Back

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, 1967-02-01

νννννωωωῥνννννννωι 4 Ὑπεύθυνος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ Ὑπεύθυνος Συντάξεως ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Γλωσσικὴ Επιμέλεια. Π. Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ᾿Εκδόσεως λ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΙΒΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΟΕΒΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΙΑΛΩΝ 6(πάΙκά ιοί -- (ΠΟ 8) ΕΤΟΣ 20Νν ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ Οἱ συντάξεις, τὰ ΝΕΚ, µονιµοποιήσεις ΣΑΝ ΗΓΕΣΙΑ ππροδιαγράψαµε τὴν πρώτη χρονιὰ -- 1966 -- σὰ χρονιὰ προε- τοιµασίας, μελέτης, θεώρίας, ἀλλὰ ἀκόμα προµελετήσαμε καὶ προδιαγράψαµε τὸ 1967 σὰν περίοδο ἐπίλυσης προ- ϐλημά τῶν. Θά ταν µαταιοπονία ξιαφορετικἀ νὰ συνεχίζουμε μὲ προετοιµα- (ἱ ΜΙΝΗΣ ΑΝ το ΡΑδιοΦφίονο ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τον ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΣ ΔΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣ ΤΕ πὼς ὁπὸ χαιρὸ τώφα τὸ Ἐμῆμα τῆς Πρωτς- θάΐμιας Παιδείας µας μελετᾶ ἔπιστα- μένα τρόπους εἰσαγωγῆς τοῦ ραδιοφώ- νου στὰ σχολεϊῖ« µας. Σειρὰ συσχέψεων μὲ συμμετοχὴ ἆρ- µοδίων τευ Τµήµατος, τοῦ Κυπριακοῦ Ῥαδιοφώνευ καὶ τῆς ΠΟΕΔ πραγµατὸ- ποιήξηκε τὸν τελευταῖο καιρό. Ἔχει προγραμματισξῆ σειρὰ διαθηµάτων παὶ πιστεύετχι ὅτι ἡ ἔναρξη τῶν προ- γραμμάτων δὰ πραγμµατοποιηθῆ µέσα στὴ σχολικὴ χρονιὰ ποὺ διανύσυµε. Εἶναι ἂἀπ' ὅλευς παραδεχτὸ πὼς ἡ ραδιοφωνία (τηλεόραση - φαδιόφω- νο), ἀποτελοῦν στὴ ἐποχή µας ἔπο- πτικὸ µέσφ ἀνεχτίμητο χαὶ εἶναι ἆ- χόµη πχραδεχτὸ πὠς, ὅταν χρησιμο- ποιηθεῦν μὲ τὸν υατάλληλο τρόπο, μποροῦν πολλὰ νὰ προσφέρουν στοὺς δχσχάλευς καὶ τὴν Παιδεία µας. Ἐλ- } πίζουµε πὼς καὶ στὸν τοµέα αὐτὸ δὲν θὰ ὑστερήση ἡ πρωτοξάθµια Παιδεία μας. ΑΝΤΑΔΑΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΚΟΝ Ε προηγούµενα σημειώµατά µας τονίσαµε τὴν ἀνάγχη τῆς µετει- παιδεύσεως στελεχῶν τῆς Παιδείας μας. Πιστεύευµε ἀχόμα ὅτι ποντὰ στὶς μετεκπαιδεύσεις ἁπλῶν ὅ/λων διεν- θυντῶν καὶ Ἐπιδεωρητῶν, ἀπαραίτη- το συμπλήρωμα καὶ γόνιμη πρεσέγγι- ση τῶν πελλῶν ἐνκπαιδευτικῶν µας πρεόληµάτων, μπορεῖ νὰ εἶναι χαὶ ἡ ἀνταλλαγὴ ἐχνπαιδευτικῶν. Σὲ μᾶς, πολὺ εὔχολα µπορεῖ νὰ πραγματεποιηθῆ μιὰ ἀνταλλαγὴ ἐκ- παιδευτικῶν μὲ τὴν Ελλάδα. Κάναμε γιὰ τὸν σχοπὸ αὐτὸ διαθή- µατα στὸ Ὑπουργεῖο µας καὶ τὴν ἛἙλ- ληνικὴ Πρεσέεία. Ἑλέπευμε τὴν ἀν- ταλλαγὴ πατορθωτή, γι αὐτὸ καὶ ἔπι- µενουµε. Μιὰ δεκάδα δικῶν µας δα- σχκάλων νὰ ἀνταλλάξη θέσεις μὲ μιὰ δεκάδα ΕἙλλαδιτῶν συναδέλφων ἀπὸ διάφερα µέρη τῆς Ἑλλάδας. Οἱ ὠφέλειες ἀπὸ μιὰ τέτοια ἀνταλ- λαγὴ δά ᾿ναι µεγάλες. γιατὶ καὶ µε- θόδευς ἐργασίας εἶναι δυνατὸ νὰ µε- ταφέρουν οἱ συνάδελφοι, ἀλλά καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἐππαιδεύσεως γενικότερα νὰ γνωρίσουν. Δὲ θλέπουμε πανένα ἐμπέδιο, ἀλλ οὔτε καὶ οἰχονομικὴν ἐπιθάρυνση δά Ίχη ὁποιαδήποτε πλευρά. Εἵμαστε 6έ- όαιοι πὼς εἶναι πολλοὶ οἱ συνάδελφοι πεὺ δά ὄελαν μιὰ τέτοια ἀνταλλαγή. Φ-- Λ ΒΙΡΑΙΟΦΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ εἶναι ὅτι μὲ μιὰ ἀξιέπαινη πρωτόθουλία ἄρ- µεδίων καὶ διδικούντων «απινήθηχκαν τὰ λιμνάζοντα νερά». Ποιὸς εἶναι ἓ- άλλου ὁ σποπὸς μιᾶς θιθλιοθήχης Νάἀ δανείση, ὅσα µπορεῖ περισσότερα ϐ6ι- θλία. Στὴν περίπτωση τῆς Βιθλιοθήκης τοῦ ᾿Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ στεγά- ζεται τώρα στὸ Μέγαρο τῶν Δασχά- λων, θλέπουμε μὲ ἰδιαίτερῃ εὐχαρί- στῃση νὰ πραγµατώνεται ὁ σχοπός. Ἐκεῖ ποὺ ἐλόχιστα ἀπὸ τὰ ιθλία της εἶχαν τὴν τύχη νὰ ξεφυλλισθοῦν, τώ- ρα ἀρχετοὶ εἶναι οἱ µαθητές, ἕχπαι- δευτικοὶ κ.ᾶ. ποὺ ἀνεθοκατεέαίνουν τὰ σκαλοπάτια τεῦ Μεγάρευ μὲ τὰ έι- ἁλία τῆς Βιόλιοθήχης, χι ἄλλοι τόσοι ποὺ τὰ δανείζονται μὲ τὸ ταχυδρομεῖς. Ἔπαινος ἀξίζει ἀσφαλέστκτα σ ὅ- σους συνέτειναν στὴν «κίνηση τῶν ἡ ερῶν». -ὖ σίες χωρὶς οἱ δασκάλοι νὰ Φλέπουν ἔ ρ- γα οὐσιαστικά. ΕΙΝΑΙ ἀλήθεια πὼς σὰ Συνδικαλιστικὴ Οργάνωση ὑστερούσαμε ὀργανωτικά, σκοντάφταµε στὸν ὄγκο τῆς δουλειᾶς καὶ μεταξὺ ἡγεσίας καὶ μελῶν ὀπῆρχε ἀπό- σταση’ ἀρκετὴ ἀπόσταση. Σὰν ἡγεσία καταστρώσαμε σχέδια ὀργανωτικά, πραγ- µατοποιήσαµε ἐπισκέψεις σὲ σχολεῖα, ἐκ- δόσαµε τὸν «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ», ποὺ ἆπο- τελεῖ τὸν κυριότερο συνδετικὸ κρίκο ἥγε- σίας - μελῶν, ὀργανώσαμε µόνιµα κεντρι- κἁἀ γραφεῖα μὲ τὸ ἀπαραίτητο προσωπικὀ καὶ μὲ µόνιµο ἔμμισθο Βομικὸ Σὐύμόουλο καὶ ἀφιερώσαμε ὁλόκληρο τὸν ἐλεύθερό µας χρόνο γιὰ τὴ ἐξυπηρέτηση τῶν συµ- φερόντων τῆς ΠΟΕΔ. ΟΛΕΣ αὐτὲς οἱ ἐνέργειες ἔδωσαν κου- ράγιο στὰ µέλη ποὺ συσπειρώθηκαν γύρω στὴν ᾿Ὀργάνωσή τους, ὑποθλήθηκαν καὶ προωθήθηκαν σὲ λύσεις πολλὰ ἁτομικὰ προθλήµματα καὶ ὁ μηχανισμὸς τῆς Γραμ- µατείας ἐξετάζει μὲ προσοχὴ κι εὐθύνη ὁποιοδήποτε εἰδικὸ θέµα. ΟΜΩΣ, δικαιολογημένα, τὰ µέλη µας ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἔκκρε- µοτήτων σὲ σοθαρὰ καθολικὰ αἰτήματα τοῦ Κλάδου. Ποντάραµε ὅλες µας τὶς δυ- νάµεις τοὺς τελευταίους µῆνες στὴν προώ- θηση καὶ ἐπίλυση προθληµάτων τῆς κα- τηγορίας αὐτῆς. ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ: 1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὴν ἀθεθαιότη- τα, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὰ ἐμπόδια τὰ καθημερινὰ κατορθώσαμε μὲ τὴν ἐπι- µονἡ καὶ τὶς ἐνέργειές µας νὰ ἔχουμε τὴν τελευταία ἐπίσημη ἀπόφαση τοῦ Ὕπουρ: γικοῦ Συµθουλίου γιὰ τὴν παράταση τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ὃ)λων στὸ 60. Λύση δικαι- ότατη ποὺ καθησυχάζη τὴν ὁλότητα τῶν ὃ)λων. 2. ΤΑ ΝΕΝΜ: Κλονίσθηκε συθέµελα ὁ θεσµός. Τὸ αἴ- τηµα ἐπιταχτικό, ἀλλὰ καὶ δικαιότατο ἕ- φερε σὲ ἁἀμηχανία. 'Ἡ ἁμοιθὴ ποὺ δινόταν (200 μὶλς) ἀναγνωρίσθηκε ἀπ᾿ ὅλους σὰν ἐξευτελιστική, ἀλλὰ ἡ ἁπότομη αὔξησή της σὲ 900 µίλς, ὅπως ἦταν ἡ ἀρχικὴ ἆ- παίτηση τῆς ΠΟΕΔ, θεωρήθηκε καὶ ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατη. Σὲ σειρὰ συναντήσεών µας μὲ τοὺς ἁρμοδίους τῶν Ὑπουργείων Παιδείας, ᾿Εργασίας καὶ Οἰκονομικῶν δια- πιστώσαµε ὅτι ῆταν ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ ἱκανοποιηθῆ τὸ αἴτημά µας. Ηταν ἀπὸ τὴ μιὰ ἀπαράδεχτο νἁ δινόταν αὔξηση τό- σο ἀπότομη καὶ κατακόρυφη, γιατὶ αὐτὸ -- μᾶς ἀποδείχθηκε μὲ ἀριθμούς, στατιστι΄ κὲς καὶ συγκεκριμένες λύσεις διαφορῶν -- δὲ συνέόηκε ποτὲ σὲ καμιὰ συνδικαλιστικὴ διαφορὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν ἔθλεπαν ὅλοι τους τὴ µεγάλη ἀναγκαιότητα τοῦ θεσμοῦ, ἔτσι ποὺ νὰ τὸν ἐνισχύσουν τόσο ἀπότομα, ἀλλὰ καὶ γενναιόδωρα. Παρα- τηρήσαµε ἀκόμα -- τὸ λέμε αὐτὸ μὲ λύπη µας -- πὼς ἡ ὕπαρξη ἀκόμη τοῦ θεσμοῦ «θαλλόταν πανταχόθεν» μὲ κίνδυνο νὰ δια- λυθῆ τελικά, ἀφοῦ θὰ συνεχιζόταν ἡ ἐκ- κρεµότητα. Τελικἀ κατορθώσαµε ν᾿ αὐξηθῆ ἡ ἁμοι- θὴ σὲ 500 μὶλς γιὰ κάθε ἐργάσιμη περίο: δο, διευθέτηση ποὺ θὰ ἰσχύση µόνο γιὰ τὴν παρούσα σχολικἡ χρονιά. Τὸ ὅλο θέµα ἐπανεξετάζεται τὸν ᾽᾿Ιούλιο καὶ δὲ μπορεῖ παρὰ ἡ ἁμοιθὴ ν᾿ ἀναθεωρηθῆ. Θεώροῦμε τὸ διακανονισμὸ σὰ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΙ. Αν δὲ δινόταν αὐτὴ ἡ λύση, ὁ θεσμὸς θὰ χανόταν, γιὰ νὰ ζημιωθοῦν κοινότητες, δασκάλοι καὶ ΠΑΙΔΕ.ΙΑ. 3. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μιὰ γνωστὴ τακτικἡὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ διορισμὸ ὃ)λων μὲ σύμ- 6αση ἔτυχε δυναμικῆς ἐπίθεσης ἀπὸ μέ- ρους τῆς ΠΟΕΔ ἔτσι ποὺ νὰ γίνη ἀποδε- χτὴ ἡ θέση µας. Ἡ ἕκτακτη στράτευση, ποὺ ῆταν μιὰ ἀπὸ τὶς αἰτίς, σταμάτησε καὶ δὲν ἔπρεπε ὅ)λοι νὰ διορίζωνται μὲ σύμόδαση, παρὰ µονάχα σὲ θέσεις µετεκ- παιδευοµένων, ἀσθενῶν κλπ. Βλέποντας τὸ δίκαιο αἴτημά µας ἡ Ἐ- πιτροπὴ ᾿Εκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας διόρι- σε τὸν περασμένο Σεπτέµθριο ὅλους τοὺς «ἐπὶ συµθάσει» σὰ «μονίµμους ἐπὶ δοκιµα- σαίΐ». Δημιουργόταν αὐτόματα μιὰ σιγου- ριά, ἀλλὰ ἐπηρέαζε ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔστω καὶ προσωρινά, ἑκατὸν περίπου συναδέλ- φους ποὺ εἶχαν ὅλα τὰ προσόντα -- 6αθ- µολογία, ἔτη ὑπηρεσίας -- για πλήρη µο- νιµοποίηση. ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ Εχει γίνει ἴσαμε τώρα, ἀπὸ µέρους τῆς Π.Ο.Ε.Δ. ἀρκετὴ καὶ πολὺ σοθαρὴ µελέτη ὅλων τῶν προόλημάτων ποὺ θασανί- ζουν τὸ δ) κὀ κόσμον, τόσον τῶν ἐπαγγελματικῶν, ὅσον καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Ἡ τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκεψη τοῦ πε- ρασµένου Μιόόθρη ἀποτελεῖ σημαντικὸ σταθμὸ στὰ ὃ) κἁ χρο- νικά. ὍὍμως, ὅλες οἱ προοδευτικές καὶ καλομελετημένες ἆπο- φάσεις παραμένουν ἀποφάσεις στὸ χαρτί. Αὐτό, φυσικά, εἶναι ἀποκαρδιωτικό. Ὅλα τὰ αἰτήματά µας ἐνσωματωμένα σὲ ὑπο- µνήµατα ἔχουν ὑποθληθῆ στὶς ᾿Ἐκπαιδευτικὲς ᾿Αρχές καὶ περι- µένουμµε ἀπάντηση στὶς εἰσηγήσεις µας. Ἡ πείρα μᾶς ἔχει διδά- ἒει τώρα πώς, ἡ ὑπομνηματογραφία δὲν εἶναι τὸ µέσο γιὰ προ- ώθηση καὶ ἐπίλυση προθληµάτων. Δὲν εἶναι διόλου άποτελε- σµατικό, καὶ µάλιστα θεωρείται ξεπερασμένο. Εἶναι φιλολογία. Χρειάζεται, τώρα, κάτι πιὸ πρακτικό. Χρειάζονται διαπραγµα- τεύσις ζωντανὲς διαπραγματεύσεις. Ἔτσι θἄμαστε στὸ πνεῦμα καὶ στὰ πλαίσια τῶν συνδικαλιστικῶν θεσµίων.- Μόνο αὐτὲς θὰ λύσουν, σὲ σύντομο χρονικὸ διάστη- μα, τὰ προθλήματά µας. Διαπραγματεύσεις μὲ πραγματικὸ πνεῦμα ἐπίλυσης προθληµάτων, ὄχι παρελκυστικές. Οἱ τελευ- ταῖες εἶναι ἀπαράδεκτες. ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ἐπιθάλλεται ἄμεσα ἡ σύσταση Εἰδικῆς ᾿Επιτροπῆς, ξέχω- ρης ἀπὸ τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ποὺ νὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ δασκάλους καὶ ἐκπροσώπους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ ἁ- νεξάρτητο πρόεδρο. Σὰ σῶμα εὐκίνητο, θὰ μποροῦσε, σὲ ταχτὰ χρονικὰ ὅρια, νὰ µελετήση καὶ νὰ λύση πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐκκρεμῆ προθλήματα τῆς ὃ) κῆς τάξης. ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ᾿Απὸ καιρὸ τώρα, ὅλα τὰ προθλήματα ἔχουν χωρισθῆ σὲ τρεῖς κατηγορίες: α) Εκεῖνα ποὺ λύονται ἀμέσως. ϐ) Ἐκεῖνα ποὺ ἡ λύση τους θασίζεται πάνω σὲ τροποποίηση διατάξεων τῆς ὑφισταμένης νομοθεσίας καὶ Υ) ᾿Εκεϊῖνα ποὺ ἔχουν οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις.- Δὲν ἐπιμένουμε νὰ θάζουµε τώρα προόλήματα τῆς τρίτης κατηγορίας, παρὰ τὴ µειονεκτικὴ θέση ποὺ όρεθήκαμε κατὰ τὴν ἀναπροσαρμογὴ τῶν κλιμάκων ἀπὸ τὴν Μοινοτικὴ Συνέλευση. Εἴχαμε ἔμπρακτα ἀναστείλει ὅλα τὰ οἰκονομικὰ προθλήματα, θάζοντας τὴ πολιτεία πάνω ἀπ᾿ τὸ συμφέρο τὸ ἀτομικό. Ἔξακο- λουθοῦμε νὰ µένουµε στὶς θέσεις µας. Δὲ δλέπουμε ὅμως, κανένα ἀπόλυτα λόγο γιατὶ νὰ χρονίζη ἡ λύση τόσων ἄλλων προθληµάτων, χωρὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώ- σεις, ἰδιαίτερα τὰ προθλήµατα α) κατηγορίας (φόρτος ἔργα- σίας, θοηθητικὰ θιθλία, πειραματικὲς ἐργασίες, ἐπιμόρφωση) μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν ἆμέσως τὸ ἀντικείμενο διαπρα- γματεύσεων. Στὰ προθλήµατα τῆς ϐ) κατηγορίας ἐπιθάλλεται νὰ γίνη ἡ τροποποίηση τῶν διατάξεων ἐκείνων ποὺ θὰ θοηθοῦσαν στὴν :ἄρση τῶν νομικῶν κὠλυμάτων ποὺ θὰ ἔλυαν τὰ προθλήµατά μας. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ μένουν ἄἅλυτα προθλήματα, ποὺ χαρα- κτηρίζονται δίκαια, ἐπειδὴ προσκρούουν στὴν ὑφισταμένη νο- µοθεσία. Οἱ νόμοι τροποποιοῦνται. Καὶ πρέπει νὰ τροποποιοῦν- ται ἂν αὐτὸ ἀπαιτῆται ἀπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες καὶ τὴν ἄνο- δο τῆς στάθµης τῆς παιδείας τοῦ τόπου µας. ΕΠΙΤΑΧΥΝΜΣΗ Χρειάζεται ἐπιτάχυνση τοῦ θήματος. Πρέ- πει νὰ φτάσουμε σὲ λύσεις, χειροπιαστὲς λύσεις, ποὺ νὰ τὶς νιώ- ση ὁ δάσκαλος. Λύσεις πρὶν κλείση ἡ φετεινὴ χρονιά, καὶ πρὶν κάµψουµε τοὺς ἐνθουσιώδεις δασκάλους µας. -- Τὰ λόγια ἔχουν τελειώσει. Τώρα χρειάζονται τὰ ἔργα.- Ἡ τάξη µας εἶναι σήµερα ξεχειλισμµένη κι ἕἔτοιμη γιὰ ἀγῶνες. μ.ο. μμ Τὴν τελευταία ἑθδομάδα μὲ πρωτοθου- λία τοῦ Τμηµατάρχη µας καὶ ὁμόφωνη ἆ- πόφαση τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς µπῆκαν στὸ µόνι- μο προσωπικὸ οἱ 111 συνάδελφοι τῆς κα- τηγορίας αὐτῆς. Στὴν ἴδια συνεδρίασή της ἡ Ἐπιτροπὴ θεώρησε -- δικαιότατα -- τὴν ὑπηρεσία 40 περίπου προσωρινῶν (ἀντικαθιστοῦν ἆπου- σιάζοντες) σὰ νὰ μὴ διακόπηκε κατὰ τὰ Χριστούγεννα, ἀπόφαση ποὺ δίνει στοὺς τελευταίους, σύµφωνα μὲ τὸ νόµο, τὴν πληρωμὴ τοῦ Καλοκαιριοῦ. ΟΛΕΣ αὐτὲς οἱ λύσεις ποὺ δόθηκαν ὕστερα ἀπὸ τὴ ζώντανὴ παρουσία καὶ προώθηση τῆς ΠΟΕΔ καὶ τὴν κατανόηση ποὺ ἔδειξαν τὰ ἁρμόδια Τμήματα, μᾶς δί- νουν τὸ δικαίωµα νὰ πιστεύουμε πὼς μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐπισήμων διαπραγµατεύ- σεων γιὰ τὴν καθολικἠ ἐπίλυση πολλῶν προθληµάτων µας οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Κλά- δου θὰ δικαιωθοῦν καὶ οἱ ἀγῶνες τῆς ΠΟΕΔ θὰ εὐοδωθοῦν γιὰ τὸ καλὸ τῆς ΠΑΙΔΕΙΑΣ µας. «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ ϐ ΔΥΣΤΡΑΛΙΑ: Πανεπιστημιαοχὰ µα- θήµατα ἀπὸ τηλεφώνου. ἝἛνα πανεπιστήμιο τῆς Αὐστραλίας ἐγ- κατέστησε τηλεφωνικὲς γραμμὲς μὲ τὸ σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετήση τοὺς φοιτητὲς ποὺ κατοικοῦν σὲ ἀγροτικὲς περιοχές. “Ἡ τη- λεφωνικὴ ἐπικοινωνία θὰ λειτουργῇῆ ἀπὸ τὶς 6 τὸ ἀπόγευμα ἴσαμε τὶς 9 τὸ 6ράδυ μιὰ φορὰ τὴ θδοµάδα. Θὰ δίνωνται διαλέξεις πάνω στὴν ᾽ΑΥγ- γλικἡ ποίηση καὶ λογοτεχνία, στὸ δράµα καὶ τὴ φωνητική. Θὰ διοργανώνωνται ἐπί. σης συζητήσεις πάνω σὲ παιδαγωγικὰ θέ- µατα: Αὐτὸ τὸ πείραµα θὰ λειτουργήση στὴν ἀρχὴ µόνο γιὰ 3 μῆνες, 8 ΑΥΣΤΡΙΑ: Περισσότεροι νέοι ἀχὲ- λουθοῦν τὸ διδασχαλικὸ ἐπάγγελμα. Παρόλο ποὺ παρατηρεῖται ἔλλειψη δα- σκάλων σ’᾿ ὅλο τὸν κόσµο, εἶναι παρήγορο γὰ πληροφορῆται κανεὶς πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν δασκάλων στὴν Αὐστρία τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια αὐξάνεται συνεχῶς. Μερικοὶ ἁπὸ τοὺς λόγους ποὺ θοήθη- σαν στὴν αὔξηση αὐτὴ εἶναι: α) Ἡ µεγάλη δηµοσιότητα ποὺ δόθηκε στὸ διδασκαλικὀ ἐπάγγελμα. Ἡ ϐ) “Ὁ θεσμὸς τῶν παραλλήλων προα- γωγῶν. δ) Ἡ αὔξηση τῶν ἀπολαθῶν τους στά τελευταῖα Χρόνια. Τὸ Φφιλοδώρηµα γιὰ τοὺς ἐργατικοὺς κι εὐσυνείδητους δασκά- λους αὐξήθηκε τώρα 20 φορὲς ἀπὸ ἐκεῖ- νο τοῦ 1960. ϐ ΓΑΛΔΙΑ: Δίγλωσση ἐππαίδευση σὲ νηπιαγωγεῖο. Τὸν περασμένο χρόνο οἱ μαθητὲς ἑνὸς νηπιαγωγείου µίας γαλλικῆς πόλης διδά- χτηκαν δυὸ γλῶσσες. Τὴ μητρική τους γαλλικὴ καὶ τὴ γερμανική. Μιὰ ὥρα τὴν ἡμέρα τὰ παιδιὰ μιλοῦσαν ἀποκλειστικὰ μὲ μιὰ γερµανίδα δασκάλα γερμανικά. Τὰ παιδιὰ ὕστερα ἀπὸ 5 μῆνες μποροῦ: σαν νὰ μιλήσουν στὰ γερμανικἁ γιὰ διά- φορα παιγνίδια, νὰ ὑποδηθοῦν ὁρισμένους ρόλους, νὰ ἀγοράζουν καὶ νὰ πωλοῦν πράματα. Αὐτὸ τὸ πείραμα περιορίστηκε µόνο στὸ νηπιαγωγεῖο. ϐ ΙΑΠΩΝΙΑ: Μαθητικὰ συσσίτια. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ νὰ ἐξασφα- λίση τὴ γερὴ πνευματικἡ καὶ σωματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τῆς χώρας καὶ γιὰ νὰ καλλιτερέψη τὰ διαιτολόγιο τοῦ πλη- θυσμοῦ προσπαθεῖ νὰ ἐπεκτείνη τὴ λει- τουργία τῶν συσσιτίων σ᾿ ὅλα τὰ δηµο- τικἁ καὶ γυμνάσια. Ἔτσι στὰ 1965 ἔτρω- Ύαν σὲ συσσίτια τὰ 92.37. τῶν παιδιῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων, 72.47. τῶν µα- θητῶν µέσων σχολείων καὶ τὰ 82.6” τῶν παιδιῶν τῶν ἀνωτέρων σχολείων. 0 ΙΤΑΔΙΑ : Πλεόνασμα δασκάλων. Στὴ χώρα αὐτὴ συµθαίνει ἕνα σπάνιο φαινόμενο. Ὑπάρχουν 120.000 ἁδιόριστοι προσοντοῦχοι δάσκαλοι. Γι αὐτὸ τὸ λόγο ἡ ᾿Εθνικὴ “Ενώση ᾽Ανεξάρτητης Πρωτοθάθµιας ᾿Εκπαίδευ- σης καλεῖ τὴν κυθέρνηση νὰ ἐφαρμόση τὰ ἀκόλουθα µέτρα: α) Νὰ ἐλαττώση τὸν ἀριθμὸ τῶν µαθη- τῶν σὲ κάθε τάξη σὲ 25. ϐ) Βὰ διορίση ἀπόφοιτους δασκάλους στὰ δηµόσια µέσα σχολεῖα. γ) Νά ἐπεκτείνη τὰ εἰδικὰ σχολεῖα καὶ νὰ ἱδρυθοῦν τάξεις μὲ ῥάση τὴν πνευµα- τικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν. δ) Νὰ ἐπεκτείνη τὴ μόρφωση τῶν ἀπο: δοτικῶν δασκάλων ἴσαμε τὸ δεύτερο πα- νεπιστημιακὸ ἔτος. ε) Νὰ διορίση ἀπόφοιτους δασκάλους σὲ κρατικὰ νηπιαγωγεῖα. Ὑπολογίζεται πὼς ἀπὸ τὶς 23.000 τῶν δασκάλων ποὺ ἀποφοιτοῦν κάθε χρόνο µόνο δυὸ ἢ τρεῖς χιλιάδες ἀπ᾿ αὐτοὺς διο- ρίζονται σὲ σχολεῖα. 0 ΣΟΥΗΔΙΑ: Εἰδιχιὴ ἐχπαίδευση. Γιὰ παιδιά ποὺ δὲν μποροῦν νὰ παρα- κολουθοῦν µαθήµατα σὲ συνηθισμένες τά- ἒεις, γιατὶ ἔχουν κάποια φυσικὴ ἢ πνευ- µατικἡ καθυστέρηση, ἔχουν ἱδρυθῆ εἰδικά σχολεῖα, Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐκπαίδευση στηρι- ζόταν στὴν ἀρχὴ πάνω στὴν ἰδιωτικὴ πρώ- τοβουλία, ἀλλὰ σιγά - σιγὰ τὴν ὅλη εὖ- θύνη ἀνάλαθε τὸ κράτος. Τὰ ἱδρύματα αὐτὰ ἔχουν σκοπὸ νά ἐξ- ασκήσουν, ὅσο τὸ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάµεις τους τὰ καθυστερημένα αὐτὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ προετοιμάσουν γιὰ τὴ ζωή. Κάθε χρόνο, κάθε κοινότητα ὑποθάλλει κατάλογο τῶν καθυστερηµένων παιδιῶν τῆς περιοχῆς ποὺ εἶναι κάτω τῶν 20 χρό- νων στὴν τοπικὴν ἐκπαιδευτικὴν ἐπιτροπή. Ὁ κατάλογος αὐτὸς μὲ σχετικὲς πληρο- φορίες προωθεῖται στὸ Ὑπουργεῖο [Παι- δείας. ᾿Εκεῖ γίνεται ἡ ἐπιλογή. Τὰ συνηθισμένα σχολεῖα ἐκπαιδεύουν µερικἀ ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ παιδιὰ -- ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν ἐλαττωματικὴν ἀκοή, να ποὺ κλπ. δυσκολεύονται στὴν ἀνάγνωση, λ Γιὰ τὰ ἄλλα ποὺ δὲ μπορουν νὰ παρα- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Μιὰ µόνιµη ἐνημέρωση πάνω σὲ φλέχοντα ἐκπαιδευτικὰ καὶ διδασκαλικὰ κολουθήσουν, ὑπάρχουν εἰδικὰ σχολεῖα π.χ. σχολεῖα γιὰ τυφλά, κωφά, πνευµατι- κἁ καθυστερημένα κ.ἄ. ϐ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ : χους. Σ.χολεῖα γιὰ ἀπόμα- Σὲ μιὰ πόλη τῆς Φιλλανδίας θὰ λει- τουργήση ἕνα σχολεῖο γιὰ ἁπόμαχους. Θὰ προσφέρη µαθήµατα ψυχολογίας, κοινῶ- νιολογίας, λογοτεχνίας, οἰκιακῆς οἴκονο- µίας, μουσικῆς κ.ᾱἄ. Τὸ σχολεῖο αὐτὸ θά ἐμπλουτισθῆ μὲ µαγνητόφωνα καὶ ἄλλα ἐποπτικὰ µέσα. Σ κοπὸς τῶν µαθηµάτων αὐτῶν, ποὺ θὰ διαρκοῦν πέντε θδομάδες, θά εἶναι ἡ ἐκ- παίδευση ἐκείνων ποὺ τὰ παρακολουθοῦν, ἔτσι ποὺ νὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ διοργανώνουν συλλόγους ἢ πνευματικοὺς ὁμίλους γιὰ ἠλικιωμένους ἀνθρώπους στὴν πόλη ἢ τὸ χωριό τους. 9 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΔΙΕΚΣΝ Στὸ τριήµερο φροντιστήριο τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπιμόρφώσης ἐνηλίκων τῆς Π.Σ.Ο.Ε. ποὺ συγκροτήθηκε στὴ Σεούλ, ἔγινε εἰσήγηση γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀναλφαθητισμοῦ. Προτρέπονται οἱ κυθερνήσεις νὰ ἀναλά- 6ουν τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὴν καταπο- λέμηση τοῦ ἀναλφαθητισμοῦ μὲ διάφορα νομοθετικὰ µέτρα καὶ μὲ οἰκονομικὴ 6ο- ήθεια. Ζητεῖται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ καταρτίσουν ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ καταπολεµήση τὸν ἀναλφαθητισμό μὲ θιθλία, δημοσιεύσεις κ.ᾱ. Ζητεῖται ἐπίσης ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ νὰ προσπαθήση νὰ πείση τὶς κυθερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν πὼς τὸ πρόόληµα αὐτὸ εἶναι πρῶτα - πρῶτα δική τους ὑπόθεση. Προτείνεται ἀκόμη νὰ καθιερωθῆ Παγ- κόσµιον Ἔτος Καταπολεμήσεως τοῦ ᾿Αν- αλφαθητισμοῦ. σπα προθλήµατα ϱ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ δημοσίευσε δυὸ δηµοφι- λεῖς ἐκδόσεις της ποὺ ἀναφέρονται σὲ σπουδὲς καὶ διακοπὲς στὸ ἐξωτερικό. Στὸν ὁδηγὸ «Βίμάγ Αὐτοβάᾶ» ποὺ καλύ- πτει τὴ διετία 1966-66 ἀναφέρεται ὅτι 1Τ0,000 ἄτομα θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ ἐπιχο- ρηγήµατα γιὰ σπουδὲς στὀ ἐξωτερικό. Στὴν ἔκδοση «Ψαοδίίοηπς ΑΌτοαά» πληρο- φοροῦνται οἱ ἀναγνῶστες γιὰ τὶς πολυά- ριθµες ἐκπαιδευτικὲς καὶ μορφωτικὲς ὃρα- στηριότητες στὶς διακοπὲς σ᾿ ὅλα τὰ µέ- ρη τοῦ κόσμου. Πάνω ἀπὸ 960 ὀργανισμοὶ σὲ 63 χῶ- ρες δίνουν πληροφορίες, γιά νά θοηθήσουν νεαρὰ πρόσωπα νὰ συνδυάσουν τὶς δια- κοπές τους στὸ ἐξωτερικὸ μὲ σπουδές, θε- ρινὰ µαθήµατα καὶ ἐκπαιδευτικά ταξίδια. Ὑπάρχει ἐπίσης κατάλογος ξενώνων γιὰ σπουδαστὲς καὶ νέους καθὼς καὶ διεθνῶν προγραμμάτων ἀνταλλαγῶν. Πληροφορίες καὶ γιὰ τὶς δυὸ ἐκδόσεις μπορεῖς νὰ πάρης, ἂν γράψης στὴ διεύ- θυνση: ΤΝΕΦΟΟ, ΡΙΑΟΕ ΡΕ ΕΟΝΤΕΝΟΥ, ΒΑΗΙ5 ΤΕ, ΕΕ ΑΝΟΕ. ϐ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ -- ΣΧΟΑΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΔΟΣ» Ἕνας Βρεττανὸς ἐκδότης ἄρχισε νὰ ἐκ- δίδη μιὰ σειρὰ θιθλίων μὲ τίτλο «Βοοἱείγ, Βοποοἱ5 απᾶ ΈΤΟΡΤΕΕΞΡ», ποὺ ἀναφέρονται στὶς κυριότερες χῶρες τοῦ κόσμου. Αὐτὴ η σειρὰ θιθλίων ἔχει σκοπὸ νὰ ἐξυπηρετήση τοὺς σπουδαστὲς καὶ γενικὰ τὴν ἐκπαίδευση. