Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 4ο Πολύ σημαντικὲς πλη: ροφορίες για το πρόσωπο Kal To Epyo tou Avtixel- στου µας δίνει και ο Anoor. Παύλος στη Β΄ προς Θεσ- σαλονικεὶς επιστολή του. (B’ 1-12). Ο Απόστ. Παύλος επι- σκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη κατά τη β΄ αποστολική πε: ριοδεία του, περὶ το τελος tov 50 4 apxéc Tov 51 p.X. Ασφαλώς θα τους εἶχε μιλή- σειγιατη Β΄ Παρουσία του Κυρίου και για όλα τα ση: µεία που θα προηγούνταν της δεύτερης αυτής ἔλευ- σης. «Όυ μνημονεύετε, τούς λέγει, ότι ἔτι ων προς υμάς ταύτα ἔλεγον υμίν)». (ot. 5). “Opwe peta Tic Ta- ραχὲς που εκδηλώθηκαν στην πόλη (Πράξ. ιζ”, 1:9), και μετά απὀ ορισμὲνες πα- ρανοήσεις και παρεξηγή- σεις TWY νεοφωτίστων Θεσσαλονικξων, ο Παύλος βρισκόμενος στην Ἱόριν- θο, τους γράφει επιστολή, για να καθησυχάσει τους Θεσσαλονικεῖς, αλλά και για να αποκαταστήσει τα πρἀγµαταστις σωστὲςστους διαστάσεις. ὅτη συνάφεια 4 ia ous MUGS ie J ft THM We ολο = αυτή τους μιλὰ και για τον Αντίχριστο, ἆνκαι η σχετι- κἠ περικοπἠ (Β᾽ Θεσ. β', 1-19), παρουσιάζει απὀ ερ- μηνευτικής πλευράς πολ- λές. δυσκολίες. Μελετών- τας την όλη περικοπἠ θα μπορούσαμε να καταλήξο- HE GE μερικά συμπεράσµα: τα: Ο. Αντίχριστος εἶναι µορφή καθαρά εσχατολο- γική. Δεν θα παρουσιασθεϊ σε μιά οποιαδήποτε μξρα και ὦρα. Η εμφάνιση του Αντιχρίστου σχετίζεται µε τη Β΄ Παρουσία του Κυρί- ου, της οποίας καιθα προη- γηθεί κατά ἕνα μικρό διά- στηµα. Π δεύτερη ἔλευση του Κυρίου θα γίνει, όταν επικρατήσει η αποστασία. «. ότι εν µη Ἓλθη η απο- otacia npwrov...» (or. 3). Συνδεδεμἔνη, λοιπόν, µε τη Β΄ Παρουσία του Κυρίου καιτην εμφάνιση του Αντι- χρΐστου εἶναι η «αποστα- σία». Τί ακριβώς ὅμως εἶναι αυτή Αποστασία πρεπει να νοηθεί η Φοβερή ηθικοθρη- σκευτικἠ κατάπτωση των ανθρώπων των εσχάτων ημερών. Αποστασία «av- τήν την απὀ Θεοὺ ανα- χώρησιν λέγει... ο Παὺ- λοο (Οικουμὲνιος). Στο μεγαλύτερο μὲρος τους οἱ άνθρωποι δεν θα πιστεύουν στο Θεό, θα αρνούνται Ka- θε ηθική και πνευµατικἡ αξία, θα. εἶναι σαρκολά- τρες, μοχθηροί, Φιλήδονοι και χαιρᾶκακοι µε τις καρ- διξς τους παγωμένες και γεμάτες απὀ ακάθαρτα πνεύματα. Αποστασία λοι- πὸν εἶναι η απὸ του Θεοῦ απομάκρυνση µε OAG ta φοβερά επακόλουθάἁ της. ἛἜχουμε ἠδη σημµειώ- σειότιο Αντἰχριστος δενθα εἶναι απλὠς η προσωπο: ποϊηση του κακοὺ και της αμαρτίας. Θα εἶναι ανθρώ- πινο ον, θα υπάρξει we av- θρωποςιστορικός. Γι΄ αυτό ἀλλωστεκαιο Απόστ. Παὺ: λος χαρακτηρϊζει τον Αντὶ- χριστο ως «άνθρωπο της αµαρτίαο ἡ «ἀνθρωπο της ανοµίαο) (στ. 3). Κατά τον Θεοδώρητο, «ἀνθρω- πον αυτὸν αμαρτίας προ- σηγόρευσεν, επειδή av- θρωπός τις ἐστι την Φὺ- σιν, πᾶσαν εν εαυτὠ του διαβόλου δεχόμενος την ενεργειαν» (Π.Ν. Τρεμπὲ λα,ο.π. πάνω, σ. 323). Θα εἶναι συνεπὼς ο. Αντίχρι- στος ἄνθρωπος nov 6a ενεργείται και θᾳ κινεῖται απὀ τον διάβολο, ὄχι όμως ο ἴδιος ο διάβολος ενσαρ κωμξνος, Ο Αντίχριστος θα εἶναι «άνθρωπος της ανομία, γιατί δεν θα αναγνωρίζει κι οὗτεθα σεβεται κανενα νό- yo Geiko ἡ ανθρώπινο. Μέ- σα του θα κυριαρχεί η ασο δοσία, η απείθεια, η διαβο: λῶ και ο σατανισµός. Συµ- πληρώνοντας ο Ζιγαβηνόὸς μας λέγει ὅτι ο Παύλος χα ρακτηρίζει τον Αυτὶχριστο ως «Υιόν της αμαρτίας» (στ. 3) «ὡς πολυαμάρτη- τον καιπολλοῦςεις αµαρ- τίαν emonwpevov». ‘Ox μόνο δηλαδή γιατί ο ἴδιοςο Αντίχριστος εἶναι η θλιβερό: τερη και τελειότερη εκτίρο: σώπηση της αμαρτίας, αλ- λά και γιατὶ πολλούς θά παρασὺρει οτην απώλεια.