ο νο Ενωσης Νεολαίας και Φοιτητών «Αδελφοί µας, Οι μέρες των ΧἎρι- στουγέννων και του νἑου Χρόνου εἶναι μέρες γιορ- τὴς και χαράς. Γιορτής όμως και χαράς, που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε τι που συνθέτει τη ζωή και την ὑπαρξήὴ µας». Τα πιο πάνω λόγια περιέχονται στο μήνυμα που εξέδωσε σε δίπτυχη κάρτα η Χριστιανική ἛἜνωση Νεολαίας και Φοιτητών µε την ευκαι- pia tov Χριστουγέννων καιτου καινούργιου χρό- νου. Ἡ κάρτα αυτή, µε την παράσταση του Κυρί- ου και ημερολόγιο του 1989, διανεμήθηκε απὀ µέλη της Χ.Ε.ΝΕ.Φ σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ιερούς ναοὺς και αλλού, στη Λευκω- σία όπως επίσης σε κοινό- τητες και άλλες επαρχἰί- ες. Το μήνυμα αυτό απο- τελούσε µια χριστιανικἠ μαρτυρία απὀ νέους αν- θρώπους αλλά ἦταν συνά- μα και µια κλήση για εν- τονότερο προβληματισμό και ουσιαστικότερη βίω- ση «του μέτρου της αγά- πηςτου Θεού για µας» μέ- σα στην Ορθόδοξη Εκ- κλησία µας. Μέσα στα πλαίσια των γιορταστικὠν εκδη- λώσεων τα μέλη της Χ.Ε.- ΝΕ.Φ. συναντήθηκαν σε κοινἠ συνεστίαση που ἔγινε στις 29 Δεκεμβρίου στην Ἱἱερατική Σχολή. Προηγήθηκε κατανυκτι- κὁς Εσπερινὸς στο Πα- ρεκκλήσιο της Σχολής. Η λατρευτική αυτή σύ- ναξη µέσα στο πνεύμα της χαράς της Εκκλησίας γιατη Γἔννησητου Σωτή- ρα Χριστού- απετέλεσε ξεχωριστή ευλογία για όλους. Ακολούθησε δείπνο, ψυχαγωγικό πρόγραµµα και κλήρωση βιβλίων. Η συνεστίαση αυτή, δια- πνεόµενη απὀ πνεύμα χριστιανικής αναστρο- ons, έγινε ευκαιρία σὺύ- σφιγξης των αδελφικών δεσμών τὠν νέων, μελών Απὸ τη συνεστίαση της Χ.Ε.ΝΕ.Φ. της Χ.Ε.ΝΕ.Φ., και ασφαλώς σταθμός πνευ- µατικής ανατροφοδότη- σης και λήψης αγώνι- στικὠν προσανατολι- σμών για το νὲο χρόνο. Στις 30 Λεκεμβρίου μέλη της Χ.Ε.ΝΕ.Φ επι- σκέφθηκαν τις Κεντρικές Φυλακές. Ἡ εκδήλωση περιλάμβανε Χχριστιανι- κά τραγούδια, χριστου- γεννιάτικους ύμνους κα- θώὼς επίσης προσφορά ΧΕΙΣ eo ἐνδυναμούσδε ἐν Kugia στους φυλακισμένους γλυκών, ημερολογίων της νὲας χρονιάς. Η παρουσία χριστι- ανὼν νέων σ᾿᾽ ἕνα χώρο, όπως οι φυλακές, για προσφορά στον συνάν- θρωπο, δίνει σ᾽ αυτούς προςτους οποίους απευθύ- νεται πολλά μηνύματα πνευµατικἠς ανασυγκρό- τησης, ανανέωσης και ενδυνάµωσης. Οι πιο πάνω εκδη- λώσεις των μελών της Χ.Ε.ΝΕ.Φ. κατά τη διάρ- κεια των γιορτών, απο- τελούν αναμφίβολα ζων- τανἠ μαρτυρία της πα- ρουσίας του ορθόδοξου χριστιανικού πνεύματος στο χώρο τῶν νέων και των φοιτητὠν και σε καιρούς ιδιαίτερα δύ- σκολους προσφέρουν πραγματικἆ αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύμα- τα.