἶναι ἐντιμότερος καὶ ὑγιέστε- ρος τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν προθληµάτων. ᾽Απὸ τὴν ἄλλη, θεωροῦμε σὰν σημαντικότατη τὴν προσφορά, τὴν ὑπόδειξη καὶ τὴν κατεύθυνση τοῦ τύπου. Θὰ δεχθοῦμε καὶ θά υἱοθετήσουμε ὅποιες ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις γίνονται μὲ γνώμονα ἆπο- Φφσ φον! κλειστικὸ τὴν ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Σταχυολοψγοῦμε, πιὸ κάτω, σχόλια καὶ ἄρθρα τοῦ καθημερινοῦ µας τύπου. Πιστεύουμε πὼς θὰ θοηθήσουν ὅλους στὴν ὀρθότερη ἀντιμετώπιση τῶν καταστάσεων. ««ΥΠΡΟΣΟ) 14.11.66. «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔ Πραγματικὸς σταθμὸς εἰς τὰ χρονικἁὰ τοῦ διδασκαλικοῦ κινή- µατος εἶναι ἡ ἀρξαμένη χθὲς 14η Παγκύπριος Συνδιάσκεψις. Γενικὴ ἱκανοποίησις ἐξεφράζε- το ἐκ τοῦ περιεχοµένου τῶν ὁμι- λιῶν τοῦ Προέδρου καὶ Γεν. Γραμματέως τῆς ΠΟΕΔ κ.κ. Κια- γιᾶ καὶ Λεοντίου καθὼς ἐπίσης ἐκείνων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ τοῦ Ὑ- πουργείου Εργασίας. “Απαντες ἀντίκρυσαν μὲ θετικότητα τὰ ἐκ- παιδευτικὰἁ προθλήµατα καὶ τὰ ἰδιαίτερα προθλήµατα τῶν διδα- σκάλων, ἡ δὲ ἐπακολουθήσασα συζήτησις διεξαχθεῖσα -- πρὸς ἱκανοποίησιν ὅλων -- εἰς ὑψηλὸν ἐπίπεδον προδικάζει τὴν λῆΏψιν ὀρθῶν ἀποφάσεων, τὰς ὁποίας θὰ ἀναλάδθη νὰ ἐφαρμόση τὸ Δ.Σ. Ἠκολούθησεν ὁμιλία τοῦ Ὑ- πουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος ἐτό- γισε τὴν ἐκτίμησιν τὴν ὁποίαν τρέφει ἡ Κυθέρνησις πρὸς τὸ ἔρ- γον τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ εἰς ᾱ- δρὰς γραμμὰς ἐξέθεσε τὰ ἐπι- τευχθέντα εἰς τὸν ἐκπαιδευτικὸν τοµέα. «Ἡ ἐκπαίδευσις, τῆς ὁποίας ὁ ἐκπαιδευτικὸς εἶναι φορεύς, εἶπεν ὁ Δρ Σπυριδάκις, ἀποτελεῖ τὸν παραγωγικώτερον τοµέα τοποθε- τήσεως χρημάτων ὑπὸ τῆς πολι- τείας καὶ τὸν µεγαλύτερον σων- τελεστὴν τῆς οἰκονομικῆς, τῆς κοινωνικῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀἆνα- πτύξεως ἑνὸς τόπου. Ἡ ἀξία τῆς συνεισφορᾶς τοῦ διδασκάλου εἰς ταῦτα δὲν ἀποτυποῦται εἰς χρῆ- μα. Αλλως τε εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ τοποθέτησις χρημάτων διὰ τῆς ἐκπαιδεύσεως ἀποδίδει μετά µα- κροχρόνιον πορείαν καὶ ἔφαρμο- γήν. Τοῦτο ἀποτελεῖ µειονέκτη- μα ὡς πρὸς τὴν ἄμεσον ἀναγνώ- ρισιν τῆς γινοµενης δι᾽ αὐτῆς πρὸς τὴν κοινωνίαν καὶ τὸ ἔθνος προσφορᾶς. Ἐν τούτοις τὸ γεγο- νὸς ὅτι τὰ ἐκπαιδευτικὰ, προθλή- µατα σήμερον ἀποτελοῦσι 6ασι- Κώτατον θέµα μελέτης εἰς πάσας τὰς χώρας προηγµένας καὶ ἀνα- πτυσσομένας, εἶναι ἀρκετὴ ἀπό- δειξις δυναµένη νὰ πείση καὶ πάντας τοὺς ἀντιφρονοῦντας ὅτι ἔχομεν ὑποχρέωσιν ἔναντι τοῦ ἔ- θνους, τῆς κοινωνίας καὶ τῆς εὖ- δαιµονίας τοῦ τόπου νὰ προσθλέ- Ψωμεν πρὸς αὐτὴν ὡς πρὸς τὸν θὁασικώτερον παράγοντα τῆς ζωῆς µας». ᾽Ακολούθως ὠμίλησεν ὁ Γεν. Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Ἔρ- γασίας κ. Μ. Σπαρσῆς, ὅστις ὑπε- στήριξε τὴν ἄποψιν ἱκανοποιή- σεὼώς τῶν αἰτημάτων τῶν διδα- σκάλων καὶ ἀνέλυσε κατὰ παρα- στατικὸν τρόπον τὸν ρόλον τῶν συνδικάτων. Ὁ κ. Σπαρσῆς ἐτό- νισεν, ὅτι ἐὰν ἡ ΠΟΕΔ ἐπεθύμει τὴν θοήθειαν τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, αὕτη θὰ τῆς παρείχε- το προθύµως. «ΠΑΤΡΙΣ» 16.11.66. «Οἱ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Ἡ συγκρότησις τῆς διηµέρου Ίβης Παγκυπρίου Συνδιασκέψεως τῶν Γενικῶν ᾽Αντιπροσώπων τῆς «Π.Ο.Ε..Δ.» ἐδικαίώσε πλήρως τὴν διατυπωθεῖσαν ὑπὸ τῆς ἀνω- τέρω ὀργανώσεως πρόὀθλεψιν, ὅ- τι διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἵστο- ρίαν της ἡ ἀνωτέρω Συνδιάσκεψις θὰ προσελάμόανε µίαν τόσον ὦρ- γανωμένην μορφὴν καὶ ὅτι, συνε- πῶς, θὰ ἀπετέλει πραγματικῶς σταθμὸν εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ δι- δασκαλικοῦ κόσμου πρὸς δικαίώ- σιν τῶν αἰτημάτων των καὶ πρὸς προαγωγὴν τῆς παιδείας τοῦ τό- που. Τὸ πλῆθος τῶν θεμάτων -- ἐπαγγελματικῶν καὶ ἐκπαιδευτι- κῶν -- καὶ ἡ σοθαρότης περὶ τὴν µελέτην των ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ δι- δάσκαλοι ἀντιλαμθάνονται ὁρ- θῶς τὴν θέσιν των, ὅτι εἶναι ἵκα- νοὶ διὰ τῆς ἀρτίας ὀργανώσεώς των νὰ προωθήσουν τὰ διάφορα ζητήµατά των πρὸς δικαίας λύ: σεις. Ταυτοχρόνως, οἵ διδάσκα- λοι, ὡς ἐθνικοὶ ἐργάται, δὲν πα- ρέλειψαν νἀὰ τονίσουν, ὅτι, ὑπερά- νω ὅλων τῶν αἰτημάτων τών, θέ- τουν τὴν Ἔνωσιν τῆς Κύπρου µε- τὰ τῆς Ἑλλάδος...» «ΜΑΧΗ» 16.1.66. «Π.Ο.Ε.Δ. Μιὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς συνδι- ασκέψεως τῆς ΠΟΕΔ ἤτο ὅπως μὴ λαμθάνωνται ὑπ ὄψει οἰαιδή- ποτε καταγγελίαι εἰς θάρος τῶν διδασκάλων, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ἀνώ- γυµοι... Ἠθικωτάτη ἡ ἀπόφασις! Χαίρο- μεν διὰ τὴν ἀπόφασιν ἔστω καὶ ἂν ἐλήφθη ἀργά. Διότι, διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ, τίθεται τέρµα, ἐπὶ τέλους, εἰς µίαν θρωμερὰν ἄσχη- µίαν, εἰς τὴν ὁποίαν προέθαινον οἱ οἰοιδήποτε ἅθλιοι, ποὺ συνέ- θαινε νὰ ἔχουν καθαρῶς προσω- πικὰς διαφοράς μὲ ἕνα διδάσκα- λον». «ΧΑΡΑΥΓΗ» Ι7.11.66. «Π ΠΟΕΔ ΩΡΙΜΑΖΕΙ-- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ Τὸ γεγονὸς πρέπει νὰ σηµειῶ- θη. Ἡ Ί4η Παγκύπρια Συνδιά- σκεψη τῆς ΠΟΕΔ ὑπῆρξε οτα- θμὸς στὴν ἱστορία τοῦ συνδικαλι- στικοῦ κινήματος. Πολὺ καλὴ προετοιμασία καὶ ἄρτια ὀργάνω- ση. Εἰσηγήσεις µελετηµένες, εἶδι- κευµένες καὶ σύντομες κοὶ ὑλικὸ ἀπὸ τὰ πρὶν στὰ χέρια τῶν γενι- κῶὢν ἀντιπροσώπων. Προεδρεῖο ποὺ διηύθυνε μὲ τάξη «τὶς ἔργα- σίες τῆς Συνδιάσκεψης. [Παρατη- ρήσεις καὶ εἰσηγήσεις τῶν ἀντι- προσώπων συγκεκριμένες καὶ σύντομες. Χωρὶς φωνές, χωρὶς καυγάδες, χωρὶς εὐθιξίες. ᾿Από- δειξη ὅτι ἡ ΠΟΕΔ ὠρίμασε συν- δικαλιστικάἀ. Καὶ ἐγγύηση γιὰ στάση καὶ τακτικὴ συνετή, στα- θερή, μαχητική. Οἱ ᾽Αντιπρόσωποι δὲν μιλοῦ- σαν µόνο λακωνικἀ καὶ συγκε- κριµένα. Περιπλέον, γιὰ πρώτη ἴσως φορά, ἔλεγαν τὶς ἀπόψεις τους μὲ τόσο θάρρος καὶ ἆἄξιο- πρέπεια. Αὐτὸ διέκρινε καὶ τὶς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου κ. Κιαγιᾶ καὶ τοῦ Γ.Γ. κ. Λεοντίου, ποὺ ἔγι- ναν μπροστὰ στοὺς ἐπισήμους, ἆᾱ- νάµεσα στοὺς ὁποίους θρίσκονταν ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ ὁ Τµη- µατάρχης στοιχειώδους ἐκπαί- δευσης. Ζτοιχεῖο ὑγείος καὶ εὐθύ- νης καὶ σωναίσθηση δύναμῆς...». «ΑΓΕΣΝ» 16.11.66. «Οἱ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Εἶναι ἱεραπόστολοι τοῦ ”Ε- θνους, τῆς Γνώσεως, τοῦ Εὖ ζῆν, οἵ Διδάσκαλοι. ᾽Αλλά εἶναι καὶ ἄνθρωποι μὲ σάρκα καὶ ὁστα, ὄντα μὲ θιωτικὰς ἀνάγκας, ἔργα- ζόμενοι οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνται νὰ ρυθµίζουν τοὺς ὄρους ἐργασίας των μετὰ τοῦ ἐργοδότου των, δη- λαδὴ τῆς Κωθερνήσεως, διὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Διὰ τ᾽ ἀνωτέρω, ἀντικρύσαμεν μετὰ συµπαθείας καὶ ἀπολύτου κατανοήσεως τὰ προθλήµατα καὶ τὰ αἰτήματά των, ὡς ἐξετέθησαν προχθὲς εἰς τὴν Παγκύπριον Συν- διάσκεψιν, προθλήµατα χρονίζον- τα --ὡς μὴ ὤφειλε-- καὶ αἰτήματα μετριοπαθῆ, καὶ συνεπῶς δίκαια. Ἔχομεν ὑποχρέωσιν οἱ ἐκπρό- σωποι τοῦ Τύπου, ὡς ἀσκοῦντες λειτούργημα ὑψηλόν, νὰ προµα- χήσωμεν τῶν Κυπρίων ἐκπαιδευ- τικῶν -- ἀσκούντων λειτούργημα ὕψιστον -- εἰς ἀγῶνας δικαίου. Καὶ τὸ πρόγραµµα ἀγῶνος, ὡς ἐξηγγέλθη ὑπὸ τῆς Παγκυπρίου Διασκέψεως Διδασκάλων, ἐκφρά- ζεται μὲ τὴν ἀπεριόριστον καλὴν ΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ θέλησιν εἰρηνικῆς ἀντικρύσεως καὶ ἐπιλύσεως τῶν διδασκαλικῶν προθληµάτων, καὶ δικαιώσεως τῶν διδασκαλικῶν αἰτημάτων. Καρδιά του εἶναι ἡ θέσις: Προ- δλήματα καὶ αἰτήματα τῶν διδα- σκάλων ν᾿ ἀποτελέσουν ἀντικεί- µενον ἀμέσων διαπραγματεύσεων μεταξὺ ΠΟΕΔ καὶ Ὑπουργείου Παιδείας, ἐν δεδομένη δὲ στιγμµῇ νὰ γίνουν δεκταὶ καὶ αἱ καλαὶ Ὑ- πηρεσίαι τοῦ Ὑπουργείου Ἔργα- σίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτον ἄρ- θρον τοῦ συµθόλου πίστεως ὑγει- οὓς Συνδικαλισμοῦ. Οἱ διδάσκα- λοι ὤμοσαν πίστιν εἰς αὐτὸ τὸ ἄρθρον. Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας πρέπει νὰ διαδηλώση ἀνάλογον πίστιν εἰς ἀμέσους ὃιαπραγµα- τεύσεις. Καὶ νὰ προσπελάση τὰ προθλήµατα καὶ αἰτήματα τῶν Διδασκάλων μὲ πρότυπον πνεῦμα καλῆς θελήσεως, ὑποδειγματικοῦ ἐργοδότου. Ιαὶ ἡ Κυθέρνησις, ὡς Φφιλεργάτις ἐργοδότης, οὐδόλως πρέπει νὰ ὑπολειφθῆ εἰς πνεῦμα καλῆς θελήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Αἱ διαπραγματεύσεις πρέπει ν᾿ ἀρχίσουν καὶ περατωθοῦν τὸ τα- χύτερον δυνατόν, μὲ ἀγαθὸν ἆπο- τέλεσµα. [καὶ μὲ ἀνάλογον ἆπο- τέλεσµα πρέπει ν᾿ ἀποκατασταθῆ παναρµονία καὶ εἰς τὰς σχέσεις Κυθερνήσεως -- ΓΚαθηγητῶν, Κυ- θερνήσεως -- Δημοσίων Ὑπαλλή- λων, Νυθερνήσεως -- ᾽Αστυνομι- κῶν, Κυθερνήσεως καὶ ἐργαζομέ- νων εἰς ἡμικρατικοὺς Ὄργανι- σμούς. Διότι ἡ Κυθέρνησις ὀφεί- λει νὰ εἶναι ὁ ἄριστος ἐργοδότης, ὁ ἐντιμότερος ἐργοδότης, ὁ δι- καιότερος ἐργοδότης, τύπος καὶ ὑπογραμμὸς ἐργοδοτικῆς ἀρετῆς πρὸς ἔμπνευσιν καὶ εἰς τοὺς ἰδιώ- τας ἐργοδότας, διὰ τὴν θασιλείαν ἁρμονικῶν σχέσεων Κεφαλαίου καὶ Εργασίας, πρὸς δόξαν τῆς Οἰκονομίος τοῦ τόπου µας, ἡ ὁ- ποία ἀποτελεῖ τὸ πυρηνικὸν πυ- ροθολικὸν τοῦ ἐθνικοῦ µας ἀγῶ- νος. Εθεώρησε σκόπιµον, ἡ Παγκύ- πριος Διάσκεψις Διδασκάλων, νὰ ὑπομνήση ὅτι διὰ τὴν δικαίώσιν τῶν διδασκαλικῶν αἰτημάτων ὁὃ- πάρχει καὶ τὸ ὁπλοστάσιον τοῦ δυναμικοῦ ἀγῶνος, δηλαδὴ τοῦ ἀπεργιακοῦ ἀγῶνος. Οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ μεμφθῆ τὴν Διάσκεψιν τῶν Διδασκάλων, ἐπικαλούμενος ὥς ἐπιχείρημα τὴν ἐκτοξευθεῖσαν ἀπειλήν. Ὑπάρχει τὸ προηγούµενον, ἢ μᾶλλον πολ- λὰ προηγούμενα, τὰ ὁποῖα Ἆτο δυνατὸν νὰ ἐπιδράσουν εἰς τὴν σκέψιν τῶν ἰθωνόντων, ἵνα αἱ ἐξ- αγγελίαι τῆς Διασκέψεως ἑρμη- νευθοῦν ὡς κενοὶ λόγοι καὶ ποµ- πώδεις διοκηρύξεις αἱ ὁποῖαι αὔ- ριον θὰ λησμονηθοῦν. ᾿Ακριθῶς διὰ νὰ ἐκλείψη αὐτὴ ἡ ψευδαίσθησις, μὲ πλήρη συναί- σθησιν ἱστορικῆς εὐθύνης ὁ διδά- σκαλικὸς κόσμος προειδοποίησε, καὶ ὀρθῶς ἔπραξε, διὰ νὰ ἀναλά- 6η ἕκαστος τὰς εὐθύνας του. Ἡμεῖς συντασσόµεθα μετὰ τῶν Διδασκάλων, καὶ καλοῦμεν τὴν Κυθέρνησιν ν᾿ ἀρχίση ἀμέσως μετ αὐτῶν τίµιον διάλογον, ὁ ὁ- ποῖος νὰ καταλήξη ταχέως εἰς δί- καιον καὶ εὐτυχὲς ἀποτέλεσμα.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΩΣ ΕΙΔΕ ΤΗΝ 14Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 5p
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 5p
Το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4p
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 3p
Μια έρευνα 3p
Οι απόψεις μας Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1-2p