Back

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, 1970-01-01

ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δικαιοσύνη, κόρη τῆς ἀνάγκης καὶ μητέρα τῆς εἰρήνης Απὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς ἔν- νοιες, δηλ. τὴν ἔννοια τῆς ᾱ- νάγκης, τὴν ἔννοια τῆς δι- καιοσύνης καὶ τὴν ἔννοια τῆς Εἰρήνης, μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς ἀπορρέει καὶ σ' αὐτὲς στηρίζεται τὸ οἰκοδόμημα τῆς πολιτείας. ᾿Απ᾽ τὴ στιγμµὴ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔπαψαν νά ζοῦν σὰν ἄγριοι, κατανόησαν τὴν ἀξία τῆς ὁμαδικῆς δηµιουρ- γικῆς ζωῆς καὶ συνειδητο- ποίησαν τὴν ὀψηλὴ ἀποστολή τους µέσα στ ἄλλα δηµιουρ- γήµατο, ἄρχισαν νὰ γεννιοῦν- ται ἀνάγκες, προθλήµατα, καθήκοντα καὶ ὑποχρεώσεις. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ὅλα αὐτά, δὲν ὑπῆρχεν ἄλλο κανέ- να µέσο παρὰ ἡ γρήγορη εὕρεση μιᾶς λύσεως ποὺ θά προσπαθοῦσε νὰ περιορίση τὴν ἀτομικὴ καὶ ἀνεξέλεγκτη ἐλευθερία καὶ ποὺ θάδινε δί- καια καὶ λογικὴ κατανομἠ καθηκόντων καὶ ἀγαθῶν. Ἔ- τσι μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς ἀνθρώπινης νοήσεως καὶ τὴν εὐρύπερη κοτανόηση τῆς ση- µασίας τῆς πολιτειακῆς ζωῆς, γεννηθήκανε οἱ νόμοι. ΣΣ” ὅλους µας εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ νόμοι εἶνιι τὸ σύνο- λο τῶν διατάξεων, ποὺ χρη- σιμοποιεῖ κάθε πολιτεία, γιὰ νὰ µπορέση νὰ κυθερνηθῆ ὁρ- θὰ καὶ δίκαια. “Ὁποιοσδήπο- τε μπορεῖ νὰ δῆ ὅτι ἡ δι- καιοσύνη πρέπει νὰ ρυθµίζη τοὺς νόµους. Δὲν μπορεῖ νὰ λογαριαστῆ πολιτεία, Χχωρὶς δικαιοσύνη, κἱ αὐτὴν τὴ δι- καιοσύνη τὴ θρίσκουν οἱ πο- λίτες στοὺς νόμους. Αρα, εἶναι φανερὸ πὼς ἡ ἀνάγκη Ὑέννησε τὴ δικαιοσύνη. Για” τί, ἂν δὲν αἰσθανόντουσαν αὐτὴν τὴν ἀνάγκην οἳ ἄνθρω- ποι, ποὺ τοὺς ἐξώθησε καὶ τοὺς ποοώθησε γιὰ τὴν δη- µιουργίαν µπολιτειακῆς ζωῆς, πῶς θὰ ἀπολάμδαναν τὴ δι- καιοσύνη καὶ πῶς θὰ Χαιρόν- τουσαν τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἆπορ- ρέουν ἀπ᾿ αὐτή Αλλά, γιὰ ν' ἀποκτήση Κάποιος τὸ θεῖο ἀγαθὸ τῆς δικαιοσύνης καὶ νὰ µπορέση νὰ τὸ Χρησιμοποιῆ κατόλλη- λα, πρέπει νὰ ἔχη σαφῆ καὶ ὁλοκληρωμένη τὴν ἔννοια τῆς Ἐλευθερίας µέσα του. Οἱ ἔννοιες αὐτὲς εἶναι στενώτα: τα συνεδεδεµένες. Καὶ ἡ Ἐ- λευθερία εἶναι μιὰ ἔννοια εὐρύτατη ποὺ ὄχι λίγες Φο- ρὲς ἐξηγεῖται καὶ Χχρησιµμοποι- εἶται σύµφωνα μὲ τὴν ἁτομι- κἡ διανόηση καὶ προσωπικό- τητα. Καὶ γιὰ νὰ ἐπαναλά- 6ω τὰ λόγ.α τοῦ σοφοῦ δα- σκάλου Κοραῆ, «ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ πράσ- ση ἀνεμποδίστως ὄχι ὅ,τι θέ- λει ἀλλ᾽ ὅτι συγχωροῦν οἱ νόμοι... Τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς Ἐλευδερίας ὅμως, στὴ συνεί- δησή µας πολὺ συχνὰ εἶναι λανθασμένο, καὶ παίρνοµε τὸ παραζηγηµένο περιεχόμενό της, Χρησιμοποιώντας µόνο τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ συμφέροντα ποὺ μᾷς δίνει, ξεχνώντας τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώ- σεις ποὺ ἔχομε ἀπέναντι τῆς πολιτείας καὶ τῶν συνανθρώ- πων µας. Μιὰ τέτοια παρα- ἔηγηµενη Ἐλευθερία καταν- τᾶ ἁσυδοσία καὶ ἀπειθαρχία γιὰ κάθε τί ποὺ οἱ νόμοι λέ- νε. Δὲν εἶναι δυνατὸν πάλι νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὶς ἆ- πόψεις τοῦ Ρουσσὼ γιὰ ἆἄπε- ριόριστ] ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴν ἐλεύθερη διαπαιδαγώγη- ση τοῦ καθενὸς στὴ φύση. Μιά τέτοια ἄποψη εἶναι μᾶλ- λον ἀνεφάρμοστη. Ἡ ἀπεριό- ριστη ἐλευθερία περισσότερο θλάθη μπορεῖ νὰ ἐπιφέρη πα- ρὰ ὠφέλειες, Γιατὶ φυσικὸ εἶναι στὴν ἀπεριόριστη αὐτὴ ἐλευθερία νὰ μὴν ὑπάρχη δικαιοσύνη. 'Ὁ ἄνθρωπος ὅ- ταν παρασυρθῇ ἀπὸ τὸ συ- ναίσθηµια τῆς ἀπόλυτης ἐλευ- θερίας, δὲ θὰ θέση κανένα φραγμὸ στὶς ὀρέξεις καὶ στὶς ἐπιθυμίες του, μὲ ἀποτέλε- σµα νὰ ὃδρᾶ χωρὶς δικαιοσύ- νη, πού ναι ἡ πρώτη ἀρετὴ κατὰ τὸ Σωκράτη. Ἔτσι, γιὰ νὰ προφυλαχτοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοὺς κινδύ- νους καὶ τὶς ἀδικίες ποὺ δη- μιουργεῖ ἡ ἀπόλυτῃ ἔλευθε- ρία, ἀναγκαστήκανε νὰ μὴ τὴν ἀπολαμθάνουν, ὁλόκληρη, ἀλλὰ νὰ συμμορφωθοῦν στοὺς νόµους καὶ νὰ ζοῦν μὲ δι: καιοσύνη. Στὸ φιλοσοφικὸ διάλογο «Πρωταγόρας» τοῦ Πλάτωνα, μιλώντας ὁ Πρωτα- γόρας, ἐξηγεῖ γιὰ ποιὸ΄ λό- Ὑο οἱ ἄνθρωποι ἄφησαν τὴν μεμονωμένη ζωή τους, ἑνώθη- καν σὲ σύνλα καὶ ἀπόκτη- σαν νόμους μὲ τὴν αἰδὼ καὶ τὴ δίκη, ποὺ τοὺς μοίρασε ὁ Δίας (κεφ. 12)... Ὃὰς πάρωμε, τώρα, τὸ δεύτερο σκέλος τῆς συγγένει- ας τῆς δικαιοσύνης. 'Η δικαι- οσύνη δὲν εἶναι µόνο, ὅπως δείέαµε, ἡ κόρη τῆς ἀνάγκης ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι καὶ μητέρα τῆς εἰρήνης. ᾿Απ΄ αὐτὴ νεννιέται καὶ ἀπ αὐτὴ πηγάζει τοῦτο τὸ ποθητὸ δῶ- ρο, Ἱ εἰρήνη. ᾿Ασφαλῶς, αὐὖ- τὸ ἀληθεύει γιατὶ σὲ κάθε πολιτεία, ποὺ ἔχει τὴν εὐτυ- χία νἁΧ κοσμῆται μὲ νόµους λαμπροὺς καὶ δίκαιους, θά ὑπάρχη εἰρήνη. Πῶς εἶναι δυνατὀ ἕνα κρά- τος, ποὺ διοικεῖται ἀπὸ ἄρι- στους καὶ µμεστοὺς δικαιοσύ- νης νόμους, νὰ ἔχη ἀναταρα- χές, ἔριδες μεταξὺ τῶν κα- τοίκων του ἀναστατώσεις δια- μαρτυρίες καὶ παράπονα Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ γαλήνη τῆς πολιτείας εἶναι ἁπόρροια τῆς δικαιοσύνης. Όταν στὴν πολιτεία συνηθίσουν ὅλοι νὰ ὑπακούουν Ἠπιστὰ στοὺς νό- µους, ὅταν δὲν ἐπικρατῆ ὁ νόµος τοῦ ἰσχυωροτέρου, ὅταν ἐκλείφη ἡ δεσποτεέα, ἡ φι- λαρχία, ἡ ἀπολυταρχία, ἡ δικτατορία, ὅταν δὲν ὑπάρχη διάκριση τάξεως, φυλῆς χρώ- µατος, θρησκείας, οἰκονομικῆς καταστάσεως, ὅταν τὰ ἤθη διατηραΌνται ἀκέραια καὶ ᾱ- µόλυντα, ὅταν δὲν ὑπάρχη ἡ ἐξοντωτικὴ µανία καὶ ἡ συνεχἠς ἐπιδίωξη συμφερόν- των, εἶναι ἀπορίας ἄξιο πὼς σ᾿ αὐτὸ τὸ κράτος ἐἔπικρα- τεῖ ἡ εἰρήνη ᾿Ανακεφαλαιώνοντας θλέ- ποµε άλι ὅτι ἡ ἀνάγκη δη- µιούργησε τὴ δικαιοσύνη, ἡ δικαιοσύνη γέννησε τὴν Εἰ- ΡΗΝΗ καὶ ᾿κείνη μὲ τὴ σειρἀ της συντέλεσε στὴ δη- µιουργία κάθετι τοῦ ὑψηλοῦ καὶ τοῦ ἀξιόλογου σ᾿ ἕνα ΚΡΑΤΟΣ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 Α΄’ Σπουδαστὺς καὶ ὁασκάῶοι ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ τὴν. ἔκδοση, εὐχαρίστηση Φιλοξενοῦμε σ᾿ μιὰ ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα ποὺ ὑπο- αὐτὴ ὀάλαμε, µέσῳ τῆς προηγουµένης ἐκδόσεως, πρὸς τοὺς δασκάλους. Τὰ ἐρωτήματα, ἀπαντήσεις τῶν ὁποίων θὰ δημοσιεύσουμε καὶ στὴν ἑπομένη ἔκδοση εἶναι : 1. Ποῖες δυσκολίες ἀντιμε- τωπίζετε σάὰν πρωτοδιορισθέν- τες δασκάλοι καὶ 2. Πῶς ἆν- τιμετωπίζετε καὶ λύετε τὶς δυσκολίες αὐτές Ἡ πρώτη ἀπάντηση μᾶς ἣρθε ἀπὸ τὴ Λεμεσό, 'Ἡ δα- σκάλα δνὶς ᾿Ιουλία Παντε- λίδου ποὺ ἐργάζεται στὸ Δημ, Σχολεῖο Καψάλου καὶ θρίσκε- ται στὸ δεύτερο χρὀνο ὑπη- ῥεσίας της πιστεύει κατ ἁρ- χὴ πὼς ἡ θεώρητικὴ κατάρ- τισή µας στὴν ΠΑΚ εἶναι τέ- τοια «ποὺ μᾶς δίνει τὴν ἵκα- νότητα νὰ σταθοῦμε ἁἀμέσως μπροστά σὰ ὁποιαδήποτε τά- ξη τοῦ Δημ, Σχολείου». Καὶ συνεχίζει «Δυσκολίες δέθαια δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ μὴν ὑπάρχουν καθόλου, γιατὶ ὕστερα θὰ καταργούσαµε τὸν Κανόνα «κάθε ἀρχὴ δυσκολία». Στὴν ἑξάσκηση ἀναλαμθάνε- τε πλήρη εὐθύνη τάξεως. “Η εὐθύνη ὅμως αὐτὴ εἶναι πο- λὺ διαφορετικἡ ἀπὸ τὴν εὐθύ- νη ποὺ θά ἔχετε σάν πάρετε δική σας τάξη. Αὐτὴ ἡ εὖ- θύνη ποὺ εἶναι κάτι τὸ ἐν- τελῶς καινούργιο, θά σᾶς δηµιουργήση μιάν ἀγωνία. θὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιά Θὰ προλάθω νὰ κάµω ὅσα µπρέ- πει Προχωρῶ κανονικά, ἆἀρ- Υά, πολὺ γρήγορα (Κάποια δυσκολία θἀ συναντήσετε ἕ- δῶ γιατὶ ἡ ἔλλειψη πείρας ἕ- χει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἄγ- νοια ἐπιπέδων). Πότε μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ τάξη ἢ ὁ µαθη- τὴς ἔφθασε σὲ ἵκανοποιητικὸ ἐπίπεδο Μὰ αὐτὴ ἡ ἱκανότη- τα θὰ ἀποκτηθῆ µόνο μὲ τὴ σύγκριση παιδιῶν διαφόρων τάξεων καὶ τάξεων διαφόρων σχολείων. Θὰ ἀνησυχήσετε ἴἵ- σως ἂν ἁκούσετε ὅτι κάποιος ἄλλος δάσκαλος προχώρησε πολὺ περισσότερο στὴν ὕλη ἢ ἀκολούθησε διαφορετικἡ σει- ρὰ κ.λ.π. Μὴ ξεχνᾶτε ὅμως ὅτι ὁ κάθε δάσκαλος προσαρ- µόζει τὴν ἐργασία του ἀνάλο- γα μὲ τοὺς µαθητές του. Μὴ νομίζετε ἁκόμα πὼς ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ διδάσκετε κάτι θὰ τὸ μάθουν οἱ µαθη- τὲς καὶ μὴν ἀπογοητευθῆτε. ἂν διδάξετε κάτι καὶ στὸ ἄλλο µάθηµα θ6ρῆτε ἐλάχι- στους νὰ τὸ ξἐρουν». Συνεχίζοντας, πιστεύει πῶς ἡ ἀνησυχία ποὺ νοιώθει κανεὶς πρωτοδιοριζόµενος εἶναι εὔλο- γη καὶ δικαιολογημένη λόγῳ τῆς μεγάλης εὐθύνης ποὺ ἐπω- µίζεται. Τονίζει τὴ σημασία τῆς πείρας καθὼς ἐπίσης τὴ σηµασία τῆς δικῆς µας προσ: πάθειας καὶ τῆς ὀοήθειας ποὺ θά μᾶς δοθῆ ἀπὸ πιὸ ἔμπει- ρους συναδἐλφους στὰ πρῶτα µας θήµατα. Τελειώνοντας, μὲ μιά ἐκκλη- ση αἰσιοδοξίας λέγει: «Αν- τιµετωπίσετε μέ θάρρος καὶ πίστη στὶς δυνάµεις σας τὴν ἔδρα, Νὰ εἴσαστε αἰσιόδοξοι” ὄχι ὅμως καὶ νὰ ὑπερθάλλετε τὶς ἱκανότητές σας. Έχετε πίστη στὸν ἑαυτό σας ἀλλὰ καὶ γνώση τῆς ἀπειρίας σας. Γι’ αὐτὸ μὴ διστάζετε νὰ ρώ- τᾶτε καὶ νἁ ζζητᾶτε θοήθεια καὶ καθοδήγηση. Ἔχετε µέσα σας τὴν ἀνησυχία, ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀγωνία. Ἔχετε µέσα σας τὴν ἀμφιθολία, ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀπαισιοδοξία. 'Ἡ ἄνη- συχία καὶ ἡ ἀμφιθολία ὁδη- γοῦν στὴν προσπάθεια, στὴν ἔρευνα, στὴ δράση, μὰ ἡ ἆ- γωνία καὶ ᾗ ἀπαισιοδοξία εἷ- ναι µόνο ἀνασταλτικὲς δυνά- µεις. Καλὴν ἐπιτυχία λοιπὸν στὸν ἔργον σας», ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Λεμεσός. ο Εὐχαριστοῦμεν πολὺ τὴν ὃ)δα Ιουλία Παντελίδου γιὰ τὴν καλωσύνη ποὺ εἶχε νὰ μᾶς ἀπαντήση στὰ ἐρωτήματά µας καὶ ἐλπίζουμε νὰ συνεχισθῃ ὁ διάλογός µας καὶ στὶς προσεχεῖς ἐκδόσεις τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ», αλα Κ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ἹΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΕΙ ΑΓΩΓΗ” Ἡ ᾿Αγωγὴ τῆς ᾿Αρχαίας Ἀπάρτης ἀποτελεῖ ἕνα ἔκπλη- κτικὸν φαινόμενον τῆς ἐπιδρά- σεως τοῦ παιδαγωγοῦ ἐπὶ τῶν τροφίµων, Δίδει σαφῆ εἰκόνα τοῦ τί δύναται ἡ ᾽Αγωγή, ὅταν ἀκολουθῆ ἕνα αὐστηρῶς διατε- ταγμµένον πλαίσιον. Ητο ᾽Αγω- γή, ἥτις ἐχάλκευσε τοὺς Σπαρτιατόπαιδας, οὕτως ὥστε νὰ δεσπόζουν τῆς περιοχῆς των ἐπὶ πέντε αἰῶνας. Εἶχεν ἡ Σπαρτιατικὴ ᾽Αγωγὴ σπουδαι- ότατον προτέρηµα, ὅτι ἐπετόγ- χανε τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖ- ον ἐγένετο. Σκοπός της δὲ το «νὰ διαπλάση καὶ νἁ µορφώση πόλιν ὁλόκληρον ἠρώων, στρα- τιώτας ἑτοίμους νὰ θυσιασθοῦν ὑπὲρ τῆς πατρίδος τῶν», κα- τὰ τὸν Γκαῖγκερ. Ἠτο ᾽Αγω- γή, ἥτις ἐθεράπευε μονομερῶς τὸ πολιτειακὸν ἰδεῶδες. Αὐτὰ διὰ τὴν τοιαύτην µορ- φὴν τῆς ᾽Αγωγῆς, ἦτο τὸ γε- γονός, ὅτι οἱ Σπαρτιᾶται. κατ- Ἑλθόντες ὡς Δωριεῖς καὶ ὕπο- δουλώσαντες τοὺς κατοίκους τῆς Λακωνίας, ἔπρεπε, διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν κυριαρχίαν των ἐπὶ τῆς περιοχῆς, νὰ συντη- ροῦν ὑπὸ τὰ ὅπλα πολυάριθµον καὶ ἁρτίως ἐκπαιδευμένον στρατὀν. Ετσι ὅλα τὰ µέσα καὶ αἵ μέθοδοι ἔτεινον πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον. Διά νὰ ὑπάρχη ἑνότης πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ, τὴν ᾱ- γωγἠν ἀνελάμθανεν ἡ πολιτεία μὲ θάσιν τοὺς νόμους, τοὺς ὁ- ποίους ἔθεσεν ὃ μέγας νοµο- θέτης Λυκοῦργος. Οἱ πολῖται ἐγεννῶντο στρα- τιῶται καὶ ἀνῆκον ἀποκλειστι- κῶς εἰς τὸ κράτος. Πᾶν νεο- γέννητον ἐξητάζετο ὑπὸ ἐπιτρο- πῆς, κι ἐλαμθάνετο ἀπόφασις, ἐὰν θὰ ἀφεθηῆ νὰ ζήση ἤ, ἐὰν ἧτο καχεκτικόν, νὰ ριφθῆ ἀπὸ τὸν Ταῦγετον, ἂν καὶ ἡ δευ- τέρα περίπτωσις σπανίως συνέ- 6αινε, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ πο- λιτεία ἐλάμθανε πρόνοιαν διὰ τὴν ἕνωσιν εἰς γάµον, ἀνθρώ- πων ὑγιῶν καὶ εὐρώστων, δυ- ναµένων νὰ φέρουν εἰς τὸν κὀ- σµον ὑγιῆ παιδιά. Τὸ ὑὁγιὲς θρέφος παρεδίδετο εἷς τὴν μητέρα του καὶ παρέ- µεινε ἐντὸς τῆς οἰοκγενείας του μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν ἑπτά ἕ- τῶν, ἀσκούμενον εἷς τὴν σκλη- ραγωγίαν καὶ προετοιμαζόμε- νον διὰ τὴν μετέπειτα τραχεῖαν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐφήδων. Τὰ παιδιὰ ἀνετρέφοντο Χχωρὶς σπάργανα, ὥστε νὰ κινοῦν ἕ- λευθέρως τὰ µέλη των. Ἔσυ- νήθιζον νὰ μὴ ἔχουν µεγάλας ἁἀπαιτήσεις διά τὸ Φφαγητόν των. καὶ νὰ μὴ φοδοῦνται τὸ σκότος, ᾿Απὸ τοῦ ἑθδόμου ἔτους τὴν ἀγωγὴν τῶν παιδιῶν ἀνελάμ- 6ανεν ἡ πολιτεία διὰ τῶν παι- 18. σσσσσσσυσσσσσσσσσσυσσσσσσσσσσ Τ. ΚΚ. δονόµων, ἀνδρῶν ἐλευθέρων καὶ ἀρίστων. Ὁ παιδονόµος εἷ- χεν ὡς σκοπὀν του νὰ µορφώσή ἄνδρας δυναµένους νὰ ὑπο- στοῦν ἁπάσας τὰς ταλαιπω- ρίας, νὰ ζοῦν ἐν µέσῳ στερή- σεων, κόπων καὶ κινδύνων, νὰ ὑφίστανται τὰς ἐπιθέσεις τοῦ πολέμου καὶ νὰ εἶναι ἕἔτοιμοι νὰ θυσασθοῦν, ἐν ἀνάγκῃ, διὰ τὴν τιμὴν τῆς πατρίδος των. Τοιουτοτρόπως, μακρυὰ ἀπὸ τὴν πατρικὴν οἰκίαν, τὰ παι- διὰ διήρχοντο τὴν ἡμέραν εἷς τὰς σωματικὰς καὶ στρατιωτι- κἁς ἀσκήσεις, τὴν δὲ νύκτα κατεκλίνοντο εἰς σειρὰν ἁπὸ καλάμια, τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἕ- κοπτον μὲ τὰ χέρια των ἀπὸ τὰς ὄχθας τοῦ Εὐρώτα. Ἡ τροφὴ τῶν ἐφήθων το ἁπλῆ καὶ ἡ ἐνδυμασία ἐλαφρὰ τόσον κατὰ τὸ θἐρος ὅσον καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα. ᾿Εθάδιζον ἀνυπόδητοι καὶ διὰ νὰ συνηθί- σουν νὰ προμηθεύωνται μόνοι των τὴν τροφήν των ἐν καιρῷ πολέμου, ἐπετρέπετο ἡ κλοπή. Εἰς περίπτῶσιν ὅμως συλλήψε- ως τῶν, ἐτιμωροῦντο ΘΔαρέως. Τιμωρίαι ἐπεθάλλοντο καὶ ὑπὸ τοῦ παιδονόµου κατὰ τὴν διάρ- κειαν τῶν ἀσκήσεων. Ἡ τιµω- ρία συνίστατο εἰς ἀνηλεὲς µα- στίγωµα, μὲ τὰ αἵματα νὰ τρέχουν, ὁ δὲ Σπαρτιάτης ἕ- πρεπε νὰ ὑποστῆ τὴν τιµωρίαν, χωρὶς διαμαρτυρίαν. Οὔτε καὶ μὲ τὴν ἔκφρασιν τοῦ προσώ- που του ἀκόμη δὲν ἔπρεπε νὰ δείξη ὅτι πονεῖ. Πολλάς φορὰς διωργάνωναν ἀγῶνας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ἔλειπε καὶ τὸ µα- στίγωµα των γύρω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αρτέμιδο. ἩΠ σωματική των ἀγωγὴ µπεριε- λάμδανε τὸν δρόμον, τὴν πά- λην, τὸ ἄλμα, τὴν δισκοθολί- αν καὶ τὸν ἀκοντισμόν. Παραλλήλως τῆς σωµατικῆς ᾽Αγωγῆς ἐκαλλιεργεῖτο καὶ ἡ διανοητική των µόρφωσις, συνι- σταµένη εἰς τὴν ἀκρόασιν ἔρ- γων ἀνδρῶν, τὴν ἁἀνάγνωσιν καὶ ἁπαγγελίαν ἡρωϊκῶν ἆ- σµάτων, ἰἴδίως ἀπὸ τὸν Ὅμη- ρον, καὶ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν πο- λεμικῶν ἁἀσμάτων καὶ ὕμνων. Ἐξησκοῦντο ὑπὸ τῶν παιδονό- µων εἰς τὴν σαφῆ. γλαφυρὰν καὶ σύντοµον ἔκθεσιν τῶν ἴδε- ὢν των καὶ εἲς θραχείας ἆπαν- τήσεις. ᾿Ελέχθη, ὅτι τὸ μὲν σι- δηροῦν νόμισμα ἐνομοθέτησε ὁ Λυκοῦργος, διὰ νὰ ἔχη πολὺ μὲν θάρος, μικρὰν δὲ ἀξίαν, τὸ νόμισμα ὅμως τοῦ λόγου τὸ κατεσκεύασε τοιοῦτον, ὦ- στε μὲ ὀλίγας καὶ ἁπλᾶς λέ- ξεις, νὰ περιέχη πολὺ καὶ ἕἔ- ξοχον νόημα. Λακωνικαὶ ἅπαν- τήσεις ποὺ διεσώθησαν εἶναι «τὸ μολὼν λαθὲ», «πολεμήσω- μεν ὑπὸ σκιάν», «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς», μὲ τὸ ὁποῖον ἡ Σπαρι τιάτις µήτηρ ἔδιδε τὴν ἀσπία δα εἰς τὸν ουἷόν της καὶ τὸν προέπεµπε εἰς τὸν πόλεμονιε ᾿Εξησκοῦντο ῥἐπίσης εἰς τὴν εὐπείθειαν καὶ τὸν σεθασμὰγ 1 τῶν πρεσθυτέρων. ἡ ᾿Απὸ τοῦ ΊβΒου ἔτους, ὅτά συνεπληροῦτο ἡ ᾽Αγωγή, ἄρχι ζεν ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία μέχρι τῶν 30 ἐτῶν, ἐξακολοικ θοῦντες ὅμως τὴν αὐτὴν ὑπὰ τοὺς παιδονόµους ζωήν. ᾽Απηλα λάσσοντο τῶν παιδονόµων μετᾶ τὸ 30 ἔτος. ὁπότε εἰσήρχοντα εἷς τὴν τάξιν τῶν ἀνδρῶν, δα κιαούµενοι νὰ νυμφευθοῦν, Ἔνα οτύτοις µέχρι τοῦ 60οῦ ἔτουα σαν στρατιῶται, χωρὶς νὰ ὧπ σκοῦν κανένα Θιοποριστικὀν ἂκ πάγγελµα, ἀλλὰ ἐλάμδανον τὰ πρὸς τὸ ἕζῆν ἀπὸ τὰ κτή» µατα ποὺ ἐκαλλιέργουν οἱ εἴε λωτες. ᾿Επικοινωνία μὲ ξένουᾳ καὶ ἀποδημία δὲν ἐπετρέπετο. Αϊ νεάνιδες εἶχον ἀνάλογον πρὸς τοὺς ἄνδρας µόρφωσιν καὶ ἀνατροφήν, μὲ τὴν διαφο- ρὰν ὅτι αἲ νεάνιδες παρέμεναν εἷς τὸν οἶκον. Αἴ Σπαρτιάτιδες ἐπεδείκνυον καρτεροψυχίαν, ἆν- δρείαν, µεγαλοφροσύνην καὶ φι» λοπατρίαν ἀπαράμιλλον, ἐχει- ραφετήθησαν δὲ περισσότερον τῶν ἄλλων Ελληνίδων λόγῳῷ τῶν συνεχῶν ἐκστρατειῶν τῶν ἀνδρῶν. Γενικῶς, ὁμιλοῦντες περὶ τῆα Ἑπαρτιατικῆς ᾽Αγωγῆς µποι ροῦμεν νὰ τὴν χαρακτηρίσωµεν ἀριστοκρατικὴν καὶ ἄπευθυωνο- µένην εἰς τοὺς ὀλίγους, ἑἐνῶ παρέθλεπε τὸ πλῆθος τῶν δούλων. ᾿Επίσης μποροῦμεν νά τὴν χαρακτηρίσωµεν ὡς µονο- μερῆ, διότι ἀπέθλεπεν εἷς τὴν ἐκπλήρωσιν ὁρισμένων ᾿μόνον στρατιωτικῶν σκοπῶν καὶ ἀπέ- Κλειε πᾶσαν καλαισθητικὴν µόρφωσιν. Οὕτω λόγῳ τῆς μονολιθικῆς ἀγωγῆς τῶν τέκνων της ἡ Ἀπάτρη δὲν διεκρίθη εἰς τὸν στῖθον τοῦ πνεύματος καὶ δὲν ἐκληροδότησε διὰ τὴν αἰωνι- ότητα ἔργα ἀθάνατα. Ὅτε δὲ ἡ Σπαρτιατικἡὴ δύ- ναµις ἐθραύσθη παρὰ τὰ Λεῦκτρα, κατέπεσε καὶ τὸ µε- γαλεῖον τῆς Σπάρτης. ᾽Αφοῦ ἔμαθον, ὡς ἐλέχθη, «νὰ νικοῦν ἢ νὰ ἀποθνήσκουν, ἀπέθανον, ὅταν ἔπαυσαν νὰ νικοῦν». ἀἃ Βιθλιογραφία: 1) Αντ. Μ. ᾿Ισηγόνη στορία τῆς Παιδείας». 2) Δημ. Γ. Μωραΐοτυ «]- στορία τῆς Παιδαγωγικῆς». 3) Μεγάλη Παιδαγωγικἡὴ ᾿Εγκυκλοπαίδεια, «Ἱ- ΜΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΣ 2Γ ἅπ'.ο ο οπωμναμοσνοωρμοφομμρρη Γοαφουιπκανὲδ ΕΕΜΙΝσΤΟΝ εαζί μὸ ποὴὐυγθράφουςδ κΟΝΕΟ Ἐξασφαλίζουν σὲ κάθε σχολεῖο τὰ πιὸ καλὰ πολυγραφηµένα κείµενα. Κηρόχαρτα, Μελάνια, Χάρτης ποιότητος εἰς εἰδικὰς τιμὰς διὰ τὰ σχολεῖα. . ΕΝΙΡΗΛ ΠΙΕΡΙΝΙΣ ἃ ΜΙΧΛΗΛΙΜΗΣ ΙΙ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΙΤΣΗ -- ΔΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 1057 -- ΔΕΥΚΩΣΙΑ -- Τηλ. 63045. ο σιοσοσσσοσ1σσ1σ σι 1σισ:1σφ1σφσο1ΦΙΦ109. . ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΗΥΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΛΛΛΙΙ ο. ΕΥΧΕΣ: Κάθε χρὀνο τέτοια ἐποχή, ὅταν ὁ ἕνας Χρόνος καμπουριασμένος καὶ γεραοµέ- νος ἀπ᾿ τὸ θαρὺ φόρτωμα τῶν τριακοσίων ἑξήντα πέντε ἡμε- ρῶν ποὺ μιὰ - μιὰ κάθε κο- ὑτέσσερις ὧρες τοῦ φόρτωναν οἳ ἄνθρωποι στὴ ράχη, ἀποσύ- Ρεται στὸ καταφύγιο τοῦ ἄπει- ϱου παρελθόντος, δίνοντας τὴ θέση του στὸ νέο τὸ παλλη- κάρι, τὸν καινούργιο χρόνο, ποὺ ὅλο κέφι καὶ διάθεση ἁρ- Κίζει νὰ γεµίζη τὸν ἄδειο σάκ- κο του μὲ κάθε καινούργια µέ- ρα ποὺ περνᾶ συνεχίζοντας ἔ- τσι τὴν ἀέναη πορεία τῆς δη- µιουργίας «γερόντων», συνηθί- ζουν οἳ ἄνθρωποι νὰ ξεχνοῦν ες µικρότητες, νἀνοίγουν τὶς καρδιὲς καὶ νὰ εὔχωνται ὁλό- ψυχα χαρά καὶ εὐτυχία, εἰρή- νη καὶ ὑγεία. ᾿Εμεῖς δὲν ἆπο- τελοῦµε ἐξαίρεση στὸν κανό- να κι ἡ γλώσσα µας, προτρέ- Χοντας, εὔχεται σ᾿ ὅλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Ὁ νέος χρό- νος νὰ λύση ὅλα µας τὰ προ- θλήµατα, ν᾿ αὐξήση τὸ μισθό μας, νὰ μᾶς πλουτίση τὸ συσ- σίτιο ποῦναι κάπως λιτό, νὰ λιγοστέψη τὰ µαθήµατα, ν᾿ αὖ- ξήση τὶς ἑκδρομὲς καὶ τὶς δια- κοπές, νὰ ἀφυπνίση μερικοὺς ὑμίλους, νὰ ὀοηθήση τοὺς σπου- δαστὲς καὶ καθηγητὲς νὰ τὰ θγάλουν πέρα μὲ τὴ διδακτι- κἡ. ἐξάσκηση, νὰ καταργήση τὶς τελικὲς ἐξετάσεις καὶ νὰ πλουτίση καὶ θελτιώση τὶς συ- νεργασίες τῶν σπουδαστῶν μὲ τὸν «ΕἘκπαιδευτικὸ» καὶ τὸ πε- ριοδικό. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΠΑΡΕΛ- ΘΟΝ: Τὸ ἐεκίνηµα τοῦ νέου Χρόνου δὲν σηµαίνει κατ ἆ- νάγκη καὶ πλήρη περιφρόνηση τοῦ περασμένου. Χρειάζεται πάντα κάποια ἀναδρομή, Δὲ θὰ κάνουμε ὅμως ἀπολογισμὸ τοῦ περασμένου χρόνου. Αὐτὸ μακάρι νὰ τὄκαμναν οἱ κυθερ- νήσεις τῶν κρατῶν. Θὰ δοῦμε µόνο ἐμεῖς τὶς δραστηριότητες τῆς Σχολῆς µας λίγο πρὶν τὶς διακοπές. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δεσπόζει καὶ πρωτοστατεῖ στὶς ἐκδηλώσεις ὁ Κοινωνικὸς Ὅμιλος μὲ τὸ «πεντηκονταµε- λὲς» ἐπιτελεῖο του. Αικαιολο- γηµένη ἡ δράση του, ἀφοῦ τέ- ἴτοιες µέρες στρέφουν οἱ ἄνθρω- ποι τὶς σκέψεις τους στὸν συν- ἀνθρωπό τους ποὺ καρτερεῖ τὴ Θοήθειά τους. Σὲ μιὰ ἐκδήλωση στὸ θέατρο τῆς ᾿Ακαδημίας. (13.12.69) µέσα σὲ μιά συγκινητικἡ ἀτμό- σφαιρα μᾶς ἔδωσε ὁ Κοινωνι- κὸς Όμιλος τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε τὴ Σχολἡ τυφλῶν, τὴν ὁποία ἐπισκέφθηκαν µέλη τοῦ Ὁμίλου, νἁ ζήσουμε γιὰ λίγο μαζὶ μὲ µμµερικάἁ παιδιά τῆς Σχολῆς, νὰ χειροκροτήσου- με τὰ ἐντυπωσιακὰ ῥἐπιτεύ- Ὑματά τους, νὰ τἀγαπήσουμε καὶ νἁ τὰ νοιώσουµε. ᾿Ιδιαίτε- Ῥη ἑντύπωση καὶ ξεχωριστὴ συγκίνηση προκάλεσε ἡ ὀρχή- στρα τῆς Σχολῆς Τυφλῶν ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ τυφλὰ παιδιᾶ τὰ ὅποῖα παρουσίασαν μὲ κα- ταπληκτικἡ ἐπιτυχία ἕνα ρεπερ- τδριο ἀπὸ Ελληνικά τραγού- δια, Στὶς 21.12.69 ὅ Όμιλος ἐξέ- ὅραμε στὸν Άγιο Χρυσόστομο μὲ πολλά δῶρα καὶ μὲ ἕνα πλούσιο καλλιτεχνικὸ πρὀ- γραμµα, γιὰ Ψυχαγωγία καὶ διασκέδαση. τῶν στρατιωτῶν, ποὺ ὑπηρετοῦν στὴ µονάδα αὖ- τή, Ἡ ἐκδήλωση τοῦ ὁμίλου ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις καὶ ἱκανοποίησε ἁφάνταστα «τοὺς ὑπερασπιστὰς τοῦ πατρώου ἐ- δάφους» οἱ ὁποῖοι χειροκρότη- σαν θερμὰ τοὺς ἐκτελεστὲς τοῦ προγράµµατος. Στὶς 23.12.69 σὲ κοινὴ ἐκ- δήλωση μὲ τὸν Θεατρικό, ὁ Κοινωνικὸς ὅμιλος παρουσίασε ἐκδήλωση μὲ ὁμιλίες καὶ ἆ- κρόαση ὕμνων σχετικἀ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων. Στὴν τελευ- ταία αὐτὴ ᾿ συγκέντρωση τοῦ 1969 στὸ θέατρο τῆς Σχολῆς παρουσιάστηκε ἐπίσης ἀπὸ τὸ Θεατρικὸ Ὅμιλο ἕνα πρόγραμ- μα μὲ σύντομες θεατρικὲς πα- ῥραστάσεις σχετικὲς μὲ τὰ Χρι- στούγεννα, ποὺ ἑρμήνευσαν σπουδαστὲς τῆς ᾽Ακαδημίας καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ σχο- λείου Κορνεσίου. Η ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ: Ζωηρὴ κίνηση καὶ δράση πα- ρουσίασαν καὶ ἄλλοι ὅμιλοι ἐκτὸς τοῦ κοινωνικοῦ καὶ τοῦ θεατρικοῦ. Συγκεκριµένα: Ὅ Ὅμιλος Διεθνοῦς Κατανοήσεως πραγματοποίησε ἐκδήλωση στὶς 18.12.69 μὲ θέµα «τὰ ἀνθρό- πινα δικαιώµατα». Περιλάμόθα- νε ὁμιλίες σχετικὲς μὲ τὸ θέ- μα καὶ προθολὴ ταινίας, γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα. Στὶς 20.12.69 ὃ µΠΚαλλι- τεχνικὸς Ὅμιλος σἐἑ... συνερ- γασία μὲ τὸ Μουσικὸ Ὅμιλο παρουσίασε πρόγραµµα μὲ ὁμι- λίες σχετικὰ μὲ τὸ στολισμὸ τοῦ σπιτιοῦ κατὰ τὰ Χριστού- γέννα. Εγινε μάλιστα εἰσήγη- ση νὰ πολυγραφηθοῦν σὲ φυλ- λάδια οἱ ὁδηγίες τοῦ στολί- σµατος γιὰ μελλοντικὴ χρήση! “Ὁ ᾿Αθλητικὸς Όμιλος πρα- Ὑματοποίησε μιὰ Κυριακὴ τοῦ Δεκέμθρη, ἀπὸ τὶς τελευταῖες πρὶν τὶς διακοπές. ἐξόρμηση στὸ Σταυροδθούνι, μὲ κοπιώδη ὀρειθασία καὶ «καταπραῦντι- κὴ σούγλα». ᾽Αναφορικὰ μὲ δράση τῶν ἄλλων τεσσάρων ὁμίλων ἆνα- φέρει σχετικἁ ὁ Καζαμίας τῆς Ακαδημίας 1. «Ὁ ᾿Επιστημονικὸς Ὅμι- λος «λόγω δυσμενῶν καιρι- κῶὢν συνθηκῶν» περιορίζεται ἐ- πὶ τοῦ παρόντος µόνον εἰς τὴν µελέτην τῶν προσφάτων δια- στημικῶν ταξιδίων, ἀναμένει δὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς µε- λέτης τῶν σεληνιακῶν δειγµά- των τῆς τελευταίας προσελη- νώσεως τῶν ᾽Αμερικανῶν, διὰ νὰ μᾶς παρουσιάση ἐκδήλώωσιν εἰς τὸ θέατρον μετὰ σχετικῶν ταινιῶν, ὡς συνήθως», 2. «Ὁ Λογοτεχνικὸς Όμιλος ἁσχολεῖται ἐπὶ τοῦ παρόντος μὲ τὴν µελέτην τῆς Κυπριακῆς Λο- γοτεχνίας καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐκδήλωσις εἷς τὸ Θέατρον δὲν θεωρεῖται σκὀπιµος. Εἰς τὸ μέλλον ὅμως θὰ παρουσιάση εἰδικὸν πρόγραµµα εἰς συνε- χείας μὲ ἔργα τῶν μελῶν του(!)». 3. «Ὁ Φωτογραφικὸς ἐθυθί- σθη εἰς τὰ σκότη τοῦ σκοτεινοῦ θαλάμου, προγραμματίζει ὅ- µως ἐκδήλωσιν διαρκείας, ἐπὶ Παγκυπρίου κλίµακος, εἰς τὸ Χίλτον μὲ ἔκθεσιν τῶν Φφώτο- γραφικῶν τῶν περασμένων ἔ- τῶν-- ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ὁμίλου µέχρι σήµερον-- τὰς ὁποίας μέ- λη τοῦ ὁμίλου θὰ ἐκτυπώσουν εἰς τὰ νέα μηχανήματα τὰ ὁ- ποῖα λίαν προσεχῶς θὰ ἑξα- σφαλίση ἡ διοίκησις τοῦ ὁμί- λου». Δ. «Όσον ἀἄφορᾶ εἷς τὸν Λαογραφικὸν προγραμματίζει ἐξόρμησιν εἰς μικρὸν χωρίον τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας πρὸς ἐνδελεχῆ ἔρευναν καὶ περισυλ- λογὴν ἁπάντων τῶν Λαογραφι- κῶν του στοιχείων καὶ ἔκδοσιν σχετικοῦ τόµου μὲ τὸν τίτλον : «Ἡ Λαογραφία καὶ ἡ ΠΑΚ», Χρισότουγεντάσεκη ἐκδήβωσηι τοῦ Γοιγωνικοῦ Ομίήου στὸν Αγιο Χρυσόσεομκο Χριστούγεννα καὶ φέτος, σὰν πέρυσι, σἀὰν πάντα. Τὸ χαρ- µόσυνο σάλπισα «Δόξα ἐν ὀψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς Εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὖδο- κία» ἀντηχεῖ στ αὐτιὰ ὅλων µας. Σταματᾶ καὶ «φέτος ὁ δείκτης τοῦ ἡμερολογίου μαζὶ μὲ τὸ θεοδρόµο ἁστέρα πάνω ἀπ᾿ τὴ φτωχικὴ σπηλιὰ τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι ἐκεῖ ποὺ 6ρε- φουργεῖται ὁ Κτίστης. Γεννιέται καὶ φέτος µέσα στὴν ἔνταση καὶ τὴν ἆἄγω- γία ἑνὸς ἀναστατωμένου κὀ- σμου. Πέρασαν τόσες γενιές... Καὶ ἡ Κύπρος µας περνᾶ ἆ- κόµη μιά κρίσιμη καμπἠ τῆς ἱστορίας της. Θλιθερὲς εἶναι οἱ ἀναμνήσεις µας τοῦ παρελ- θόντος, γιατὶ δοκιµαστήκαμε σκληρά, κλάψαμε πάνω στοὺς τάφους καὶ θρηνήσαµε πάνω στὰ ἐρείπια. Οἱ θλιθερὲς ὅ- µώς αὐτὲς ἀναμνήσεις τῆς δοκιµασίας προκαλοῦν ταυτό- χρονα καὶ ἐθνικὴ περηφάνεια. Εἶναι δείγµατα ἡρωϊσμοῦ καὶ αὐτοθυσίας, τὴν ὁποία πάν- τοτε ἐπέδειξε καὶ ἐπιδεικνύει ὁ Κυπριακὸς λαός. Τὰ στρατευµένα νιάτα τῆς Κύπρου ἀγωνίζοναι ἀκόμα στὶς ἐπάλξει. Θυμούμαστε τοὺς παλιούς µας ἀγῶνες καὶ πάντοτε µπροστά µας ἕεπρο- θάλλει ἡ εἰκόνα τοῦ ἐἔθνοφρου- ροῦ, ἀγέρωχου, τολμηροῦ. ἆ- ποφασιστικοῦ. Τὸ χρέος µας πρὸς αὐτοὺς εἶναι πράγματι τεράστιο. Μὲ τέτοιες σκέψεις µπήκα- µε τὰ µέλη τοῦ Κοινωνικοῦ -- Θρησκευτικοῦ Ομίλου τῆς νὰ ἐπισκεφθοῦμε ἕνα τμῆμα τοῦ τιµηµένου στρατοῦ µας, ὁ ὁποῖος ἔγραψε καὶ γράφει χρυσὲς σελίδες στὸ θιθλίο τῆς ἱστορίας µας. Τὸ στρατόπεδο παρουσίαζε κι ὅλας γιορταστικὴ ὄψη. Οἱ φαντάροι, εἰδοποιημένοι, ἀπὸ µέρες πρίν, γιὰ τὴν ἐκδήλωση μας, τὰ ἑτοίμασαν ὅλα. Η µεγάλη αἴθουσα, ὅπου περ- νοῦν τὶς ἐλεύθερές τους ὦ- ρες, µετετράπηκε μὲ τὴ Χρι- στουγεννιάτικη διακόὀσµησή της σ᾿ ἕνα ὡραῖο «θέατρο» καὶ ἡ ἐξέδρα σὲ μιὰ ὡραία σκηνή. Τὸ Χριστουγεννιάτικο δένδρο, στολισμένο στὴ μιά γωνιὰ τῆς αἴθουσας, συμπλή- ρώνε τὴ γιορταστικἠ ἀτμό- σφαιρα. Παρακολουθήσαμε. μιά καὶ ᾖτο Κυριακή, τὴν Θεία Άει- τουργία στὴ Μονὴ καὶ κατό- πιν ἑτοιμάσαμε τὴν ἐκδήλω- σή µας. Δανειστήκαμε µερι- κὲς στρατιωτικὲς στολὲς καὶ ὅπλα ἀπ τοὺς Φαντάρους γιά τὸ Χχριστουνεννιάτικο σκὲτς µας «Χριστούγεννα ποὺ γΥά- θηκαν». Ἠταν κι αὐτὸ ἕνα ὡοαῖο ἀνέκδοτο ἀπ᾿ τὴ ζωὴ τοῦ ἐθνοφοουροῦ. Μέλη τοῦ ὁμίλου µας πρόσ- Φεραν χριστουγεννιάτικες κάοτες στοὺς στρατιῶτες καὶ τοὺς εὐχήθηκαν «Χρόνια Πολλά». Στὶς 11 περίπου ἄρχισε τὸ πρόγραµµά µας. Περιλάµθα- νε ὁμιλία ἀπὸ τὸ σύμόουλο καθηγητὴ τοῦ ὁμίλου µας κ. Παπαθασιλείου, ποιήµατα, τὸ Χριστουγεννιάτικο οσκὲτς ποὺ ἀνάφερα πιὸ πάνω καὶ χα- Τὸ µέλη τοῦ Θρησχευτικοῦ - Κοινωνινοῦ 'Ὁμίλου τῆς φάλλουν Χριστουγεννιάτιχα ἄσματα στὴ μοῖρα καταδρομῶν Αγ. Χρυσοστόμου. Π.Α.Ε., Παιδαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας Κύπρου, στὶς 21 Δεκεμόρίου 1969, στὸ στρατόπεδο τῆς 'μερᾶς Μονῆς Αγίου Ἄρυσο- στόµου. Μέσα στὰ πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ὁμί- λου µας ἁποφασίσαμε νὰ πα- ῥρουσιάσουµε μιὰ Χριστουγεν- νιάτικη ἐκδήλωση στοὺς φαν- τάρους ποὺ εἶναι ἐκεῖ στὶς ἐἔ- πάλξεις, Ἠπροασπίζουν τὴν ἐ- λευθερία τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εὐό- δωση τοῦ ἱεροῦ µας ἀγῶνος. 