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ γράψετε στὴ διεύθυνση: «ΤἩΠΕ ΕΟΌΟΟΑΤΙΟΝ ΡΕΗΡΑΕΗΤΜΕΝΤ, ΡΕΕΑΑΜΟΝ ΡΗΕΕΡΘ5 Τ:Τ., ΠΕΑΡΙΝάΤΟΝ ἨΠΑΙ, ἨΗΑΤΤ., ΟΣΕΟΠΓΟ, ΕΝΤΙΑΝΤΟ”. ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΦΕΣΗ ΕΛΔΗΝΙΚΟΥ ΕΙΡΑΛΙΟΥ Στὶς 14 τοῦ περασμένου Γεννάρη ἔκλει- σε ἡ Πρώτη Ἔκθεση Ἑλληνικοῦ Βιθλίου ποὺ ἔγινε στὴν ᾿Αθήνα στὴν αἴθουσα τῆς Στέγης Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν. Τὴν ἔκ- θεση ἐπισκέφθηκε πολὺς κόσμος. ᾿ἘΕντύ- πωση προξένησαν οἱ θαυμάσιες ἐκδόσεις τοῦ. παιδικοῦ θιθλίου μὲ τὶς πετυχεµένες διακοσμήσεις καὶ εἰκονογραφήσεις. ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΑΦΗΝΑΙΓΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στὶς 4 ἴσαμε μὲ τὶς 6 τοῦ Φλεόάρη δι- οργανώθηκε στὶς αἴθουσες τοῦ Ζαππείου τὸ Α.’΄ Παναθηναϊκό Συνέδριο ποὺ συζή- τησε τὰ προθλήµατα τοῦ παιδιοῦ. Τὴν πρωτοθουλία γιὰ τὴ διοργάνωση του ἀνά- λαθαν δ.άφορα ἱδρύματα, σύλλογοι, ὅμο- σπονδίες, ἑταιρεῖες κ.ᾱ. ὌἜγιναν ὁμιλίες μὲ ἐνδιαφέροντα θέµα- τα ὅπως «Εκπαίδευση καὶ ᾽Αγωγή», «Ἐ- ξωσχολικὴ ἀπασχόληση» κ.ᾶ. Στὴ διάρκεια τοῦ συνεδρίου ταν ἄνοι- κτὴ ἔκθεση παιδικοῦ Φιθλίου. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΛΑΔΙΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΔΦΕΣΝ Ἡ Διοίκηση τῆς Διδασκαλικῆς Ὅμο- σπονδίας Ἑλλάδος (Δ.Ο.Ε.) ζήτησε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. ᾿[ω. Θεοδωρα- κόπουλο τὴν ἄμεση λύση τῶν ὃ αφόρων προθληµάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὶς τάξεις τῶν συναδέλφων τῆς Πρωτοθάθµιας Ἔκ- παίδευσης. Σὲ συνεργασία ποὺ εἶχαν στὶς 3 τοῦ Φλεθάρη μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας σὺ: ζητήθηκαν τὰ διδασκαλικἁ προὀλήματα καὶ δόθηκε ἡ ὑπόσχεση πὠς σύντομα θὰ λυθοῦν. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Δ.Ο.Ε. ζήτησαν νὰ δοθῆ στοὺς δηµοδιδάσκαλους ἡ ἐπιχορή- γηση τῶν 600 δραχμῶν, νὰ ἐφαρμοσθῆ τὸ συνεχὲς ἡμερήσιο πρόγραµµα ἐργασίας σ᾿ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς χώρας ἀπὸ τὸ ἕἑ- πόµενο σχολικὸν ἔτος, νὰ ἀμείθωνται οἱ ὑπερωρίες τῶν δασκάλων ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ σχολεία ποὺ λειτουργοῦν μαθητικὰ συσσίτια, νὰ προωθηθῆ τὸ διάταγμα γιὰ τὰ νηπιαγωγεῖα κ.ᾱ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΙ. Λεωφ. Ὁμήηρου, Τηλ. 76236)37 ΛΕΜΕΣΟΣ:- ᾽Ακίνητον Σπ. Παυλίδη ὁδὸς Αγίου ᾽Ανδρέου, ΚκΕΝΤΡΙΚΟΝ : Ἐγγεγραμμένη ἐν Λονδίνῳ Τικ. 1352 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:- ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ ᾽Αρ. 30 Τηλεγρ. “ΡΑΝΟΥΡΗΙΑΝ” ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ :- Γωνία Σταδίου καὶ Ελευθερίας (πρώην Λύκειον) Τηλ. 4000 Τηλ. 3292 ΛΑΡΝΑΞ:- ΜΟΡΦΟΥ:- ΠΑΦΟΣ.:- Ἑρμοῦ 309 Β Μακαρίου Β΄ 13, Λεωφ. ᾿Αθηνῶν Τηλ. 3148 Τηλ. 8243 Τηλ. 2280 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ :- Ζωῆς, Πυρός, Θαλάσσης Ἐργατικῶν ἃ Προσωπικῶν ᾽Ατυχημάτων, Αὐτοκινήτων, Κλοπῆς, ᾿Αστικῆς Εὐθύνης, Θραύσεως Κρυστάλλων κλπ. -------------------------------- «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ἜΕβΒΕυΝεΕς Γ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΕΚΓΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μέρος Β΄ ΜΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ἡ Κατώτερη Μέση Παιδεία διαρκεῖ ἀπὸ τὰ 11 μέχρι τὰ 15 χρόνια καὶ παρέχει γενικὴ μόρφωση. Κάθε τμῆμα της δίνει µόρφωση ποὺ ταιριάζει μὲ τὴν κλίση καὶ τοὺς ἀντικει- μενικοὺς σκοποὺς τῶν παιδιῶν ποὺ Φοι- τοῦν σ᾿ αὐτά. ΤΥΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΛΥΚΕΙΟ. Αὐτὸ περιλαμθάνει δυὸ τύ- πους: » α) Τὸ κλασσικό, μὲ µελέτη τῶν Λατι- νικῶν καὶ πιθανῶς καὶ τῶν ἙΕλληνικῶν στὸν 8ο χρόνο. ϐ) Τὸ µοτέρνο Ι, μὲ περισσότερη διδα- σκαλία τῶν Γαλλικῶν καὶ τὴ διδασκαλία δυὸ νέων γλωσσῶν. 'Ἡ δ/λία γίνεται ἀπὸ εἰδικοὺς δασκάλους. 2. Τὸ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, ἆ) οπβδεἰφηεπιεηῖ Ρέπότα]. Τὰ περισσότερα Ο.Ε.Ε. ἔχουν µόνο ἕνα τμῆμα. Τὸ µοτέρνο 1{1΄ µερικὰ ἔχουν καὶ κλασσικὸ τμῆμα μὲ διδασκαλία τῶν Λα- τινικῶν. Τὰ µοτέρνα τµήµατα μποροῦν νὰ περι- λαμθάνουν καὶ εἰσαγωγὴ στὴ τεχνολογία. Ἡ διδασκαλία γίνεται ἀπὸ δασκάλους τῶν γενικῶν µαθηµάτων. 3. ΚΟΛΛΕΓΙΑ ποὺ ἀντιστοιχοῦν μὲ τὰ ᾽Αγγλικὰ Οοπιργομεηβίνε πομοοῖς (σοΙΙέρες ᾱ) δηβδείβᾳηεπηεΠ{ 5δοοηάΒΙΤθ), Αὐτὰ εἶναι νέα ἱδρύματα καὶ περιλαµ- θάνουν κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια διεύθυνση κι Ἐκπαιδευτικὴ ᾽Αρχή, τοὺς διάφορους τύ- πους τῆς Κατώτερης Μέσης Παιδείας. 4. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ. Αὐτὰ πα- ρέχουν Γεωώργικὴν Ἐκπαίδευση στοὺς Γαλλόπαιδες. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ἡ μεταρρύθμιση τοῦ 1959 ὁδήγησε στὴν ἐγκαθίδρυση ἑνὸς «κύκλου παρακολούθη- σης» ποὺ σκοπὸν ἔχει τὴν ἀνίχνευση τῶν κλίσεων καὶ ἐνδιαφερόντων τῶν μαθητῶν, πράγμα ποὺ θὰ θοηθήση στὴν καθοδήγη- σή τους, γιὰ νὰ ἐκλέξουν τὸν τύπο τῆς ἐκ- παίδευσης ποὺ εἶναι ὁ πιὸ κατάλληλος γι’ αὐτούς. ὍὉ «κύκλος παρατήρησης» καλύπτει τώ- ρα καὶ τὰ 4 χρόνια τῆς Κατώτερης Μέ- σης Παιδείας. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ Α΄ τρι- µήνου τοῦ πρώτου χρόνου τῆς Κατώτ. Μ. ᾿Εκπαίδευσης τὸ Συμθούλιο Καθοδήγησης δίνει στὶς οἰκογένειες τῶν μαθητῶν -- ποὺ µένουν ἐλεύθερες, νὰ πάρουν τὶς δικές τους ἀποφάσεις -- τὴν πρώτη γνώµη γιὰ τὸν τύπο σχολείου ποὺ φαίνεται νὰ ται- ριάζη καλύτερα στὸ παιδί τους. Τὸ παιδί, τότε, μπορεῖ νὰ παραμείνη στὸ ἴδιο Σχολεῖο, ἂν τοῦτο ταιριάζη μὲ τὴν κλίση καὶ τὶς διαθέσεις του ἢ νὰ µε- ταγραφῆ σὲ ἄλλο πιὸ κατάλληλο. Αὐτὴ ἡ συµθουλἠ ἀνανεώνεται (ἢ τρο- ποποιεῖται) κατὰ τὴ διάρκεια καὶ κατὰ τὸ τέλος τῆς Κατώτερης Μ. ᾿Εκπαίδευσης. ᾿Αφοῦ πάρουν αὐτὴ τὴ συµθουλή, οἱ γονεῖς ἔχουν δυὸ πράµατα νὰ κάνουν: α) Μποροῦν νὰ ἐγγράψουν τὰ παιδιά τους στὸν τύπο σχολείου ποὺ εἰσηγεῖται τὸ Συμθούλιο: χωρὶς καμιὰν ἄλλη διαδι- κασία. ϐ) Μποροῦν νὰ διαλέξουν ἄλλον τύπο σχολείου, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνη δεχτὸ τὸ παι- δί τους πρέπει νὰ περάση ὑποχρεωτικά ἕνα {οδί ἐξακρίόθωσης τῶν κλίσεών του. Γιὰ τὸν πιὸ πάνω σκοπὀὸ λειτουργοῦν τὰ ἀκόλουθα Συμθούλια: Ί. Τὸ Συμθούλιο τῆς τάξης ποὺ ἀπο- τελεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς δασκάλους τῆς τάξης μὲ Πρόεδρο τὸ Διευθυντὴ τοῦ Σχο- λείου. Τὸ Συμθούλιο τῆς τάξης μελετά τὸ ᾱ- τομικὸ δελτίο κάθε ματητῆ, θρίσκει τὴν κλίση καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά του καὶ κάνει τὶς ἀνάλογες εἰσηγήσεις στὸ «Συμθούλιο Καθοδήγησης». 2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ. Αὐτὸ περιλαμθάνει µέλη ἀπὸ τὸ Διδασκα- λικὸ Σῶμα, ἀντιπρόσωπο του ἔπαγγελμα- τικοῦ προσανατολισμοῦ, ᾿Επιθεωρητὴν Ύ- γείας καὶ ἀντιπρόσωπο τῶν Γονέων. Μελετᾶ τὶς εἰσηγήσεις τοῦ Συμθουλίου τῆς τάξης καὶ δίνει σχετικὲς συμθουλὲς στοὺς Γονεῖς τῶν παιδιῶν. 3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ γιά ὅλο τὸ Τμῆμα. Αὐτὸ συντονίζει τὴν καθοδηγητικἡ δρά- ση τῶν διαφόρων ὁμάδων καὶ κάνει προ- ζάσεις γιὰ τὸ µέρος στὸ ὁποῖο θὰ ἵδρυ- ὖν σχολεῖα διαφόρων τύπων. (σΕ.α.) οο]μδρες ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Γιὰ παιδιὰ ποὺ στὸ τέλος τῆς φοίτησής τους στὸ Δημοτικὸ Σ χολεῖο δὲ θεωροῦνται κατάλληλα γιὰ ἐγγραφὴ στὴν πρώτη τά- ξη τοῦ Κατώτερου Σχολείου Μ. ᾿ἜἘκπαί- δευσης ἱδρύθηκαν οἱ μεταθατικὲς τάξεις, ποὺ σκοπὸν ἔχουν νὰ δώσουν μόρφωση ποὺ ταιριάζει στὶς πνευματικὲς ἱκανότητές τους. Ετσι δίνεται μιὰ γενικὴ µόρφωση, ποὺ συμπληρώνει τὶς γνώσεις τοῦ δημοτικοῦ καὶ διαρκεῖ δυὸ χρόνια. Αν τὰ παιδιά, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μεταθατικῆς αὐτῆς περιόδου, ἀποκαλύ- ψουν κλίσεις καὶ ἱκανότητες ποὺ ἄργησαν νὰ ἐκδηλωθοῦν, τότε µεταφέρονται στὸν κατάλληλο τύπο Σχολείου. Διαφορετικὰ ἀκολουθοῦν μιὰ σειρὰ τε- λικῶν µαθηµάτων, ποὺ διαρκεῖ δυὸ χρόνια καὶ περιέχει πολλὰ στοιχεῖα ἐπαγγελμα- τικῆς ἐκπαίδευσης. ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οἱ μαθητὲς ποὺ θέλουν νὰ πάρουν ἀνώ- τερη Μέση ᾿Εκπαίδευση μµποροῦν ν΄ ἆκο- λουθήσουν τὶς ἑξῆς σπουδές: α) Μιὰ σύντομη διετὴ σειρὰ µαθηµά- των. ϐ) Μιά τριετή σειρὰ µαθηµάτων. ΒΡΑΧΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ. Αὐτὴ δίνει διετὴ γενικὴ μόρφωση μὲ ἐπαγγελματικὴ κατεύθυνση καὶ ἑτοιμάζει τοὺς μαθητὲς γιὰ ἐποαγγέλ- µατα μὴ τεχνικοῦ τύπου. 2) ΤΕΧΝΙΚΗ. Αὐτὴ παρέχει ἐκπαίδευ- ση γιὰ εἰδικευμένο προσωπικὀὸ ἢ τεχνίτες. Περιλαμθάνει θεωρητικἡ καὶ πρακτικἡ κα- τάρτιση σὲ διάφορες εἰδικότητες. Ἡ πιὸ πάνω µόρφωση -- γενικἡ καὶ τε- χνικὴ -- δίνεται στὰ Κολλέγια τοῦ δευτέ- ρου κύκλου. Ο ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ. Ἡ διδασκαλία αὐτὴ δίνε- ται στὰ Κλασσικά, Μοτέρνα καὶ Τεχνικὰ Λύκεια καὶ περιλαμθάνει διετεῖς σπουδές (10ος καὶ 11ος χρόνος σπουδῶν) σὲ ἑφτὰ τµήµατα μὲ διάφορες ἀποκλίσεις. Οἵ σπουδαστὲς ποὺ πετυχαίνουν προθι- θάζονται κατόπιν στὴν τελικὴ τάξη. ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΞΗ, Ἠ(Ίδος χρόνος σπου- δῶν). Ὑπάρχουν πέντε κλάδοι: 1) Φιλοσοφικός. 2) Πειραματικῶν ἐπιστημῶν. 3) Μαθηματικῶν. 4) Μαθηματικῶν καὶ Τεχνολογίας. 9) Οἰκονομικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἑ- πιστημῶν. Στὸ τέλος τοῦ χρόνου τούτου γίνονται ἐξετάσεις γιὰ τὸ πιστοποιητικὸ Ῥαςς8- Ιαατὸαε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αὐτὴ δίνεται στά Τεχνικά Λύκεια. Σκο- πὸν ἔχει νὰ ἐκπαιδεύση τεχνίτες ποὺ θὰ γίνουν οἱ µέσου θαθμοῦ ἐργάτες τῆς ἐθνι- κῆς οἰκονομίας. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ἡ µόρφώση αὐτὴ Γεωργικὰ Λύκεια. Οἱ σπουδαστὲς ὕστερα ἀπὸ τριετεῖς σπουδὲς παίρνουν τὸ δίπλωμα τοῦ ἆγροτι- κοῦ τεχνίτη (ΞεοΏηΙοίεη Ββτὶοο]ε Ῥτενείθ). ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στὴ Γαλλία ὑπάρχουν 20 Πανεπιστή- µια, ὅπου μπαίνει κανένας ἐλεύθερα, δί- χως εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις, δίχως περιο- ρισµό, μὲ µόνο τὸ ΒΑΟΟΑΤΙΑΌΡΒΕΑΤ ἢ ἵ- σότιμο ἀναγνωρισμένο ἀπολυτήριο ξένης Μέσης ᾿Εκπαίδευσης (ὅπως τὸ ἀπολυτή- ριο τῶν [λασσικῶν καὶ Πρακτικῶν τµη- µάτων τῶν Ἑλληνικῶν Γυμνασίων). Τὸ ποσοστὸ ποὺ φοιτᾶ στὸ Πανεπιστή- µιο εἶναι 13.870, ἐνῶ στὴν ᾽Αγγλία µόνο 47ο. ὍὉ ἀριθμὸς τῶν φοιτητῶν αὐξάνει πολὺ ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο. παρέχεται ἀπὸ τὰ τὸ 1952 142000 φοιτητὲς » 1962 280,000 » » 1964 356,000 » » 1965 402000 » » 1966 45,000 » Γιὰ τὸ 1972 ὑπάρχει πρόθλεψη γιὰ 750,000 φοιτητές. Ἡ ραγδαία αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν φοιτητῶν δημιούργησε πρόόλημα διδακτι- κοῦ προσωπικοῦ. Τὸ 1960 ὑπῆρχαν 7.901 καθηγητὲς καὶ θοηθοὶ καθηγητὲς Πανεπιστημίων. Τὸ 1964 αὐξήθηκαν σὲ 11,321. Παρόλο τοῦτο τὸ Προσωπικὸ δὲν καλύπτει τὶς ἀνάγκες μερικῶν Πανεπιστημίων. (Ἡ συνέχεια στὸ ἑπόμενο) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΙΠΗΙΚΟΥ (ὰυνέχεια ἀπὺ τὴν σελ. 2) ἓν ἐκ τῶν μελῶν των (ἐν τοῖς ἐφεξῆς κα- λούμενον «ὁ Αντιπρόσωπος»), τὸ ὁποῖον θὰ δίδη καὶ θὰ λαμθάνῃ εἰδοποιήσεις ἐξ ὀνόματός των. 5. Ὑπεπιτροπαί. Ἡ ᾿Επιτροπὴ δύναται νὰ ὁρίζῃ ὑπεπι- τροπὰς ἵνα ἐξετάζουν οἰονδήποτε θέμα καὶ ἀναφέρουν τὰ συμπεράσματά των πρὸς τὴν ᾿Επιτροπήν. Πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι µέλη τῆς ᾿Επιτροτῆς, δυνατὸν νὰ κληθοῦν νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς οἱ- ανδήποτε ὑπεπιτροπήν. 6. Σύμθδουλοι καὶ Ἐμπειρογνώμονες. Ἑκάστη πλευρὰ ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ καλῆ οἱονδήποτε πρόσωπον νὰ παραστῆ εἰς συνεδρίαν ἢ µέρος αὐτῆς ὑπὸ συµόθου- λευτικὴν ἰδιότητα. Βοεῖται ὅτι ὁ ἀριθμὸς τοιούτων συμθούλων ἢ ἐμπειρογνωμόνων δὲν ὑπερθαίνει τὸν ἕνα δι ἕκαστον Σ.ύνδε- σµον καὶ τοὺς τρεῖς διὰ τὴν ᾿Επίσημον Πλευράν. 7. Θητεία ᾿Επιτροπῆς καὶ Συνεδρίαι. (α) Ἡ ᾿Επιτροπὴ εἶναι µόνιµος. (6) ΠΗ ᾿Επιτροπὴ συγκροτεῖ τακτικὰς συνεδρίας τὴν τελευταίαν Παρασκευὴν ἑ- κάστου δευτέρου μηνὸς ἐφ' ὅσον κατά τὴν ἡμέραν ταύτην τὰ Κυθερνητικἁ γραφεῖα εἶναι ἀνοικτὰ διὰ τὸ κοινὀόν. 'Ὁσάκις τοι- αύτη Παρασκευἠ εἶναι δημοσία ἁργία ἡ συνεδρία συγκροτεῖται τὴν ἑπομένην [Ππα- ρασκευήν. (Υ) Δυνατὸν νὰ συγκαλῆται εἴτε ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτεπαγγέλτως εἴτε κατά παράκλησιν τοῦ ᾽Αντιπροσώπου ἕκτακτος συνεδρία τῆς ᾿Επιτροπῆς, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν καθορίζεται περίοδος εἰδοποιήσεως. Αἱ ἐργασίαι τῶν ἐκτάκτων συνεδριῶν πε- ριορίζονται εἰς τὰ θέµατα τὰ ἀναφερόμε- να εἰς τὴν εἰδοποίησιν, διὰ τῆς ὁποίας συγκαλεῖται ἡ συνεδρία. (δ) Πέντε µέλη θὰ ἀποτελοῦν ἁπαρτίαν εἰς οἰανδήποτε συνεδρίαν, ἐκ τούτων δὲ ἓν τουλάχιστον πρέπει νὰ εἶναι µέλος τῆς ᾿Επισήμου Πλευρᾶς. 8δ. Διαδικασία. (α) ϐ). ἸΑντιπρόσωπος ἐπιθυμῶν ὅπως ϐθέ- μα τι συζητηθῆ ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆς, γνω- στοποιεῖ τοῦτο πρὸς τὸν Γραμματέα ἐγ- γράφως, τοὐλάχιστον 21 ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδρίας. “Ἡ τοιαύτη Ὑνώστοποίησις συν- οδεύεται ὑπὸ µμνηµονίου παραθέτοντος τοὺς λόγους ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζεται ἡ εἰσήγησις. ᾿Επαρκὴς ἀριθμὸς ἀντιγράφων τῶν τοιούτων γνωστοποιήσεων καὶ µνημµο- γίων ἀποστέλλεται εἰς ἕκαστον τῶν ἑτέρων δύο ἀντιπροσώπων. Ἡμερησία Διάταξις. (1). Κατὰ τὸν καταρτισμὸν τοῦ προ- σχεδίου τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὁ Γραμματεὺς περιλαμθάνει ὅλα τὰ θέµατα διὰ τὰ ὁποῖα ἔχει λάθει τὴν δέουσαν Ὑνω- στοποίησιν. Ποεῖται, ὅτι οὐδὲν θέµα, τὸ ὁποῖον συνεζητήθη τελικῶς ὑπὸ τῆς Ἐπι- τροπῆς κατὰ τοὺς ἕξ προηγηθέντας μῆ- νας, περιλαµθάνεται εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν, ἐκτὸς ἐὰν ἐλήφθη σχετικῶς ἐκ τῶν προτέρων ἡ ὁμόφωνος ἀπόφασις τῆς ᾿Επιτροπῆς. 4). Ὁ Γραμματεὺς ἀποστέλλει, τοὐλά- χιστον ἑπτὰ ἡμέρας πρὸ ἑκάστης συνεδρί- ας, ἐπαρκῆ ἀριθμὸν ἀντιγράφων τῆς ἡμε- ρησίας διατάξεως εἲς ἕκαστον τῶν ”Αντι- προσώπων. (ν) Ἡ ἐξέτασις οἰουδήποτε θέµατος περιλαμθανομένου εἰς τὴν ἡμερησίαν διά- ταξιν μιᾶς εἰδικῆς συνεδρίας δὲν ἀναθάλ- λεται δι ἑπομένην συνεδρίαν ἄνευ τῆς συγκαταθέσεως ὅλων τῶν ἀντιπροσώπευο- µένων μερῶν. () Πρακτικά. Ἡ ᾿Επιτροπὴ τηρεῖ πρακτικἁ τῶν ἔργα- σιῶν αὐτῆς, τὰ ὁποῖα καὶ θἀὰ εἶναι ἐμπι- στευτικά. Κατόπιν ἑκάστης συνεδρίας ὁ Γραμματεὺς ὑποθάλλει προσχέδιον πρακτι- κὠν πρὸς τὸν Πρόεδρον δι’ ἔγκρισιν. Ὁ Γραμματεὺς ἀποστέλλει τρία ἀντίγραφα τῶν ἐγκεκριμένων πρακτικῶν εἰς ἕκαστον τῶν ᾽Αντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι, ἐντὸς ἑπτά᾽ ἡμερῶν, εἰδοποιοῦν τὸν Γραμματέα κατὰ πόσον προτίθενται νὰ ἐπικυρώσουν τὰ πρακτικἁἀ ὡς ταῦτα συνετάχθησαν ἢ κατὰ πόσον προτίθενται νὰ ζητήσουν τὴν τροπο- ποἰησίν των. Ἐὰν ὅλοι οἱ ᾽Αντιπρόσωποι γνωὠστοποιήσουν εἲς τὸν Γραμματέα, ὅτι προτίθενται νὰ ἐπικυρώσουν τὰ πρακτικά, τότε ὁ Πρόεδρος δύναται ἀμέσως νὰ προ- 6ῆ εἰς ἐνεργείας, ὣς ἀπαιτεῖται ὑπὸ τῶν τοιούτων πρακτικῶν. (1) 4). Τὰ θουλεύµατα τῆς ᾿Επιτροπῆς δια- τυποῦνται ὑπὸ μορφὴν συστάσεων πρὸς τὴν Κυθέρνησιν, αἱ δὲ τοιαῦται συστάσεις, ἐν τῷ µέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, διαμορφοῦνται κατόπιν ὁμοθύμου συμφωνίας ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν. Ἡ πρόθεσις εἶναι, ὅπως αἱ τοιαῦται συστάσεις κανονικῶς θεωροῦνται δεσμευτικαὶ δι ἑκάστην πλευρὰν ἀλλὰ τοῦτο ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ ἑρμηνεύ- Συστάσεις. εται ὡς παραθιάζον τὴν ἀναφαίρετον ἐ- ξουσίαν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου νὰ λαμµθάνη τελικὰς καὶ δεσμευτικὰς ἀποφά- σεις ἀντιθέτους πρὸς ὁμόφωνον σύστασιν, ὁσάκις τὸ Ὑπουργικὸν Συμθούλιον θεωρῇ ἀναγκαῖον ἢ ἐπιθυμητὸν νὰ πράξῃ οὕτῳ. ᾿Εὰν δὲν καταστῆ δυνατὸν νὰ διατυπωθῇ ὁμόφωνος σύστασις ἐφ᾽ οἰουδήποτε θέμα- τος, αἱ διϊστάμεναι ἀπόψεις καταχωριζον- ται καὶ ἀναφέρονται εἰς τὴν ἐξ Ὑπουργῶν ᾿Επιτροπὴν - Σύνδεσμον, τὴν ἀναφερομέ- νην εἰς τὸν ΓΚανονισμὸν 9, πρὸς περαιτέρω µελέτην καὶ ὑποθολὴν εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συὐμθούλιον. 489. Αἱ ὁμόφωνοι συστάσεις τῆς ἘἜπι- τροπῆς ὑποθάλλονται ὣς πρότασις πρὸς τὸ Ὑπουργικὸν Συμθούλιον ὑπὸ τοῦ Ὑ- πουργοῦ Οἰκονομικῶν. ΠΒΝοεῖται, ὅτι πρὸ οἱασδήποτε τοιαύτης προτάσεως πρὸς τὸ Ὑπουργικὸν Συμθούλιον, δύναται νὰ λη- φθῃ ἡ γνώµη τῆς ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτρο- πῆς - Συνδέσμου. 4). Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου ἐφ᾽ οἰουδήποτε θέµατος ἑξε- τασθέντος ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆς διαθιθάζε- ται εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑπηρεσίαν ὑπὸ τοῦ Τµήµατος Προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν δι ἐγκυκλίου θεωρουµένης ὡς τῆς ἐπισήμου καὶ δεσμευτικῆς ἀποφά- σεὼς τῆς Κυθερνήσεως ἐπὶ τοῦ τοιούτου θέματος. 9. Ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπὴ - Σύνδεσμος. Πρὸς τὸν σκοπὸν ἐπιταχύνσεως καὶ δι- ευευκολύνσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου μελέτης οἰουδήποτε θέµατος ἐξετασθέντος ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροτῆς, ἱδρύε- ται ᾿Επιτροπὴ ἐξ Ὑπουργῶν (καλουμένη εἲς τοὺς Κανονισμοὺς τούτους ὡς «ἐξ Ὑ- πουργῶν ᾿Επιτροπὴ - Σύνδεσμος») ἁποτε- λουμένη ἐκ τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Γεωργίας καὶ Φυσικῶν Πόρων, καὶ Δικαι- οσύνης, ἡ ὁποία χρησιμεύει ὡς σύνδεσμος μεταξὺ τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ τοῦ ὝὙπουργι- κοῦ Συµθουλίου. Ἡ ἐξ Ὑπουργῶν Ἔπι- τροπὴ - Σύνδεσμος, εἰς τὴν ἐξέτασιν οἶου- δήποτε θέματος παραπεµποµένου εἰς αὐ- τὴν δυνάµει τοῦ Κανονισμοῦ δ(Υ) συµόου- λεύεται τὸν Πρόεδρον τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ τοὺς Προέδρους τῶν δύο Ἐργατικῶν Συν- δέσµων. Ἡ ἐξ Ὑπουργῶν ᾿Επιτροπὴ - Σύνδε- σµος δυνατὸν νὰ ἐξουσιοδοτηθῆ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου, ὅπως, ἐντὸς κα- θώρισμένου πλαισίου : (α) Προέρχεται εἲς δεσμευτικὴν συμφωώ- νίαν μετὰ τῶν δύο Ὑπαλληλικῶν Συνδέ- σµων ἐφ᾽ οἰουδήποτε δεδομένου θέματος μὴ συνεπαγοµένου οἰανδήποτε πρόσθετον δαπάνην. (6) Προέρχεται εἷς δεσµευτικἠν συµφώ- νίαν μετὰ τῶν δύο Ὑπαλληλικῶν Συνδέ- σµων ἐφ᾽ οἰουδήποτε δεδομένου θέµατος, τὸ ὁποῖον εἶναι πιθανὸν νὰ συνεπάγεται διὰ τὴν Κυθέρνησιν ἐπιπρόσθετον δαπά- νην, ἐντὸς τοιούτων ὁρίων, οἷα ἤθελον κα- θορισθῆ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου. 10. Γενικά. (α) Δαπάναι. Ὑπηρεσία ἐν σχέσει μὲ τὰς ἐργασίας τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς λογίζεται ὣς ἐπίσημον κα- θῆκον δι’ ὅλους τοὺς σκοπούς. (6) Κοινοποίησις τῶν Ἐργασιῶν τῆς ἢ Ἐπιτροπῆς. Μόνον ἀνακοινώσεις ἐκδιδόμεναι τῃ ἐ- ξουσιοδοτήσει τῆς ᾿Επιτροπῆς δημοσιεύον- ται. Κατόπιν ἑκάστης συνεδρίας ἡ Ἐπι- τροπὴ ἀποφασίζει ἐπὶ ποίων θεμάτων θὰ ἐκδοθῆ ἀνακοίνωσις. Αἱ οὕτῳ ἐγκρινόμε- ναι ἀνακοινώσεις συντάσσονται ὑπὸ ἑνὸς μέλους ἐξ ἑκάστου τῶν Συνδέσμων ἐν συνεργασίᾳ μετὰ µέλους τῆς ᾿Επισήμου Πλευρᾶς. Ὁσάκις δὲν καθίσταται δυνατὴ ἡ ὁμοφωνία ἐπὶ τοῦ περιεχοµένου τῆς ἆ- νακοινώσεως, ἡ ἀπόφασις τοῦ Προέδρου εἶναι τελική. ὍΌλαι αἱ ἐργασίαι καὶ δια- θουλεύσεις τῆς Ἐπιτροπῆς θεωροῦνται μυστικαί. Ύ) Τροποποίησις Κανο- νισμµ ῶ ν. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ τροποποιηθοῦν ὁποτεδήποτε δι ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῆς ᾿Επιτροπῆς. Ἡ ἐφαρμογὴ οἰουδήποτε Κανονισμοῦ ἀφορῶντος εἰς τὴν διαδικασίαν δύναται νὰ παραμερισθῆ εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις, κατόπιν τῆς ὁμοθύ- µου συμφωνίας τῆς ᾿Επιτροπῆς. (δ) Εἰς περίπτωσιν διαφὠνίας τῆς Ἔργατι- κῆς Πλευρᾶς πρὸς ἀπόφασιν ληφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµθουλίου ἐπὶ οἱ- ασδήποτε συστάσεως τῆς ᾿Επιτροπῆς, τὰ ὑπὸ ἀμφισθήτησιν σημεῖα δύνανται, τῇ συναινέσει ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν, νὰ παραπεμφθοῦν εἷς διαιτησίαν, δυνάµει τοῦ ἄρθρου 3(2)Υ τοῦ περὶ Ἐργατικῶν Δια- φορῶν (Μεσολάθησις, Διαιτησία καὶ Ἔ- ρευνα) Μόμου Κεφ. 187. Διαιτησία. ΤΟΡΙΕΣ Φίλοι µου, οἱ φυσιολόγοι λένε πὼς τὸ γέλιο εἶναι προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἶναι πραγμµατικἁἀ µεγάλο προνόμιο. Γιὰ σκεφθητε τὶ θὰ ῆταν ἡ ζωή, ἂν ἔλειπε τὸ γέλιο. Καὶ νομίζω πὼς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ δασκάλου λείπει πολύ. Δὲν τὸ διώ- ἔαμε ἐμεῖς. Μᾶς τὸ ἀφαίρεσαν. Ποιοί ᾿Ακριθῶς μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὶς καταστάσεις ποὺ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴ ζωή µας τὸ γέλιο ϐ᾽ ἆσχο- λῆται ἀποδῶ καὶ πέρα ἡ γωνιὰ αὐτὴ τῆς ἐφημερίδας µας. Ἐμεῖς -- ἐσεῖς κι ἐγὼ δηλ. -- ἀπ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γωνιὰ θὰ ὀλέπουμε τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν πίσω πλευρά. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ ἐμφανιζό- µαστε στὴν πίσω σελίδα ἀντίθετα ἀπὸ τὸ κύριο ἄρθρο. ”Αν ἀφήση κανεὶς τὴν ἕδρα καὶ ρίξη μιὰ ματιὰ στὴν τάξη ἀπὸ τὸ παράθυρο, ἀπὸ ἔξω πρὸς τὰ µέσα, θὰ δῆ πὼς ἡ φύση τοῦ ἐπαγγέλμα- τος, ἡ σοθαρότης ποὺ ἔχουμε κι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ δουλειά µας µέσα στὰ πλαίσια ποὺ γίνεται εἶναι λί- γο κάποτε κάποτε... Ὑξελοία. Μπαρ- δόν, δηλαδή, μὰ ἔτσι εἶναι. ᾿Απ αὐτὴ τὴ σκοπιὰ θὰ δοῦμε μερικὰ πράγµατα σ᾿ αὐτὴ τὴ στήλη λίγο ἁλατισμένα καὶ πιπεράτα. Καμιὰ φορὰ κανένας συνάδελφος μπορεῖ νὰ δῆ τὸν ἑαυτό του στῆ θέση τοῦ πρωταγωνιστῃ τῆς ἱστορίας µας. Τὸ συμθουλεύουμε νὰ γελάση καὶ νὰ περιµένη τὴ σειρὰ τοῦ γείτονά «που. Αν τοῦ κακοφανῆῃ ἄς.. κάνη κρύο ντούς. Εἶναι τὸ µόνο φάρμα- κο. Γι΄ αὐτὸ ἔχουμε ρητὴ διαθεθαί- ωση τοῦ Διδασκαλικοῦ Ταµιευτη- ρίου ὅτι θὰ ἐφοδιάση τὰ γραφεῖα µας μὲ ντοὺς γιὰ τοὺς δυσαρεστη- µένους, στὸ µέλλον θέθαια. Καὶ τώρα στὴν οὐσία. Σήµερα θ’ ἀρχίσουμε μὲ τοὺς κυρίους ἐπι- θεωρητάς. “Αν καὶ ἡ φράση ἡ γνω- στὴ λέει, «ἀπὸ κεφαλῆς ἄρχεσθς», ἐν τούτοις δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ μὲ κάνει ν᾿ ἀρχίσω ἀπ᾿ αὐτούς. ”Αλ- λοι εἶναι οἳ λόγοι. Ἔχω ὑπόψη µου θασικὰ τὴ φράση ποὺ λέει πα- ροιμιακὰ καὶ ἀποφθεγματικὰ «τὸ Ψάρι ἀπ᾿ τὸ κεφάλι ἀρχίζει νὰ όρωμά.». ΧΑ κ κ ᾽Ανέμου Φταίξιμο Αρχων μέγας, λοιπόν... ἐπιθεωρητής, ἡμέραν τινὰ ποὺ φύσαε 6οριουδάκι τσου- χτερό, ἀπεφάσισε νὰ ἐπισκεφθῆ σχολεῖο σὲ προάστειο. Τρέφει μµύστακα ἁλὰά - Ικο- λοκοτρώνης καὶ κόµην πλουσίαν, διὸ καὶ ὁ πνέων ἰσχυρὸς ἄνεμος κατὰ τὴν ἔξοδόν του εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ σχολείου τὸν μετέ- τρεψε σέ... Μέδουσαν. Στὸ Χάλι, λοιπόν, αὐτὸ συναντᾶ διδασκάλισσαν ποὺ ἡ κακο- µοίρα ἐκτελοῦσε Χρέη παιδονόµου εἰς τὴν αὐλήν, καὶ ποὺ γιὰ νὰ προστατεύση τὰ µαλλιά της φοροῦσε ἕνα ἀθῶο σκουφὶ ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ φοροῦν συνήθως οἱ γυναῖ- κες, ὅταν κάνη κρύο καὶ ὅταν... δὲν εἶναι κτενισµένες. Πλησιάζει, λοιπόν, ὁ ἄρχων, τὴν καηµένη, ποὺ ξεπαγιασµένη σὰ φρου- ρὸς τῶν συνόρων φύλαε καραούλι στὴν αὐλὴ καὶ τῆς λέει: --Δλὲ μοῦ λέτε, φορᾶτε συχνὰ αὐτὸ τό... κατασκεύασμα στὸ κεφάλι ΝΜτροπαλὰ ἀπαντᾶ ἡ δασκάλα. --Όχι συχνά, κύριε ἐπιθεώρητά, ἀλλὰ κάποτε - κάποτε τὸ φορῶ. --Κκαὶ δὲν τὸ ξέρετε ὅτι μὲ τὴν ἐμφάνισή σας αὐτὴ ταράσσετε τὸν ψυχικὸν κόσμον τῶν μαθητῶν σας! | Ἡ δασκάλα κοίταξε ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω τὸν ἐπιθεωρητὴ καὶ δὲν εἶπε τίποτε. ᾿Ἐγὼ ὅμως λέω καὶ σᾶς ρωτὸῶ: --Ποιοῦ καὶ πῶς ὁ ψυχικὸς κόσμος ἥταν ταραγµένος τὸ Φε θνὰς εἶναι ἀληθὲς ἑκατὸ τὰ ἕκα- τό, µέχρι καὶ τῆς µικροτέρας λεπτοµε- ρείας του. ΓΑΛΑ). «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» 1» Μὰ κυρία. δὲν ιὸ βρἰόκω Γνωστό, γνὠστότατο τὸ σχολεῖο γιὰ τὸ μοντέρνο του χτίσιμο καὶ τὸ διαλεχτό του προσωπικό. Ἐκεῖ μιὰ συνάδελφος, ἀγωνί- ζεται νὰ µεταδώση τὰ φῶτα της στοὺς µι- κροὺς μαθητὲς τῆς Α΄ τάξης. Κοντὰ καὶ μαζὶ μὲ τὶς τόσες μεθόδους καὶ τρόπους ποὺ ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι δ/λοι χρησιμοποιοῦμε, γιὰ νὰ τραθήξουµε τὸ ἐνδιαφέρο τῶν παιδιῶν, ἡ ἐργατική µας σ' νάδελφος σκέφθηκε καὶ τοῦτο: «Στὰ προφορικὰ προθλήµατα ποὺ ἔδινε στὰ παιδάκια της ζητοῦσε ἀσφαλῶς κά- ποια ἀπάντηση ποὺ τὴν ἤθελε ὅμως στὸ ἀφτί της. Καί τοῦτο, γιὰ νὰ γνωρίζη ποιά ἀπὸ τὰ παιδιά της ἔδιναν ὀρθὴ λύση». Φώναζε, λοιπόν, τοὺς µαθητές της ἕνα ἕνα καὶ ψ θύριζαν τὴν ἀπάντηση στὸ ἀφτί της. Ηρθε μὲ τὴ σειρά του κι ἕνας ἐξυ- πνούλης. Πλησιάζει τὴ δασκάλα του, τὴν κοιτάζει προσεχτικά, δίνει θόλτα γύρω της, ἀλλὰ δὲ θγάζει µιλιά. Ἔλα Μ...., τὸν ἐνθαρρύνει ἡ δασκάλα του, πές µου τὴν ἀπάντηση στὸ ἀφτί µου. Κι ὁ μικρός. -“Μὰ κυρία, δὲ ὀρίσκω τὸ ἀφτί σας. Δὲν ἔχετε Ἡ συνάδελφος ταν «φορμαρισμένῃ», ὅπως τὶς θέλει τώρα τελευταῖα ἡ Παιδα- γώγική µας ᾽Ακαδημία καὶ ὅπως εἶναι σήµερα τὰ χτενίσματα, ὄχι ἀφτιὰ δὲν φαί- νονται, ἀλλὰ ἀκόμη λίγο οὔτε καὶ µάτια δὲ θὰ θλέπουμε. Εἴχε ἢ δὲν εἶχε δίκαιο ὁ µικρούλης κἁπ Ἀ Παθήμαια ᾽᾿Αρχόντων Καὶ ἡ παρακάτω ἱστορία, φίλοι µου, εἴ- ναι 10050 ἀληθινή. Διαθέτω καὶ μάρτυρες νὰ µαρτυρήσουν περὶ τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ γεγονότος. Ἕβλλος ἐπιθεωρητὴς συνεταξίδευεν μὲ δύο διδασκάλους εἰς περιοχἠὴν κειµένην περὶ τὰ 50 μίλια ἀνατολικῶς τῆς Λευκώ: σίας, Σ τὸ δρόµο συναντοῦν ἕνα γέρο 6ρα- κοφόρον, ὃ ὁποῖος κάνει «ὠτοστὸπ» καὶ προθύμως τὸν παίρνουν στὸ αὐτοκίνητό τους. Προτοῦ ὅμως ποῦμε τὰ παρακάτω πρέπει νὰ σᾶς δώσω μιὰ περιγραφὴ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ κ. ἐπιθεωρητοῦ. Φοροῦσε χακὶ πουκάμισο, χακὶ παντελόνι, ἄρθυλα καὶ κρατοῦσε ἕνα καλάμι γιὰ μπαστούνι, ἴσως ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ἐπεσκέφθη ἀγρο- τικὴν περιοχήν. Στὸ αὐτοκίνητο ἄρχισε ἡ συζήτησις καὶ ἐλέχθησαν τὰ ἑξῆς περί- που: ᾿Επιθεωρητής: ᾽Απὸ ποῦ εἶσαι, θεῖε --᾽Απὸ τὴν Τό..... τῆς Πάφου γιέ µου. -“Ἑξέρεις τὸ Μουχτάρη τοῦ..... -Καλόο | | --Τὸ Βασίλη τοῦ ... τὸ Μιχάλη τοῦ... ἀπὸ τὸ Στ..... : -“Οὔλλους ξέρω τους, γιέ µου. --Πε᾽ µου τὸ δρόµο ποὺ τὸ Κτῆμα ὡς τὸν ἐσάσαν τον --Οὐ... ἐν τωρά. Ἔσιει ἕνα γρόνο. ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ φίλη Σύνταξη, Σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν προσπάθεια καὶ τοὺς κόπους ποὺ καταθάλλετε γιὰ χάρη τοῦ κλάδου µας. ᾿Ἐπιτρέψατέ µου, λοιπόν, νὰ ἀναφέρω μερικὲς διαπιστώσεις µου γιὰ τὰ κατάντηµα τῆς διδασκαλικῆς µας τάξεως. 1. Εἶμαι ἀπόφοιτος τῆς Π.Α.Ι. τοῦ ἕ- τους 1962-63. ᾿Απὸ τοὺς 80 περίπου ἄρρε- νες ἀποφοίτους τῆς τάξεώς µου ἔχουν μµέ- χρι σήµερα ἐγκαταλείψει τὸ διδασκαλικὸ ἐπάγγελμα ἄνω τῶν 10. ᾿Απ' αὐτοὺς ἄλ- λοι πῆγαν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ ἐργασία ἢ σπουδὲς καὶ ἄλλοι ἐργάζονται σὲ ἄλλα ἐπαγγέλματα στὸ νησί µας. Ἓνας ἀπ᾿ αὐτοὺς προτίµησε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πώ: λητῆ, ἀντὶ τῆς διδασκαλικῆς ἕδρας. Ολοι τους ἦταν ἐκλεχτοὶ καὶ πετυχεµένοι δα- σκάλοι. Ποιός λόγος ἀνάγκασε τοὺς ἐκλε- χτοὺς αὐτοὺς νέους νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἔργο τους Ποιός λόγος ἀνάγκασε αὐτοὺς ν᾿ ἀλλάξουν σταδιοδρομία, ποὺ τόσο πολὺ κοπίασαν καὶ µόχθησαν γιὰ νὰ µπορέ- σουν νὰ εἰδικευθοῦν 2. Σὲ ἀνακοίνωση μιᾶς ἔρευνάς του πά- νω στοὺς σπουδαστὲς τῆς ΓΠ.Α.ΙΚ. ὁ εὐπαί- δευτος κ. |. Κουτοάκος, ἀναφέρει ὅτι µό- νο τὰ 6050 τῶν σπουδαστῶν τῆς Παιδαγω- γικῆς ᾽Ακαδημίας θὰ ξαναδιάλεγαν τὸ διδασκαλικὸ ἐπάγγελμα, ἂν δινόταν σ᾿ αὐτοὺς ἡ εὐκαιρία ἐπανεκλογῆς τοῦ ἐἔπαγ- γέλµατος. Τὸ ἐρώτημα ποὺ μπαίνει εἶναι πόσοι ἀπὸ αὐτὰ τὰ 607 τῶν σπουδαστῶν θά ἑαναδιάλεγαν τὸ διδασκαλικὸ ἐπάγ- γελµα ἀφοῦ θὰ εἶχαν ἐργασθῆ γιὰ 2:3 χρόνια καὶ γεύονταν τὶς τόσες πίκρες καὶ ἀπογοητεύσεις τῆς ζωῆς τοῦ δασκάλου. Τὰ συμπεράσματα μπορεῖ νὰ τὰ θγάλη ὁ καθένας, µά, ἰδιαίτερα αὐτὰ πρέπει νὰ καθοδηγήσουν τὸ συμθούλιο τῆς ΠΟΕΔ. Φλέγον διδασκαλικὸ πρόόλημα δὲν εἶναι τὰ Ν.Ε.Κ. οὔτε οἵ προαγωγές, ἀλλὰ ἡ λύση τῶν οἰκονομικῶν προθληµάτων τοῦ δασκάλου, ὅλων τῶν δασκάλων, ἰδιαίτερα ὅμως ὅλων ὅσων ἔχουν διοριστῃ ὕστερα ἀπὸ τὸ 1963. Ὅπως ξέρετε, αὐτοὶ ἀμεί- θονται μὲ χαμηλότερη µισθολογικἡ κλί- µακα. Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιο, γιατί ἡ Ὀρ: γάνωσή µας ἀνέχεται αὐτὴ τὴν ἀπαράδε- κτη, κατὰ τὴ γνώµη µου, κατάσταση. Μή- πως οἱ δασκάλοι αὐτοὶ εἶναι κατώτερης ποιότητας σὲ σύγκριση μὲ ἄλλους Καμιά ἄλλη ᾿Ὀργάνώση ἀνέχεται τὴ διαφορετι- Κι ὁ καλός µας ἐπιθεωρητὴς παίρνοντας θάρρος, ρωτᾶ τὸ γέρο: --'Αφοῦ ξέρω τόσα γιὰ τὴν ἐπαρχίαν σου, γιατὶ δὲ μὲ ρωτᾶς καὶ τὶ δουλειά κάνω ὍὉ γέρος ξύνει τὴ φαλάκρα του, στρίθει τὸ μουστάκι του, κοιτάει ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω τὸν ἐπιθεωρητὴ καὶ μὲ ὄφος θριαµ- θευτικὸ ρωτᾶ τὸν ἐπιθεωρητή, Φέθαιος ὅ- τι θρῆκε τὴ σωστὴ ἀπάντηση. --Πέ µου, γιέ µου εἶσαι ᾿ποτζιείνους ποὺ γοράζουν κτηνά ΤΟ ΚΑΡΦΙ Υ.Γι- Μὴν ἀνησυχῆτε, κύριε συνάδελφοι καὶ κύριοι ἐπιθεωρηταί. Θὰ ἐπανέλθω καὶ θά ᾿ρθῆ ὁλονῶν ἡ σειρά. Γιὰ τὶς ἀντιδρά- σεις σας, σᾶς θυµίζω τ᾽ ὄνομά µου... «ΤΟ ΚΑΡΦΙ» καὶ τὴ φράση: «Πρὸς κέντρα ἤ ον εεςν ». Περιμένω καὶ τὴ δική σας συν- εργασία ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τὶ νὰ τὸ κρύψουµε 'Η ἀλήθεια πρέπει νὰ λέγεται, ὅσο σκληρὴ κι ἂν φαίνεται. Δασκάλοι καλοὶ μπορεῖ νά ᾽μαστε' καὶ εἴμαστε, ἀλλὰ συνδικαλιστὲς καλοὶ δὲν εἴμαστε. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐργασθήκαμε σὲ πλατιοὺς τομεῖς δράσεως. “Ἱδρύσαμε Ἐ- παρχιακὲς καὶ Κεντρικὲς ᾿Εκπαιδευτικὲς Επιτροπές, υἱοθετήσαμε τὸ θεσμὸ τῶν εἰ- δικοτήτων γιὰ ὅλα τὰ προθλήµατα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν. Καταθέσαµε σὲ συνε- δρίες, συνελεύσεις καὶ συνδιασκέψεις ᾱ- Ψογα θεωρητικἁ συστήµατα πάνω ο) ὅλα µας τὰ αἰτήματα. Ὑποθάλαμε μὲ ἐπιχει- ρήματα κι ἡ ἡγεσία µας ὑποστήριξε με σθένος τὰ ἄλυτα, ἀλλά δίκαια αἰτήματά μας. ΟΜΩΣ... Τώρα γίνεται ἀπ᾿ ὅλους µας παραδεχτὸ πὼς συνδικαλιστικἁ ὑστεροῦμε, ὄχι µονά- χα σἀν ἁπλὰ µέλη, ἀλλά καὶ σὲ ἀνώτερα στρώματα ἡγετικῶν στελεχῶν. Σὲ μερικὲς συναντήσεις ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ εἴ- χαµε μὲ ἀνώτερους ὑπαλλήλους καὶ Τµη- µατάρχες τοῦ Ὑπουργείου ᾿Εργασίας δια- πιστώσαµε τοῦτο: Ὑστεροῦμε συνδικαλι- στικά. Οχι θέδαια σὲ θαθμὸ ἆπελ- πιστικὀό, γιατὶ ὁπωσδήποτε προηγούµαστε πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ τουλάχιστο χρεια- ζόμαστε σὲ ἐπίπεδο στελεχῶν καὶ μελῶν συνδικαλιστικὴ ἐκπαίδευση καὶ µετεκπαί- δευση. “Γκανοποίησε ὅλα τὰ στρώματα τῶν δασκάλων μιά τελευταία ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ µας Συµθουλίου γιὰ τὴν ὁρ- γάνωση σειρᾶς ἢ σειρῶν µαθηµάτων γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό. Πιστεύουμε πὼς μὲ τὸν ἀέρα τὸ ζωογό- νο ποὺ τελευταῖα πνέει στὶς τάξεις µας καὶ τὴν ἱκανὴ συνεισφορά καὶ συµπαρά- σταση τοῦ Ὑπουργείου Εργασίας οἱ δα- σκάλοι µας δὲ θὰ ὑστερήσουν καὶ στὸν τοµέα τοῦ συνδικαλισμοῦ, τοῦ ὑγιοῦς συν- δικαλισμοῦ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὀρθὴ ἆἀντι- µετώπιση καταστάσεων καὶ τὴν ἀπ᾿ ὅλους ἀποδεχτὴ ἐπίλυσή τους. ΣΑΣ κἡ μισθοδοσία ὑπαλλήλων ποὺ ἔχουν τὰ ἴδια προσόντα. Η µήπως ἐκεῖνοι ποὺ διο- ρίστηκαν πρὶν ἀπὸ τὸ 1963 εἶναι εὐνοού- μενοι Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ᾿Αστικὴἡὴ Προδρόμου Λάρνακος. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μερικοὶ συνάδελφοι κατακρίνουν τὸ Δ.Σ. τῆς Π.Ο.Ε.Δ. ὅτι δὲν κατόρθωσε νὰ λύση τὰ φλέγοντα διδασκαλικἁἀ προθλή- µατα ποὺ ἀντιμετωπίζομε. Μερικοὶ δὲν εἷ- ναι οὔτε κἀὰν µέλη τῆς ᾿Οργάνωσής µας. Καλἠὴ εἶναι ἡ κριτικἡ μὰ καλύτερη ἡ αὐὖ- τοκριτική. Δὲν εἶναι προτιμότερο, συνά- δελφοι, νὰ εἴμαστε µέλη τῆς Π.Ο.Ε.Δ. καὶ τότε θὰ ἔχωμε κάθε δικαίωµα καὶ εἴση- γήσεις νὰ κάνωμµε καὶ κριτικἠν ἀκόμη, ὅταν χρειάζεται Οἱ ἀνοργάνωτοι δασκά- λοι πλησιάζουν τοὺς 200. Στόχος µας μέ- σα στὸ 1967 νὰ μὴ µείνη οὔτε ἕνας δά- σκαλος ποὺ νὰ μὴν εἶναι µέλος τῆς ΠΟΕ.Δ. “Ὅταν ἔχωμε ἰσχυρὴν ὀργάνωση, τότε θὰ λυθοῦν καὶ εὐκολώτερο τὰ Φφλέγοντα προθλήµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν κλάδο μας, Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισθήτητο ὅτι ἐμεῖς οἱ δασκάλοι δὲν ἔχομε συνδικαλιστικὸ πνεῦμα.. Σήµερα οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἄλλοι ἐπαγ- γαλµατίες ἔχουν λύσει τὰ περισσότερα προθλήµατά τους µγιατὶ ἐργάζονται μὲ σύστημα καὶ ἔχουν ἡγεσία ποὺ ἐπισκέπτε- ται κάθε λίγο κα λιγάκι τὸ ἐξωτερικὸ κα παίρνει συνδικαλιστικἁ µαθήµατα. Ἡ ἰδική µας ἡγεσία διαθέτει ἐνθουσια- σμὸ καὶ ἐργατικότητα, νυχτοξηµερώνεται γιὰ νὰ θρῆ τρόπους νὰ προωθήση τὰ Σι ἑασκαλικά µας προθλήµατα. Κοπιάζει ὅ- σα καμμιὰ ἄλλη ἡγεσία ὁποιασδήποτε ἐ- παγγελματικῆς ᾿Οργάνωσης, Γεγονὸς εἶναι ὅτι ὡς τώρα δὲν ἔλυσε σοθαρὰ διδασκαλικὰ προθλήµατα. Γιατί Διότι: α) Εργάζεται, ὅπως καὶ ὁ κάθε δά- σκχλος, στὰ σχολεῖα µας μὲ πλήρεις ὦ- ρες. ϐ) Δὲν διαθέτει τὰ ἀπαραίτηζα οἴκονο- μικό. µέσα. Υ). Δὲν ἔχει παρακολουθήσει συνδικαλι- στικἁ µαθήµατα. δ) Δὲν δρίσκει τὴν ἁπαραίτητη συµπα- ράσταση ἀπὸ μᾶς εἴτε µέλη τῆς ὀργάνω- σής µας εἴμαστε εἴτε ὄχι. ε) Τώρα ἔφθασαν τὰ προθλήµματά µας σὲ σημεῖο ὠριμότητας. Τί πρέπει νὰ γίνη Στὴν Ἑλλάδα ἡ Γραμματεία τῆς ΔΟΕ δὲν ἐογάζεται, Δουλειά της εἶναι νὰ λύη διδασκσλικἁἀ προθλήμµατα. Χρειαζόμαστε δυὸ δασκάλους ποὺ πρέ: πτι νὰ πᾶν γιὰ ἕνα δίµηνο τουλάχιστο στὸ ἐἔξωτερ:κὀ γιὰ νὰ πάρουν συνδικαλιστικἁ µαθήµατα. Ὅταν ἐπιστρέψουν νὰ ζητή- σωμµε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ το- ποξετηθοῦν σὲ σχολεῖα τῆς Λευκωσίας καὶ νὰ ἐργάζωνται πάντοτε 3--4 πρωϊνὲς πε: ριόδους. Θὰ εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὸ Δ.Σ. Θὰ εἶναι ὑπόλογοι σ᾿ αὐτὸ καὶ νὰ εἶναι Γενικοὶ ᾽Αντιπρόσωποι καὶ µόνο ἡ Γενικὴ Συνδιάσκεψη τῶν ᾽Αντιπροσώπων νὰ ἔχη τὸ δικαίωµα νὰ τοὺς καθαιρῆ, σὲ περίπτωση ποὺ ϐθ᾽ ἀποδειχθῆ ὅτι δὲν ἐἑ- κτελοῦν εὐσυνείδητα τὸ καθῆκο τους. Αὐτὰ τὰ δυὸ συνδικαλιστικὰ στελέχη πας μαζὶ μὲ τὴν Γραµµατεία τῆς ΠΟΕΔ θὰ ἔρχωνται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀξιωμα- τούχους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τοῦ Ὑπουργε΄ου Οἰκονομικῶν, τοῦ Ὕπουρ- γεου Εργασίας, γιὰ νὰ ἐπιλύουν τὰ δι- δασκαλικἁ µας προθλήματα. Θὰ κατα- τοπ΄ζη τοὺς ἸΚυθερνητικοὺς ἐκποοσώπους πάνω στὰ προθλήματά µας καὶ θὰ δια- φωτίζη τὴν κοινὴ γνώμη ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ πιστεύη πὼς δὲν ἐκτελοῦμε κουραστι- ΨἨ δουλειά καὶ πληρωνόμαστε γενναιόδω ρα ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων. Ποῦ θά θροῦμε τοὺς οἰκονομικοὺς πό- ρους, γιὰ νὰ στείλωµε δυὸ δασκάλους στὸ ἐξωώτερικό γιὰ συνδικαλιστικἁ µαθή- ματα Ἡ ΠΟΕΔ νὰ δανεισθῃ ἀπὸ τὸ Ταμιευ: τήριὀ µας μὲ ἐγγυητὲς δασκάλους. Ἓνας ἀπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἐγγυητὲς θὰ εἷ- ναι καὶ ὁ ὑποφαινόμενος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Γραμματέας ΠΟΕΔ (Μόρφου) |! «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΙΩΤΟΥ Γράφει. ΘΕΟΚΛΗΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ “Ἡ πρώτη κι ἔντονη ἐντύπώση ποὺ μᾶς δόθηκε κάνοντας τὴ γνωριμία µας μὲ τὴν κυρία Μαρία Πυλιώτου, ἦταν ἡ ταπεινο- Φροσύνη της. Μὲ δυσκολία τὴν πείσαµε νὰ μᾶς µιλήση γιὰ τὸν ἑαυτό της καὶ τὸ ἔρ- Υο της, Γεννήθηκε στὸ Λευκόνοικο, ὅπου ἔμαθε καὶ τὰ πρῶτα της γράµµατα. ᾽Αποφοίτησε τὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο καὶ τὸ Διδασκα- λικὸ Κολλέγιο. ᾿Ακολούθησε ὅπως ἦταν φυσικὸ τὸ διδασκαλικὸ ἐπάγγελμα. Τώρα ἐργάζεται στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς ΄Α- κρόπολης. Ὅπως μᾶς ξοµολογήθηκε ἡ ἴδια, ἀπὸ μαθήτρια ἀκόμα τοῦ Γυμνασίου ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ ζωγραφίση. Δὲν εἶχε ὅμως τὰ µέσα. Ποιήματα ἄρχισε νὰ γράφη ἀπὸ πολὺ νωρίς. Πρωτοεμφανίστηκε ὅμως τὸ 1955. ᾽Απὸ τότε δημοσιεύει σὲ διάφορα περιοδικἀ κι ἐφημερίδες τοῦ τόπου µας. Δὲν ἐξέδωσε ἀκόμα µμµαζεµένη ἐργασία της σὲ θιθλίο. Εχει ἕτοιμη µιὰ συλλογή. Δυσκολεύεται ὅμως μὲ τὰ οἰκονομικά. Ἡ ποίηση τῆς Λαρίας Πυλιώτου ἔχει μιὰ ἁπλότητα καὶ μµιὰ χάρη ποὺ συγκινεῖ. Εἰκόνες καθαρά κυπριακὲς σὲ πείθουν «᾿Ανοιχτὸ παράθυρο». πὼς ἡ ποιήτριά µας ἔχει θαθιὰ φυτεμένες τὶς ρίζες της στὰ χώματα τοῦ νησιοῦ µας: Διαθάστε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ 6ραθευ- µένο της συνθετικὸ ποίημα ΑΓΙΑ ΧΩ- ΜΑΤΑ: 'Ο Πενταδάχτυλος ὑψωμένη ἁπαλάμη σταματά τοὺς δοριάδες, σὲ νανουρίζει στὰ πόδια του μὲ τὸ τραγούδι τῶν δέντρων του. Χωριό µου... στερεµένες θρυσοῦλες τοῦ μεσημεριοῦ δασιλικοὶ διψασµένοι στὶς αὐλὲς κι ἕνα σπίτι ποὺ στάζει, ποὺ ὅλο στάζει θροχὴ τὸ χειμώνα. Χωριό µου, μητέρες μὲ ζεστὰ ψωμιά στὸν κόρφο γιὰ ὅλο τὸν κόσµο λεθέντες μὲ τραγούδια στὰ χείλη γιὰ τὶς νιές, γέρικα δέντρα τῶν προπάππων µας ξεραµένη λεμονιὰ σ᾿ ἁπόμερη αὐλὴ μιά κοπέλα ποὺ 6ουτάᾶ τὸν κουθά της στὸ πηγάοι καὶ στέκεται λιγάκι -- τάχα νὰ ξεκουραστῆ. σφίγγει τὰ χείλη, σφίγγει τὴν καρδιὰ καὶ ξανασκύθει κι ὅλο ὀνειρεύεται τὸ γιὸ ποὺ δὲ θὰ ρθῃ. Παρακαλέσαμε τὴν κυρία Μαρία Πυ- λιώτου καὶ μᾶς ἔδωσε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευ- ταῖα ἀνέκδοτα ποιήµατά της. Εχει τίτλο ΔΕΗΣΗ. Εἶναι ἕνα ποίηµα ποὺ μᾶς δίνει μὲ λεπτὸ συναισθημµατισμὸ καὶ πλούσιο λυρισμὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴ µάνα, αὐτὸ τὸ µεγάλο σύμόθολο, αὐτὸ τὸ µεγάλο ἄστρο ποὺ φέγγει πάντα µέσα µας. Ἕνα μαντήλι στὸ λεωφορεῖο μοῦ θύμισε τὴ μορφὴ τῆς Μάνας µου. Ἡ µορφή της ἴδιο δειλινὸ τοῦ χωριοῦ µου. Αὐτὸ τὸ μαντήλι μὲ τρόμαξε. ΜΗ καὶ σθήσει τὸ 6όρειο σέλας πίσω ἀπ᾿ τὸ σύγνεφο. Καὶ τότε πῶς θὰ μπορέσω νὰ ὁδηγήσω τ᾽ ὄνειρο: Θεέ µου, μὴ θρέξης ἀπόψε. Τῆς τρόµαξα τὴ γαλήνη της μὲ τὸ μαντήλι τὸ θυσσινὶ τοῦ λεωφορείου. Τὰ σταυρωµένα της χέρια δέονται γιὰ τὴν εὐτυχία τοῦ κόσμου. ῃ Ἡ Μαρία Πυλιώτου ζωγράφος «Κι ἐρχόμαστε τώρα στὸ ζωγραφικὸ ἔργο » τῆς Μαρίας Πυλιώτου. Κι ἐδῶ εἶναι ποὺ ἡ ----- ἀιαγνώρισή της ἤλθε, ὄχι ὶ µονάχα ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἀλλά κι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τῆς εὐχόμαστε μιὰ ἀκόμη πιὸ πλατιὰ ᾱ- ναγνώριση, γιατὶ ἀληθινὰά τὸ ἀξίζει. . Ὅπως γράψαµε κι ἄλλοτε, προσπάθεια της στήλης µας δὲν εἶναι ἡ ἀξιολόγηση «Γιάννα». τοῦ ἔργου τῶν δασκάλων ποὺ διαπρέπουν σὲ κάποια μορφὴ Τέχνης, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ τοὺς παρουσιάσουµε, τόσο στὸν κόσμο τῶν δασκάλων, ὅσο καὶ σ᾿ ὅλο τὸ κοινό. Πολὺ δὲ περισσότερο δὲ νιώδουµε ἀρκετά ἱκανοὶ στὴν κριτικἠ παρουσίαση ἀνθρώ- πων ποὺ ἀπασχολοῦνται μὲ τὴ ζωγραφική. Γι αὐτό, στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ χρησιµοποι- ήσουµε γνῶμες ἄλλων, πιὸ εἰδικῶν. Ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὴν ἀρχή, ἡ Μα- ρία Πυλιώτου ἄρχισε νὰ ζωγραφίζη ἀπὸ πολὺ νωρίς, Μαθήτρια ἀκόμα. Πρῶτα, σχέδια μὲ µολύθι. Κι ὕστερα ἀρχίζει νὰ ζωγραφίζη μὲ λαδοπογιά. δΔὲν ἔχει πα- ρουσιάσει ἀκόμα ἔργα της µαζεµένα σὲ ἀτομικὴ ἔκθεση, πηρε ὅμως µέρος σὲ πολλὲς ὁμαδικὲς ἐκθέσεις στὴν Κύπρο. Ίσως νά ΄ναι κι αὐτὸ ἕνα δεῖγμα τῆς µε- «Μητρότητα». τριοφροσύνης της. Στὴν ὁμαδικὴ ἔκθεση Κυπρίων ζωγράφων ποὺ ὀργανώθηκε στὴν ᾿Αθήνα μὲ πρωτοθουλία τοῦ περιοδικοῦ «Κυπριακὰ Χρονικά» ἀντιπροσωπεύτηκε μὲ τὸ ἔργο της «Τὸ κορίτσι μὲ τὶς πλεξοῦ- δες». ΒΝὰ τὶ ἔγραψε ἡ ᾿Αθηναϊκὴ ἐφημε- ρίδα: «Απογευματινή»: «'“Τὸ κορίτσι μὲ τὶς πλεξοῦδες” τῆς Μα- ρίας Πυλιώτου εἶναι ἀπ᾿ τὰ καλύτερα τῆς ἐκθέσεως. Μελετημένη ἁπλοποίηση, χρω- γραφικῆς». ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 Φεθρουαρίου, 1967. ᾽Αγαπητοὶ Συνάδελφοι, Ἡ ἡγεσία τῆς ᾿Οργανώσεώς σας θεωρεῖ ὑποχρέωσίν της νὰ ἐπικοινω- νήση μαζί σας διὰ νὰ σᾶς ἐνημερώση ἐπὶ διαφόρων ἀποφάσεών της, Ὁ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» μὲ τὰ ἄρθρα καὶ τὰ σηµειώματά του σᾶς κρατεῖ ἐνημέρους ἐπὶ τῶν ἐξελίδεων τῶν προθληµάτων ποὺ σᾶς ἁπασχολοῦν ἀλλ’ ἐθεωρήθη σκόπιµον ὅπως ὀργανωθῆ ἐπὶ Παγκυπρίου κλίµακος καὶ τὸ Γραφεῖον Διαφωτίσεως, τὸ ὁποῖον ἔχει ὣς Κκυριώτέρους σκοπούς του τὴν διαφώτισιν τοῦ Κοινοῦ, τῶν ᾿Αρμοδίων ᾿Αρχῶν καὶ τῶν Δ)λων ἐπὶ τῶν λεπτο- μερειῶν τῶν διαφόρων προθληµάτων µας. Τὸ Γραφεῖον Διαφώτίσεως θὰ εἶναι ὁ πομπός, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκπέμπη πληροφορίας πρὸς τὰ µέλη τῆς ΠΟΕΔ, ἁλλὰ καὶ ὁ δέκτης ποὺ δέχεται πληροφορίας ἀπὸ αὐτά. Τὸ Κεντρικὸν Γραφεῖον θὰ ἐπανδρώνουν οἱ κ.κ.: ᾽Αλέξ. Κιαγιᾶς, Πρόεδρος τῆς ΠΟΕΔ Νῖκος Λεοντίου, Γ. Γραμματεὺς Φρῖξος Κων)τινίδης, Ὄργαν. Γραμματεὺς Πολ. Πετρίδης, ΒΜομικὸς Σύμβουλος καὶ ῃ Ἐν δο ) µέλη Ἔυντακτ. Ἐπιτρ. «Ἐκπαιδευτικοῦ». ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν (6 µέλη) ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ (1 µέλος ἑκάστου Τµήµατος) ΕΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ (180 εἰς ὅλην τὴν Κύπρον) ΤΟΠΙΚΟΙ ΥΠΕΥΟΦΥΝΟΙ ἕνας εἰς κάθε σχολεῖο) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ : , α) Τὸ προσωπικὸν ἑκάστου σχολείου νὰ συνέλθη εἰς συνεδρίαν καὶ νὰ νὰ ἐκλέξη τὸν Τοπικόν του Ὑπεύθυνον. Παρακαλοῦμεν τὴν Δντὴν ἑκάστου σχολείου ὅπως ἀναλάδθη τὴν σχετικἠν πρωτοθουλίαν. β) “ὉΟ Τοπικὸς Ὑπεύθυνος νὰ κοινοποιήση ἀμέσως καὶ οὐχὶ ἀργότερον τῆς 20ἢς Φεθρουαρίου 1967, τὸ ὄνομά του εἰς τὸν Κον. Πολ. Πετρίδην, Γραφεῖον ΠΟΕΔ, Λεώφόρος Μακαρίου Γ΄ 18, Λευκωσίαν. Πιστεύοµεν συνάδελφοι, ὅτι ἡ πραγµατοποίησις τῆς ἀποφάσεώς µας αὖ- τῆς θὰ συνδέση ἀκόμη περισσότερον τοὺς ὃ)λους καὶ θὰ ἀποθῆ ὁ συωνδετικὸς κρίκος διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀνάληψιν τῆς ἐπιλύσεως τῶν ἐκκρεμούντων αἰἴτη- µάτων µας. Μὲ Συναδελφικοὺς χαιρετισμούς, ὍὉ Πρόεδρος, Ὁ Γεν. Γραμματεύς, ΑΛΕΞ, ΚΙΑΓΙΑΣ Μ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ υσσσσσσσο Φοσσσσσσσσσ 5 404-204 5 Τὸ αὐτοκίνητο τῆς ἐμπιστοσύνης σας, 6 Δὲν σᾶς τὸ διαφηµίζοµεν, ἀλλὰ σᾶς τὸ συστήνοµεγν. ”-.Ἔλατε νὰ δῃτε - δοκιμάσετε καὶ λάθετε ὅλες τὶς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Γενικὴν ᾽Αντιπροσωπείαν «ΠΕ ζω». Λ. Π. ΛΟΥΚΑ ΔΗΣ ΛΤΔ ᾿Οδὸς ᾿Αερεδρομίευ -- Τηλ. 2492 - Τ2ἱ56 (57) 9 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ὁ ἣ τὰς ἀντιπρεσωπε-ας µας εἰς τὰς ἄλλας πόλεις. Σ-ὰ έργα της παρατηρήσαµε μιὰ χρω- µατικὴ δύναμη ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ᾱ- πλότητα καὶ μιὰ μορφὴ πρωτογονισμοῦ. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπητά της θέµατα εἶναι ᾗ «μητρότητα». Αὐτὸ φαίνεται κι ἀπὸ τοὺς πίνακες ποὺ παρουσιάζουμε σ᾿ αὐτή µας τὴ. µελέτη. ματικὸς πλοῦτος, θαθύτερη οὐσία τῆς ζωώ- .. Κι ἡ «Ακρόπολις» τῶν ᾿Αθηνῶν ἔγραψε ἐπίσης: «Τὸ κορίτσι μὲ τὶς πλεξοῦδες” τῆς Μα- ρίας Πυλιώτου είναι ἀπ᾿ τὰ καλύτερα τῆς ἐκθέσεως. Εχει δωρικἡ λιτότητα σὲ χρῶ- μα καὶ γραµµή. Συγκινεῖ». : Πολλοὶ λένε πὠς οἱ µοντέρνοι ζωγράφοι Υστερα ἀπὸ τὰ σχόλια ποὺ ἀναφέραμε ἀγνοοῦν τοὺς κανόνες τοῦ κλασσικισμοῦ πιὸ πάνω, καὶ ποὺ ἀσφαλῶς γράφτηκαν ἀπὸ ἀνθρώπους εἰδικούς, οἱ δικές µας πα- ρατηρήσεις περιττεύουν. Συμπληρωματικά ἄναφέρουμε πὼς «Τὸ κορίτσι μὲ τὶς πλε- ξοῦδες» χρησιμοποιήθηκε σὰ ξώφυλλο, σὲ μιὰ ἔκδοση τοῦ ραδιοπρογράµµατος τῶν ᾿Αθηνῶν. .. Στὴν ἐρώτησή μας ἄν ἀκολουθῆ κανένα ἅπο τα σύγχρονα ρεύματα τῆς Τέχνης, ἡ κυρία Πυλιώτου μᾶς ἀπάντησε πολὺ ἁπλά, πως δὲν ἀνήκει σὲ κανένα -ισμὸ κι ὅτι Ψάχνει νὰ θρῆ τὸ δικό της δρόµο µελετών- τας τὸν ἐσώτερό της κόσµο. Τῆς τὸ εὐχό- μαστε. ἢ πιὸ σωστὰ τοῦ ρεαλισμοῦ. Τουλάχιστο στήν περίπτωση τῆς κυρίας Μ. Πυλιώτου τοῦτο δὲν ἰσχύει. Ὁ πίνακας «Γιάννα» εἷ- γαι τέλεια ἀπεικόνιση τῆς κορούλας της. Χωρὶς μ᾿ αὐτὸ νὰ σηµαίνη πὼς περιορί- οτηκε στὴ φώτογραφικὴ ἀποτύπωση τοῦ προσώπου. :Κλείνοντας τὸ σηµείωμά µας αὐτὸ γιἁ τὴ δασκάλα ποιήτρια καὶ ζωγράφο κυρία Μαρία Πυλιώτου, θέλουμε νὰ τονίσουμε τοῦτο: Στὶς τάξεις µας ὑπάρχουν ἄνθρω- ποι ποὺ τιμοῦν τὸ ἐπάγγελμά µας καὶ τὴν Κύπρο. Κι ἡ κυρία Μ. Πυλιώτου εἶναι ἕνα δυναμικὸ στοιχεῖο. «Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Σᾶς μιλοῦν τὰ Τµήµατά µας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ᾽Αμμόχωστος, 14.1.1967. ᾽Αγαπητοὶ συνάδελφοι, Ἡ Ε.Ε. τῆς ΠΟΕΔ ᾽Αμμοχώστου, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ της ὅπως καὶ διὰ ζώσης ἐνημερώνη τὰ µέλη της ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων τῶν Δ/λικῶν µας προθληµάτων, ὀργανώνει µηνιαίας ἐξορμήσεις πρὸς τὰ σχολεῖα τῆς ᾿Ἐπαρχίας µας, αἱ ὁποῖαι θὰ πραγ- ματοποιοῦνται κατὰ τὰς ἀρχὰς ἑκά- στου µηνός, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοῦ μηνὸς Φεθρουαρίου. Κατὰ τὰς ἐπαφὰς αὐτὰς θὰ δίδε- ται ἡ εὐκαιρία, οὐχὶ µόνον πρὸς ἐ- νηµέρωσιν καὶ διαφώτισιν τῶν δ/λων ἐπὶ τῶν ἐνεργειῶν καὶ δραστηριοτή- των τῦς ΠΟΕΔ, ἀλλὰ θὰ δεχεται καὶ εἰσηγήσεις διά τὴν καλυτέραν προώθησιν τούτων καὶ θὰ λαμόάνη γνῶσιν τοπικῶν προθληµάτων ἅτινα ἀπασχολοῦν τοὺς ὃ/λους εἴτε ὡς ᾱ- τοµα εἴτε ὡς ὁμάδα, θὰ πράττη δὲ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν αἰσίαν ἐπί- λυσιν τούτων. ᾿Επειδὴ ὅμως ἡ ἔγκαιρος ἐπίσκε- ψις ὅλων τῶν σχολείων εἰς τὸν ὁλί- γον χρόνον ποὺ διαθέτοµεν εἶναι ᾱ- δύνατος, καλοῦμεν τοὺς συναδέλ- φους, ὅπως οἱονδήποτε πρόθληµα παρουσιάζεται ἐνώπιόν των καὶ νο- µίζουν ὅτι ἐμπίπτει εἷς τὴν δικαιο- δοσίαν τῆς ᾿Οργανώσεώς µας, ὅτι δύνανται νὰ ἀποτείνωνται πρὸς τὴν Ἐπαρχιακὴν ᾿Επιτροπὴν ᾽Αμμοχώ- στου, ᾿Αστικὴ Σχολὴ Σαλαμῖνος, καὶ νἁ εἶναι θέθαιοι ὅτι θὰ τύχουν πάσης δυνατῆς συμπαραστάσεως καὶ µερίµνης. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ. Πληροφοροῦμεν τοὺς συναδέλφους ποὺ ὑπέγραψαν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος δηλώσεις ἆ- ποκοπῆς ἐκ τοῦ μισθοῦ των τοῦ πο- σοῦ τῶν 52.- διὰ σκοποὺς συνδρο- μῆς, ὅτι ἐφ᾽ ὅσον ὁ μισθός τῶν δὲν ἀπεστέλλετο µέσῳ Ταμιευτηρίου, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ πεισθῇ τὸ ᾿Αρχιταμεῖον νὰ δεχθῃ τὴν διευθέ- τησιν ταύτην καὶ οὕτῳ οὐδεμία ἅπο- κοπὴ ἔγινε. Οἱ συνάδελφοι οὗτοι ὀφείλουν ὅ- θεν τὴν συνδροµήν των τοῦ ἔτους 1966 καὶ τοὺς παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποστείλουν τὸ ποσὸν τῶν ὁ2.- εἴτε ταχυδρομικῶς πρὸς τὴν δ. Χρυσταλ- λένην ᾿Ιωσηφάκη, ΓΚατώτερον 3Ἔχο- λεῖον Σταυροῦ ᾽Αμμόχωστος, εἴτε προσωπικῶς πρὸς οἰονδήποτε µέλος τῆς Ε.Ε. καὶ θὰ τοὺς σταλῇ ἡ ἀπό- δειξις. Επίσης νέοι συνάδελφοι, οἵ ὁποῖ- οι ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν µέλη µας καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν ἐπλήρωσαν τὴν συν- δροµήν των, δύνανται νὰ πράξουν τοῦτο, ἀποτεινόμενοι εἰς τὴν ἀνωτέ- ρω δ/νσιν. Ἐπὶ τῇ ἀνατολῃῇ τοῦ νέου ἔτους 1967, ἡ ᾿Επαρχιακὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τῆς ΠΟΕΔ ᾽Αμμοχώστου, σᾶς εὔχεται κάθε εὐτυχίαν ἁτομικήν, οἰκογενεια- κἠν καὶ ἐπαγγελματικήν. Τὸ νέον ἔτος εὑρίσκει τὴν ᾿Οργά- νωσίν µας ἀγωνιζομένην διὰ τὴν ἐ- πιτυχῆ ἐπίλυσιν τῶν πολλῶν καὶ φλεγόντων προθληµάτων τοῦ Διδα: σκαλικοῦ µας κλάδου. Ὅλοι εὐχόμεθα, ὅπως τὸ νέον ἕ- τος εἶναι πλουσιώτερον εἰς ἐκπαι- δευτικἁ καὶ ἐπαγγελματικά ἐπιτεύγ- µατα, ἀπὸ κάθε προηγούµενον. Ἐγγύησιν διὰ τὴν δικαίώσιν τῶν αἰτημάτων µας, ἀποτελεῖ ἡ γενικὴ συσπείρωσις ὅλων τῶν δ/λικῶν δυ- νάµεων περὶ τὴν ΠΟΕΔ, ἡ ἐνεργὸς συµπαράστασις εἰς τὰ ἐκλελεγμένα Συμθούλια καὶ ἡ ποικιλόµορφος θοήθεια πρὸς τὴν ᾿Ὀργάνωσιν, ἡ ὁ- ποία ἀνοίγει τὰς ἀγκάλας της πρὸς ὅλους, παλαιοὺς καὶ νέους συναδέλ- φους. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Στὶς 11 π.μ. τῆς Κυριακῆς 295 ᾿[ανουα- ρίου ἔγινε στὴν αἴθουσα τῆς Ἕλληνοχρι- στιανικῆς Ἑστίας «᾿Απόστολος Παῦλος» ἣ καθιερωμένη ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων, ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὶς ἐκπαιδευτικὲς ὀργανώσεις ΠΟΕΔ καὶ ΟΕΛΜΕΚ Λάρνα- κος, Σ’ αὐτὴ παρευρέθηκαν ὁ ᾿Αρχιμανδρί- της κ. Ν. Σιδερᾶς, ὁ Ἔπαρχος Λάρνακος κ. Φ. Ζαχαριάδης, ὃ Τμηματάρχης Ἔτοι- χειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Δρ. Α. Κοῦρος, οἱ ᾿Ἐπιθεωρητὲς κ.κ. [. ΚΚ. Τορνάρης καὶ Α. Θρασυθουλίδης, ὁ Πρόεδρος κ. Χρ: Χρι- στοφίδης καὶ µέλη τῆς Σχολικῆς Ἔφο- ρείας Λάρνακος, πολλοὶ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ πλῆθος κόσμου. Ἡ ἑορτὴ ἄρχισε μὲ δέηση. Σὲ συνέχεια µίλησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΕΛΜΕΚ Λάρνα- κος κ. ᾽Α. Βαρνάθας γιὰ τὴ συνεργασία τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ --ΠΟΕΔ. Ὕστερα ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΟΕΔ Λάρνακος κ. ᾽Α. ᾿Ιώαννίδης μίλησε γιὰ τὴ μεγίστη σηµασία τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμ- µάτων καὶ τόνισε τὸ ρόλο τῶν Ἓκπαιδευ- τικῶν τῆς Κύπρου ἰδιαίτερα σήµερα, ποὺ ἡ Παιδεία µας εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ ξένες ἐπεμθάσεις. Ὕστερα πῆρε τὸ θῆμα ὁ κύριος ὅμιλη- τὴς τῆς ἑορτῆς, Τμηματάρχης Στοιχειώ- δους Παιδείας Δρ. ᾽Ανδρέας Κοῦρος, ποὺ μὲ ἐμθρίθεια καὶ σαφήνεια ἀνάπτυξε τὸ θέµα «Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός». Τὸ πυκνὸ ἀκροατήριο τὸν καταχειροκρό- τησε. Τὸ πρόγραµµα τῆς ἑορτῆς περιλάµόθανε ἀπαγγελίες καὶ τραγούδια. Στὴ Ί μ.μ. τῆς ἴδιας ἡμέρας παρετέθη γεῦμα στὴν Ξενοδοχειακὴ Σχολὴ Λάρνα- κος πρὸς τιμὴ τοῦ Δρος Κούρου καὶ τῆς συζύγου του. Σ᾽ αὐτὸ παρακάθησαν τὰ Ἐπαρχιακὰ Συμθούλια τῶν δύο ὀργανώ- σεων, οἱ ᾿Ἐπιθεωρητὲς κ.