KPIZEIZ KAI EXOAIA ΝΕΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ Ακόμη ἕνα σημµαντικὀ στἔλεχος της πεντηκο- στιανἠς αἱρεσης, που αυτοαποκαλείται «εκκλησία του θεούὐτηςπροφητείας», ἔφυγε απὀ αυτή. Πρόκει- ται γιατον Α. Αβερκίου,που εγκατέλειψετην αιρετ!- κἠ του Φατρία, ὀχι, βέβαια, για να επιστρέψει, µετα- νοημὲνος, στην Εκκλησία, αλλά για να κάμει ό,τι κάµνουν οἱ αιρετικοὶ, να δημιουργήσει δηλαδή ἆλ- λη, δική του «εκκλησία». Μεχρι σήµερα, απὀ την αἴρεση της «εκκλησίας του θεού» αποχώρησαν και ἵδρυσαν δικέςτους«εκ- κλησίες»: οἱ Α. και {. Φωτιάδης, ο Μ. Πουλλαΐδης, ο Γ. Αττεσλιἠς και τὠρα ο Α. Αβερκίου. ΟΙπιο πάνω ανήκαν προηγουμένως στην πεντη- κοστιανἠ αυτἠ αἴρεση και εθεωρούνταν απὀ τα βα- σικἁ της στελέχη. ΄Όμως ο αιρεσιάρχης ψευδεπῖ- σκοπος της εν λόγω αἱρεσης Χρ. Σιακαλλής ἡ δεν ανἔχεται άλλους συναρχηγοὺς στην παρἀταξή του, οπότε καιτους εξαποστέλλει, ἡ αυτοί, «φωτισμξνο:», Φαΐνεται, απὀ το «πνεύμα» που τους κατευθύνει, πάγτως όχι απὀ το ᾿ Άγιο Πνεύμα, ακολουθούν ἆλ- Aous Spopous. Δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς οι ταλαίπωροι ὅτι η μοίρα των αιρετικών εἶναι να πεφτουν απὀ πλάνη σεπλάνη και ότιη Εκκλησία εἶναι µία, γιατί ἕνας εἶναι ο Χριστός, η δε ἱδρυση κάθε λίγο απὀ µέρους τους «εκκλησιών» μοιάζει µε το άνοιγμα κάποιων µπακά- λικων. Ειλικρινά πρὀθεσἠ µας δεν εἶναι να τους ειρω- νευτούμε΄ κάθε ἆλλο. Αλλά λυπούµαστε για το κα- τἀντημά τους καιπροσευχὀµαστενα ανανήψουν, να µετανοήσουν και να επιστρψουν στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολικἡ Εκκλησία, που εἶναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. ΔΕΝ HOEAE METAITIZH! H cidyqon dev αφορἀ ἀνθρωπο που δεν ἔχει «σώας τας φρένας». Γιατὶσετέτοια περίπτωση ο διανοητικά ανάπηρος ἄνθρωπος και ἄξιος συμπάθειας εἶναι αλλά και κάθε συμπαράσταση τού είναι αναγκαία. Δεν πρό- κείται, λοιπόν, για τέτοιο ἀτομο. Πρόκειται για γυ- ναΐκα που ανήκει στην αἱρεση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Η πλάνη στην οποία την οδήγησαν, την έφερε στο σημείο να αρνηθεί να της γίνει μετάγγιση αἱμα- τος. Κι ενώ μπορούσε να σωθεί, τελικά προτίμησε το θάνατο παρά να δεχθεί «ξένο αἷμα». Το γεγονός αυτό μιλά απύ µόνο τον. Τα σχόλια περιττεύουν. Σε χειρότερη μοίρα απὀ εκείνους που έχουν υποστεί εγκεφαλικἠ παρᾶκρουση κατατάσσουν τους εαυτούς τους σοι εγκαταλείπουν την ορθή πίστη και προχωρούν στη αἱἴρεση. 300 ΧΙΛΙΑΔΕΣ Τριακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες επισκέφθηκαν την Τουρκία κατάτο 1988! Αυτός εἶναιο υπολογισμός. Και το συνάλλαγμα που εισεπραξεη Τουρκία απὀ τον ελ- ληνικὀ τουρισμό ανξρχεται σεεκατομμύρια δολλάρια! Το πρὠτο δε και βασικό μἔληµα των ελλήνων αυτών επισκεπτών εἴναιτο ψώνισμα. Φτηνάτα εἴδη που Έχειη Τουρκία! Γι’ αυτό και οι Ἕλληνες τουρίστες εἶναι «χουβαρντάδες», λενε οιτούρκοι ἔμποροι, καιτρίβουν τα χξριατους από χαρά, µόλιςτους δουν. Κανένας, βέβαια, δεν θα είχε λόγο να σχολιάσει πολὺ δε περισσότερο να επικρίνει αυτό το φαινόμενο, αν ἆλλες συνθήκες επικρατούσαν στα ελληνοτουρκικἀ θεματα και στην Εὔπρο ιδιαιτερα. Με τη μισή όμως Κύπρο σκλαβωμένη, µε τους 60 χιλ. τούρκους εποἰ- κους, µε τις 40 χιλ. τούρκοι στρατιώτες, µετις συνεχείς τουρκικὲς προκλητικὲς δηλώσεις και ενέργειες, νομἰ- ζομε πως, τουλάχιστο, αποτελεῖ αφἔλεια η συναλλα- γµατική ενίσχυσητης Τουρκίας απὀ µέρουςμας,γιανα μην πούμε ότι µε τον τρὀπο αυτό εγγίζοµε τα Opia MC προδοσίας γιατὶ µετα χρήματα αυτά, τα δικἁ µας εννο- εἶται, ενισχύεται και ο Αττίλας στην Κύπρο. Και το φοβερό, στην περἰπτωσή µας, εἶναι ότι, ενεργετούµενη η Τουρκία, καθίσταται ὠμότερη στη συµπεριφοράτης. To νξο πνεύμα, που εγκαινιάστηκε στα ελληνοτουρκι- κά, εἶναι αμφίβολο αν τελικἀ θᾳ βοηθήσει ἡ και θα νουθετήσει τους νεοσουλτάνους της ᾿ Αγκυρας και της «Κύπρου. Ο χρόνος θα το δείξει.