'Ο ἅγιος Ἡγούμενος καὶ ὁ κ. διοικητὴς μᾶς ὑποδέχτηκαν μὲ πολλἡ χαρὰ καὶ μᾶς εὖχα- ρίστήσαν γιὰ τὴ σκέψη µας αὐτὴ νὰ διασκεδάσουµε τοὺς στρατιῶτες. Ομολογοῦμε πῶς καὶ ἡ δική µας χαρά καὶ ἱκανοποίηση δὲν ταν μικρό- τερη, γιατὶ εἴχαμε τὴν τιμὴ ρούμενα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, Νοµίζουµε πὼς οἱ «ἡθοποιοῦ µας ἀπέδωσαν τὸ ρόλο τους ἀρκετὰ καλὰ παρ᾽ ὅλο ποὺ δὲν εἶχαν καὶ τόσον καιρὸ νὰ προετοιμαστοῦν, λό- γῳ τῆς διδακτικῆς ἐξασκήσεως. Ὁ Ἐηροτάγαρος, ὁ Ζαρκαδού- λης, ὁ Ξυνόγαλος, ὁ Λιοκού- κης καὶ ὁ Αξιωματικός, τὰ πέντε πρόσωπα τοῦ σκὲτς μᾶς χάρισαν λίγα εὐχάρισα λε- πτά, προκαλώντας µας ποῦ καὶ ποῦ τὸ γέλιο. ᾿Εδῶ ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν θεατρικὸ Όμιλο, µέλη τοῦ ὁποίου συνεργάστηκαν µα- ζί µας πρόθυμα γι αὐτὸ τὸ σκέτο. Ἡ γιορτή µας ἔκλεισε μὲ τὸ κόψιμο τῆς Θθασιλόπιττας. ὍὉ τυχερὸς τῆς χρονιᾶς ῆτο ἕνας φαντάρος. στὸν ὁποῖο εὐχόμα- στε νᾶναι τὸ ἴδιο τυχερὸς καὶ σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ και- νούργιου χρόνου. Εὐχάριστες στιγμὲς μᾶς χά- ρισε ἡ ἠλεκρτικὴ. κιθάρα καὶ τ' ἁκορντεὸν τῶν στρατιωτῶν. Θαυμάσαμε τὴν ἐπιδεξιότητα τῶν κιθαριστῶν καὶ τοὺς κατα- χειροκροτήσαµε. Μετὰ ἡ χο- ρωώδία τους ἔψαλε μὲ µεγαλο- πρέπεια τὸ «Άγια Νύχτα». Πιστεύουμε πὼς ἡ ἐκδήλωσή µας αὐτὴ πέτυχε τὸν σκοπό τηᾳ καὶ αἰσιοδοξοῦμε πὼς καὶ ὅ« λες οἳ ἄλλες ἐκδηλώσεις ποὺ ποργραμµατίζουµε θὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιτυχία. ΣΤΥΛΙΑΝΜΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 1Α΄ Μιὰ ἀνάπαυλα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὀρειθασίαά ποὺ πραγματοποίησε ὁ ᾿Αθλητικὸς Όμιλος στὸ Σιταυροθούνι στὶς 21.12.69. ' ασ παπυυππυπυκυμς ἅ ΓΝΩΜΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ α Ἡ Σ. ᾿Ἐπιτροπὴ πλη- των σχετικῶν μὲ τὰ αἰ- ι Β ροφορεῖ τοὺς σπουδα- τήµατά µας, τὴν λει- ἆ 5 στὰς ὅτι προτίθεται νἁ τουργίαν τοῦ συσσιτίου, Ξ Ξ δηµοσιεύη εἰς εἰδικὴν τὴν Διδακτικὴν ᾿Εξά- α οτήλην ἐκ τῶν παρα- σκησιν, τὴν ἔκδοσιν Ίπε- α π χωρουμένων ὑπὸ τοῦ ριοδικοῦ, τὴν ὀργάνωσιν ἙἘ Ξ «ἘΕκπαιδευτικοῦ», ἡ ὁ- τῆς Σ.Κ.Π.Α.Ι. καὶ τὰς Β ἈἨποία θὰ τιτλοφορῆται ἄλλας δραστηριότητάς α Ὦ «Γνῶμαι καὶ Εἰσηγή- της, ὡς καὶ ἐπὶ οἰουδή- Ἐ ἕξ σεις, οἰασδήποτε ἐποι- ποτε ἄλλου θέματος ᾱ- . α κοδομητικἁς γνώµας, φορῶντος εἰς τὰ -γενι- . Ἡ Ἑεἰσηγήσεις, Κρίσεις καὶ κώτερα σπουδαστικὰ Ἡ σ σχόλιά των, ἐπὶ θεµά- προθλήµατα. : σπα πιππαιπκμσίία 0 ΑΝΙΜΟΝΠΕΡ ΤΟΥ «ΚΠΛΙΛΕΥΤΙΚΟΩ Οἱ πιὸ κάτω συνάδελφοι εἶναι οἱ ἄντπαο- κριτὲς τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ» στὶς ἔπαρ- χίες καὶ παρακαλοῦμε νὰ ἐπικοινωνῆτε µαζί τους, γιὰ νέα σας, πληροφορίες κ.ἄ. ΛΕΜΕΣΟΣ: Λ᾿ἾΑντ. Παπαευαγόρου ΒΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Ἀντρος ᾿Ιωάννου ΛΑΡΝΑΚΑ: Θ. Σιδερᾶς ΜΟΡΦΟΥ : Χαρ. ᾿ΑἈκρίτας ΠΒΦΟΣ : ΚΕΡΥΝΕΙΑ : Γζ. Οἰκονόμου ἸἈγαμ. Δημητριάδης Ἐπιπρόσθετα, ὅποιος συνάδελφος ἔπιθυ- μεῖ νὰ στέλλη ἔἕκτακτες ἀνταποκρίσεις θὰ θοηθήση πολὺ στὸ διαφωτιστικὸ ἔργο τῆς Πο Β.Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΚΟΣ ἡιὶ ιγέγτε{Ι Μἰ ὑτμ]ιὴ ΠΠΙΠΠΙ Παρουσιάζει ὅ ΑΔ. ΤΑΛΑΝΤΙΝΗΣ ο) Ἡ στήλη αὑτί. φιλοδοξεῖ νὰ σᾶς παρευσιάξη τα- χτιχὰ: προσωπικότητες οἱ ὁποῖες πρασφέρσουν ἤ 3 φερατ στὸν διδασκαλικὸ συνδικαλισμὸ παὶ τὴν Παι- δεία τοῦ τόπου µας. ᾽Ανοίγουμε σήµερα τὴν σειρὰ τῶν συνεντεύξεων µας μὲ τὸν κ. ᾿Ἀλέξάνδρον. Κια- γιᾶν. Πρόεδραν’ τῆς ΠΟΕΔ, σὰν ἐχπαιδευτικό, σὺν- δικαλιστὴ καὶ ἄνθρωπο. λΛΕΕ Πρόεδρος ΠΟΕᾶ. Διενθυντὴς τοῦ δημοτικοῦ. σχολείου. Ακροπόλεως. Ἐγεννήδη τὰ 1974 στὸ Στρογψγυλὸδ ᾽Αμμοχώστου.. Ἐφοίτησε τὰ πρῶτα. τέσσερο. χρόνιο τῆς. στοιχειὼ»’ δους. ἐπποιδεύσεώς: του στὴν γενέτειρο του. Στρογ- γυλὸ: καὶ τὰ, ὑπόλοιπον δυὸ σὲ. ὁημοτικὸ σχολεῖο τῆς ᾽Αμμοχώσοτυ. Μετὰ τὰ δημοιτκὸ. γράφτηκε: στὸ Ἔλ-' . ληνικὰ Γυµνάσις ᾽Αμμοχώστου- . τησς:.᾽ΑἉμέσως μετὰ: τὴν ἀποφοίτηση του. γράφτηκε στὸ Διδασκαλικὸ. Κολλέγιο Ἱέρφου ἀπὸ τὸ ὁποῖς. χαῖ. ἀπεφοίτησε. Ἔχει μερικῆς. ως Εϊναι νυμφευμένος. καὶ ἔχει τρίο πομδιά, Τὸ πρῶτο εἶναι κόρη καὶ φοιτᾶ: στὴν Στ΄ , ' δημοτηιοῦ σχολείου, τὸ δεύτερο. εἶναι ἀγόρι νο. φον. Ὅ. δημοτικοῦ σχολείου. καὶ τὸ τρίτο ἀγόρι ποὺ. εἶναι 3”: χρόνων. τᾶ εἲἷς τὴν Δ' τάδτ: Ε’. Γιατὶ διαλέξατε τὸ διδα- σκαλικὀν ἐπάγγελμα Ἂπ. Διάλεέξα τὸ διδασκα- λικὀν ἐπάγγελμα γιατὶ στὴν οὐσίαν μοῦ ἄρεσε. τότε. Τὸ ἀγαποῦσα. Θὰ ἤθελα νὰ προ- χωρίσω. σὰν. ἐκπαιδευτικὸς καὶ. πιὸ πάνω ἀλλὰ δὲν εἶχα τὴν εὐκαιρία, Ε. ὰν εἴχατε τὴν. εὐκαιρία- νὰ ξαναρχίσετε τὴν ζωήν- σας. ἀπὸ τὴν. ἀρχὴν θὰ ἁἀγινόσαστε καὶ πάλιν διδάσκαλος Ἂπ. Ναί. Κάτω ἀπὸ. ὡρι- σµένας θασικὰς προὐποθέσεις. Β. Ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ προ- Ὀποθέσεις Απ. Αϊ συνθῆκαι ἐργασίας, ὁ φόρτος ἐργασίας, ὅπως γε- νικά παρουσιάζεται’ εἰς, τὸν’ δι- δάσκαλον. τῆς. Κώπροι.. σήμε- ρον καὶ κάποιος ἱεράρχης µέσα εἰς τὸ σύνολον. τῆς κοι: νωνίας͵ Ἐ. Ποιὰ ταν ἡ µεγαλύτε- ρη ἀπογοήτευση σας στὴν.στα- διοδροµίαν σας ὋἊπ. Ἡ κοινωνικὴ καθίζη- σις ποὺ ὑπέστη γενικὰ ὁ διδά- σκαλος. λόγῳ- πολλῶν «κοινῶ- : γικῶν ἀνακατατάξεων καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ γοήτρου τοῦ διδα- σκάλου σὰν κοἰνωνικοῦ ἵερα: πουτάλου. Ε. Ποιὰ ἦταν ἡ µεγαλύτερη Χαρά σας στὴν σταδιοδροµίαν σας Απ. 'Ὁ πρῶτος χρόνος τῆς ἐργασίας µου, ὅταν εἶδα τὰ µι- κρὰ παιδάκια νὰ µανθάνουν ἀπὸ ἐμένα. Έ. Σὰν συνδικαλιστὴς πῶς εἴδατε. πῶς θλέπετε- καὶ πῶς εὔχεστε νὰ γίνη στὸ μέλλον ἡ ΠΟΕΔ. Απ. ᾿Εξ ἀρχῆς τὴν ἔθλε- πα ὡς µίαν ὀργάνωσιν ἡ ὁ- ποσία. θὰ. ἠδύνατο νὰ: συµπερν- λάθη ὅλους τοὺς διδασκάλους. εἷς τοὺς κόλπους της καὶ ὡς. µίαν ὠργανωμένην καὶ αυµ: παγἠν μᾶζαν νὰ ἀνεδάση τὸν διδάσκαλον εἰς τὸ ἐπίπεδον τὸ ὁκοῖον τοῦ. ἀρμόξει. Τώρα: ᾱλέ- πω ὅτι ἡ ὀργάνωσις κατὰ τὰ θήσει Διδίνησι νο Πνιδαγωγν νὰ στὸ Πανεπιστήµισ Γουέστερν Μήτοιπγκον τῆς.᾽Α- ἢἤ προσέ- ἀπὸ τὸ ὁποῖς ἀπειροί-. τάξη τοῦ τελευταῖα. 4 τουλάχιστον ἔτη, χάρις εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ συνδικαλιστικοῦ πνεύματος µε- ταξὺ ὅλων τῶν διδασκάλων, ἠνδρώθη καὶ ὅτι δύναται νά συνεχίση μὲ λελογισμένας καὶ ἀποφασιστικὰς ἑνεργείας τὴν ἀνοδικὴν πορείαν τοῦ διδασκά»᾿ λου. Εἰς τὸ µέλλον θὰ ᾖθε-΄ λα νὰ δἰατηρηθῃη αὐτὴ ἡ σύμ- πνοία μεταξὺ τοῦ δίδασκαλι» κοῦ κόσβου, ἀλλά ἡ ΠΟΕΝ πρέπει καὶ νἁ΄ ἐπεπτείνη τὰς ἐνεργείας της εἷς. τρόπον ὥστε: νὰ εὑρεθοῦν ὅλου οἱ ἐργοδστού- µενοι ὑπὸ τῆς Ιὐθερνήσεως. εἰς τοὺς κόλπους μιᾶς σύνο-- µοσπονδίας τῆς ὁποίας ἡ ΠΟΕΔ: θὰ: ἀποτελῆ ἕν θααικὸν: στέλεχος. Β. Μὲ: τὰ σημεμµινὸο δεδὰκιέ-- να πῶς θλέπετε τὸ μέλλον- τῆς”. παιδείας καὶ τοῦ διδασκόλου Απ. Τὰ σημερινὰ δεδοµένα συνθέτουν μίαν εἰκόνα ἡ: ὁ-- ποίας δὲν εἶναι διόλου εὐχάρι- στος,. τοὐλάχιστον διά τὸν ἐκ- παιδευτικὸν µέσα εἷς τὴν κοι- νωνίαν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν αἳ συνθῆκαι ἁπασχολήσεως τοῦ ἐκπαιδευτικαῦ. καὶ ἡ ἀξιολογι- κἡ ἱεράρχησις του ὡς ἔχει σή- µερον προοιωνίζει μαρασμὸν παρὰ: ἄνθησινι παρ ὄλες τὶς εὐσυνείδητες. προσπάθειες ποὺ καταθάλλει πάντοτε καὶ παρὰ: τὸ ἐπίζηλον τῆς Στοιχειώδους ᾿Εκποιδεύσεως. Ε. Θὰ ἠθέλατε νὰ πῆτε µί- αν εὐχὴν πρὸς ὄδλους, τοὺς δι- δασκάλους Απ. Εὔχομαι εἷς ὅλους τοὺς συναδέλφους, ὅπως. τὰ. προσεχῆ ἔτη ἀποτελέσουν- τὸ χρονικὸν πλαίΐσιον µέσα εἷς τὸ ὁποῖον θὰ εὕροιν πραγµατικὴν. ἆνα- γνώρισιν τῆς ἀποστολῆς των ὑπὸ τῆς κοινώνίας: Ε. Θὰ ἠθέλατε νά πῆτε μῖ- αν εὐχὴν πρὸς ὅλους' τοὺς συν- δικαλιστάς Απ. Εὔχομαι ὅπως παρα- μείνουν πάντοτε μονολιθικοὶ καὶ συνεχῶς πιωκνώνουν. τὰς τάξεις τῆς ὀργανώσεως των κα μὲ πραγματικὸν συνδικαλιγ | στικὀν ἦθος ἐπιδιώκουν θελτί- ωαιμ. ὅμων. ἐργασίας... ἀμουθῶν 1}, Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθογραφίας εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον σκοπὸν ἔχει, μεταξὺ ἄλ- λων, τὴν ὑπὸ τῶν μαθητῶν ἀπόκτησιν τῆς ἵ- κανότητος νὰ γράφουν ὀρθὰ τὰς λέξεις, ἄχι µόνον εἰς τὸ µάθηµα τοῦτο, ἀλλὰ εἰς ὅλας τὰς δηµιουργικάς τών ἐργασίας, τόσον εἰς τὴν σχολικὴν ὅσον καὶ εἰς τὴν ἐξωσχολικήν των ζωήν. Πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τούτου, ἔπε- νοήθησαν κατὰ καιροὺς ποικίλαι μέθοδοι καὶ πορεῖαι δ)λίας τοῦ µαθήµατος. Κατωτέρω προθαίνοµεν εἰς τὴν ἐπεξήγησιν μιᾶς ἐξ αὐὖ- τῶν, ἡ ὁποία πιστεύοµεν, ὅτι ἐξυπηρετεῖ πλή-. ρως τοὺς σκοποὺς τοῦ µαθήµατος καὶ µάλιατα κατά. τρόπον ψυχολογικὸν καὶ παιδαγωγικόν. α) Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ὡς γνωστόν, γίνεται ἀναθεώρησις τῶν λέξεων τῶν προηγουμένων τάξεων. καὶ ἀκολουθεῖ διά: γνωσις τῶν ἀδυναμιῶν τῶν, μαθητῶν καὶ. θερα- πευτικἡ ἐργασία. Τὰ κοινὰ λάθη τῶν μαθητῶν. ἐπαναδιδάσκονται ὡς νέαι λέξεις, πρσοστιθέ-- μεναι εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ. Ὑπουργείου Παιδείας ὁριζόμενον λεξιλόγιον. τῆς τάξεως, εἰς τὰ. ὁ- ποῖον πρωστίθενται καὶ τὰ. κοινά Χάθη τῶν µα-. θητῶν, τὰ ὁποῖα' ἐπισημαίνει ὁ διδάσκαλος εἰς τὰς δηµιουργικάς των ἐργασίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σχολικοῦ. ἔτους. β) Ὁ. διδάσκαλος. ἐπιλέγει ἀριθμὸν λέξε- ὧν ποὺ θὰ διδάξη κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς ἑθδομάδος. Ὅ ἁἀριθμὸς αὐτὰς ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν τάξιν, τὰς ἱκανότητας. ἢ ἀδυναμίας τῶν μαθητῶν,. τὴν εὐκολίαν ἢ δυσκολίαν τῶν λέξε- ων κ.λ.π. Τοῦτ αὐτὸ δύναται νἁ λεχθῆ καὶ διά τὰς λέξεις τὰς ὁποίας δίδει ἀπὸ τὴν προη- γουµένην ἡμέραν ὥς : κατ οἶκν ἐργασίαν. 1Τὰς λέξεις αὐτὰς ἐκμανθάνουν τὰ παιδιὰ δι’ ᾿ἀσκήσεων ἐπὶ φυλλαδίσυ ἢ δι ἀσκήσεων καὶ ἄλλων ἐργασιῶν ἐρευνητικῆς φύσεως, τὰς ὁ- ποίας ὁ ὃ)λος ὑποδεικνύει νὰ- Κάµουν. Μερι- καὶ ἀπὸ τὰς ἐργασίας αὐτὰς εἶναι: Ἡ ἐξεύρεσις τῆς ἑρμηνείας τυχὰν ἀγνώ- στων λέξεων ἀπὸ τὸ λεξικόν, ἡ ἀντιγραφὴ τῶν. λέξεων εἷς τὸ λεξιλόγισν, ὁ συλλαθίσμός, ἡ. συµπλήρωσις λέξεων καὶ προτάσεων, ἤ αἴτιο- λόγησις τοῦ τακισμοῦ καὶ τῆς ὀρθωγχραφίας τῶν πρὸς ἐκμάθῆαιν λέξεων, ἡ κατάταξις, λέ- ξεώς, τε ἁμάδος λέδεων, ὅ τονισμός ἡ ἐξεύρε τσις συνθέτων Χέξεων, ἔχσυσῶν ὥς πρῶτον σον- Θετικὸν τὴν αὐτὴν πρόδθεσιν ἤ ἄλλην τινὰ λέ- τ. «στοσια τπα απσσποτ. ΤΟΣ» ΤΗΣ υΚΕΞΟΘ 8 τόμοι πι ΙΜΙΜΙΙΒΙΙΕΙΝΙ 9 ΜΕΓΑ ΔΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ. ΕΛΠΗΜΙ- ΚΗΣ ΓΠΩΣΣΗΣ, Δ. ΒΗΜΗΤΡΗ- 9 τόμοι 3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΒΦΗΜΕΝΗ ΕΤΕΥΚΠΟ- ΠΑΙΚΕΙΣ «ΠΟΜΗ) 15. τόμοι καὶ ἐπιπέδου ζωῆς. ΙΙΙ ΙΙΜΙπΙΙΙΙπΙ μμ ΣΚΕΨΕΙΣΤΥΡΩ ΠΟΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤ ΜιΧΑΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΟΟΓΡΑΦΙΑΣ ται ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐλέχθη, ἀπὸ τὴν τάξιν, τας δυνάµεις καὶ ἀδυναμίας τῶν μαθητῶν, κα- θὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν διδαχθεῖσαν ὕλην τῆς Γραμματικῆς. Ζκοαπὸς τῶν ἀσκήσεων τούτων, ὡς καὶ πολλῶν ἄλλων, τὰς ὁποίας χάριν συντοµίας παραλείποµεν, εἶναι νὰ συνηθίσουν τὰ παιδιά νὰ ἐρευνοῦν διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ δικαιο- λογοῦν τὴν ὀρθογραφίαν µμιᾶς λέξεως, Καὶ τοῦτο διότι πιστεύοµεν, ὅτι κατ αὐτὸν. τὸν τρόπον ἐπιτυγχάνεται πληρεστέρα «ἐσωτερι- νοποίησις» τῶν λέξεων καὶ μονιμωτέρα δια- τήρησις τοὐτών, ὁ δὲ μµαθητὴς ἀποκτᾶ τὴν. ἵ- κανότητα νὰ Ὑράφη χωρὶς ἀμφιταλαντεύσεις, καὶ ἀγνώστους ἀκόμη: λέξεις. .. Ἡσωσχέτισις ᾿Ὀρθογραφίας -- Γραμματι- κῆς ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἡ ἄσκησις ἀφ᾿ ἑτέρου, εἶναι ξύο θασικαὶ. ἀρχαί, διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ: µα- θήµατος, τὰς ὁποίας δὲν πρέπει νὰ παραμελῆ ὁ διδάσκαλος, οἰανδήποτε µέθοδον καὶ ἂν ᾱ- κολουθῆ: ᾿ Υ) Εἰς τὴν τάξιν ὁ διδάσκαλος, ἀναγράφει τὰς λέξεις ἐπὶ τοῦ. πίνακος, καὶ οἳ μαθηταὶ θλέπουν καὶ ἀναγινώσκουν αὐτάς, ᾿᾽Ακολου- θοῦν ποικίλαι προφορικαὶ ἁσκήσεις, μερμκὰς τῶν ὁποίων ἀνεφέρομεν ἀνωτέρω. παραλλή- λως. δὲ καταθάλλεται : φροντίς, ὅπως λάθσυν µέρος ὅλαι αἳ αἰσθήσεις τῶν μαθητῶν, δή. ἤ, ὅ- ρασις, ἥ ἀκοή, ἡ ἀφὴ καὶ ἡ µυϊκὴ ἢ κινητικἡ αἴσθησις, δ). Μετὰ τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ τὴν πλήρη ἐκμάθησιν τῶν λέξεων, ὁ ὄ)λος ὑπαγορεήει τὸ «ἄγνωστον» κείµενον, εἰς, τὸ ἁποῖον περιέχον- ται αἱ νέαι λέξεις, καθὼς ἐπίσης καὶ αἵ γνω- σταὶ λέξεις καὶ ὀρθογραφικοὶ κανόνες τοὺς, ὅ- ποίους χάριν περαιτέρω ἐμπεδώσεως, κρίνει ὀρθὸν νά’ περιλάδη. ε). ᾽Ακολουθεῖ αὐτοδιάρθωσις ἀπὸ φυλλά- δια. ἢ ἁπὰ τὸν πίνακα, κατὰ τὴν διάρκειαν΄’τῆς ὁποίας ὁ ὃ)λος εὑρίσκει τὴν εὐκαιρίαν. νὰ ἐ- λέγξη, νὰ παροτρύνη, νὰ. διαγνώση ἀδυναμίας καὶ νὰ. διαρθώση. Ὁ ἔλεγχας τῶν τετραδίων καὶ γενικῶς τῶν ἐργαστῶν τῶν παιδιῶν ἀπεδείχθη. καὶ πει- ραματικᾶῶς ἀναγκαῖας, Οὕτω. μαθηταὶ οἳ ὁ- ποῖοι ἐπαιναῶντα. διὰ τὴν ἐργασίαν των ἔση- μείωσταν' μεγαλωτέραν’ πράοδον ἀπὸ ἐκείναυς οἱ ὁποῖοι' ἐτιμωρσῦντο, καὶ ἐπεπλήτταντο. σωνε- χῶς. Μικρστέραν πρόαδον. ἕκαμαν: οἱ μαθητοὶ ἔμι,. ἡ. τροπή. λάξαων, ἢ προτάσεων ἄναχ ἁ- τῶν ὁπαίων αἱ. ἀργασίαι δὲν ἑτόγχανον. κανε- ριθμὰν εἰς ἄλλαν. Π: ἀπὸ τὴν’ ἄηματικήν: αἰς τὴν, νὰς ἐχέγχσυ. ἐνῶ καμµίαν σχεδόν πρόοᾶον, δὲν Εαθαρκύαυσαν, ἥ: ἐδαγωμῆ καλόν. ἀπιδώδέν-- ἔκαμαν' μαθηταὶ οἳ ὁποῖοι, πειραματικῶς, εἶρ- τονς πας ωα καὶ ἡ, ἀφερμαμήι τασπον, γάζρντο ἓν ἄπομανώσει, χωρὶς τὰ ἐπαινοῦνταιι, παρσμη εξ ἡ ἁπάλυσις απνβάταν λέ- νὰ, ἐπιπχήττωνται ἢ. ἔστω νὰ ἀκούουν τοὺς, ἐ- ων καὶ ἀντιθέτοκς, Ἱ. ἀπαθνπάρημις, Ὑπιωστῶν, παίνους καὶ τὰς ἐπιπχήξεις τῶν ἄλλων. Άκξεων καὶ ἄπθκοιρεικάνι καπιάκιωπ,, κκάκ. Τόν στ] “Απαξ τῆς ἑἕθδωμάδος προθαίνει ὁ ᾿ . θογραφίας, κατὰ διαστήματα δὲ ὑπαγορεύ- μεν διαγνωστικώ ὀρθβονραφικὰ κείμενα, εἰς. τὰ δ] ὁποαῖδς περιλαμθάνει ὅλας τὰς διδαχθείσας λέ- ὄ]ξεις καὶ. ὀρθρωγραφικοὺς κανόνας ο καὶ διορ- Επκστικο». οΡΗΛΟΜΗΙΣΙΜΕΙΣ. ἄ θώνει ὁ ἴδιος τὰ γραπτὰ τῶν μαθητῶν: Ἔκ τῆς «ἐξετάσεως αὐτῆς διαπιστώνει τὰς ἀδυναμίας πων καὶ προθαῖνει εἰς, ἀναλάγους ϐθεραπεωτι- κἁς ἐργασίας, καθὼς ἐπίσης. καὶ εἰς τὸν' πῃο- γραμματισμὸν τῆς ἐργασίας του διὰ τὰ προ- σεχῆ' µαθήµατα: ΠίΗται Μ τἠί [η εἰ Ἠππῤσηιὲς Ἰπημιές Σύμφωνα μὲ τοὺς ἕπωτερι- ἡ Κεντρικἡ ᾿Εκπαιδευτική.. 