Θ εἐθεών και Κύριε, τρισυπόστατε φύσις, απρὀσι- τε, αἱδιε, ἄκτιστε Kal TW ὅλων δημιουργὲ, παν- τοκράότορ, σο! προσπἰπτοµεν πάντες κα σεκαθικετεύ- οµεν’ Το παρὸν ἐἔτος Τούτο, ως αγαθὀς, ευλογήσας, Φύλαττεεν ειρήνη τους ἄρχοντας και ἅπαντατον λαόν σου, Οικτίρμον. (Εξαποστε/λἀριον. Αρχή τῃς /Ινδήκτου-νέου ἔτους) APXIEGNICKONIKH XPIC TOYTFENNIATIKH GFKYKAIOC Αποσπάσματα «Εν τοὐτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότιτον υιόν αυτοῦ τον µονογενή απέσταλκεν ο Θεὸς ειςτον κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι αυτού»(Α ω. ὁ”, 9). Méoa orny αντιπνευµοτικότητα της εποχἠς µας, µέσα στις αντιφάσεις και στις αντινοµίες, που καθημερινἁ µας πε- ρ/σφίγγουν, ἔρχεται και φέτος} µεγάλη γ/ορτή των Χριστου- γἐννων ως ευχάριστο κα σωτήρ!ο αντιστάθµισµα. ᾿ἔρχετα νααφυπνίσεικαινα ελευθερώσε!τιςσυνειδήσειςµας απότις ε µέριμνες της καθηµερ/νότητας κα!να µας υπενθυµίσει, πως, ὀχΙ, δεν εἶμαστε απλὲς συμπτωματικὲς χημικὲς ενώσεις,που προορίζονται για διάλυση. Δεν είμαστε πλασμἐνοι, για να δουλεὔῦουμµε στην αγωνιώδη μέριμνα µε τελικὀ επισφράἁγι- σµα ΤΟ θάνστο κα τη φθορά. Εἶμαστε δημιουργήμοτα της αγάπης του Θεού, µε προορ!σμὸ την αφθαρσίᾳ και Την αἰω- ν/ότητα. /Ποιηθήκαμέ «κατ᾽ εικόνα Θεού», µε Ιὁιότητες δη- Λαδή που ἐχειμόνοο Θεός, λογικο[και αυτεξούσιοι. ὥστεως ελεύθερες προσωπικὀτητες να εξελιχθούὐµε ηθικἀἁ κα πνευ- μαγικά, γ/α να γίνουμε ομµο/οί Του... «Αλλά, «ει οὗτως ο Θεὸς ηγάπησεν ημᾶς, κα ημείς οφεἰλομεν αλλήλους αγαπὰἀν» (Α᾽ Ιω. δ᾽, 11), µας συµβου- Λεύει ο αγαπημένος μαθητής Του, ο ευαγγελιστής της αγἀ- πῃς, Ιωάννης. /Γιατ, αν η ενανθρώπηση του Χριστού εἶναι αποτέλεσµα, κα!βεβαίωση µαζί,.της αγάπηςτου Θεού γιατον ἀνθρωπο, εἶναι συγχρὀνωςκα, πρόκληση προςτον άνθρωπο και ὁ]όαγμα ζωὴἠς κα! συμπεριφοράς... .--Auré λο/πὸν το χαρακτηριστικὀ γνωρ/σµα των µαθη- τὼν του Χριστού, αυτή την αγάπη µε την οποία Εκείνος µας αγάπησε, ας την αφήσουμε να πλημμυρίζει τις καρδιές µας πάντα, κατ᾽ εξοχἡ δε αυτᾶςτις µέρεςτης µεγόληςγιορτήςτης αγάπης. Αγάπη προς ὁλους, κα! προς εκείνους που µας µ/- σοὺν σκόμη... εΑπὸ την ἐλλείφη της αγάπης μέσα στον κόσμο υποφέ- ῥρουμµε κ’ εμείς σήμερα. Για δεκαπέντε τώρα χρόνια γιορτά- ζουμε τα Χριστούγεννα µέσα σεσυνθήκες ἄγχους και αγων{- ας, που µας δημ/ούργησε και εξακολουθεί να συντηρεί η τουρκική εισβολῆ κα! κατοχἡ Των εδαφών µας. Στηρ/ζὀµενο, όμως στην άπειρη αγάπη του Θεούγιαμας, πουµαρτυρήθη- κε τόσο υπέροχα µε την ενανθρώπηση του Υιού Του, δεν χάνουμε το θάρρος µας. Λε προσοχἡ απὀ Τις παγἰδες,που µας στήνουν τὀσο ο! εισβολείς µετις ενἐργειέςτους, όσο κα! οι Φίλο/τους μετα υποκριτικἀχαμόγελάτους, αςχαράσσου- µε σταθεράτην πορείαμας προς αποκατάσταση των παραβ!