Αντιαιρετικἠ Στήλη Οιμµάρτυρεςτου Ιεχωβά δεν δἔχονταιτο Σταυρότου Χριστού. Και υποστηρίζουν, κακόδοξα βέβαια, πως ο Κύριος καρφώθηκε πάνω σε ἕνα πάσσαλο. Τη θέ- ση τους αυτὴ προσπαθούν να την ενισχύσουν, επι- καλούμενοι απὀψεις διαφόρων δημοσιογράφων ἡ και παραθέτοντας κείµενα απὀ διάφορες εγκυκλο- παΐδειες. ᾿΄Ετσιστα Χιλιαστικά έντυπα «ΜΠπορείτεναζεῖἶτε για πάντα στον Παράδεισο στη γη» (σελ. 170], «Από τον απωλεσθέντα παράδεισο στον αποκαταστημένο παράδεισο» (σελ. 141) και «Ελθέτω η βασιλεία σου» (σελ. 67], προβάλλεται µε ἔµφαση ηπιο πάνω αἱιρε- τικἠ κακοδοξία. ὍΌμως, µια προσεκτικότερη µελέτη των βιβλἰ- ὠν,που μεχρι σήµερα εξεδωσαν οι Ιεχωβάδες, απο- δεικνύει περίτρανα ότιο Σταυρὸς του Χριστού απο- τελούσε για πολλά χρόνια το ἔμβλημα του πιο επἰ- σηµου περιοδικούτους, της Σκοπιάς, που εκδιδόταν απὀ τον αρχηγό και ιδρυτή της αἴρεσης, Κάρολο Τεϊζ Ρώσσελ. Παραθέτουµε σχετικἠή Φωτοτυπία. ‘The Wateb Tower und Herald of Obrist's Presence (Greet Edittee) ΦΡΟΙ 'Ἔ ΤΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ: Ἡ πρωία ἡλδεν ἔτι καὶ ὁ νύξν. 19. μ΄ be «Από καταθολὰς κάφγον θ0δ5 ἔτα, i VOL XLVHI Sep |, 1927 Νο Ι7 5 Ας µας πουν, λοιπόν, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά: Aéxovrai ἡ απορρίπτουν τον τίμιο και ζωοποιὸ Σταυρό Αν εἶναι ευσυνείδητοι, τουλάχιστο, αυτά που γράφτηκαν πιοπάἁάνω θαπρεέπει σοβαράνατους απασχολήσουν.