'Η 1 ἐπτιλαμθάνανται 1! ᾿Επαρχιακῶν ᾿κοὺς κανονισμσὺς τῆς: Ὄργα- νώσεώς µας ατὰ ἑπτὰ ἑπαρ- | χιακἁ. Ἰμήματα. λειτουργοσῦν' Ἐκπαιδευτικὲς ᾿Επιτροπὲς ποὺ ἐκκρεμούντων ἐκπαιδεμτικῶν προθληµάτων. Μετὰ. τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν νέων ᾿Επιτροπῶν οἱ τελευταῖες φρόντισαν. γιὰ τὸν ἐπιλογὴ καὶ τὸ διορισμὸ τῶν πέντε μελῶν τῆς Ἔκπαιδευτι- Ἰκῆς τους: ᾿Επιτροπῆς: το Στὴ Λευκωσία, ἐκτὸς ἅἁπό ἡ ΞΞε] τὴν ᾿Επαρχιακὴ ἐργάζεται καὶ τελευταία ποὺ διορίσθηκε ἀπό τὸ Διοικητικὸ Συμθούλια. θὰ εἶναι ὁ συντονιστὴς τῶν ἆπο- φάσεων τῶν ᾿Επαρχιακῶν καὶ θἄναι ὁ Ἠµόνιµος σύμάουλος τοῦ Δ.Σ. πάνω σὲ θέµατα ἐκ- παιδευτικά. Ἡ Κεντρική, ποὺ τὴν ἆπο- τελοῦν οἱ κ.κ. Σ. Σωκράτης, Σ, Συμεωνίδης, Α,. Παπαδού- ρης, ΜΙΧ. Κυριάκοὺ καὶ Χρ: Θεσφιλίδης, 68: συνέλθη σὲ. συνεχεῖς συνεδρίες γιά πραγραμματισμὸ: τῶν θεμάτων ποὺ θὰ τὴν. ἁπασχολήσουν. 2 ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟΣ ΝΗΠΙΑΓΟΓΙΚΑ ΦΕΜΑΤΑ Ἡ ἐργασία στὀΝηπιαγωγεῖομας οἱ σκοποὶ καὶ τὸ ὑλικὸ µας Ὑπὸ τῆς Δίδος ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1. ΠΕΠΠΟΥ Δὲν ὑπάρχει καμιά ἀμφιόο- λία “σήµερα ὅτι ἡ προσχολικἡ ἡλικία ἔχει ἀνάγκη ἀγωγῆς. Μόλις τὸ παιδὶ µπορέση νὰ περπατήση καὶ νὰ µιλήση, µό- λις Ὑίνη κάτοχο τῶν δύο αὖ- τῶν µέσων ποὺ θὰ τὸ φέρουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν κοινωνία, ἀρ- χίζει γι αὐτὸ ἡ ἠθικὴ πνευ- µατικἡὴ καὶ κοινωνική του ζωή, τὴν ὁποία πρέπει μὲ κάθε Φροντίδα νὰ ἐπυθλέψουμε γιὰ νὰ τὸ θοηθήσουµε νὰ ἀναπτυ- χθῆ. Ὢ. Ἡ 1η ἐκπαίδεύση ἔχει σκο- πὀ της νὰ κάµη τὸ μικρὸ παι- δὶ μιὰ ἀνεξάρτητη ὕπαρξη νά τὸ Θοηθήση νὰ συνειδητοποιή- ση τὶς δικές του δυνάμεις, ἑἐ- πιτρέποντας στὶς φυσικὲς καὶ ψυχικές του ἱκανότητες νὰ ᾱ- ναπτυχθοῦν, Τὸ Μηπιαγωγεῖο λοιπὸν ἕἔ- χει σκσποὺς πολὺ πιὸ Ψψηλό- τερους ἀπὸ τὸ νὰ συγκεντρώ- νη τὰ “παιδιά γιὰ νὰ “περά- σουν μιὰ εὐχάριστη µέρα καὶ νὰ ἐπιστρέψουν μετὰ στὰ σπί- τια τους. Ικανοποιεῖ τὶς Θασικὲς ᾱ- νάγκες τοῦ παιδιοῦ σάν: 1) Τὴν κίνηση. 2) Τὴν ἔκφραση. 3) Τὶς κοινωνικές του σχέ- σεις. 4) Τὴν καλλιέργεια τοῦ καλ- λιτεχνικοῦ. του συναισθήματος. 9) Τὴν ἄσκηση. ϐ) Τὴν γνωριμία μὲ τὴ ζωή. 7) Τὴν καλλιέργεια τῆς φαντασίας του. ϐ) Τὴν ψυχαγωγεία του. 9) Καὶ τέλος τὴν διαµόρ- Φφώση του σὲ ἕνα 'σώστὰ -ἄν- θρωπο μὲ ἠθικὲς ἀξίες σὰν --«Εἰλικρίνεια ---συνεργασία --«ακὐτοπεποίθηση --᾿Εμπιστοσύνη του. --θάρρος --πρωτοθουλία στὸν ἑαυτόὸ Αἱ Μηπιαγωγοὶ λοιπὸν φρον- τίζουν γιὰ τὴν πραγµατοποίη- ση αὐτῶν τῶν σκοπῶν: - 1η θασικὴ ἀνάγκη γιὰ κ- νηση. Γκανοποιεῖται α) μὲ τὸ ἐ- λεύθερο παιχνίδι µέσα καὶ ἕ- ξω ἀπὸ τὴν αἴθουαα. ϐ) μὲ ὄργανα παιδικῆς χα- ρᾶς Υ) μὲ ὁμαδικὰἀ παιγνίδια ποὺ συντελοῦν στὸ νὰ ἐντα- χθοῦν στὸ ὁμαδικὸ πνεῦμα. ὃ) μὲ νερὸ καὶ χῶμα, ἢ ἅμ- µο, ποὺ μὲ τὴν φαντασία τους κάνουν ποικίλες κατασκευές. ε) Μὲ πλαστελίνες, κύδους. παιγνίδια. Ὁ μὲ τὴν τάξη καὶ τὴν κα- θαριότητα ποὺ ἐπιδάλλουν µό- να τους στὸ χῶρο, καὶ πρωτο- 6ουλίες ποὺ θοηθοῦν τὸ παιδὶ : νὰ κατευθύνή «σῶστὰ τὴν κίνη- σή του. 2α:Βασικὴ ἀνάγάη: Φραση. Ἱκανοποιεῖται α) Μὲ «εὐκαι- ρίες, ἐκφράδεις “ποὺ δίδονται στὸ Ὦ0 λεπτο τῆς πρωϊνῆς µας συζητήσεως (λόγος). ϐ) μὲ -τὸ ἐλεύθερο (δωγραφική). Υ) μὲ τὴν µουσικὴ καὶ -τὸ τραγούδι. Τὸ -παίδὶ «τραγουδᾶ Ἔκ- σχέδιο τὰ κατάλληλα γιὰ τὴ µουσι- κἡ ἔνταση -τῆς φωνῆς του καὶ ἁπλὰ σὲ λόγια καὶ κατανοη- τὰ σὲ νοήµατα τραγούδια ποὺ μαθαίνει στὸ Μηπιαγωγεῖο. 3η ᾿Ανάγκη Κοινωνικὲς σχέσεις. Ὑποθοηθοῦνται κυρίως μὲ ὁ- μαδικὲς ἁπασχολήσεις. Τὸ παι- δὶ --- µονάδα ποὺ θὰ ἔρθη στὸ σχολεῖο τὴν Ίη µέρα, θὰ γνω- ρισθῆ μὲ κάποιο, τὴν ὁμάδα τῶν δύο, θὰ πλατώνη ἀργότε- ρα ἢ κοιν ἡ ἐργασία ποὺ ἡ ΠΗηπιαγωγὸς ἀναθέτει στὰ παιδιά. 4η θασικὴ ἀνάγκη: Καλλι- τεχνικὸ συναίσθηµα. ᾿Αναπτύασεται μὲ τὴν ἀκρό- αση μουσικῶν καματιῶν, ΄δια- ΙΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ: Μ᾽ ΓΩΡΊΜΙΑ ΜΕ ΤΗ Ζζ9Η. λεγµμένων εἰδικὰ γιά τὰ παι- διά. Μὲ τὸ µάθηµα Μουσικῆς, τὴ σωστὴ χρήση τῶν µουσι- κὢν ὀργάνων, μὲ τὴ Ῥυθµι- κή, ποὺ θοηθεῖ νὰ ἀπαιτήσουν σωστὸ. ρυθµό, ἀκουστικὸ καὶ φωνητικό. ᾿Επίσης, μὲ. χειροτεχνικὲς ἐργασίες ποὺ καλλιεργοῦν τὸ µάτι καὶ τὸ χέρι καὶ ποὺ οἱ δυσκολίες τους εἶναι σταδια- κές. ᾿Επίσης, θοηθεῖ ἡ σωστὴ ἐκλογὴ τῶν χρωμάτων πάνω σ᾿ αὐτές. Οἱ χειροτεχνικὲς ἐρ- γασίες, πέρα ἀπὸ τὴν καλλι- έργεια τοῦ καλλιτεχνικοῦ συν- αισθήµατος ὑποθοηθοῦν τὴν δε- ξιότητα τοῦ χεριοῦ. Τὸ παιδὶ μαθαίνει νὰ χρησιμοποιῆ τὰ δάκτυλα, τὰ ἀξιοποιεῖ καὶ δὲν κινεῖ ἁπλῶς τὸ χέρι. Συνδυά- ζει ἔτσι τὴν «κίνηση τοῦ µα- τιοῦ καὶ τοῦ χεριοῦ, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι σωστό. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : Ας τὶς γνώρίσουµε. Ικα- νοποιοῦν τὴν 5ην ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ στὴν ἄσκηση, 1. ΑΠΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ- ΔΙΟ, μὲ χρώματα, νερομπογι- ές, ξυλομπογιές, πινέλα, δα- κτλομπογιές, εἶναι ἄριστο μέ- σο ἐκφράσεως. 2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝ Ο ΣΧΕΔΙΟ δηλ. μὲ θάση περί- γραμµα. Περιορίζει τὴν κίνηση τοῦ. χεριοῦ, καὶ προετοιμάζει γιὰ τὴν γραφή. ᾿Εκτὸς αὐτοῦ εἶναι ἕνα σχέδιο ἔτοιμο, πού, γεμίζοντας το τὸ παιδὶ ἵκανο- ποιεῖαι μὲ τὸ ἀποτέλεσμα, πράγµα ποὺ δὲν τοῦ χαρίζει συχνὰ τὸ ἐλεύθερο δικό του σχέδιο. 3. ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ: Κό- δουν εὐθύγραμμα στὴν ἆᾱρ- χήν, καμπυλόγραμµµα ἀργότε- ρα σχέδια. 4. ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ Κολλοῦν τὶς πρῶτες ἡμέρες εὔκολα πράγματα (ὅσπρια, γλασσέ, μαλλί, χόρτο. ᾿Αργό- τερα κόθουν καὶ κολοῦν µόνα τους. 5. ΔΗΙΛΩΤΗ: Διπλώνουν μὲ. κατάλληλο τρόπο χαρτιά σχηματίζοντας ζωάκια, καρα- θάκια καὶ τόσα ἄλλα πράγ- ματα. 5. ΠΕΡΑΣΤΗ: Περνοῦν χάντρες ἢ ζυωμαρικὰ γιὰ νὰ ἐπιτύχουν συωντονισμὸν κινήσε- ως καὶ γιὰ νὰ συνηθίσουν μὲ ὑποαμονὴ νὰ τελειώνουν κάθε τους ἐργασία. τ. ΥΦΑΝΤΗ: Μὲ Χχαρτιὰ πολύχρωμα ἢ μαλλιὰ καὶ ὕ- Φασμα ὠφαίνουν ὅταν εἶναι σὲ θέση νὰ παρακολουθήσουν τὸ μηχανισμὸ τῆς ἐργασίας αὐτῆς. 8. ΡΑΠΤΗ: Στὸ χαρτόνι ἢ υφασμα ὥστε νὰ μάθουν νὰ ἀξιοποιοῦν τὰ µέλη σας ὄχι «γιὰ νὰ «ράδουν ἀλλά γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες καὶ νὰ “προσπαθοῦν νὰ τὶς ὃ- περνεκήσουν. 9. ΜΕ ΤΟΝ ΠΗΛΟ ἍἩἎΚΑΙ αὐτὰ πε- τυχαίνεται ἡ. καλλιέργεια τῆς φαντασίας. Εἶναι εὔκολα στὴ χρήση καὶ χαροποιοῦν τὰ -παι- διὰ μὲ τὰ φαντασμµαγορικά σας Χρώματα. 10. ΓΥΘΟΤΕΧΜΓΑ: ὝἝατα- σκευάζουν σὲ μικρογραφία 'τὴ γειτονιά, τὸ Θουνό, τὸ δάσος. ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ : .. γνωριμία γίνεται μὲ τὰ κέν- τρα διαφέροντος ποὺ προκύ- πτουν ἀπὸ τὴν πρωϊνή -µας συζήτηση μὲ τὰ παιδιά. Γνω- ῥρίζουν ἔτσι, φωσικὰ ἢ ἀδία- στα τόσα τόσα πράγματα γύ- ρω ἀπὸ τὸ φυτικὸ καὶ ζωϊκὸ Φασίλειο κ.λ.π. Τὰ κέντρα ὃδι- αφέροντος, τά “Θέματα δηλ. συζητήσεως, ὅταν προέρχων- ται ἀπὸ τὰ παιδιά, προετοιµά- ζωνται ἀπὸ τὴν Βηπιαγωγό, ἡ ὁποία μὲ κατάλληλους χειρι- 6η -σε ὡς στὸ καὶ συ- σμούς, στρέφει τὴν ὁμιλία θέµα ποὺ ἔχει ἐπιλέξει δημιουργεῖ πάνω σ᾽ αὐτὸ ζήτηση. Τὰ «θέµατα αὐτὰ εἶναι το- ποθετηµένα σὲ Χρονικὰ πλαί- σια, ὑπάρχει δηλ. ἕνας ἀριθ- μὸς θεμάτων γιὰ τὸ Φθινόπῶ- ρο, τὴν Ανοιξη, τὸ Καλοκαί- ρι καὶ τὸ Χειμώνα. τη ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦφΑΝΤΑΣΙ- ΑΣῦ Γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς Φαντασίας τοῦ παιδιοῦ ὑπάρ- χουν περιοριστικἁ καὶ διεγερ- τικἁά µέσα, ὅπως τὰ παραμύ- θια, τὸ κουκλοθέατρο, οἱ διη- γήσεις. Τὰ παιδιά µεταφέρον- ται μὲ τὴ δράση τῶν ἠρώων τους σὲ κόσμους μακρυνούς, ζοῦν περιστατικά, ἀπολαμθά- νουν τὴν ὁὀμορφιὰ σκηνῶν ζω- ῆς. Κι’ ὅλα αὐτὰ μὲ τὴ θοή- θεια τῆς φαντασίας τους, Οἱ αἰσθητηριακὲς ἀσκήσεις παρατηρητικότητας, ἀφῆς, ἆ- κοῆς, ὁράσεως, γεύσεως, µνή- µης κ.λ.π. ἐκτὸς τοῦ ὅτι καλ- λιεργοῦν τὴν ἀντίστοιχην αἴ- σθηση, δίδουν τὴν εὐκαιρία ὦ- στε νὰ γνωώρίσουν τὰ παιδιὰ τὸν γύρω κόσµο, παρατηρών- τας τον προσεκτικά, νὰ ξεχώ- ρίσουν τὸ ὕψος, τὴν χροιά, τὸ ποιὸ τῶν ἤχων, τὸ σχῆμα, τὴ. γεύση καὶ ὀσμὴ καὶ ἔπι- φάνεια τῶν ἀντικειμένων. 8ον ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Τὸ παι- χνίδι, τὸ παραμύθι, τὸ τρα- γούδι, τὸ κουκλοθέατρο, ἡ ὁ- µαδικὴ ζωή, χαρίζουν τόση χαρὰ στὰ παιδιὰ μά τὸ κυρι- ώτερο εἶναι ἡ κατάλληλη γι΄ αὐτὰ ψυχαγωγία σὰν θέµα καὶ εἶδος. 9ον Δὲν θὰ τελείωνε τὸ χρέος του τὸ ΠΒηπιαγωγεῖο πρὸς τὸ παιδί, ἂν σταματοῦ- ἐδῶ. τὶς ὑποχρεώσεις του. Μένει ὁλόκληρη ἡ ἄλλη πλευρά τῆς δημιουργίας τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου, ποὺ μᾶς ἁἀπασχολεῖ. Τὸ νήπιο θὰ ζήση σὲ μιά κοινωνία ἀργότερα, καὶ πρέ- πει νὰ ἐξοπλισθη μὲ ἰδιότητες κατάλληλες γιἁ νὰ προσαρ- µοσθῆ μὲ ἐπιτυχία. Εἶναι ἀνάγκη νὰ. διαµορφώ- ση ἕνα χαρακτήρα τέτοιο, ποὺ ὄχι µόνο δὲν θὰ τοὺς δωσκο- λεύση νὰ ζήσουν στὴν κοινῶώ- νία ποὺ γνώρισαν -κι᾽ ὅλας σὲ! μικρογραφία, ἀλλά «θὰ τοὺς τοποθετήση σωστὰ ἀπέναντι | στὸν ἑαυτό τους, στοὺς ἄλ- | λους καὶ στὴ ζωή, «Γιὰ νὰ γίνη ὅμως αὐτό, θὰ πρέπει | τὸ παιδὶ νὰ µάθη νὰ εἶναι: 1). Εἰλικρινές: Νὰ λέη τὴν᾿ ἀλήθεια, χωρὶς νὰ τὸ φοθίζουν | οἱ συνέπειες τῶν πράξεών του. ! 2) Νὰ συνεργάζεται μὲι τοὺς ἄλλους. “ Ε 3). Μάχη ποὺ ἀποκτᾶται ἀπὸ τὴν ἆνα- γνώριση τῆς ἐργασίας του. 4) Νὰ παραδέχεται ποὺ ᾱ- ποκτᾶταίὶ μὲ εὐκαιρίες, ἄσκη- ση, λόγο κ.λ.π. αὐτοπεποίθηση | 1 | ϐ) Τέλος, νὰ ἔχη πρωτοδθου- λία ποὺ ἀποκτᾶται ὅταν ἀἆνα- θέτωμµε ἀρχικὰ στὸ παιδὶ πρω- | ταθουλία, καὶ ζητοῦμε ἀργό- | τερα νὰ δείξη µόνο του. ἱ Ἔτσι, Φθάνομε στὸ τέλος | τῆς σχολικῆς χρονιᾶς καὶ ἔχει ’ πιά ἐπιτευχθῃ καθετὶ δυνατὸ | σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν Ψυχολογικὴ «ὡριμότητα τοῦ παιδιοῦ. 'Ἡ ἑπομένη χρονιά θὰ τὸ Θρῆ πιὰ ἀρκετὰ «καλλιεργημέ- νο, καὶ θὰ προσθέση «καὶ κεί- νη στὸ παιδὶ τὴ ἀοήθειά της γιὰ νέες ἀνάγκες «τοῦ παιδιοῦ |, ποὺ προκώψανε ἀφοῦ µεταπή- δησε αὲ μιὰν ἄλλη ἡλικία. Αὐτὸ σημαίνει «ἐξέλιξη, «καὶ θετικἠ ποόρδο «καὶ 'ποὺ πωρσθέ- ρεται μὲ κατανόηση, ἀγάπῃ καὶ πολλὴ φραντίδα ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο. Ἡ διδασκαλία τοῦ ποιήµατος στὸ δημοτικὸ σχολεῖο Α. ΠΑΠΑΕΥΡΙΑΚΟΥ Διδασχόάλευ Β΄ Δημοτικοῦ Ετήµατος. ΣΚΟΠΟΙ 5. Δημοτικά τραγούδια καὶ Κύριος σκοπὸς τοῦ ποιήµα- ποιήµατα Κυπριακῆς διαλέ- τος εἶναι ἡ αἰσθηιικὴ ἁπόλαυ- κτου. σις. (Απόκτησις καλοῦ γού- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ στου). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ὁ µαθητὴς νἁ καταστῆ κα- λὸς ἀκροατὴς καὶ ἀναγνώστης ποιημάτων, διὰ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ὡραίου, Δεικνύει ἰδιαίτε- ρον ἐνδιαφέρον εἰς τὸ µάθηµα τῆς ᾽Απαγγελίας, λόγῳ τῆς ἐμφύτου τάσεώς του πρὸς τὸν ρυθµόν. Ἐμμέσως προάγονται καὶ οἱ πιὸ κάτω σκοποί : α) Φρονηματιστικὸς Α- νάλογα μὲ τὸ εἶδος τοῦ ποιήµα- τος, ἐξασκεῖται εὐεργετικὴ ἐ- πίδρασις, διὰ τὴν προαγωγἠν τῆς θρησκευτικῆς, ἠθικῆς, ἐθνι- κῆς καὶ κοινωνικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν. ϐ) Γλωσσικὸς -- Καλἡ ἄρ- θρωσις (ὀρθοφωνία). --Ἑμπλουτισμὸς λεξιλογίου. --Δημιουργία ποιητικῆς δια- θέσεως. --“Μεταλλαγὴ ὄφους (χρωµα- τισμὸς φωνῆς). ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 1. Δημιουργία ὁμοθωυμίας μαθητῶν καὶ ποιητοῦ (Ἠυχι- κἡ πρσπαρασκευἡ μαθητοῦ), ᾿Επιτυγχάνεται : α) Διὰ τῆς ἀνακαλύψεως τῶν περιστατικῶν τῆς ζωῆς τοῦ ποιητοῦ τὰ ὁποῖα τὸν ὤθη- σαν εἰς τὴν καλλιτεχνικὴν ,δη- μιουργίαν του, ϐ) Διὰ τῆς μεταφορᾶς τῶν μαθητῶν, εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ ποιητοῦ. Υ) Διὰ τῆς συνδέσεως τοῦ ποιήµατος πρὸς τοπικὸν συµ- θὰν ἢ τὴν ὕλην ἄλλων µαθη- µάτων. (Ἐπικαιρότης). ὃ) Μέσῳ ἐποπτικῶν µέσων. 2. Νὰ μὴ περιπίπτη εἰς ἡ- θικολογίαν ἢ εἰς γλωσσικὴν πραγµατείαν, χωρὶς νὰ ἁἆπο- κλείεται ἡ λελογισμένη χρῆσίς των. 3. Νὰ ἀπαγγέλη μὲ τέχνην. (Ῥυθμός, Χρωματισμὸς τῆς φωνῆς, κινήσεις). ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 1. Νὰ εἶναι δημιουργικοῦ περιεχοµένου καὶ ὄχι ἁπλᾶ στι- χουργήµατα. 2. Βὰ εἶναι ἁπλᾶ καὶ εὖκο- λονόητα. (Όχι .μακροσκελῆ ποιήµατα ἢ ποιήµατα ποὺ χρει- άξονται ἐκτεταμένην ἑρμηνεί- αν). Ἆ. Νὰ ἀνταποκρίνωνται πρὸς τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὸν α- θμὸν ὠριμότητος τῶν παιδιῶν. 4. Νὰ ἀναφέρωνται εἰς εὐρὺ κύκλον ἐμπειριῶν καὶ θεμάτων καὶ νὰ εἶναι ποικίλου περιε- Χομένου. (ἛἘθνικά, «κοινωνικά, θρησκευτικά, Φυσιολατρικά κ.λ.π). ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 1. Ψυχικὴ προπαρασκευἠ δι αἰσθηιτκὴν ἀπόλαυσιν τοῦ ποι- ήµατος, 2. Ὑποδειγματικὴ ἀἄπαγγε- λία ὑπὸ τοῦ διδασκάλου--'Η ἀπαγγελλία νὰ γίνεται ὡς ὅ- λον καὶ οὐχὶ τμηματικῶς. Ἆ. Άρσις δυσκολιῶν (Σιώ- πηρὰ ἀνάγνωσις ποιήµατος καὶ ἐλευθέρα συζήτησις διὰ τὸ ποίηµα, µέσῳ καταλλήλων ἐ- ρωτήσεων τοῦ διδασκάλου π.χ. Ποῖος ὁ ποιητής, Ἑρμη- νεία λέξεων, φράσεων καὶ ἴδι- ωὠματισμῶν. Τὸ κυριώτερον νό- ηµα. Τροπὴ ποιητικῶν φράσε- ων εἰς πεζὸν λόγον. Τὶ ἄρεσε εἰς τὰ παιδιὰ περισσόετρον). 4. '᾽Απαγγελία µμαθητῶν.-- Οχι ὑποχρεωτικὴ ἀποστήθισις ποιημάτων. --᾿Απαγγελία ἐν χορῷ πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν ἀδυνάτων. η --ᾶρῆσις μµαγνητοφώνου δι”. αὐτοκριτικὴν τῆς τῶν. --«Χρῆσις ἐγκυκλοπαιδειῶν καὶ ἀνθολογιῶν. 