ι- αζομένων δικαπωµότων του λαού µας. Ας συνεχίσουµενα αγωνιζόµαστε ανυποχώρητο! γ/α την επικρότηση της ελευ- Συνἔεχεια στη σελ. 4. APXIETNCKOTINIKH XPICTOYFENNIATIKH οΓΚΥΚΑΧΙΟΟ Συνξεχεια απὀ τη σελ. Ί θερίας και τῆς ὀ/καιοσύνης σ᾿ ὀλη τη νήσο µας. Κινούμαστε µέσα στο πνεύματης αγάπηςτου Θεού. Δεν μ/σοὐμεκανένα. Η επιδίωξη της ὁ/καιοσύνης δεν εἶναι μίσος, εἶναι καθήκον. Εἶναι ἔργο θεάρεστο, που συμβάλλει ουσιαστικά στην επικρὰἀ- τηση κα εδραίωση της αγάπης κα! της ειρήνης. [1 αυτὸ και δεν μισούµετους Τουρκοκυπρίους. Αλλωστε αυτοί δεν ευ- θύνονται. Δεν μισούμε ακόμη αυτούςτους ε/Ισβολεἰς. Μ/σού- µε ὅμως την αδικία. ΓΙ᾽ αυτὸ, αν αγων/ζόµαστε, το πρόττου- με, γ'ατί ἕνας τέτοιος αγώνας ανοῄγε! το ὄρόμο και καθ/ερὼ- νε/το δἱκαιο. Γ/ατ], αν δεχθούμε την αδικία, δεν συμβόλλου- µε στην επικράτηση της αγάπης και τῆς ειρήνης στον κόσμο. Αντίθετα συμβάλλουμε στο να αποθρασυνθούν ο ἁδικοι. Karo O€6¢ ήρθε στη γη ασφαλώς, για να καταπολεμήσει την αδικία. ΓΙ αυτὸ κα! µοκόρισε όλους εκείνους που αγωνίζον- τα! για τη ὁικαιοσύνη: «ΜΙακάριοι οι δεδιωγμὲνοι ἔνεκεν ὅι- καιοσύνης, ὁτι αυτών εστιν η βασιλείατων ουρανών» (Λήστθ. ε., 10). Με αυτή τη συνείδηση αγων/ιζόµαστεκ, εμείς. Με τη συνε/δηση ὁτι αγων/ζὀμενο! για το δἰκαιο, αγων/ζόµαστε απὀ αγάἀάπη για τον ἀνθρωπο. Ας µη δεχθούμε Λοιπὀν, σδελφοίμου. την αδικία, ὁσο κι αν φαίνεται /σχυρή. Πιο /σχυρὀ εἶναι το δίκαιο. Αρκεί εµείςνα µην το νοθεύουµε, παραουρόµενο! απὀ ανε/Λλικρινεῖς υπο- δείξεις ξένων, υπευθύνων κα! ανευθύνων. Με ενοποιὀ δύ- ναµη την αγάπη μεταξύ µας, την αγάπη που παραµερίζει τις ὁιαφορές, τις προσωπικὲς φιλοδοξίες κα! επιδιώξεις κα! τα QTOMIKG ἡ κομµατικἁ και πολιτικἀ συμφἑροντα, ας ὁώσουμε όλοι ταχἑἐρια στον κοινό αγώνα, ανυποχὠρητο!, γ/ατην απε- Λλευθέρωση ὁληςτης σκλαβωμἑνηςγης µας. ΓΙανα αποκατα- σταθε/το δίκαιο. Γ/αναβασιλεύσει η ειρήνη ανάμεσα σ᾽ όλο τον κυπρ!ακὀ Λαό. Καιας εἶµαστε βέβαιοι ὁτι ἕνα τέτοιο ayw- να δεν εἶναι δυνατό παρά νατον ευλογἠσειο Θεός της ὄικαι- οσύνης κα! της αγάπης. Με αυτὲς τις πατρικὲς σκέψεις απευθύνουμε χαιρετισμό σγόπης κα εγκαρτέρησης, ελπίἰόας και πίστεως, προς τους συγγενείς των αγνοουµἑνων. προςτοὺς εγκλωβισµένους κα προς τους εκτοπισµἑνους αδελφούς µας. Και ευχόμαστε, ο Θεός της σγάπης να ευλογεί ὅλους σας, να σας γεµίζειµετην αγόπη Του, να φωτίζει και να ενισχύει την Ηγεσία τηςνἠήσου µας κα! όλου του Ἓθνους στη χάραξη της πορείας κα στη dreLaywy του αγώνα µας. Και να ευδοκήσει, ὥστε στο véo ἐτος 1989 να δικαιωθεἰ αυτὸς ο σγώνας µας, να ανακτήσου- µετις πατρογονικὲς µας εστίες κα! ελεύθερο! κα ασφαλείςνα Λειτουργήσουμµε και να γιορτάσουµε τα επόµενα Χριστού- γεννα στις βωβέὲς σήµερα και σκλαβωμένες εκκλησιὲς µας».