κ. Τορνάρης καὶ Θρασυπουλίδης καὶ ὁ Γυμνασιάρχης κ. Πατσίδης. ᾽Ακούστηκαν πολὺ κολακευτικά σχόλια γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἑορτῆς. Τὰ Ἐπαρχιακὰ Συμθούλια τῶν δύο ὀργανώ: σεων ἀξίζουν κάθε ἔπαινο. Ὅλα τὰ µέλη τῆς ᾿Επαρχιακῆς ἛἜπι- τροπῆς, τῆς ΠΟΕΔ µΛάρνακος, μαζὶ μὲ τοὺς γενικοὺς ἀντιπροσώπους, ἐπεσκέφθη- σαν σχεδὸν ὅλα τά χωριά της ἐπαρχίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1, Γενικοὶ Σκοποὶ καὶ Λειτουργίαι. (α) Οἱ γενικοὶ σκοποὶ τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἐξασφάλισις τοῦ μεγίστου θαθμοῦ συνεργασίας εἰς ζητήµατα ἐπηρεάξοντα τὴν Δημοσίαν Ὑπηρεσίαν, μεταξὺ τῆς Κυ- θερνήσεως ὑπὸ τὴν ἰδιότητά της ὡς ἐργο- δότου καὶ τῆς ὁλότητος τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, μὲ σκοπὸν τὴν αὔξησιν τῆς ἐπαρκείας ἐν τῇ δηµοσίᾳ ὑπηρεσίᾳ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ἅπα- σχολουµένων’ ἡ ἐξέτασις τῶν παραστάσε- ὧν τῶν Ὑπαλληλικῶν Συνδέσμων καὶ ἡ συγκέντρωσις τῶν διαφόρων ἐμπειριῶν τῶν μελῶν της πρὸς ἁμοιθαῖον ὄφελος τῶν δύο ἐνδιαφερομένων μερῶν καὶ τοῦ κοινοῦ. (6) ᾿Ιδιαιτέρως, ἡ ᾿Επιτροπὴ εἶναι τὸ ἐπίσημον συμθουλευτικὸν σῶμα ἐν τῇ Δη- µοσίαᾳ Ὑπηρεσίᾳ, μελετᾶ τοὺς ὄρους ἆ- πασχολήσεως τῶν Κυθερνητικῶν μηνιαίων ὑπαλλήλων καὶ ὑποθάλλει συστάσεις ἐπ᾽ αὐτῶν πρὸς τὴν Κυθέρνησιν διὰ µελέτην καὶ ἔγκρισιν. (3) Αϊ ἁρμοδιότητες τῆς ᾿Επιτροπῆς πε- ριλαμθάνουν κοινὰς συνεννοήσεις ἐπὶ τῶν ἀκολούθων:-- 4) Γενικῶν ἀρχῶν ἀναφερομένων εἷς -- , πρόσληψιν ὑπαλλήλων, . ὥρας ἐργασίας, , προαγωγάς, . πειθαρχίαν, µισθοδοσίαν σχετιζοµένην μὲ μίαν θέσιν, ὁμάδα θέσεων ἢ τὴν Δηµο- σίαν Ὑπηρεσίαν ὣς σύνολον, στ. ὠφελήματα ἐπὶ τῇ ἀποχωρήσει, ζ. οἰαδήποτε ἄλλα ζητήματα, ἅτινα ἐπηρεάζουν τοὺς ὄρους ὑπηρεσίας μιᾶς θέσεως, ὁμάδος θέσεων ἢ τῆς Δημοσίας Ὑπηρεσίας ὡς συνόλου᾽ Μοεῖται, ὅτι αἱ συνεννοήσεις ἐν τῇ ᾿Ἐπιτροπῇ ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω ὡς καὶ συναφῶν θεμάτων περιορίζονται εἰς γενικὰς ἀρχὰς καὶ ὅτι µεµο- νωμµέναι περιπτώσεις δὲν θὰ µελε- τῶνται. ΠΠ Ο)ό ον 89. Μορφωτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν σχε- δίων διὰ τοὺς δηµοσίους ὑπαλλήλους. (3) Μέσων Χρησιµοποιήσεως τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς πείρας τῶν δημοσίων ὑπαλ- λήλων. ἄν) Προτεινοµένης νομοθεσίας ἢ τροπο- ποιήσεως τῆς ὑφισταμένης τοιαύτης, ἐφ᾽ ὅσον ἐπηρεάζονται οἱ ὅροι ὡπη- ρεσίας τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. 2. Σύνθεσις. (α) “Ἡ Ἐπιτροπὴ συνίσταται ἐκ τεσσά- ρων μελῶν, ἀντιπροσωπευόντων τὴν ᾿ΕἘπί- σηµον Πλευράν, καὶ ἐκ πέντε μελῶν ἀντι- προσωπευόντων τὴν Ἐργατικὴν Πλευράν. (ϐ) Ἡ Ἐπίσημος Πλευρά. Τὰ µέλη τῆς ᾿Επισήμου Πλευρᾶς εἶναι τὰ ἀκόλουθα:-- Ὁ Ὑφυπουργὸς Πρόεδρος. ὍὉ Ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ ᾽᾿Αντιπροέδρῳ (ἵνα ἐνεργῇ ὡς Πρόεδρος εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ Προέδρῳ ἀπουσιάζει ἢ καθ οἰονδήποτε τρόπον ἀδυνατεῖ νὰ παρευρεθῆ εἰς σων- εδρίαν). Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ὁ Διευθυντῆὴς τοῦ Τµήµατος Προσωπι- κοῦ. () Ἡ Ἐργατικὴ Πλευρά. ) Ἡ Ἐργατικὴ Πλευρὰ ἀποτελεῖται ἐκ πέντε προσώπων, τριῶν διοριζοµένων ὑπὸ τοῦ Παγκυπρίου Συνδέσμου Δημοσί- ὧν Ὑπαλλήλων καὶ δύο διοριζοµένων ὑπὸ τῆς “Ενώσεως τῶν Τούρκων Δημοσίων Ὑ- παλλήλων. 9 Ἡ Ἐργατικὴ Πλευρὰ διορίζεται ὑπὸ τῶν ἐκτελεστικῶν σωμάτων τῶν δύο Συνδέσμων καὶ οἱ ἀντιπρόσωποί της δύ- νανται νὰ εἶναι εἴτε µέλη τῶν οἰκείων συν- δέσµων εἴτε ἔμμισθοι ἀξιωματοῦχοι των. παρὰ τῷ Προέδρῳ, 8. Ὁ Γραμματεὺς καὶ τὰ Καθήκοντά του. (α) Ἡ ᾿Ἐπίσημος Πλευρὰ παρέχει Γραμματέα, ὅστις θὰ εἶναι µέλος τῆς Δη- µοσίας Ὑπηρεσίας. (6) Τὰ καθήκοντα εἶναι: --- τοῦ Γραμμµατέως 4) ὍὉ καταρτισμὸς τῆς ἡμερησίας δια- τάξεως ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Προ- έδρου. 8) Ἡ τήρησις ὀρθῶν πρακτικῶν καθ’ ἑ- κάστην συνεδρίαν τῆς ᾿Επιτροπῆς. Ἡ σύγκλησις τῶν συνεδριῶν τῆς Ἐ- πιτροπῆς ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Προέδρου καὶ ἡ ἔκδοσις τῶν ἀναγ- καίων εἰδοποιήσεων πρὸς τὰ µέλη. Ἡ ὑποθολὴ προσχεδίου πρακτικῶν εἰς τὸν Πρόεδρον πρὸς ἔγκρισιν. (9) Ἡ. παροχἡ εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευ- ν ρὰς πραγματικῶν, στατιστικῶν καὶ ἄλλων πληροφοριῶν, ἀναγκαίων διά τὴν ἀντικειμενικὴν µελέτην οἱουδήπο- τε θέµατος τῆς ἡμερησίας διατάξεως. ο) (ν) 4. ᾽Αντιπρόσωποι. Ἡ ᾿Επίσημος Πλευρὰ καὶ ἕκαστος Σ.ὐν- δεσµος ὁρίζουν ἑκάστη ὥς ἀντιπρόσωπον (Συνέχεια στὴ σελ. 5) καὶ συνεζήτησαν μετὰ τῶν ὃ)λων Φφλέγον- τα προθλήµατα τοῦ κλάδου. Αἱ ἀπόψεις τῶν μελῶν µας ἐπὶ τῶν συ- ζητηθέντων προθληµάτων ἔχουν ὡς ἑξῆς: 1. Φόρτος Ἐργασίας: Τὸ σοθαρὸν τοῦτο πρόθληµα πρέπει νὰ προ- ὠθηθῇ τὸ συντοµώτερον. Νὰ ζητηθῇ ἄμε- σος ἀναθεώρησις τοῦ ὡραρίου ἐργασίας. Οἱ δ)λοι νὰ μὴ ἐργάζωνται περισσότερον ἀπὸ 1400’ ἑθδομαδιαίως. Νὰ δοθῆ πε- ρισσοτέρα σηµασία εἰς τὴν ποιότητα τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι εἰς τὴν ποσότητα. Τὸ ξεφόρτωμα τοῦ ὃ)λου καὶ τοῦ μαθητοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀναλυτικοῦ µας προγράµ- µατος θὰ εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς Παιδείας μας. Ὡς ἰδεώδη λύσιν, οἱ συνάδελφοι εἴση- γοῦνται τὴν «Πρωϊνὴν Φοίτησιν», μὲ ἁπο- γεύµατα ἐργασίας. Ἡ πρωϊνὴ ὅμως Φοί- τησις μπορεῖ νὰ µελετηθῇ μελλοντικῶς. 2 Ἐπιθεωρήσεις: Ὁ ση- μερινὸς τρόπος ἐπιθεωρήσεως καὶ ἀξιολο- γῄσεως τῆς ἐργασίας τοῦ ὅ)λου, πρέπει νὰ τροποποιηθῇ. Τὸ Δ. Συμθούλιον νὰ µε- λετήσῃ καὶ ἐξετάσῃ τὶ γίνεται καὶ εἰς ἄλ- λας χώρας. 3 Συντάξεις: Δλ)λοι ἔγκα- ταλείποντες τὸ ἐπάγγελμα καὶ ἔχοντες πέραν τῶν 10 ἐτῶν, ὑπηρεσίαν, νὰ παίρ- νουν ἀνάλογον φιλοδώρηµα ἢ καὶ σύν- ταξιν. 4 Μεταθέσεις: ἈΆ)λλοι μὴ διοριζόµενοι ἢ µετατιθέµενοι εἰς τὴν ἔπαρ- χίαν των, νὰ διορίζωνται τοὐλάχιστον εἰς τὴν πλησιεστέραν γειτονικήν των ἐπαρχίαν καὶ ὄχι εἰς τρίτην ἐπαρχίαν, καθ᾽ ὅτι ἀν- τιμετωπίζουν πολλὰς δυσκολίας καὶ δὴ οἱ- κονομικάς. Ρ Διδασκαλικαὶ Κατοι- κίαι: Πολλά παράπονα ἐξεφράσθησαν ἐκ µέρους συναδέλφων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὕ- ποχρεωώμένοι νὰ διαµένουν εἰς ἐντελῶς ᾱ- καταλλήλους κατοικίας. Οὗτοι εἰσηγοῦν- ται ὅπως, αἱ δ) καὶ κατοικίαι ἐπιθεωρῶν- ται ὑπὸ τῶν προϊσταμένων ᾿Αρχῶν. Εἰς περίπτωσιν δὲ ποὺ εἰς µίαν Κοινότητα δὲν ὑπάρχουν κατάλληλοι κατοικίαι, ἡ Χωρι- τικὴ ᾽Αρχὴ νὰ ὑποχρεοῦται ὑπὸ τοῦ Ύ. πουργείου Παιδείας, νὰ ἐπιδιορθώνῃ αὖ- τάς. Τοῦτο θὰ εἶναι ἕνα προσωρινὸν μµέ- τρον μέχρις ὅτου μᾶς δοθῇ ἐπίδομα ἐἔνοι- κίου, 6 ΑἈντικαταστάται καὶ ἐπὶ συµθάσει διδάσκαλοι: Οὗτοι ἤρχισαν νὰ σκέπτωνται μὲ ποῖον τρόπον θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἐπάγγελμα. Ποία ὅμως ἡ αἰτία Διατὶ δὲν συνέδθαινε τοῦτο καὶ προηγουμένως Ἡ ἀπάντησις εἶναι πολὺ ἁπλῆ. Ἡ αἰτία εἶναι ὁ ἀναχρονιστικὸς νόμος τῆς διαλυθείσης Ε.Κ.Σ., ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νὰ καταργηθῇ ἀμέσως καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ ἄλλου. ὍὉ ὄρος «Ἐπὶ συµθάσει», ἐξευτελίζει τὸν ὃ)λον καὶ τὸ δ) κὸν ἐπάγγελμα. Τί λέγει περὶ τούτου, ἡ ᾿Επιτροπὴ Παιδείας ΑΛΛΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1... Αἱ εἰσηγήσεις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῆς Παγκυπρίου Συνδιασκέψεως νἁ σταλοῦν σὲ ὅλα τὰ µέλη. 2. Δ)σαι αἱ ὁποῖαι ἔλαθον φιλοδώρη:- μα, εἰσηγοῦνται ὅπως ἐπιστρέψουν τοῦτο νοουμένου ὅτι θὰ τοὺς ἀναγνωρισθοῦν ὅλα τὰ ἔτη ὑπηρεσίας τῶν, διὰ σκοποὺς συων- τάξεως. 3 Νηπιαγωγεῖα: Ὁ θεσμὸς τῶν νηπιαγωγείων νὰ ἐφαρμοσθῇ εἰς ὅλας τὰς Κοινότητας. 4. Σχολιατρικαὶ Ὕπηρε: σίαι: ᾿Ιατροὶ ὅλων τῶν εἰδικοτήτων πρέπει νὰ ἐπισκέπτωνται τὰ σχολεῖα µας. 5 Συσσίτια: Περισσοτέρα ἔπι- χορήγησις ἐκ µέρους τῆς Κυθερνήσεως. 6. Συμπληρωματικαὶ παραγγελίαι 6ι- θλίων, νὰ ἐκτελοῦνται ἄνευ οὐδεμιᾶς κα- θυστερήσεως. Μετὰ τὴν µπεριοδείαν ἡ Ε. ᾿Επιτροπὴ συνηντήθη μετὰ τοῦ ᾿Ἐπαρχιακοῦ ᾿Ἐπιθε- ὠωρητοῦ κ. Ι. Τορνάρη καὶ συνεζήτησε μετ αὐτοῦ διάφορα προθλήμµατα, τόσον ἆτομι- κῆς ὅσον καὶ γενικωτέρας φύσεως, ἀφο- ρῶντα τὰ µέλη. ΜΗΝΑΣ Χ’΄΄’΄ ΚΩΣΤΑΣ Γραμμ. ΠΟΕΔ Λάρνακος. ΜΟΡΦΟΥ τὴν Κυριακὴ 2 Φεθρουαρίου στὶς 3 τὸ ἀπόγευμα ἔγινε στὴν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Διγενῆ ᾽Ακρίτα Μόρφου, Φιλολογικὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀείμνηστου Ὑφυπουργοῦ Εθνικῆς Παιδείας ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ, ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν ᾿Ἐπαρχιακὴν Ἐπι- τροπὴ τῆς ΠΟΕΔ (Μόρφου) καὶ τὸ Δ.Σ. τοῦ Διγενῆ ᾽Ακρίτα Μόρφου. Ὕστερα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγικὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῆς ᾿Επαρχιακῆς ᾿Ἔπιτρο: πῆς ΠΟΕΔ Μόρφου κ. Εὐριπίδη Γαδριη: λίδη μίλησε γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Λουκῆ Α΄ κρίτα ὁ Εντιμος Τμηματάρχης Ἔτοιχει- ώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Δρ. ᾽Ανδρέας Κοῦ- ρος, ᾿Ακολούθησε ἀνάγ νώση ἄρθρων καὶ διηγημάτων τοῦ Λουκῆ ᾽Ακρίτα. Στὸ μνημόσυνο παρευρέθησαν περισσό- τεροι ἀπὸ 200 προσκεκληµένοι ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Γραμ- µατέας τῆς ᾿Ἐφορείας Ἐκπαιδευτηρίών Μόρφου, οἱ ἐπιθεωρητὲς κ.κ. Μιχαλάκης Τροκκούδης καὶ Γεώργιος ᾿Αναστασιάδης, ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, οἱ Γυμνασιάρχες τῶν τριῶν Γυμνασίων µας, ὁ Πρόεδρος, ὁ Γ. Γραμματέας καὶ ὁ ᾿ΟρΥ. Γραμματέας τῆς ΠΟΕΔ κ.κ. Α. Κιαγιᾶς, ΒΝ. Λεοντίου καὶ Φρῖξος ΓΚωνσταντινίδης. το ΑΤΟΜΙΙ(ΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ᾿Ἐφαρμόζεται τὸ «ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» τῶν μελῶν ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Γενι- κὀ µας Γραμματέα καὶ καλύπτει ὅλα τὰ µέλη τῆς ΠΟΕΔ καὶ γιὰ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ὑπηρεσίας τους. Τὸ ᾿Ατομικὸ Δελτίο περιλαμδθάνει στῆλες γιὰ τὶς ἀποδείξεις τῶν συνδρομῶν, τὸν τόπο ἐργασίας ὅπως καὶ εἰδικὸ χῶρο γιὰ τὴ καταχώρηση ἵστο- ρικῶν σημειώσεων γιὰ τὸ κάθε ἕνα µέλος σχετικἁ μὲ τὴ συνδικαλιστική του προσ: φορὰ στὴν ΠΟΕΔ. Γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου δούλε- ψαν ἐντατικὰ ὁ ᾿Οργανωτικὸς Γραμματέ- ας κ. Φρ. Κων)νίδης ὅπως καὶ τὰ µέλη τῆς ᾿Ἐπαρχιακῆς Λ)σίας κ.κ. Παντελἠς Χασάπης, Χαρ. ᾿Ελλὲς καὶ ᾿Ανδρ. ᾽Αλε- ξάνδρου. ᾿Αντίγραφο τοῦ ᾿Ατομικοῦ Δελτίου θὰ κρατοῦν καὶ τὰ ᾿Επαρχιακά µας Τμήματα. 1

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 6p
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΡ 6p
ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΙΩΤΟΥ Πολιτισμός 3p
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,5p
Σας μιλούν τα Τμήματά μας Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ 1p