5. ᾽Απαγγελία ποιημάτων, ἀπαγγελίας διαφόρων ποιητῶν, ἐπὶ τοῦ ἰκ δίου θέματος. 6. ᾿Εμπεδωτικαὶ ἐργασίαι 1 α) ᾿Ιχνογράφησις σκηνῶν. ϐ) Εκθεσις ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ποιήµατος. γ) Δραματοποίησις. ὃ) Λεξιλογικαὶ ἀσκήσεις, ε) Σχήµατα λόγου. στ) Συλλογαὶ ποιημάτων δι ἀπαγγελίαν. Ὁ ᾿Απὸ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τοῦ ποιητοῦ. ΓΡΑΦΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελευθέρα γραφἡ ποιήµατον μὲ νύξιν τῆς ὁμοικαταληξίας τῶν στίχων, χωρὶς νὰ ἐπιμέ- νωμεν εἰς τὴν κατανόησιν τῆς μετρικῆς τῆς συνθέσεώς των, εἰς τὰς τρεῖς ᾿Ανωώτέρας τά- ξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Διάλεξις κ. Η. Λάρμου, ᾿Επιθεωρητοῦ Στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως, δοθεῖσα κατά τὰς θερινὰς διαλέξεις τοῦ 1964. 2. Σύγχρονη Διδακτική, Α. Π. ΒΝικολαῖδη. 3. Τεύχη περιοδικοῦ «ΝΕΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ» ὑπ ἁρ. 212-- 216. «Π ποίηση στὸ σχολεῖο» Στάθη Αθανασιάδη. 4. Εἰδικὴ διδακτική, Α. Τσί- ριµπα. Αἰτούμενος συγγνώµην, ῥΦο- θούµενος µμὴν προσπέσω ἐπὶ τῆς μετριοφροσύνης των, ῄπι- στεύω ὅτι εἶναι ἄξιοι συγχα- ρητηρίων ὁ κύριος Διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Φλά- σους - Λινοῦς κ. ᾽Ανδρέας Μα- ραθοθουνιώτης καὶ ὁ καθηγη- Φρουρᾶς, ἵδρυσαν ἐν τῷ χωρίῳ ΟΦλάσσου - Λινοῦ Σύλλογον, Κοινοτικὴν 'Βιθλιοθήκην καὶ ἐν- τευκτήριον «νέων, ἀληθῆ ζεστὴν ᾿Εθνικὴν γωνιά, ὅπου τόσοι ᾱ- θλοῦνται, ψυχαγωγοῦνται, µε- λετοῦν καὶ διαπαιδαγωγοῦνται ἙΕλληνοπρεπῶς, ὅσον καὶ οἱ ἐν- ήλικες εὑρίσκουν εἰλικρινεῖς συμθούλους τῶν προθληµάτων των καὶ θιθλία ἀπὸ τὴν ὃδα- νειστικἡ. Θιθλιοθήκη, τὴν 'ὁποί- εαν ἐπλούτισεν ἡ ᾿ἘΕθνική µας ἑφρουρά, διὰ νὰ μελετοῦν καὶ ΓΙ αὐτομορφώνονται. ΕΟγε, λοιπόν, εἰς τὴν Ἔθνι- 'κή µας Φρουρά, τοὺς ἀξιοτί- 'µους ,μοχθούντας συναδέλφους, ἐτὴν ἐπιτροπεία καὶ εὐχαριστί- ἴας πρὸς πάντας τοὺς καθ᾽ οἵ- : Γονδήποτε τρὀπον θοηθήσαντας τὴς Μαθηματικὸς τοῦ Γυμνα-] σίου Σολέας κ. Χριστάκης Γε-!' ὠργιάδης, οἱ ὁποῖοι συνεργα- | ζόμενοι μετὰ τῆς ᾿Εθνικῆς µας | ο ΑΙ ΣΠΧΝΡΗΗΡΙΝ... καὶ θοηθούντας καὶ προθάλον. τες παράδειγµα πρὸς µίµησιν, ΠΑΝ. ΚΟΚΜΙΝΕΛΗΙΣ Λευκωσία 24.12.69 “Ὑποθολη Πρσσωπικῶν αἰτημάτων Ὑπενθυμίζουμε γιά ὅλους τοὺς σωναδέλφοως τὸν τρόπο ὑποθολῆς προσωπικῶν ἢ ἅἄλ- λων αἰτημάτων πρὸς τὴν ΠΟΕΔ. α) ΠἩ αἴτηση ὑποθάλλεται .στὸν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Γποὺ ἀνήκει ὁ αἰτητής. 6) 'ΗἩ αἴτηση μὲ τὰ σχόλια ἐποῦ Προέδρου φθάνει οτὴ Γραμματεία. Υ) Ἡ τελευταία προωθεῖ τὸ αἴτημα -στὸν προορισµὀ του καὶ δίδει ἀπάντηση στὸν ἐνδι- αφερόµενο μὲ “κοινοποίηση στὸν Πρόεδρο τοῦ ἐνδιαφερομένου τμήματος. Ὁποιοδήποτε αἴτημα δὲν ἀκολουθεῖ αὐτὴ τὴ «διαδικα- σία δὲν θὰ τυγχάνη ἐξετάσε- ως. / | Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ «Ἱδρυτής ο τ. ΕΕΚ ΑΣΛΗΙΝ ΠΡΟ ΛΙΜΙΤΕΛ : ΤΡΑΠΕ-Α ΚΥΠΡΟΥ ῬἈσφάλειαι: ϱ Ζ98Σ ο ΠΑΡΌΣ ῬΑΠΒΟΣΗΣ «ο ΤΕΡΟΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΤΥΧΕΗΣΤΩΝ ἘΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΤΙΦΕΜΑΤΟΝ ὢ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ὁ ΚΠΟΠΗΣ ὁ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ω ΒΕΝΤΡΙΕΚΑ ΓΡΑΦΕΡΑ : Βωακίντπτ.α Ἱριαπιάζτς ὑζύπρωυ 4 φ44 ΕΜ. Ι46δ -- Τηλέφρωνον ἉΈΥ Κο Σα Ἡποκαταστήματα ιοἰς ὄλας -τὰς πόλεις τᾶς Κύπρου. ΒΡΙΣΤΗἘΞΥΠΗΒΗΕΤΗΣΙΣ -ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΕΣ ὈΡΌά ΑΤᾶ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ Αλεξ. Μιαγιδς ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ Ν. ἀΔεοντίου Στὴν πελεσταῖα πυπεδρία: ΛΙΑΠΙΣΙΟΩΘΗΚΕ ΣΟΡΑΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΙΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΗΠΘΕ Η Μ.Ε.Π.ΕΥ. ΑΛΛΗ ΧΟ0ΡΙΣ ΔΟΓΟ.-Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΕΥΡΑ ΗΛΘΕ ΜΕ ΧΕΡΙΑ ΚΕΝΑ.-ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΗΘΗ- ΚΑΝ ΣΟΒΔΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ἡΜ.ΕΠ.Ε.Υ. --ΣΥΓΚΑΠΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΑ ΕΙΛΙΓΕΛΜΛΤΙΝΗ ΕΗΙΛΡΝΗΑ «8 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΠΟΤΕΑΕΙ τὸ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» Λόγια ὅπως τὰ πιὸ πάνω ἀνούσαμε ναὶ ἀπὸ ἐπίσημα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀνεπίσημα, χείλη. ᾿Απὸὰ ἀπλοῦς γονεῖς ἀλλὰ ναὶ ἀπὸ ἐπιστήμονες περιό- πῆς. Δὲν ξαφνιαστήχαμε.. Δὲν τοὺς πάναμµε χρή- ση. Συνεχίσαμε ναὶ δὰ αυνεχίσουµε τὶς προσπά- δειες γιὰ ἄνοδο ἐπαγγελματική]1 Τοῦτο ἄποτε- λεῖ τὸ πρώτιστο παθῆκὀ τῆς συντριπτικῆς πλειό- φηφίας τοῦ κλάδου. Τὸ παθῆχκον αὐτὸ πρέπει, ἐ- πιθάλλεται νὰ τὸ ἔχη ὁ κάθε συνάδελφος, ὅπου πι ἂν ὑπηρετη, ὅποια δέση κι ἂν κατέχη στὴν ἱεραρχία. Είναι ἡ τιµή, εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ χλάδου. Νάᾶμαστε πάντα πρωτοπόροι, ὅτι χι ἂν μᾶς θασανίζη, ὅποιος χι ἂν μᾶς πιχράνη. οἱ δυσκολίες καὶ οἱ δυσάρεστες προσωπικὲς στιγμὲς περνοῦν ἀλλὰ τὸ ἐπαγγελματικὸ Δνάστη- μα τοῦ Ἕλληνος Κυπρίου δασκάλου δὰ πρατηθῆ φηλά. Φὰ συνεχίζη νὰ μὀρφώνη ἐπάξια τὰ ἝἙλ- ληνόπουλα τῆς Ἐὐπρου. Εἵμαστε σίγουροι γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλεις- ψηφία τῶν συναδέλφων. Νοιώθει τὴν ἀνάγκη τῆς διατηρήσεως τῆς ἐπαγγελματιχῆς ἐπαρχείας καὶ συνεχίδει την ἄνοῦς. ὥσοι παραμιλοῦν λίγο εἷ- ναι ἴσως ὅσοι νδιώδουν χάποια παραγνώριση, ὅ- σοι ὑποφέρουν σὲ ἀνατάλληλες βέσεις. Δέν τοὺς ἀδικοῦμε. Αλλὰ, ξητοῦμε κι ἀπ αὐτοὺς νὰ πρᾶ» τήσουν Φηλὰ τ ὄνομά τους, τ τὴ δουλειά τους, τὴν ἀξία τους, τὴν ἀποστολὴ τοῦ ἐπαγγέλματος. Γιὰ νὰ πρατήσουµε, συνάδελφοι, τὴν πρωτό- πορεία πρέπει νὰ προσέξουμε :- α) Τὶς ταχτὲς ὧρες τῆς δουλειᾶς µας. Πάν- τοτε πανονικὴ ἡ προσέλευσή µας ἀλλὰ καὶ ἡ ἅπο- χώρηση. Σιτὶς 1.90 π.μ. τὸ πρωϊῖ καὶ στὶς 4 μ.μ. τὸ ἀπόγευμα. Αν αὐτὲς τὶς ὧρες ὀφυλέφουμε μεξοδικἁ καὶ ἀποδοτικὰ δὰ καταφέρουμε νὰ µορ- φώσουµε τὰ παιδιὰ πολὺ ἱπανοποιπτικά. ϐ) Ἡ προπαρασχενή μας ὄχι κοπιαστικὴ ἆλ- λὰ ἱπανοποιητική, μέχρι ποὺ νὰ λυδῆ ριδικὰ τὸ θέμα τοῦ φόρτου ἐργασίας. γ) Ἡ ἀνταπόχριση µας σὲ ὑπηρεσιαχνὴ ἀλλη- λογραφία νᾶναι τακτική. »Ἀναφέρουμε λίγα, πολὺ λίγα, γιατὶ τὰ μέλη ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ὀργάνωσή µας μποροῦν νὰ ὁῥλοχληρώσουν ὅλα τ) ἄλλα. 4 κκ Χ ια Γιὰ νὰ τὰ καταφέρη δλ᾽ αὐτὰ ἕνας εὐσυνεί- ὅητος συνάδελφος δὰ ποπιάση, δὰ παταθάλη προ- σπάθειες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Νὰ κατα- φέρη κανεὶς νᾶναι τέλειος πρέπει νᾶχη συµπα- ῥαστάτες. Καὶ πρῶτο τὸ κράτος πρέπει νὰ τοῦ συμπαρασταθῃ: - ο. α) Νὰ τοῦ ῥώση τὰ µέσα - θφηθητικὰ θιθλία, ἐποπτινιὰ µέσα, κ.ᾶ. χ.ᾶ. ϐ) δἁ τοῦ δώση κατάλληλη στέγη. γ) Νά τοῦ δώση... νὰ τοῦ δώση... νά... αδ ὃς οώ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ νΑ ΤΑΧΗ ὁὃ ΔΑΣΚΑΑΔΟΣ. ΙΣ{ὸΣ ΟΜΙΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΧΗ ΑΚΟΜΗ ΟΝΔΑΔ. ΙΣΩΣ ΦΑ ΧΡΕΙΑΣΟΦΗ Ν’ ᾱ- ΓΕΟΣΝΙΣΦΗ, ΝΑ ΚΟΠΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΗ. Εἶναι λοιπὸν καθῆχον ὅλων µας, ἱερὸ ἐπαγ- γελμµατικὸ σύνθημα ἡ ΕΠΑΕΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ε- ΠΑΡΕΕΙΑ. Μὲ τὸν χρένο καὶ τὶς συντονισμένες προσπάθειες τῆς ΠΟΕΔ δὰ τὰ πετύχουμε ὅλα. Ναί, ΟΛΑ. Στὴν τελευταία συνεδρία τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπ. Ὑπηρεσίας ποὺ ἔγινε στὸ Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὕπουρ- γείου Οἰκονομικῶν στὶς 16.1.70 ἡ ἐπίσημη πλευρὰ παρουσιάσθηκε μπροστὰ στὸ σΏμα γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ μὲ κενὰ τὰ χέρια. Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ Μ.Ε.- Π.Ε.Υ. μὲ ἐπίσημη ἡμερησία διάταξη «Επίδομα Ἐνοικίου καὶ ᾿Επίδομα Προσθέτων Προ- σόντων» συνερχόταν γιἁ νὰ φέρη τὴ ἀπάντηση τῆς ΚΜυ- θερνήσεως πάνω στὰ δυὸ πιὸ πάνω σοθαρώτατα αἰτήματα τῶν ᾿Εκπαιδευτικῶν. Πρέπει νὰ εἶναι ταυτόχρονα γνωστὸ πὼς τὰ αἰτήματα αὐτὰ ἐκκρεμοῦ- σαν ἀπὸ πολὺ παλιὰἁ- ἀπὸ πλευρᾶς Π.Ο.Ε.Δ. ἀπὸ τοῦ 1966- πρὶν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ δηµιουργία τῆς Μικτῆς. «Ἠταν λοιπὸν ἑπόμενο ἡ συντεχνιακἡ πλευρὰ νὰ περίµε- νε συγκεκριµένα σχέδια γιὰ συζήτηση. Τὰ σχέδια ὅμως δὲν ἤλθαν. Ηλθε μιὰ στεγνἠ ᾱ- πάντηση ποὺ δημιουργεῖ πολ- λὰ ἐρωτηματικά. κλονίζει συ- θέµελα τὸν θεσμὸ τῆς Μικτῆς καὶ καθοδηγεῖ τοὺς ἐκπαιδευτι- κοὺς σὲ κινητοποίηση. --ῬΤὸ ἐπίδομα ἐνοινίου μένει ὅπως εἶναι γιὰ τοὺς δασκάλους καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκταδῃ στοὺς Χαθη- γητές. --Παραχώρηση ἃ μὴ ἐἔπι- ῥόματος πρὀοσθέτων προ- σόντων δὰ μµελετηθῆ ἀπὸ τοὺς ἐμπειρογνώμονες ποὺ κάλεσε ἡ Κυδέρνηση γιὰ τὴ Δημόσια ὑπηρεσία.. ο Αὐτὲς ταν οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ὁ ἐκπαιδευτικὸς κόσμος ἀνέμενε ἀπὸ τοῦ 1966. Αὐτὲς ἦταν οἱ ἀπαντήσεις τῆς Κυ- θερνήσεως στὸ τόσο σοθαρὸ πρόθληµα τοῦ ἐπιδόματος ἐνοι- κίου, Έτσι ἀντικρύζει τὸ ἐπί- σηµο κράτος τὴ στέγη τοῦ δα- σκάλου ποὺ δρίσκεται στὶς ἐ- πάλξεις τῆς παιδείας στὰ τέσ- σερα ἄκρα τῆς Κύπρου. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ κράτους στὶς οἰκογένειες τῶν δασκά- ολων ποὺ ταλαιπωροῦνται κάτω ἀπὸ στέγες ἀκατάλληλες, ποὺ θρίσκονται στὴν ἐπιθυμία τοῦ ΣΥΜΒΟΥΔΙΑ ΠΟΕΔ κάθε «προέδρου τῆς κοινότη- τος» νὰ τοὺς θρῆ τὸ σπίτι ποὺ θὰ κατοικήσουν. Αὐτὴ εἶναι ᾱ- πάντηση στὰ τόσα οἰκογενεια- κἁ πορθλήµματα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἀνυπαρξία κατάλληλης κα- τοικίας. Ἡ ἀπάντηση τῆς συντεχνια- κῆς πλευρᾶς στὶς ἀπαράδεκτες θέσεις τῆς Κυθερνήσεως ἧταν σαφεστάτη. Ηταν ἀπάντηση ὅλων τῶν δασκάλων γιατὶ τὸ πρόθληµα εἶναι καυτό. Τόνι- σε ἡ ἀντιπροσωπεία µας τὴν ἀδικία, τόνισε τὴ διάκριση ποὺ γίνεται στὸ ὅτι πρὶν μερικοὺς µμῆνες σὲ ἄλλη κατηγορία δημοσίων ὑπαλλήλων, τοὺς ἀστυνομικούς, παραχωρήθηκαν ψηλὰ ἐπιδόμα- τα ἐνοικίου µέχρι 25760) καὶ ζήτησε τὴν ἐξουσιοδότηση τῆς Μ.Ε.Π.Ε.Υ. γιὰ διαπραγµάτευ ση καὶ ὄχι τὴν ἁπλῆ προσκό- µιση στεγνῶν ἀπαντήσεων. Απηλώθηκε ἀπὸ τὴν ἀντιπρο- σωπείας µας πὼς θεωρεῖ τὴν κατάσταση πολὺ σοθαρὴ καὶ ὅτι θὰ συνέλθη ἁμέσως τὸ δΔι- οικητικὀ Συμθούλιο τῆς ὌὈρ- γανώσεως γιὰ νὰ µελετήση τὴν λήψη µέτρων. Στὸ μεταξὺ ὁ διδασκαλικὸς κόσμος εἶναι ἀνάστατος ἀπὸ τὴν παρατηρουµένη ἀστοργία τῆς Κυθερνήσεως νὰ ἀντικρύ- (θᾶναι σ᾿ ὅλους γνωῶ-- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1970 ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΛΔΟΥ ὁ 7 ΕΤΟΣ δον ΟΕΜΜΕΙΓ. ση ρεαλιστικὰ τὰ αἰτήματά του. Πολλοὶ διδάσκαλοι ἐπιμέ- νουν στὴν υἱοθέτηση πολιτικῆς δυναμικῆς ἀντικρύσεως τῆς καταστάσεως. Μερικοὶ μάλιστα μὲ τηλεγραφήµατα καὶ ἔπιστο- λές τους ζητοῦν ἀπὸ τὴν ἡγε- σία τὴ λήψη ὁποιώνδήποτε μέ: τρων γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ. Πληροφορούμεθα ὅτι ἡ ἡγε: σία τῆς Π.Ο.Ε.Δ. εἶναι ἑτοίμη νὰ προχωρήση σύμφώνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῶν δασκάλων, θὰ ἐξαντλήση ὅμως ὅλα τὰ συνδικαλιστικἁ περιθώρια γιὰ τὴν Μ.Ε.Π.ΕΥ. καὶ θὰ .ἀνα- µείνη ἀλλαγὴ τῆς θέσεως τῆς Κυθερνήσεως πρὶν προχώρήση : στὴν Χρήση ὁποιώνδήποτε δυ- ναμικῶν µέτρων. Στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς σύντομης περιόδου ἐκπρόσῶποι τῶν ᾿Ἐπαρχιακῶν µαό Τμηµά- των ἐνημερώνουν τοὺς ἍΈΒου- λευτάς, τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν Κομμάτων καὶ ἐκπροσώπους τῶν Ομοσπονδιῶν Γονέων. 'Η Γραμματεία θὰ συνεχίση τὰς ἐπαφάς της μὲ ἐκπροσώπους διαφόρων Ὑπουργείων καὶ θὰ ἐνημερώση τὸ Ὑπουργικὸν Συμθούλιον, δὲν θὰ διστάση μάλιστα νὰ προχωρήση. καὶ μέ- χρι τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα- τίας ἂν παραστῆ ἀνάγκη. ΚΙΝΗΤΙΠΟΙΝΗ ΤΗΣ 0. ΠΛ ΤΗΝ Α:ΙΛ/ΓΗΣΗ Σὲ τελευταία του συνεδρία τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς Ὀργανώσεώς µας ἔθεσε σὲ δι- αρκῆ κίνηση ὁλόκληρο τὸν μηχανισμὸ τῆς Π.Ο.Ε.Δ. γιά νὰ ἐνημερώση καὶ νὰ ζητήση ἐπίμονα τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀξιολογήσεως. Ἔστειλε σχετικὸ ἔντονο ὕὅ- πόµνηµα πρὸς τὴ Βουλή, ποὺ ὑπενθυμίζει τὴν ἀπόφαση τοῦ σώματος στὶς 21.11.68. Μετὰ τὸ διάδηµα αὐτὸ ὁ Βουλευ- τὴς κ. Ν. Κόσιης μὲ ἐπερώτη- σή του ζητᾶ ἀπὸ τὴν Κυθέρ- νηση νὰ πληροφορήση τὸ σῶ- μα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέμα- τος. Ὁ Βουλευτής κ. Α. Γιάγ- κου ζήτησε νὰ συζητηθῆ τὸ θέµα στὶς ᾿Επιτροπὲς Παιδείας καὶ Οἰκονομικῶν καὶ νὰ γίνουν διαθήµατα πρὸς τὴν ἛἜκτελε- στικἠ ᾿Εξουσία. Στὸ μεταξὺ στελέχη τῆς ᾿Οργανώσεως ἐνημερώνουν τοὺς Βουλευτὲς στὶς ᾿Επαρχίες τους ἐνῶ ὅλοι οἱ δασκάλοι δί- δουν στοιχεῖα καὶ γνωστοποι- οὖν καταστάσεις σὲ συνδέσμους γονέων καὶ ἄλλους παράγον- τες. Τὸ Γραφεῖο διαφώτίσεως τῆς ΠΟΕΔ θὰ συνεχίση τὴν κατα- τόπιση τῆς κοινῆς γνώμης μὲ ἀνακοινωθέντα καὶ ἄρθρα του. Οἱ δασκάλοι ἄρχισαν μὲ ἐπι- στολές τους στὸν τύπο νὰ γνω- στοποιοῦν τὶς ἀπόψεις τους πά- νω στὸ θέµα. Τ0 ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΦΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ὁ ἀνταποκριτής µας σ'ὴἠν Μόρφου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ᾱ- πὸ τῆς Ίης ᾿Ιανουαρίου 1970, ἡ ᾿Επαρχιακὴ ᾿Επιτροπὴ ΠΟ- ΕΔ, Τμῆμα Μόρφου, θὰ στεγά- ζεται εἰς τὴν Πνευματικὴ ἙἛ- στία Μόρφου. Μέλη τῆς ᾿Επι- τροπῆς τῆς ᾿Επαρχιακῆς θὰ εὑρίσκωνται τακτικἁ στὴ Πνευ- ματικἡ “Εστία γιὰ νὰ ἐνημερώ- γουν τοὺς δασκάλους καὶ νὰ διαθιθάζουν πρὸς τὸ Δ. Σ. σκέ- ψεις καὶ προθλήµατα ποὺ ἕ- χουν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Τµή- µατος Μρρφου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΦΑ ΟΤΙ ΙΛΚΤΙΠΟΙΘΥΝΤΝΙ. ΛΝΛΛΡΟΜΙΚΑ ϱἱ ΠΡΩΛΠΠΕ Συμπληρώθηκαν ἀπὸ μέρες οἱ ἐπιθεωρήσεις τῶν παλιῶν συναδέλφων καὶ κοινοποιοῦνται στὴν ᾿Επιτροπὴ ἸἘκπαιδευτι- κῆς Ὑπηρεσίας γιὰ τὴν σχετι- κἡ ἀπόφαση τῆς προαγωγῆς των σὲ δασκάλους Α. Όπως πληροφορούμαστε λί- γοι τῶν δασκάλων τῆς κατ]: γορίας αὐτῆς δὲν ἐξασφάλισαν τὴν ἀπαιτουμένη θαθμολογία. Οἱ προαγωγὲς τῶν ὑπολοίπων ΤΙΝ ΠΛΛΛΙΝ τακτοποιοῦνται ἀναδρομικά, ἆ- πὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ἡ ἔκ- θεσή τους. ᾿Αναμένεται μὲ «θεθαιότητα ὅτι µέσα σ᾿ αὐτὲς τὶς µέρες θά ἐπιθεωρηθοῦν καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς συναδέλφους εἶχαν παλαιότερα καλἠ θαθμολογία ἐνῶ πέρυσι ἀτύχησαν (π.