Back

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Δυο στη µιότυπα απο Το σεμινάριο γ/ατην Οµοφυλοφ)λίαπου άρχισεχθες στο ξενοόο- χείο «Φ,λοξένια». ΠΑΝΩ: Ο Υπουργος Υγείας κ. Τομµπάζος κηρύσσει Την ἔναρξη του σεμιναρίου. ΚΑΤΩ: Ο µετέχοντες στο σεμινάριο (Σχετ/κη εἰόδηση στην 12η σελίδα). O Ynovpyoc Yyeiac x. Τομπάζος μιλὀντᾶς χθες κα- τατην ἔναρξη του σεμιναρίου, για την ομοφυλοφιλία, που οργανώνει η Παγκύπρια εταιρεία ψυχικης Yytewne στοξενοδοχείο «Φιλοξένεια», ανάφερε, ανάμεσα στ άλλα: Π ομοφυλοφιλία δεν εἶναι μόνο πρόβλημα Ίατρικης οὐὗ- τε καν µόνο ψυχιατρικης, Εἰ- ναι µαζι και πρόβλημα ψυχΟ- λογικο, κοινωνιολογικο, νο- μικο και κοινωνικο. Γι αυτο και πολύμορφη θεώρηση αυ- του του θέματος είμαι βέβαι. Ός πως µπορει να ρίξει ἄπλε- τοφωςγύρωαποτη von Tov καιναεισηγηθει νέες μεθοδεύ. σεις και επαρκὲστερες προ: σεγγίσεις στην Εκτίµηση του προβλήματος και των προε- κτάσεων του. Αναγνωρϊζουμε om η ομοφυλοφιλία εἶναι ἕνα θέµα συναισθηµατικο πολυ φορτι- σμὲνο. Κατα καίρους ἔχουν προταθει διαφορετικα, αλλα και συγκρουὀόµενα κάποτε θεωρητικα πρότυπα για να ερμηνεύσουν τη φύση του. Συνδἔθηκε ἔτσι η οµοφυλο- Φιλία µε την ψυχική αρρώ- στεια, την ψύΧΟλογικη διατα- Ραχη και την ορµονικη ανι- σορροπία. Κρίθηκε ακόμα και σαν µια κοινωνικη απὀ- κλιση ἡ τελικα θεωρήθηκε σαν το αποτέλεσµα της συ. νἔργειας πολλων καταστ- σεων απ αυτες που avadép- θηκαν. Η ομοφυλοφιλία στην πο ρεία της Ἱστορίας κάποτε εγ: Κωμιάστηκε και ἔγινε αποδε. KT, σαν ολότελα Φφυσικο Φαινόμενο της κοινωνίας, Πιο πολυ, όμως σ όλες τις ΕπΟχες οι ομοφυλόφιλοι πα. ρενοχλήθηκαν, καταφρονἠ- θηκαν, καταπιξστηκαν, κα. ταδιώκτηκαν και τιµωρήθη- καν απο το νόμο και την κοι. νωνία. Οἱ ἴδιοι οι ομοφυλόφι- Aor Kar ar Όργανωσεις τους μέμφονται και κατηγορουν την Ιατρική, την ψυχολογία καὶ την φυχιατρικη σαν UNED- θυνες για την KOWWVIKH Tous καταπίεση και το διώγµο τους. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΓΙΔΙΟΙ Για τους Οµοφυλόφιλους, ΟΙ αρχες πουθεωρουν την Φξη τους σαν αρρώστεια ἡ σαν ΦΟΧΟΛΟΥΙΚη διαταραχη με το να εισηγούνται θεραπεῖες, εἰ. ναι συνἔνοχες στη διαιώνιση Της καταδίωξης και καταπὶε- Άρχισε Το σεμινάριο. ἵια Την ομοφυλοφιλίᾶ σης µιας μειονότητας αν. θρώπων που στην οὐσία εἰς ουδεν ἔπταισαν. Πως εἶναι δυνατο, ισχυρίζονται οἱ 0µ0: Φυλόφιλοι, η συμπεριφορᾶ τους να θεωρείται εἶτε σαν αδίκημα, εἶτε ανωμαλία απο τη στιγµή που η ἔννοια «ανω: µαλο και η φυσιολογικο» αν τικατοπτρίζει απλως τις ἆλ' λοτε λλες κοινώνικες νορ' µες που στη διάσταση τοῦ χρόνου δεν εἶναι οὔτε arate: pec obte απόλυτες Δεν εἶναι δύσκολο, διατείνονται οι ἵδν οι, να γίνει αποδεκτη-η αξν' µατικη αλήθεια πως 9 KOTO δίωξη και η απὀρριψφη Των ομοφυλόφιλων απο την κου νωνία εἶναι απὀτοκη του ΥΕ’ γονότος ὅτι η συμπεριφορα τους συνιστα πραγματικη ἤ δυνητικη απειλη σε µια δομη καθαρα ανδροκρατοὺμενοῦ KOIVWVIKOU συστήµατος. ΑίΌΝΗ ΑΡΝΗΣΗ Φαίνεται, λοιπον, καθαρᾶ συνἔχισε ο κ. Υπουργος απὸ τα προλεχθέντα πως το θὲ6 του Σεμµιναρἰου σας εἶναι πὸ’ λυσύνθετο και οἱ MOOEKT σεις του εἶναι µεγάλες κα οµολογω ὅτι θεωρω τον εσὺ το µου αναρμόδιο να δώσὺ απαντήσεις στα προβληματα που αναπόφευκτα εγερον ται. Εκείνο, ὅμως, ποὺ µπορῳ 7 σιγουρια να πω, οποιαδήποί και αν εἶναι π αντίληψη Υά 7 Φύση της ομοφυλοφιλίας, . ναι πως η παρενόχληση, καταφρόνηση, η νά ο διωγµος και η τιµωρὶς ο pic tm διάθεση θετικων ὦ ολ Φων προσέγγισης, ἀπὸ λουν απλως άγονη ον που δεν ἔχει καθόλου ά στην εποικοδομητική. Wi κριση του πολύμορφου ὃ εξεταση προβλήματοι,