χ. 18, 17, 18) μὲ σκοπὸ τὴ προαγωγή τους τὸ συντοµώτερο δυνατό. Τοῦτο θό γίνη ἂν συγκεντρώσουν ἐφέ- τος εὐδόκιμη θαθμολογία. ΙΦΙΙΙ ΝΙ ΠΙΗΙΙ Ὑπὸ τοῦ ΒΝομικοῦ Συμθού- λου τῆς ΠΟΕΔ κ. Π. Δημη- τρίου ἐμελετήθη τὸ ζήτημα τῆς καταθολῆς εἰς τοὺς νεοδι- ορισθέντας διδασκάλους µι- σθοῦ διὰ τὴν µπερίοδον ἀπὸ τῆς Ί0ης μέχρι Ίρης Σεπτεµ- θρίου 1969. Ὅ κ. Δημητρίου ἔχει τὴν ἰσχυρὰν γνώµην ὅτι θάσει τῶν διοριστηρίων ἐγγράφων οἱ νξο- διορισθέντες οἱ ὁποῖοι παρη- κολούθησαν τὰς ἐπιμορφωτι- κἁς διαλέξεις κατὰ τὴν ὡς ᾱ- γω περίοδον δικαιοῦνται πλη- ρωμῆς. Τὸ ζήτημα ἐτέθη τόσον προ: φορικῶς ὅσον καὶ διὰ νομικοῦ ἐγγράφου ἐνώπιον τοῦ Προέ- ὅρου τῆς ᾿Επιτροπῆς Ἔκπαι- δευτικῆς “Ὑπηρεσίας Ἠπιστεύε- ται δὲ ὅτι συντόµώς θὰ τόχη εὐνοϊκῆς λύσεως. 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 9 οι Ας η ΜΗΝ ΞΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧ χσπσσσσσ γεννήθηκε στὸ Πραστειὀ, ΠΠ ᾽Ανδρούλα ᾿ἸΑναστασίου τῆς. ᾽Αμμοχώστου. τὸ 19560: τέλειωσε. τὸ Δημοτικὸ. Σχο- λεῖο 'τοῦ χωριοῦ. της, φοίτησε στὸ Γυμνάσιο. ΘΕλέῶν Αμμα- χώστου. Φοιτᾶ τώρα, στὴν αι. δαγωγικἡ Ακαδημία Κὔπρου σὰν δευτεροετἠς. σπονδάστρια. Ὁ Νίκος. Γ. Πενταρᾶς γεν- ᾿Αφοῦ. « ζσσσσςςώΣΣΣΚΣΑΣΣΣ2 ΌΣάΣΣΣΣΙΣΧΣΣΥ Ὑράφτηκε, σκὀὸ. Α΄ :σὰν. ᾿Αγο νεοῖ ΠΟΠΗΤΕΣ.. ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ: ΝΗΡΗΛΛ ΜΜΑ ΚΙ ΚΑΣ ΠΗΗΛΡΙΣ [ ν κά ΜΑ» ϱἵ Ὃ ος Ἐπιμέλεια : ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΜΑΓΗ ΤΣΟΥΔΝΔΗ νήθηκε: στὴ Χλώρακα τῆς Πά-- Φου. τὸ 1949:. Πῆρε τὰ- πρῶτα γράµµατα. στὸ, Δημοτικὸ Σχο- λεῖο. τοῦ. Χωριοῦ. του.. Μετὰ- Ἑλληγικὸ Γυμνάσιο. Πάφου. Τώρα. φοιτᾶ- ατὴν. Παιδαγωγικἡ. ᾽Ακαδημία: τριτοετὲς. σπουδαστής. Ποιήματα. τοῦ Πενταρᾷ δημο: σιεώὠτηκαν. στὴ. στήλη «Βέοι Κύπριοι. Ποιητὲς», τῆς. ἑόδομα: / ΄ καὶ στὸν «Ἐκπαιδευτεκό»: ΧΧΥΣΣΣΧΣΣΥΣΣΕΣΣΙΣΣΥΧΣΣΣΣΣΣΥΣΣΣΣΣΣΣΣ «Κύπρος» Στί. χοι του, µετεδόθηκαν ἐπίσης ὁ πὸ. τὴν: ἐκπομπὴ «Τὸ ραδιοφώ- διαίας ἐφημερίδος Ὁ νικό 1µας περιῤῥικὰν τοῦ. . βαδι- οφώνου. { Παραθέτουµε΄ στὶς «Λογοτε- χνικὲς' Στῆλες» τοῦ Ἐκπαιδευ- : τικοῦ. ποιήµατα. τῶν. δωὸ νέων ποιητῶν µας. ' ως ο σον η ο ἡ ΟΥΧΥΧΣΣΣΤΙΡΕΥΣΣΣΥΣΥΥΧΣΣΣΣΥΣ” 'ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΦΑΣ ΤΗΝ ΑΝΗΣΤΑΣΗ: Καταντήσαµε: τὴ ζώή- µας” μιὰ παρέλαση στὴ κεντρικἡ λεωφόρο, τῆς πρωτεύουσας τν σὲ ἄφογο” θηβατισῃό: Γεμίσαμε τὴ ζωήΐμας' μἐλτετράγωνες’ μάσκες: καὶ τετράγωνα” χαμόγελα: , Γεμίσαμε: τὴ ζωήμμας μ᾿ ἄδεια ζωή καὶ. τὸν ᾿Ανθρωπό- µας μ᾿ ἄδειεὸ λέξεις. Τώρα” καρτεροῦθµε τὴν ᾿Ανάσταση. ΑΜΔΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. κ ἈπουΕ ΠΙΣΤΕΥΩ: ᾿Απόψε πιστεύω: όρῆκα: τὸ: ἀστέρι ποὺ: γύµευα --μακρυὰ ἅπ' τβ Μεγάλη’ Άρκτο:--, καὶ στὸ’ ἀπέναντι νεκροτἀφεῖο- ξεχώρισα: ἕνα κοπαρέσοι. : ᾽᾿Αποϕφὲ: πιστέύκο” : : ὅταν 6ος: ῥωτήσης γιατί, ᾿ ος ο θάΐχη’ ξημερώσκὺ σολ καὶ τἀξχόρτας« θθἀὰχοήρωντα Ὁ ἳ τὶς δροσοστάλες τους. { “Οταν ι θὰ πῆτε τὸ γιατί Ἅς | δὲ:6” ἀπαντήσων Ξέρω μα θιάζεστε: γιὰ 9: μα ΑΝΑΡΟΥΛΑ’ ΑνΑσιλείον ! : : ͵ ΓΡΑΜΜΑ Σ’ΕΝΑ.ΚΟΡΙΑΣΗ - νο Κορίτου Χθὲς μιλήσαμε. } Οχι γιὰ τὴν Εἰρήνη, τοὺς ἀνθρώπους, ἢ τὴν ᾿Αγάπη, Δέν. εἴπσπας γεὰξ σένα: ἠϊ γχὰὰ µέναι Μόνο γιὰ τὶς παπαροῦνες. Θυμᾶσαι. «Τὶδ, πατούσαµε»... , Ἠταν τόδο μεκρὸς γιᾶς νζ΄ ἀμωνθόδν, Ποιώθαμµε δυνατοί, σὰν τὶς θλόπαμε- νὰ πεθαίνουν κάπω ἀπ᾿ τὰἁπόδισα µας. ΒΗσιώθαμε δυνατοί,ὶ σὰν τὶς ἀκοόαμε ν’᾿ ἀγκομαχκοῦν, καὶ νὰ ζητοῦν συγχώρηση γιατὶ ὁλάστησαν στὸ δρόμο µας. Κορίτσι, τν ἑΕκεῖ ιπαὺ περνᾶξ ' μὴ πατᾶς τὶς παπαροῦνες: Κοκικνίζουν ἀκώμα, πιὸ πολὺ ἀπὸ ἀγανάκτηση, ἢ ντροπή. : ὙΣκθψε καὶ ρώτησά.-τες. κοβίτσι,, ἂν ἔχουν νερὸ νὰ πιοῦν, ἂν, χορταΐνουν τὸν ΗἨλιο. , Σπῦψε- καὶ’ μὐρισέ: τες πο αρη Σοῦ μοιάζουν. : Σκῦψε καὶ ασ τες, κορίτσι, Μᾶς μοιάζουν... τ ᾿ ΑΜΔΡΟΥΛΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΝΒΜΟΝΗ Ρίξαμε τὸ φόδδ. στὸ καµίνι ᾿ τοῦ θάρρους καὶ τῆς ἀπόφασης. Φτιάξαμε μὲ τὶς κακουχίες σκάλα γιά νὰ φτάσουμε σύ Ὄνψειροι Γίναµεν ᾿Οδυσσεῖς. μὰ ἁκόμα νά δυδµεν «καπνὸν ἀναθρώσκοντα γαίΐης». (Στοὺς ἀγῶνες τῆς Κύπρου) | ύ1ΠΗ0ΌΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣΊ’ ΓΣΧΣΣΧΧΧΣΣΚΣΣΧΣΣ) ΓΣΣΧΣΣ7 : ΑΠΟΨΕ... ΄ ᾿Απόψε πέθανε τὸ φεγγάρι. ᾿Απόψε θούλιαξε ἕνα καράδι. Απόψε ἔφυγε τὸ χελιδόνι. ο γιατὶ τοῦ γκρεμίσαν τὴν φϕ ᾿Απόψε στὴ καρδιά µου μιλᾶνε τὰ σκατάδια , μαζὶ, μὲ τὴ ὀροχὴ ἡ καὶ τὸ Βοριά. Φωλιά. | ΖΗΤΟΥΜΕ. ΒΟΗΘΕΙΑ. .'Ἐπιθάτες' σ’ ἕνα σἀκιο καράόι. Κάτοικοι. σ᾿ ἕνα. σπέτι: ( μὲ- ραγισµένους. τοίχους. : Τραυματισµένοι, ἑτοιμοθάνατοι! .. στὸ κρεθάτι τοῦ πόνου. ΄ ὁ ν Οἱ γιατροὶ: καὶ οἱ, νσαοκόµες ή 4 { : ἆρναυνται: νὰν μᾶς: γιατρεφουν:. : ἓ ᾿Αργοπεθαίνουµε- ἀνάμεδα ᾿ στὰ, χάχαναυ τὶς: κοροϊδίες᾽ καὶ. τὴ- περιφρόνησή, τους. Ζητοῦμε ιρεαα ΕωπιΠςθ» ΄ θὰ τῶ. ἕνα τραγούδι. στῶγ δεκάξι σου. χρόνών τὴν ἁπλότητα, Θὰ φτιάξω μιά γμ ποὺ νὰ μιλᾶ. { γιὰ τῶν, ματιῶν σου, γιὰ. τῶν χειλιῶν σου τὸ Καὶ μιά µουσική΄ νότα μὲ΄ νότα τὴ καρδίά σου., Καὶ. ὅλ' αὐτὰ θὰ ατὰ. φέρω τὸ πρωῖ: τὴν ὥρα ποὺ ὁ ὕπνος θἄχη σκορπίσει- στὸ- τρυφερό σου προσωπάκι τὴν ἁγιότητα. . { κρυστάλλινη λάμψη θελούδινο. χρῶμα. «ΦΣΣΣΣΣΣΣΣΑΣΞΣΣΣΕΣΣ: ή ν Αα ΓΣΣΣΣΧΣΣ} ΣΧΣΣΣΥΣΣΣΣ΄ Νικος. ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΜΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ: αυ 3, ο. νο ο «α ΕΚΓΗΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» ΕΙΝΔΒΙ ΒΗΜΕ . σποΥΣ Συνάδ' ελφφι Ὁ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ» φθάνει σὲ ὅ-- λων σας τὰ κέρμη Εἶναι ἡ' φωνή καὶ ὅ πό-- .θος σας. . Μὰ γίνη καὶ τὸ 6ῆμα ἀπ' ὅπου ἐχεύ- θερα, ἀδίαστα, ϐαρραλέα καὶ, ὑπεύθωώνα: θ) ἀκουσθοῦν οἱ θπόψεις σας. Οχε µονά-- χα νᾶσαστε οἱ πιφτοὶ ἀναγνῶστες τσυ͵ μὰ: νὰ γίνετε καὶ μιάς φανατικὴ πλουσία πηγῆ πληραφοριῶν γιὰ τις διάφορες στῆλες του. Μπορεῖ νὰ φιλοξενήση ἐπιστολὲς καὶ ἄρθρα σας πάνω σὲ θέµατα ἐπαγγελμα- τικά, παιδαγώγικά, ψυχολογικά, διδακτι- κῆς, ἀλλὰ καὶ κοινωνικἀ ποὺ ἐνδιαφέρουν τοὺς δασκάλους, Σᾶς περιμένόυμε λοιπόν, Ἡ ΣΥΝΤΑΞΗ Ἔ Ἡ } Παώοαγωγικὴ: Πλανήτη», πρὶν ΕΡΙΓΙΚΗ ΒΕΒΛΙΟΥ Ἡ πεῖρα, ποὺ ἀποκτήθηκε ἀπὸ τὸν Μιχαήλ Χ. Τροκού- | δη στὴν πολύχρονη σταδιοδροε ἡ µία του .σὰ δασκάλου, διευ» θυντοῦ προτύπων σχολείων, ϐ ἐπιθεωρητοῦ στοιχειώδους ἐἑκ- Ἱ| δότου τοῦ περιοδικοῦ παιδικοῦ ποὺ ἐκδόθηκε στὸν τόπο .µας, «Τὸ ἸΚυπριό- πουλο»,. τὸν ὁδήγησε στὸ νά γράψη τὰ γνωστὰ σ᾿ ὅλους τοὺς δασκάλους θοηθήµατα πρώτου τ «Καινούργιαι Αρόμοι στὶς Ἐκ- θέσεις», ἕνα. γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς. πέμπτης, κι ἕνα. γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς ἕκτης τάξεως. Ὅλοι Ὑνωρίζομε τὸ ξεχω- «ριστὰ ἐνδιαφέρο: τοῦ: συγγρα- φέα γιὰ τὸ µάθηµα τῶν. Ἑλ- ληνικῶν στὰ δημοτικά µας σχολεῖα γενικἀ. κι εἰδικώτερα. τὴν ἀγάπης του γιὰ τὸ µάθη- µα τῶν Εκθέσεων. Τὸν εἴδα- µε πολλὲρ. φορὲς στὰ σχολεῖα μας, στὶς τάξεις µας, νὰ. πάλ- λεται ἀπὸ συγκίνηση απρο- στὰ στὴν ἁπλότητα τῆς παι-- δικῆς ψυχῆς καὶ νὰ «ἀνοίγη καινούργιαυς δράμους στοὺς. δασκάλους γιὰ τὴν διάπλασή της, Ἅ καθένας μπαροῦσε- νὰ- διαθάση τὴν ἰδιαίτερη ἵκανο- ν ποίηση ποὺ. καθρεφτιζόταν στὸ πρόσωπό του. ὅταν εὕρισκε, ὅταν ἀνακάλωπτε. στὰ γρα- (στὰ τῶν, που ἐκεῖνδ, ποὺ. ζητοῦσε. ᾿Αὐτὸ. τὸ θέμα. δηλαδὴ ἡ τέχνη τῆς γραπτῆς ἐκφράσε- ως, ἡ ἐξωτερίκευση τῶν συν-΄ αισθημάτων παὺ. δονοῦν. τὴν ψυχή, τοῦ παιδιοῦ--ἡ μὲ ὀρθὸ ον τρόπο ἐξωτερίκευση-- πιατεύοµε 'Επὼς ὑπῆρξα ὁ θααικός, ὁ. κύριος λόγος, ποὺ ὁδήγησε. τὸν κ. Μιχ. Χ. Τροκούδη . στὴ. συγραφὴ ᾿τῶν δυό του θιθλίων.- πεῖρα. του μιᾶς. ὁλός ο. . ὮΘΙΗΓ ΙΝΗΡΠΗ ΚρΟΝΝ σῖς ΕΕ Ὑπὸ τ. κο σΤΣΟΥΝΙΔΗ καὶ Ρ1Ρ: ἜἘσΣογΝΛΗ κληρης ζωῆς, ποὺ τὀσο τὸν συνέδεσε μὲ τά’ σχολεῖα. «καὶ τὰ παιδιά, ἀλλά. ταυτόχρονα κι ἡ δική του: ψυχοαύνθεση-- λεπτὴ καὶ φύσει µκαλλατεχνι- κή-- ἀπέδωσαν δυὸ θιθλία ἀρτιώτατα, ' ποὺ θὰ δώσουν στὸ. μαθητὴ τὴν εὐκαιρία νὰ καλλιεργηθῆ σὲ μιὰ εὐαίσθη- τη Ψυχή, ποὺ νἁ δέχεται -τὶς ἐπιδράσεις τοῦ ἄμεσου. περι- θάλλοντός του, ἔμψωχου καὶ ἄφψυχου. : Μὲ ποχλὴ προσοχἡ. διαθά- σαμε. τὰ. δυό. του θιθλία καὶ παρατηρητήσαµε πὼς τὸ κά- θε θιθλίο. περιλαµθάνει διά- φορα θέµατα, ποὺ συνβέθνται μὲν. ἐσωτερικά μεταξύ των, μποροῶν ὅμως νὰ. μελετηθοῦν μὲ ὁποιαδήποτε: σειρὰ ἤθελε ὁ δάσκαλος. Τὰ ἀπανθισμένα ἀπὸ. νεο- έλληνες λογοτέχνες θέµατα, τὰ. διαλεγµένος- ποιήματα, τά ἐπεξηγηματικὰ καὶ συμάολι- κά. σχέδια, οἱ ὄμορφες εἰκόνες, ὅλα αὐτὰ. τραθοῦν. σὰν μαγνή- της τὸν µαβητή,, ὥστε: νὰ πε- τυχαίνη ὁ σκοπὸς τοῦ συγ- γβαφέαν ποὺ δὲν. εἶναι ἄλλος ἀπὸ τοῦ νὰ δώση στὸ μαθητὴ τὴν ὤθηση νὰ Ὑγράφη, νὰ γράφη,.. Ὀρθώτατα τὸ θιθλίο ἐγκρί- θηκε ἀπὸ. τὸ Ὑπουργεῖο [Παι- δείας γιὰ” τὰ δημοτικἁ σχο- λεῖα. τῆς. Κύπρου. Πιστεύομε :ἀκράδαντα ὅτι θὰ ἀποτελέση τὸ, θασικώτερσ θοήθηµα τόσον τῶν δασκάλων- ὅσον. καὶ τῶν παιδιῶν. µας. Τὰ ἑώφυλλα. φιλοτεχνήθη- καν. ἀπὸ τὸν ἐξαίρεσσ γλύπτη Γιῶργο. Κυριάκου, πρώην δά- ακαλο. Οἱ εἰκόνες τῶν. θιθλί- ὧν. ἔγιναν ἀπὸ. τὸν . γνωώστὸ ζωγράφο. Λευτέρη. Οἰκονόμου. [έάτει γιὰ Φ Τὸν µῆνα ποὺ μᾶς πέρα- σε. ὁ- Γενικὰς. Επιθεωρητής, Παιδείας τῆς Λαϊκῆς Δημοκρα- σἅας- τῆς Γερμανίας κ. ἵτ Ζίπφελ. ἔθωσε διἀάλεξη- στὴν ᾿Ἀκαδημίο. μὲ θὔμα” «Ἡ- ἐκπαίδευση. δίδασκά» λων εἷς τὴν' Λαϊκὴν, Δηποκρα” τίαν τῆς Γερμανίας». Τὸν κ. Ζίπφελ- παρουσίασεν ὁ' Διευθόν- ' τὴς τῆς Παιδογωγικῆς, Ακοδη:- µίας,κ. Μικαλάκης Μαραθεύ- ' :Κώπρου ἀνακοίνωσε πὠς αὖν- της. Τὴ, διάλεξτ παροκολού-. 6ησαν ὁ Πράξδρος τοῦ. ᾽Ανωτά-: του Δικαστηρίου, ἆ Διευθυν- τὴς. Εκπαιδεύσεως, ὁ- Διευθυν- τῆς, τοῦ. Μουσείου. ᾿Αγῶνας, ἆ Δυευθωντὴς τοῦ. Τεχνολογικοῦ- Ινστιτούτου, ἐκπαιδευτικοί.. σπουδαστὲς τῆς Ακαδημίας. κιν ]ἄλλοι. , α. Πληροφορούμαστε πὼς ὕ- στερα ἀπὸ εἴκοσι πέντε χῶρες, ποὺ παρουσίασαν οἳ ἐκδόσεις : «Σεῦγ» στὸ Παρίσι στὴ σειρᾶ τῶν. ἐκδόσεων τοῦ. «Μικροῦ: λίγες μέρες κυκλοφόρησαν ἕνα ἀκόμα τό- µο,. ἀφιερωμένο στὴν Κύπρο. Τὸ σχετικὸ Θιθλίο, μικρὸ. καὶ περιποιηµένα, γράφτηκε «ἀπὸ. τὴ Λιλιὰν Πρενσὲ καὶ τὸ ,Νί- κο, ᾿Ἀθάνασίου. Στὶς 200, σελί- δες του διαθαίνει ὅχη ἡ ζωὴ .τῆς Κύπρου (οἰκονομική, πολι- ΣΕτική, ἱστορικὴ καὶ πνευµατι: κή), Τὸ θιθλίο εἶναι γραμμµέ: νο μὲ ζωντανὸ κι ἔξυπνο τρό-- πο, ἀλλὰ προπαντὸς μὲ πολλὴν ἀγόπη γιὰ τὸν τόπο: µας. Αν 'σκεφτῆ κανεὶς ὅτι σ' αὐτὴ τή Εσειρά Έχουν κυκλοφσρήσει ἐρ- γασίες γιὰ χῶρες σὰν τὴ: Γερ- μανία καὶ τὴ Μεγάλη Βρετ- τανία, μπορεῖ νὰ καταλάδη πόσην ἀξία. ἔχει ἕνα τέτοια. θιθλίο γιά τὸ νησί µας. -” σεδ... ϐ 'Ἡ Μορφωτικὴ Ὕπηρε- σία, τοῦ Ὑπουργείαυ [Παιδείας κατόπιν ἐπαφῶν της μὲ τὴν Πρεσβεία’ τῆς 'Ἠνωμένης ᾽Α- ραθίκῆς' Δημοκρατίας, διεὤθέ- τησς τὴ συµµετοχή τῆς Κύπρου στὰ Διεθνῆ΄ Ἔκθεση Βιδλίσυ», ποὺ διοργανοῦται στὸ' Κάῑρο ἀπὸ τῆς 29ης Ιανουαρίου μέ- χρι τῆς δης Φεδρουαρίου 13570, 6» Ὁ Γεώγραφικός Όμιλος τοµ6. ἀρχίζουν µαθήµατα γεω- γραφίας γιὰ τὰ ἀκόλουθα ἐπίπεδα:: α). Σύνῆθες ἐπίπε- δον- Πανεπιστηµίου’ τοῦ Λονδί- νου (4.6. [ενας ἄεσργαρΏΥ). ϐ) «Δίπλωμα γεωγραφίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ ΄ Λονδίνου, κυρίως δυ ἐκπαιδευτικοὺς. ἢ ἄλλους. προσοντούχρυς, ἐνδιαφε- ῥρομένους. Υ) ᾿Εὰν. ὑπάρξη. ἵ- κανοπιοητικὸς ἀριθμὸς µαθη- τῶν. θὰ. λειτουργήση καὶ τάξη προχωρηµένοια ἐπιπέδου {θο- ᾳταρΏΥ Α.. Γενε!). Ὅλου οὗ ἐν- διαφερώμενοι γιὰ. τὶς πιὸ πάνω σειρὲς. µαθηµάτων. μποροῦν νά ἀποταθοῦν. στὸν. Γραμματέα τοῦ Γ.Ο.Κ., Κι. Πανεελίδη ὁ, Στρόθολος. 68 'Ἡ Μορφωτικὴ. Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἄπε- φάσισε. ὅπως ἀπονείμη τὰ πιὸ κάτω θραθεῖα. γιὰ. λογοτεχνι- κά, ἔργα. ἐκδάσεως 1368.. Βρα- θεῖον πεζογραφίας στὸ διθλίον τοῦ ΠΠ. ᾖ᾿ωώαννίδη «Κύπρια Ἔπη». Βραδεῖον' ποιήσεως στούς: Κύπρον Χρυσάνθην γιᾶ τὸ θιθλίαν του «Λωρικὸς. Λό- γος». καὶ Κώσταν Μόντην γιά τὸ διθλίον του «᾿Αγνώστῳ. 'Αν- θρώπῳ, Ε.Π. -- Τ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 7 Γκτεετ Φίλε Πρόεδρε τῆς ΠΟΕΔΔ. Συγχωρῆστε µου τὸ δάρ- ρος νὰ σᾶς γράφω. Ἐἰμ᾽ ἕ- νας δάσκαλος ἀπ᾿ τὴν Ἕλ- λάδα. «Φιήμερα ἕἔχονα τὴ γνωριμία, τδλείως τυκαῖο, μὲ τὸν «ΕΕΠΑΙΔΕΥΤΙ- κο». Δεχεῆτε, παραχκαλῶ. τὰ Βερμὰ συγχαρητήριά µου. ποὺ «εἶμαι θέθαιες ὅτι δά᾽ ναι ναὶ συγχαρητήρια ὅλων τῶν συναδέλφων µου. ἂν γνώριζαν τὴν ἐ- φημερίδα. Μὲ χαρά µευ θλέπω ὅτι ἡ ἔχδοσί σας «ἔχει ἕνα πλατὺ πύχλο θεμάτων κι ὅ- τι τσι μπορεῖ ἄνετα ν᾿ ἀντοαποχκρίθῃη στὶς προσὸς- πίες «ἑνὸς' ἀνήσωχου -ἄνα- γνωστικοῦ «κοινοῦ. ὅπως εἶναι ἡ ὁλότητα τῶν συν- αδέλφων δασκάλων :᾿ τῆς Κύπρου. Φά᾽ ταν «μάταιο νὰ -τὲ- νίσῳ.πάαο ποντὰ εἵμαατε μεῖς οἱ Ἕλληνες «δάσκαλοι στὸν ἱερό σας ἀγῶνα. Αν εἴχαμε μεῖς τὴ δυνατότη- τα «ἆ (χθιριδόµαατε τὴν Ένωση. αὐτὴ -δ6) «χε .Υἰ- ει. Καὶ µένο ἡ φλόγα ῆς παρδιᾶς µας. ὅπως «ἲ- ΑΝΤ, ΔΕΛΩΝΙΗΣ. ἝἛλληνας δάσχαλυς. πονητὴς καὶ πενογράφος. Γεννήθηκε στὴν ᾿Ἀθήνα τὸ 1905 ὅπου καὶ σπού- δασε. Απόφοιτος τῆς Μαρασλείου Π. ᾽Ακαδημί- ας ᾿Αθηνῶν, διωρίσθηκε τὸ 1952 στὴν Κέρνυρα. Ὑπηρέτησε ἁχόμα στὴν Εὔδθοια, ἩῬοιωτία. Τώρα στὴν Αττική. Τελείωσε μὲ ἄριστα 2ετῆ νύνλον μαθημάτων στὸ Διδασκαλεῖο Δ.Ε. πρῶτα ὑποτροφίας γιὰ Μετεππαίδευσι (966). Ἐξέδωσε τὸ 1955 τὴ «ΔΟΚΙΜΑΣΗ4Α) ποὺ ἀπέσπασε εὐμενέστατα σχέ- λια. Ἡ «Δοχιμασίου ἀναφέρεται στὴ ζωή, τὲν ᾱ- γῶνα καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ δασκάλου. Τὸ 1966 -ἐ- πίσῃς ὀραθεύθηνε μὲ Ἀ΄ δραθεῖο Διηγήματες τὸν Πανελλήνιο Διαγωνισμό ποὺ προκήρυξε τὸ «ἈΝεοελληννκὸς (κόγος», τιμηθεὶς στὴν Στέγη Γραμμάτων παὶ Τεχκῶν. τακτινὰ μὲ τὰ περιοδικὰ «Νεφελληνινὸς «Σφιύρνου, «Ἐπιστημονικιὼν Βῆμα Διδασπώλου», ΦΣωνεργασίες ΄του ἀπίσης: δηµοσιεώθηναν «στὰ περιοδιχὰ ΕΣ ΤΑ», «Ἔνευ- ., ματικὴ «Κώπρος. «Ξωῆ τοῦ Παιδιοῦ», «Αστυνομι- νὰ Χρονικά», «Δελτίον Ἑνώσεως Ἐπίθεωρητῶν», «Πρωτότυπη» «Ε. Ε. Σ. Νεότητος», «Φιλολογινὴ Ἡραδυσὴ», αλέο Σχολεῖον, ν.ᾶ. ΄ το ἔκδοση τὴν ποιητικὴ συλλογη λογοτεχνικὸ περιοδικὸ Συνεργάξεται «Σικολεῖς οιαὶ πίτυ, «Σάολεῖο υιαὶ ωήν. Ἑτοιμόρει γιὰ «ΣΤΗΝ οΟΣΧΦΗ», «ᾶΤΑΣΕΙΣ») τὶς Μπισνίνη 4. Ζωγράφεν κἙἍμηαΆἉ τος Κάματος ἱερός ποὺ μετριέται σὲ δάκρυα κι ὀνείρατα. Κάμµατος ἀρχαϊκόὸς ποὺ ὑπαγορεύει τὸ Ὀρόμο τῆς θυσίας. Κάµατος ποὺ πλάθει τῆς παιδικῆς ψυχῆς τὴν πολωκώμαντην ἀνησυχία. Ποὺ ἀνιχνεύει ὑπομονετικὰά τοὺς παιδικοὺς οὐρανοὺς τῆς ἀμάθειας. Τῶν ὀνείρων ὃν τοῦ «ὗΕ) ΜΙΛ ΜΙΣΤΟΛΗ ΛΠΟΘ ΤΙΝ ΕΛΛΛΙΛ ναὶ «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤόὸ ΧΡΙ- ΣΤΟ» οαἱ τὸ παιδαγογικὸ «ΦΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ναὶ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ». τὴ ἐχδηλώνεται ναδηµερι- νὰ στὴν σχολικὴ τάξι γιά τὰ νησιὰ τῆς ᾿Αφροδίτης, αὐτὴ µόνον «θά Ίχε φέρει τὴ λύσι. , Μιὰ παράχλησι ἔχω να. σᾶς ὑποθάλω: νὰ μοῦ ᾱ- ποστέλλετε τὸν «ἘΚΗΠΑΙ- ΔΕΥΤΙΚΟ) στὴ διαμονή ου καὶ νὰ μαοῦ γράψετε τὸ πὀαὸν τῆς ἔτησίας ἄνν- δρομῆς γιὰ νὰ σᾶς τὸ ἅπς- στείλω. Ἐπιθυμῶ νὰ μὲ λοναριάζετε στοὺς φανατι- κιοὺς φίλους του. ἀπὸ σή- μερα. Σὰν ἔμπρταχτη. ἃς ποῦ- µε, ἀπάδειξι τῆς -ἀγόπης ου σᾶς στέλλω :μερικὲς αωνεργασίες 1µου. πού. ἂν τὶς «θρῆτε ὅτι ἀξίξουν. µπόὸ- ρεῖτε. χώρευ ἐπιτρέπον- τες, νὰ -τὶς δημοσιεύσετε. Ἐπίσης σᾶς στέλνω «ἕνα ασύντομο «Θιδγραφικὸ -αη- µείωμµα. περισσότερο γιὰ γνωριμία. Ἐλπίζω ὅτι δὰ ἔχω σύντομα “τὰ νέα σας. Ἐὐχαριστῷ πολύ, ἱ ΑΝΤ. ΔΕΛΩΟΝΗΣ Μπισχίνη 4. Ξωγράφευ Ἀθῆναι Τ.Τ. -6072 ἀφοῦ ἔτυχε αυλλογὴ Διηγημάτων λόγος», συλλογὲς διηγημάτων ΑΝΤ. ΔΕΑΘΝΗΣ “Ἀθῆναι (Τ.Τ. 6223) :κό του ἐπάγγελμα. Αὐτὸ 'ὀ οόήος τοῦ δασόκάδου στήν) ἐεξέθιξπη τοῦ παιτδιοῦ Ἡ ἐπιτυχία τοῦ δασκάλου Θθασίζεται σὲ µεγάλο θαθμὸ στὴ δική του προσωπικότητα, οτὸ δικό ΄του χαραχτήρα. τὴ στάση του ἀπέναντι στὰ παιδιὰ πρέπει νὰ τὴ διακρίνη ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γι αὐτά, γιατὶ ἔχει παρατηρηθῆ ὅτι-ὅσοι ἀπὸ τοὺς δασκάλους στεροῦνται τῶν πιὸ πάνω προσόντων, δὲν ἔχαυν ἀναπτυχθῆ συναισθητι- κἁ σὲ 'ἱκανοποιητικὸ “Θαθµμό. Όπου «ἀπουσιά- δει ἡ ἀγάπη, ἀπουσιάζει καὶ ἡ µόρφωση «καὶ ὕπου δὲν Ὀπάρχει μόρφωση, δὲν ὑπάρχει ᾱ- πι, ον ος Ἡ γνώση τῆς παιδικῆς ψυχολογίας εἶναι ἡ βάση τῆς διδασκαλίας. Τὰ παιδιἁ δὲν αἱ- σθάνονται ἀσφάλεια, δὲν µανθάνουν, δὲ µεγα- λώνουν καὶ δὲν ἀναπτύσσονται κανονικά, ἂν δὲν Εἶναι θέθαια, ὅτι οἳ δασκάλαι των .καὶ οἱ γονεῖς των τὰ ἀγαποῦν καὶ τὰ -«κατανροῦν. Τὸ «εὐγενικὸ »αὐτὸ συναίσθηµα τῆς 'ἀγά- πης θὰ ἀποτελέση τὸ “πρῶτο' Ἕῆμα, ποὺ ὅδη- γεῖ πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ δασκάλου γιὰ τὸ δι- «του θὰ τὸν ὁδηγήση στὴν ἀναζήτηση νέων μεθόδων γιὰ θελτίωση τῆς ἐργασίας του. Ἡ ἀδωπιπορία ταῦ «δασκά- λου γιὰ περαιτέρω πλαυτιπμὸ τῶν πνὠώσεών του εἶναι πραγματικὰ λυπηρο πράγμα. ο Ἡ µεγαλύτερη εὐτωχία γιὰ πὸ δάσκαλο εἶναι νὰ θλέπη τὸ ἔργο του νὰ ἐπιτυγχάνη. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἂς ἄχη ὑπ ἄμη΄του πὼς τὰ παιδιὰ ἀγαποῦν ὅσους τὰ ὠφελοῦν καὶ 'μι- μοῦνται ὅσους τὰ διδάσκυον. Ἔτσι ἕνας ζωη- ρὸς καὶ δραστήριος δάσκαλος κάνει 'τὴν τά- ἔῃ ἐνεργητική, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ νωθρός, 6ρα- δὺς ἢ ἀδιάφορος δάσκαλος τὴ μετατρέπει σὲ τάξη παθητική, χωρὶς πρωτοθουλία καὶ μὴ -ᾱ- ποδοτική. Αν πραγματικὰ πιστεύωµε σὲ ὅτι ἐπιτε- λοῦμε καὶ ἐργαζόμαστε τίµια, τὰ παιδιά µας θὰ πιστεύουν σὲ ὅτι τοὺς ἀναθέτουμε νὰ ἐρ- γαστοῦν καὶ νὰ ἐκτελοῦν μὲ ἐνθουσιασμό. Εἶ- ναι αὐτὸ μιὰ πρακτικἡὴ ἐφαρμογὴ τῆς Χρι- :στιανικῆς ἀρχῆς γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ «Θεὸ κἀὶ πρὸς τὸν πλησίον. Κάτι ποὺ πολὺ πρέπει νὰ προσέξωµε εἷ- ναι νὰ εἴμαστε δίκαιοι στὶς κρίσεις καὶ στὶς Ι|ἀποφάσεις µας. Όπως, ἡ ὀροχἡὴ πέφτει καὶ γιὰ ταὺς δικαίους «καὶ γιὰ τοὺς «ἀδίκαυς, ἔτσι καὶ 'μεῖς πρέπει νὰ “παρέχωμε σ᾿ ὅλα τὰ παιδιὰ τὴ Φοήθειά µας, 'τὴ χρησιμότητά µας, τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἐπιδοκιμασία,μας. Τιὸ πολὺ χρειάζονται τὴν κατανόηση καὶ τὴ στοργή µας τὰ δύσκολα “παιδιά, ποὺ εἶναι 'θύ- µατα σκληρότητος τῶν μεγαλυτέρων των. Ἡ ἄδικία «ἐκμηδενίζει τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ τὰ παιδιὰιἀντιχαμθάνονται -εὔ- κολα-τὸ δέκαιο “ἀπὸ “τὸ -«ἄδικο «καὶ Ἔεκωρίζουν Ἀιασχευὴ ἀπὸ τὰ ᾽Αγγλικὰ «Δ. ΤΑΒΡΙΗΑΙ 4Η εὔκολα τὸν ἀκριθοδίκαιο δάσκαλο ἀπὸ τὸν εὐνοιοκράτη. | ἦ Τὸ νὰ εἶναι ὅμως ἕνας δίκαιος πρὸς ὅλα τὰ παιδιὰ μιᾶς ὁλόκληρης τάξεως δὲν εἶναι καὶ τόσον εὔκολο πράγμα. Χρειάζεται προσε- κπικὴ µελέτη γιὰ κάθε ΄παιδὶ ξεχωριστά καὶ οωστὰ συμπεράόµατα γιὰ τὴν ψυχοσύνθεση, τὸ χαραχτήρα καὶ τὶς «ἀτομικὲς διαφορές. του,, ποὺ μὲ αὐτὰ θὰ θοηθηθῆ ὁ.δάσκαλος στὴ δί- καιη µεταχείρηοη κάθε παἰδιοῦ. Ὁ σχολαστικισµός, ἡ τάση .δηλαδἠ µερι» κῶν παίδιῶν νὰ καταγγέλλουν. συνεχῶς, πρέ- πει νὰ ἀποθαρρυνθῃ. Ἡ «καταγήελία.: «εἶναι χρήσιμη, «ὅταν μὲ -αὐτὴν, ἀνακαλώπτωμε υκάτι οὁ σοθαρό. Ἓνας καλὸς τρόπος γιὰ νὰ ΄ἄπο- φύγωμε τὶς συχνὲς καταγγελίες εἶναι νὰ, δη- µιοιργήσωµε ἕνα εἶδος .«αὐτοκυθερνήσεως ποὺ µόνα των τὰ παιδιἀ «νὰ «εἶναι σὲ «θέση νὰ λύ-- ουν τὶς διαφορές των μὲ «δημοκρατικὸ 'πνεῦ-, μὰ καὶ πολιτισµένο τρόπο. Μικρὰ καὶ ἀσήμαντα γιὰ μᾶς πράγματά ἢ συνήθειες, εἶναι γιὰ τὰ παϊδιὰ μεγάλης ση- µασίας. Ἡ ἀτομική µας καθαριότητα «καὶ ἡ΄ προσωπική περιποίηση τοῦ ἑαυτοῦ µας ἔχει ἀνάλογες ἐπιπτώσεις καὶ στὰ παιδιά, ποὺ ἔ- χομε 'µπροστά µας. Ετσι, ἂν «ἐμεῖς εἴμαστε καθαροὶ καὶ περιποιηµένοι, θὰ γίνουν καὶ αὖ- τὰ ἀιὸ καθαρά καὶ «φροντισµένα. Ἐπίσης ὁ καλὸς τρόπος µας τοὺς «κάνει εὐγενεῖς ακαὶ -ᾱ- γαπητοὺς στοὺς ἄλλους. Ἡ καλὴ γραφὴ, καὶ ἡ ικαλἠ ὁμιλία µας ἀντιγράφεται ἀπὸ τὰ παι- διά. Γι αὐτό, ὅταν ὁμιλοῦμε, νὰ μὴ δυ- ναμώνωμε ἢ χαµηλώνωμε τῇ φωνή µας πιὸ πολὺ ἀπ᾿ ὅτι πρέπει. Μὲ τὴ τακτικὴ καὶ σὲ ὥραν «κατάλληλη καθαριότητα τοῦ πίνακα, Ἑ- ξοικονομοῦμε Κόπο καὶ. χρόνο, καὶ τὸ ἴδιο ἶ- σχύει καὶ γιὰ τὴν ἐργασία ποὺ ἑτοιμάζεται ἐ-- νωρίτερα. Κάτι ἀκόμα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παραλεί- ψώμε εἶναι καὶ τὸ χιοῦμορ. Ἐϊναι ἀνάγκη νὰ ἔχωμε τὴν ἱκανότητα νὰ δημιουργοῦμε πὸ εὖ- χάριστο Κλίμα μὲ τὰ χιοῦμορ ἐκεῖ ποὺ πρέ- πει κἀὶ ὅταν χρειάζεται, Μποροῦμε νὰ κάμω- µε τὰ παιδιὰ νὰ γελάσόυν μὲ διάφαρες χΣιρο- νοµίες ἢ µορφασμοήώς, μὲ μιὰ θεληµατικἀ ᾱ- δέξια πράξη, μὲ ἕνα ἔδυπνο ἀστεῖο ἢ κάτι ἄλλο. Πρέπει ὅμως νὰ προσέχωµε νὰ μὴν πε- ριγελοῦμε ἢ νὰ προσθάλωµε ἢ νὰ θίξωµε μὲ τὸ ἰἀστεῖο µας κάποιο παιδὶ τῆς ΄τάξεως, γΥια- πὶ θὰ τὸ πληγώσωμε.καὶ θὰ ζημιώσωμε τὸ ιπαίἰδί αὐτό. Τὸ μέτριο γάλιο «θοηθᾶ τὴ ιδιδα- οκαλία, ἀναπτύσσει φιλικὲς σχέσεις μεταξὺ πιαδιῶν καὶ διδασκάλου καὶ μετατρέπει τὴν πάξη σὲ εὐχάριστο «καὶ δημιουργικὸ µέρος. ΣΤΑ ΣΧΏΛΕΙΑ ΤΗΣ «ΑΜΕΡΙΚΗΣ -'. ο ο ο τος ΜΊΑ ΌΛΟΚΛΗΡΗ ΒΡΟΜΗΝΑΜΗΑ... ἄμμήι -- ἅπτ--παπορσσοςς «νστταπκον--στορτορβρ ὰ καὶ -τῆς γλυκειᾶς ἀπαντόχῆς, ποὺ ξανοίγονται σὲ δυὸ τρυφερά, παιδικἁ μάτια. Κάµατος γλυκός, -«Ὑεμάτος λουλούδια Κάµατος πικρὸς μ’ ἁπλὲς νοικοκυρίστικες ἴδέες. ᾿Κάμµατος ἱερὸς ἐφταδιάμαντη καντήλα ποὺ καίει γυχτοήµερα τῆς ψυχῆς µου τ᾽ ἀρίφνητο λάδι στὸ Μεγάλο Χρέος! Δάσκαλος εἶμαι. Ὀμνύωι| ΜΕΤΗΕΜΟΡΦΩΣ Η Περάσαμε πιὰ τὴν ὄχτη τοῦ κόσμου. Τὴν τέφρα τῆς ψυχῆς µας τινάξαμ᾽ ἀπὸ πάνω µας. Εὐθεῖες καὶ καμπύλες γινήκαµε μιᾶς γνώσης τυραννικῆς. Κομπορρημονοῦμε τὴ μεταμόρφωση τούτη ἀστόχαστα. Φορέσαμµε κιόλας τὸ μανδύα τῆς φθορᾶς... Κατάσαρκα στ᾽ ὄνειρο. Καὶ προχωροῦμε «µέσα στὸ φῶς ποὺ ἀδιάκοπα υμᾶς ἀποσυνθέτει. Ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω.... ΑΝΤ. Δ ΕΛΏΝΗΣ ο ποὺ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. -- Καθημε- ρινῶς, σὲ χιλιάδες σχολεῖα τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν συγ κεντρώνονται ἑκατομμύρια µα- Φηταί, γιὰ νὰ παρακολουθή- σουν μιὰ κινηµατογραφικἡ ται- Νία. Δὲν πρόκειται γιὰ ὁποιο- δήποτε φίλμ. Εϊναι οἱ ταινίες ποὺ διδάσκουν, Τὸ Φαινόμενο δὲν εἶναι πα- λαιό, ἀλλά νέο καὶ ἀποτελεῖ µέρος στὴν ἐπανάσταση -τῆς ἐκπαιδευτικῆς τεχνολογίας, πραγματοποιεῖται ΄τώρα. Πρόκειται γιὰ τὰ μηχανικά µέσα µεταδύσεως εἰκόνων, ἢ- χου’ µαθηµάτων, γνώσεων, τὰ ὁποῖα, κατὰ τὴν γνώµη τῶν ἐμπειρογνωμόνων θὰ 'δηµιουρ- γήσρυν μιὰ νέα ἐντελῶς κα: τάσταση. Ἠδη, τὰ περισσό- τερα σχολεῖα στὴν ᾽Αμερικὴ ἔχοων τὰ µέσα ἐκεῖνα, ποὺ «χρειάζονται, γιὰ νὰ πραγμα: τοποιήσουν τὴν ὁπτικὴ καὶ -ᾱ- κουστικὴ διδασκαλία. “Ἕπως εἶναι φυσικό, κάθε σχολεῖο ἔχει τὸ ἀρχεῖο τῶν «δικῶν. του ταινιῶν γιὰ τὴ δι- δασκαλία τῶν µαθηµάτων, ἆλ λά εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ ἄπο- κτήση μιὰ σειρὰ ταινιῶν γιὰ Εεἰδικὰ θέµατα. Πραγματικά, σήµερα δὲν ὑπάρχει θέµα ἐπι- στηµονικό, διδακτικὸ ἐγκυκλο: παιδικὀ, ποὺ .νὰ μὴν ἔχη τὴν ταινία του. Εἶναι εὔκολο νἁ ἐνοικιάση ἢ νὰ ζητήση μιά «κόπιω τὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ πλουτίση τὴν ᾿ταινιοθήκη, Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ εἶναι εὔ- λογη. Ὅπως τὰ σχολεῖα -ἔ- χουν -τὴ Θιθιολθήκη τους, ἢ- ταν ἀπαραίτητο νὰ ἁποκτή- σουν καὶ τὴ δική τους ταινιο- (θήκη, 'ἀφοῦ μάλιστα ζόῦμε σὲ μιά. ἐποχὴ εἰκόνας. Τά σηµε- ρινὰ τεχνικἁ µέσα ἐπιτρέπουν, ὥστε ἡ διδασκαλία νὰ γίνεται πληρέστερα καὶ 'τὰ παιδιὰ :ἢ οἵ γέοι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀΑσκοῦν µπολλὲς φορὲς -τὸ µάθήµα ἢ νὰ παρακολουθὀῦν τὴν ταινία, Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ 3 μόρφωση εἶναι ἕνα φαινόµε- νο, ποὺ παίρνει διαρκῶς µε- γαλύτερες διαστάσεις, 'πρέπει .ὁ κινηατογράφος νὰ -κάνη -ᾱ-. κόµη πτὸ ἔντονη τὴν παρου- σία του, “Καὶ εἶναι τώρα -ᾱ- παραίτητος σ’ “αὐτὴ τὴν “περίο- δο ποὺ -᾿Καρακτηρίζεται ἀπὸ μιά ἐπανάσταση στὰ µέσα «ἐ- πικοινωνίας. : Οἱ ᾿Δάσκαλοι, οἱ καθηγητές, θέλουν διαρκῶς µπερισσότερο μορφωτικὸ ὑλικὸ καὶ «κινηµα- τογραφικοὶ παραγωγοὶ σπεύ- δουν νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ᾱ- νάγκες τους γιατὶ σήµερα ἡ ἑἐγημέρωση, ὄχι µόνο «γιὰ 'τὰ µαθήµατα, ἀλλὰ «καὶ γιὰ κοι- νωνικά, ἰατρικά, ἐπιστημονικὰ «θέματα, Ὑίΐνεται πιὸ «ἄμεση καὶ εἶναι πιὸ αὐθεντική. ᾿Στὴν Αμερική, μιά ἑταιρεέα, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Ἠνωμένος Κόσμος τόὀῦ Φίλμ», εἶναι σὲ Ἰθέση νὰ ἀνταποκρίθῃ -σὲ ὁ- ποτοδήποτε παραγγελία «καὶ νὰ δώση “φὶλµ καὶ κυρίως ντο- κυµανταίρ, ποὺ προκαλοῦν τὸν 'θαυμασμὸ καὶ τὴν 'ἔκπλη- ξη τοῦ. “θεατῆ. 'Πολλὲς «ἀπὸ τὶς ταινίες σὐτές, εἶναι 'πρα- γματικἁ -«ἀριστουργήβαία. ὙὙπάρκουν πράγματι -ται- γίες γὰ «τὴν: ἱστορία τῆς ζω- «γραφικῆς, γιὰ ὴ ζωὴ «καὶ τὸ. Ἠργο ῶν μεγάλυτέρων -συγ» Ὑροφέων, -αλλιτεχῶν, ὅο: φῶν, ποὺ “ἐνημερώνουν καὶ -ἐ-/ Ευπηρετόῦν κυρίως 'τοὺς νέους καὶ τὸ “μδθητόκσσμο, γιατὶ. ποῦ. πἀρώχουν τὴ δυνατότητα ινὰ. μορφῶθῆ “περισσότερο «καὶ νὰ ἐνημερώθῆ γιὰ «θέματα, ’ ποὺ μόλις ἐγνώρισε. Η 'Ηαραγωγὴ μοαφωτικῶν ταινιῶν «τείψει νὰ γίνη ϐΘκαµη- Χανία στὴν ᾽Αμερική, ἀλλὰ μιά “θιαμηχανία “ποὺ δὲν πἄπο- Ὀλέπει -σὲ κέρδη, ἀὔτε «ἐπι- διώκει νὰ ἐρεθίση τὸν θεατή, γιὰ, νὰ «τὸν «ἐξασφαλέση. -Σκθ- υκὸς τῆς ᾿θιομήχαν-ας αὐτῆς θἶναι «νὰ µορφώση καὶ υνὰ «δι: δάδη. υΔικαίώνει τὸν’ «κινημα- πονγράφο -δὰν υτάχνη «καὶ πὰν. Μέσο ὀδιδασκἁλίας καὶ Τδεύχνει αἳ μπαρεῖ νὰ 'προσφέρη καὶ κιώσο -καλὸ μπορεῖ 'Νὰ -“ἁμη «στὴν φεθχοία, κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Τ λέγουν οἱ ἀριθμο! σιὰ τὴν Στοιχειώδη ΣΙΛΤΙΣΤΙΚΛ ΣΤΙΧΗΛ. ΕΚΠΛΙΛΕΙΣΕΙΣ Κυκλοφόρησε τελευταῖα δελ- ο Στατιστικῆς στοιχείων Ἐκπαιδεύσεως τοῦ σχολικοῦ Έτους 1968- 69 τὸ Τμῆμα στα- Ἐιστικῶν καὶ ἐρευνῶν τῆς Κυ- ριακῆς Δημοκρατίας, ᾽Απὸ τὸ τίο αὐτὸ ἐδιαλέξαμε μερικἀ τιστικά στοιχεῖα ποὺ νοµί- ὦ πὼς ἑνδιαφέρουν κάθε ἐκ- Δαιδευτικό, εἰδικότερα κάθε λειτουργὸ τῆς Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως. Στὴν Κύπρο φοίτησαν, πὰ τὸ σχολικὸν ἔτος 1968/--69, 71.700. μαθητὲς στὰ δημοτικἁ Εἶδος Σχολῆς ᾿Αριθ. Σχολ. Ἑλληνικὰ Δημ. Σχολεῖα 542 Οκτατάξια τἈ” Αρμενικὰ 4 Ιδιωτικὰ ἢ Ξενόγλωσσα 6 Σύνολο 5259 κ Τὰ 7 ἦσαν μὲ δική τους βιεύθυνση καὶ τὰ 3 ἦσαν ἕνω- μένα μὲ Δημοτικά Σχολεῖα. Ἕνας ἄλλος πίνακας ποὺ ἁδιαφέρει ἐμᾶς τοὺς διδασκά- κα- λο σχολεῖα, 37,300 μαθητὲς οστά σχολεῖα Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως καὶ 450 φοιτητὲς σὲ ἰνστιτοῦ- τα ᾿Ανωτέρας ᾿Εκπαιδεύσεως. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο, Φφοίτησαν 5,000 Φφοιτη- τὲς σὲ ἀνωτέρας ἢ ἀνωτάτας σχολὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Στὴ Στοιχειώδη ᾿Εκπαίδευ- ση ἐργάσθηκαν 2,239 διδάσκα- λοι σὲ 559 σχολεῖα. ᾿Αναλο- γοῦν 32 μαθητὲς κατὰ διδάσκα- Ο πιὸ κάτω ἀναλυτικὸς πίνακας εἶναι θοηθητικός : Σὲ ἄλλο πίνακα θλέπομε Μαθητ. Διδάσκ. Μαθητ. κατὰ διδ. 69,988 2,130 32.9 6ι2 40 15.3 232 24 9.7 903 45 20.1 1,135 2,239 32.0 λους εἶναι καὶ ὁ πιὸ κάτω ποὺ δείχνει τὸν ἁριθμὸ τῶν σχο- λείων ἀνάλογα μὲ τὸν τύπο καὶ τὸν ἀριθμὸ αὐτῶν κατά ἐπαρχίες. Τόπος Σχολείου Λευκ. Κυρ. '᾿Αμμ. Λάρ. Λεμ. Πάφ. Σύν. 1. Μονοδιδάσκαλα 19 Τί 12 15 34 3534 1595 2. Διδιδάσκαλα 34 8 16 τι 286 26 125 3. Τριδιδάσκαλα 26 8 8 8 135 15 78 4. Τετραδιδάσκαλα 18 5 11 2. 18 6 55 Ψ., Πενταδιδάσκαλα 11 2 8 8 4 1 29 6. Εξαδιδάσκαλα 12 5 6 6 4 3 36 7. Ἑπταδιδάσκαλα 5 - 2 3 4 2 16 8. Οκταδιδάσκ. 8 1 9 3 2 1 24 9 ᾿Εννεαδιδάσκ. 9 -- ἰ 3 4 5 -- 21 10. «Δεκαδιδάσκ. 3 1 5 --- 1 4 11 11. Ἐνδεκαδιδάσκ. 2 -- 6 1 5 -- 14 12. Αωδεκαδιδάσκ. 3 -- 1 -- 2 --- 6 13. Δεκατριδιδάοκ. 1 -- 1 --- 1 - 3 14. Δεκατεσσεροδιδ. 3 -- ο ντ 2 - 5 15. Δεκαπενταδδ. 3 κ-- --- - - -- 3 Ολικὸν 1527 41 88 56 118 5ο 549 ἡ ΝΛΠΡΗΙΗΣ [ΛλΛΙΣ ἡ | ΜΝΘΡΠΟΛ(ΓΟΣ ΠΙΕΡ ΤΝ ΜΙΛΑ ΠΛ ΤΙΝ ΗΠΛΙΝΕΙΣΗ | Ηλ... ὝὍσο γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, ναι καὶ ἀντιαισθητικὸ γιατὶ αὖ- νὰ τί λέει ἕνας Μελλοντικὸς τὴ ἡμέθοδος ἀπαιτεῖ τὸ τέλειο “Ανθρωπος σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σύγ- χρονα ἔργα ἐπιστημονικῆς φαν- τασίας: «Ἡ ἐκπαίδευσή µας γίνεται μὲ ἕνα εἰδικὸ ὄργανο ποὺ λέγεται Μνήμωρ. ΆΔεκα- πέντε λεπτά ἠλεκτρόδια ἐμφυ- τεύονται στὸ κρανίο, σὲ θάθος ἑνὸς χιλιοστοµέτρου, καὶ αὖὐιὰ ὃς μεταδίδουν ἕνα πλῆθος γνάσεις ἅμεσα ἀφομοιώσιμες. Ἡ μέθοδος αὐτὴ δὲν εἶναι δι- όλου ὀδυνηρὴ γιατὶ ἡ ἐμφύτευ- ση γίνεται μὲ τοπικἡ νάρκω- ση. ᾽Αλλά εἶναι ἐνοχλητικὸ νά ἔχη κανεὶς στὸ κεφάλι του αὖ- τὰ τὰ πράγματα καὶ ἔπειτα εἷ- ξύρισμα τοῦ κεφαλιοῦ. Τὸν Μνήµορα τὸν κρἀτοῦμε στὸ κε- Φάλι µας πέντε χρόνια, ὅσο δι- αρκεῖ ἡ ὁτοιχειώδης παιδεία. ᾿Αργότερα, κάθε 6ράδυ, ὅταν πέφτουµε γιὰ ὕπνο, φοροῦμε στὸ κεφάλι μιὰ κάσκα ἐφώδια- σµένη μὲ ἕναν εἰδικὸ πομπὸ ὁ ὁποῖος μεταδίδει γνώσεις. Τὶς γνώσεις αὐτὲς τὶς ἀφομοιώνουν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὕπνου ποὺ ὑποθοηθεῖται ἀπὸ μιὰ ἔλα- φρὰ νάρκωση. Μὲ τὶς µεθόδους αὐτὲς γινόμαστε σωστὲς ἐγκυ- κλοπαίδειες». Ἡ ΤΠΕΠΤΡΙΠΗ ΕΚΛΡΩΜΙΝ ΠΡΙΓΡΛΗΝΛΊΙΕΙ Ε-ΛΛΩΥΣ Γίνονται διαθήµατα νἁ πραγ- ματοποιηθοῦν ἐφέτος ἐκδρομὲς δασκάλων στὴν Ἑλλάδα καὶ Κὴν ᾽Αγγλία. Γι’ αὐτὸ τὸν σκο- ὁ ἡ ᾿Επιτροπὴ ᾿Εκδρομῶν ποὺ ορίσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Ἀιοικητικὸ Συμθούλιο προχώ- ησε στὴν ἀποστολὴ σχετικῶν ιστολῶν καὶ μελετᾶ ἐπιστα- ἑνα τὰ προθλήµατα ποὺ προ- ύπτουν ἀπὸ τὴν διοργάνωση τῶν ἐκδρομῶν αὐτῶν. Γιὰ τὴν ἐκδρομὴ τῆς Ἑλ- λάδας στάλησαν οἱ ἐπιστολὲς στὸ ᾿Εθνικὸ Ἵδρυμα, τὴν Ἓλ- ληνικὴ Πρεσθεία καὶ τὸ ἁρμό- διο “Ὑπουργεῖο γιὰ τὴν ἐξα- σφάλιση τῶν θέσεων στὴν Ἐ- θνικὴ Ἑστία. Καταθάλλονται προσπάθειες ὥστε στὴν ἔκδρο- μὴ νὰ περιλαμθάνωνται καὶ σύζυγοι δασκάλων. ! ἱλληὶ εἰ επί ᾖ. κ. ΙΝΙΙ πὼς οἱ διευθυντὲς τῆς ΆΑης τάξεως σαν 134 καὶ τῆς Βας τάξεως 171. Στὸν πίνακα τῶν σχολείων θλέπομε πὼς τὸ ἄθροισμα τῶν σχολείων. μὲ τρεῖς, τέσσαρες ἢ πέντε διδασκάλους εἶναι 162, ἐ- νῶ οἱ διευθυντὲς Βας εἶναι 171, ἐνῶ τὰ σχολεῖα μὲ ἕξι ἢ περισσότερους διδασκάλους εἷ- ναι 139 οἱ διευθυντὲς Αης τάξε- ως εἶναι 134. πράγµα ποὺ σηµαίνει ὅτι μερικά πολυδιδά- σκαλα σχολεῖα διευθύνονταν ἆ- πὸ διευθυντὲς Βας τάξεως. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ δΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ᾽Απὸ τοὺς 10,604 ἁπόφοι- τους τῶν Δημοτικῶν Σχολείων οἱ 8,208 ἐνεγράφησαν σὲ σχο- λὲς Μέσης Παιδείας ἢ ποσοστὸ ΤΤ.450. Ὑπολογίζεται πῶς ἂν συνεχισθῆ ὁ ἴδιος ρυθμὸς φοι- τήσεως σὲ σχολὲς Μέσης ΠΠαι- δείας, τότε τὰ 871305 τῶν ἆᾱ- ποφοίτων τῶν Δημοτικῶν Σχο- λείων τοῦ ἔτους 1975, θὰ ἐγ- γραφοῦν σὲ Σχολὲς Μέσης Παιδείας. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤοὺΥ Δ.Σ. ΠΛ ΛΓΥΣ ΑΡΧ Α ΤΗΠΙΟΗ ΝΑ ΠΝΟΥΝ (ἡ ΠΡΟΛΓΙΓΕΣ ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΝ Παρ᾽ ὅλο ποὺ ῆταν θέθαιο ὅ- τι κατά τὶς γιορτὲς τῶν Χρι- στουγέννων θὰ ἐγίνονταν οἱ προαγωγὲς σὲ διευθυντές, τὴ τελευταία στιγμὴ ματαιώθηκε ἡ σκέψη μὲ τὴ δικαιολογία τῆς δημιουργίας ἀναταραχῆς μὲ μεταθέσεις. Παρὰ τὸν Φφόδο νὰ δήµιουρ- γηθῆ. μικρὰ ταλαιπωρία τὸ Δι- οικητικὸ Συμθούλιο στὴ τελευ- ταία του συνεδρία ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθὴη τὴ πλήρωση τῶν θέσεων. Αὐτὴ ταν καὶ θὰ εἷ- ναι μελλοντικἁ ἡ θέση τῆς Ὁρ- γανώσεως. Ὁποιεσδήποτε κε- νὲς θέσεις πρέπει νἁ πληροῦν- ται μόλις δημιουργηθοῦν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΑΝΧΥΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΠΛΝΙΟΣ ΣΧΩΛΗΛ ΠΡΟΠΑΒΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑΙ «Ὥστε: γιά νὰ θεµελιώσου- µε ἀκλόνητο ἕνα εὐτυχισμένο μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ, ποὺ νὰ μµπορῆ ἄφοθα καὶ ἀποτελεσµα- τικἁ νὰ ἀνταγωνίζεται πρὸς τοὺς μεγάλους, σημερινοὺς λα- οὐς, ᾿Ανατολῆς καὶ Δύσεως, μᾶς χρειάζονται σχολικἁ κτί- ρία, μὲ πάμπολλες αἴθουσες, μὲ σαφῆ καὶ προοδευτικἁ διδα- κτικὰ θιθλία καὶ προγράµµα- τα,τα, ἀλλὰ προπαντὸς Δά- σκαλοι μὲ παλμὸ ὑγιοῦς πατρι- ὠτισμοῦ καὶ ἀληθινῆς προοδευ- τικότητος. Δάσκαλοι πολὺ κα- λὰ συγκροτηµένοι, ἀλλά καὶ πολὺ καλὰ µισθοδοτηµένοι. Καὶ ἐδῶ ἃἂς μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ ἀνοί- ξω μιὰ παρένθεση: Δυστυχῶς, μέχρι σήµερα, ἕνεκα προπαν- τὸς τῶν γλίσθρων μισθῶν τους, ὅσο καὶ ἂν κάνουμε συνεχῶς τὸ ἐγκώμιο τοῦ ὑψηλοῦ τους λειτουργήµατος, οἱ Δάσκαλοι θεωροῦνται προϊόντα κάθε πνευματικῆς ταπεινότητος. Τρα νὴ ἀπόδειξη, εἶναι ὅτι, ὅτον θέλουμε νὰ ἐξαπολύσουμε ἐ- ναντίον κάποιου σκῶμμα, τοῦ λέμε χαρακτηριστικά: «Δάσκα- λος εἶσαι, µωρέ!». οΣχολεῖα λοιπὸν καὶ πάλι Σχολεῖα, Δά- σκαλοι καὶ πάλι Δάσκαλοι καὶ ἐξασφάλιση καὶ πάλι ἐξασφά- λιση μὲ κάθε τρόπο τῆς παλ- λαϊκῆς ὑγείας τοῦ τόπου µας, τοῦ προικισµένου μὲ ἀπολλώ- νειο φῶς. Ετσι θὰ ἀποδειχθῆ περίτρανα ἡ ἀλήθεια τ τοῦ στί- χου ἐκείνου τοῦ ὀνομαστοῦ ποι- ητοῦ τῆς νέας ᾽Αττικῆς Κωμώ- δίας Μενάνδρου (345 - 292 π.Χ.), ποὺ κάποτε εἶπε: «Κάλ- λιστο καὶ ἀναφαίρετον κτῆμα Παιδεία θροτοῖς». Τὴν ἔρευνα ἔκαμε ὁ Μηνᾶς Παπάζογλου. Οἱ ἀπόψεις εἷ- ναι τοῦ Γεώργιου Πικολοπού- λου. Μικτὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ µελέτη τῶν Συσσιτίων Ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὸ ἁρμόδιο Τμῆμα τοῦ Ἡ- πουργείου Παιδείας μιά Μι: κτὴ ᾿Επιτροπὴ ἀπὸ τὸν ᾿ἘΕπι- θεωρητή, τὴν ᾿Επιθεωρήτρια Οἰκοκυρικῶν καὶ ᾿Εκπρόσωπο τῆς ΠΟΕΔ, θὰ ἐπισκεφθῇ σχο- λεῖα ποὺ λειτουργοῦν τὰ σωσ- σίτια τῆκ ΦΑΟ γιὰ νὰ µελε- τήση ἐπὶ τόπου τὰ προόθλήμα- τα ποὺ παρουσιάζονται καὶ νὰ ἀκούση τὶς δυσκολίες τῶν δασκάλων νὰ λειτουργήσουν τὰ συσσίτια. Τὰ πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς θὰ µελετήση Εἰδικὴ ᾿Επιτροπὴ στὸ Ὑπουργεῖο μὲ συμμετοχὴ τῆς ᾿ὈΟργανώσεώς µας μὲ σκοπὸ τὴ λήψη µέ- τρων γιὰ τὴν ἁπασχόληση τῶν δασκάλων. Εἶχαν προαγωγὴἠ σὲ Διευθυντὲς Α΄ Τρεῖς συνάδελφοι, οἱ Κυρ. Δαμπρίας, Παγκράτης Χ΄΄ Θ- δούλου καὶ Χάρης ᾿Αριστο- δήµου εἰδοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ᾿Επιτροπὴ ᾿Εκπαϊδευτικῆς Ύ. πηρεσίας ὅτι µμονιμοποιοῦνται στὴ θέση Διευθυντοῦ Α΄. Τώρα παραμένουν σὰν ἀἆνα- πληρωτὲς σὲ θέση διευθυντοῦ Α΄. µόνο τρεῖς συνάδελφοι ἐ- νῶ στὴ θέση διευθυντοῦ οἱ ἀναπληρωτὲς εἶναι δέκα ἑπτά. Ὅ διορισμὸς ἀναπληρωτῶν εἶναι ἁπαραίτητος κατὰ τὸ Ὑπουργεῖο γιατὶ αὐτοὶ ἀνα- πληροῦν ἄλλους δασκάλους ποὺ Θθρίσκονται στὸ ἐξωτερι- κὀ γιὰ μετεκπαίδευση ἢ εἶναι ἀποσπασμένοι σὲ ἄλλες ὕπη- ρεσίες. Τὸ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ ΣΧΙΝΙΚΑ. ΣΥΣ21ΙΛ Μιὰ γενναιόδωρη χειρονομία τῆς Φ.Α.Ο. ἔφερε σὲ εἷ- δος ἀρκετὰ ἀγαθά σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ νησιοῦ µας καὶ μὰ τὰ σχολικὰἁ συσσίτια θέλησε νὰ περιορίση τὶς δυσκολίεᾳ διατροφῆς τῶν παιδιῶν ποὺ οἱ γονεῖς ἀγωνίζονται στὰ χω- βάφια ἢ στὲς πόλεις γιὰ νὰ τὰ ζήσουν. , 3 Πρόθυµοι οἱ «κοινοτάρχες» µας ὑπόγραψαν τὰ χαρτιὰ νὰ λειτουργήσουν τὰ συσσίτια. Ποιὸς ὅμως θὰ φρόντιζε γιὰ ε γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀκάματο. τὸν δουλευτή, τὸν πρὠτοπόρο δάσκαλοι ' Δὲν ἔπεσαν ἔξω. Όταν ἔθαζαν τὶς ὑπογραφές τους δὲν πὸν ἤξεραν, ὅταν ὅμως Ίρθε ὁ καιρὸς τῆς δουλειᾶς τὸν θυμήθηκαν. -Ἐσὺ εἶσαι ὁ ἄξιος. ᾿Εσὺ θὰ τὰ ξέρεις νὰ ὀργανώσης. Ἐσὺ ξέρεις... Καὶ φόρτωσαν τὸν καύμένο. Νὰ ἀπορρίψη τὴν προσφο.. ρὰ ἦταν ἀδύνατο. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ξέρει τὶ θὰ πτπῆ ἄδειο παιδικὸὀ στομάχι, εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ νοιώθει τὰ ἀδύ- νατα παιδάκια. ᾿Ανάλαθε στὴν ἀρχὴ νὰ ἐπιθλέπη τὸ μα- γείρευµα. Τοῦ παράδώσαν ὕστερα καὶ τὰ τρόφιμα, τὴν ἀποθήκη. Τοῦ φόρτωσαν στὸ σχολεῖο ἢ στὸ σπίτι του ὅλη τὴ διαχείρηση. Μὰ πὀτε θὰ γίνουν ὅλ᾽ αὐτά Θὰ τὰ καταφέρης δά- σκαλε. Τὸ μεσημέρι, τὸ ἀπόγευμα, Ἐξάλλου, οἳ Όρες ποὺ δουλεύεις εἶναι τόσο λίγες! Καὶ οἱ ἀργίες σου] Τὰ ἀνάλαθε ὁ κακόμοιρο. Όλα τὰ φροντίζει γιατὶ μπορεῖ καὶ νὰ θαθμολογηθῆ γι’ αὐτό. ᾽᾿Απὸ τὴν ἄλλη ϐυ- µήθηκε τὴν ὀργάνωσή του. Τὸ λέει τὸ παράπονό του στὸν πρῶτο ἀξιωματοῦχο. Τὸ διαθιθάζει ἔτσι στὴν ἡγεσία. Κι αὐτὴ ἡ ἄκαρδη τὸ κάνει αἴτημα. Ναὶ αἴτημα. Ζητᾶ ἐἔξη- καταφέρης. ᾿ἘΕσὺ τὴ νύκτα. γήσεις. ᾽Απαιτᾶ ἀποζημιώσεις. ἛἈλήθεια πόσα ἔχεις ν᾿ ἀντιμετωπίσης δάσκαλε άγα- θἐ Τώρα σοῦ ζητοῦν νὰ μὴ µεσηµεριάζης μὲ τὰ παιδιά σου καὶ τὴ γυναίκα σου. Ποῦ ξέρεις αὔριο τὶ τήσουν θὰ σοῦ ζη- --Κι ἐσὺ ζητᾶς. Σοῦ δίνουν ὅσα ζητᾶς ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ὍὉ Νομικός µας Σύμόουλος κ. Π. Δημητρίου καὶ ἡ δνὶς Μαρία ᾿Ηλιάδου τέλεσαν τοὺς ἀρραθῶνας των. Ἡ Π.Ο.Ε.Δ. τοὺς συγχαίἰρει. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ ϱ Οἱ συνάδελφοι Μιχαὴλ Σπύρου δάσκαλος στὸ Καϊμα- κλὶ καὶ ἡ Στέλλα Παπαϊωάν- γου δασκάλα στὴν ᾽Ακρόπολη ἔδωσαν ἁμοιδαία ὑπόσχεση γάμου. Στοὺς δυὸ ἡΓενικοόύς µας ᾽Αντιπροσώπους εὐχόμεθα κά- θε εὐτυχία καὶ σύντομα τὴ στέψη. ΜἩ Γραμματεία. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ἁ «ΔΕΛΤΙΟΝ» πρὸς τοὺς γονεῖς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολεί- ου Λυκαθηττοῦ. 'Ἡ ἔκδοση αὖ- τὴ περιέχει ἄρθρα καὶ ὁδηγίες πρὸς τοὺς γονεῖς γιὰ τὸν τρό- πο ποὺ διδάσκονται τὰ Μαθη». ματικἁ καὶ ἡ ᾿Ορθογραφία στὸ σχολεῖο. ἠς «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Α- ΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Ὁ- µιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν Ὑπ. Ἐργασίας κ. Τ. Παπαδόπού- λο στὴν ᾽Αμερικανικὴ Βιθλιο- θήκη. ὰς «ΜΟΡΦΩΣΙΣ»: Τὸ ἐκ- παιδευτικὸ περιοδικὸ μὲ πλού- σιαν ὕλη. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ὰς «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΦΟΒΗ»Ι! Πήραμε δυὸ ἐκδόσεις τῆς [Παι- δικῆς αὐτῆς ἐφημεριδούλας τῶν παιδιῶν τοῦ Μαρωνίου Λάρνακος. Ποξὰ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΛΙ (ἱ ΗΛΙΚΕΜΕΝΙΙ ΣΗ ΞΙΛΟΥΡΠΚΗ ΛΑΣΚΛΙΙΙ Φὰ ἐχθέσουν στὴν ᾿Οργάνωσή τους τὰ προθλήµατα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Ὕστερα ἀπὸ ἐπιθυμία μιᾶς ὁμάδας τῶν συναδέλφων ποὺ εἰδικεύονται στὴ ἐξυλουργικὴ κι εἶναι ἀποσπασμένοι στὰ Γυ- µνάσια ἢ τὲς Τεχνικὲς Σχολές, τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο ἐξου- σιοδότησε τὴν Γραμματεία νἁ καλέση ὅλους τοὺς ἐνδιαφεοο- μένους. Πληροφορούμαστε ὅτι ἡ συγ' κέντρωση θὰ πραγματοποιηθῆ µέσα στὸν ᾿Ιανουάριο σὲ μέ- ρα καὶ ὥρα ποὺ νὰ θολεύη ὅλους τοὺς συναδέλφους ὥστε νὰ τοὺς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νά ἐκθέσουν ὅλα τὰ προθλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, ΦΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ 0! ΣΙΝΙΛ:ΙΛΥΧΟ 1 ΣΥΝΙΛΓΜΛΤΙΚΟ Μετὰ τὴν τελευταία ἀρνητι- κ ἀπάντηση ποὺ τὸ Ὕπουρ- γεῖο Οἰκονομικῶν ἔδωσε στὴν ΠΟΕΔ, σ᾿ ὅτι ἀφορᾶ τὴν παρο- χἠ τιμαριθμικοῦ ἐπιδόματος στοὺς συνταξιούχους δασκά- λους, οἱ τελευταῖοι εἶναι ἀπο- φασισµένοι νὰ καταφύγουν οτὸ Συνταγματικὸ δικαστήριο. ὍὉ Νομικὸς Σύμθουλος τῆς ΠΟΕΔ κ. Δημητρίου ἑτοίμασε κι ὅλας τὸ κείµενο τῆς προσ- φυγῆς τὴν ὁποία θὰ καταθέση τὶς προσεχεῖς λίγες μέρες.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΧΗΣ ΘΑ ΖΗΤΗΘΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 8p
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 8p
ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 8p
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 8p
Τί λέγουν οι αριθμοί για την Στοιχειώδη 8p
Ο ρόλος του δασκάλου στην εξέλιξη του παιδιού 7p
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 7p
ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΛΕΣ Πολιτισμός 6p
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 5p
Σπουδαστὲς και δασκάλοι 5p
Δικαιοσύνη, κόρη της ανάγκης και μητέρα της ειρήνης 5p
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ Πολιτισμός 4p
Διορίζονται από τοην ΠΟΕΔ αι Εκπαιδευτικές Επιτροπές 3p
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 3p
ΑΛΕΞ. ΚΙΑΓΙΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ.... 2p
Η διδασκαλία του ποιήματος στο δημοτικό σχολείο Πολιτισμός#Αθλητισμός 2p
Η εργασία στο Νηπιαγωγείο μας οι σκοποί και το υλικό μας Πολιτισμός 2p
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 1p
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ 1p