ΣΕΛΙΔΑ 4 KPIZEIZ KAI EXOAIA ΠΟΤΕ ΑΡΚΧΙΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ: Γεγονός που θα αποτελὲσει σημαντικό προηγού- µενο συνιστά η απὀφαση δικαστή-προξδρου δικαστη- piov ato Τενεσὺ Αμερικής. Ο εν λόγω δικαστής σε επίµαχη δίκη υποστήριξε ὅτι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει ευθύς µετη σύλληψη του εμβρύου και ὄχι σε κατοπινό- τερο στάδιο ἡ µε τη γἔννηση του ανθρώπου. ᾿Αρα το Έμβρυο απὀ την πρώτη στιγµή εἶναι ανθρὠπινος ορ- γανισμός, ἔχει ζωή, αποτελεί ανθρώπινη ὑπαρξη. Εἶναι επομἔνως η απὀφαση αυτή ἄλλη µια φωνή, όχι απὀ θρησκευτικοὺςκύκλους, αλλά απὀτο χώροτης δικαιοσύνης, που ἔρχεται να καταδικάσει την αδικία και την απανθρωπιά που διαπράττεται σε βάρος τό- σών αθώων παιδιών µε τις εκτρώσεις, Και στην Μὺ- προ, όπου οἱ εκτρώὠσεις υπερβαίνουν τις 40 χιλιάδες κάθε χρόνο, σύμφωνα µε υπολογιαμοὺς, ας ενωτι- σθούν τη φωνή αυτή οι οποιοιδήποτε ηθικοί ἡ πρα- γµατικοί αυτουργοί της σφαγἠς τόσων αθώων αν- θρωπίνων ζωών. Ιδιαίτερα αςτο ακοὺσει αυτὸ ανώτα- το νομικό πρόσωπο του τόπου µας, που σετηλεοπτικἠ συζήτηση, επικαλούµενο νομιµίστικες διατάξεις, υπο- στήριξε µε πάθος ότι η ἔκτρωση εἶναι µια αθώα(!) δι- καιωμµατικἠ πράξη της γυναῖκας, αφοῦ το ἔμβρυο δεν αποτελεί ανθρώπινη ζωή. Η ἕκτρωση εἶναι φόνος, Αυτό υποστήριζε, ανεκα- θενη Χριστιανική ηθική αυτό λεειτώρακατη δικαστι- κἡ πλευρά. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ερωτά βουλευτής στη Βουλή, μεταξὺ ἄλλων, ποιά µέτρα λαμβάνει η Κυβερνηση για την προστασία δι- κὠν µας και ξενων απο τους «τααντάκηδες», διαρρή- κτες, µμποξερς, «επεδειξίεο) και τους πάσης φύσεως επι- µίνδυνους τύπους, Η ερώτηση μιλά απὀ μόνη της, δηλώνοντας ότι νεαρἀὰ ἄτομα ἄρχισαν να γίνονται κοινωνικἡ μάστιγα. Και μαζί µε την ανησυχία του ο ὡς ἀνώ βουλευτής απαιτεῖ να ληφθούν µέτρα. Στη διαπίστωση και απαϊτηση αυτή Kavevac Sev διαφωνεί. ΄Όμως στον κύριο βουλευτή εμείς απλώς λεμε και υπενθυμίζομε κάτι Τα αστυνομικά ή ἄλλα µέτρα που προφανώς επιζητείΐ να ληφθούν δεν πρόκει- ταινα σταματήσουν το κακό, Μπορεί κάπως και προ- σωρινά να το αναστείλουν. Ἡ αντικοινωνική ὅμως συμπεριφορά των νξων δεν εἶναι θεμα μξτρων µαπρο- παντὸς θὲμα αγωγἠς. Μιας αγωγήςπου ξεκινά and to σπίτι και εκτεϊνεῖαι στον κοινωνικό περίγυρο. Ἔτσιο κύριος βουλευτής αντί να ζητά απὀ την κυβέρνηση να πάρει µέτρα, καλύτερα εἶναι να αποταθεὶ στους συνα- Βὲλφους του µέσα στη Βουλή να ψηφίσουν νόμους εναντὶον των εμπόρων του μἰτρινου τύπου, εναντίον των ταινιών βίας και αισχροτήτων, εναντίον λειτουρ- γίας ὕποπτων κξντρων κ.ά. Και ακόµη, ας ανανήψει τόσον ο ἴδιος ὀσον και οι ἆλλοι κύριοι Βουλευτὲς µας, Έστω και την τελευταία στιγµή, και ας ανακαλἔσουν το ολξθριο κατά της οικογἔνειας νομολόγημά τους περὶ πολιτικού γάμου - διαζυγίου, γιατί µε το νοµοθέτηµά τους τούτο η οικογξνεια, ο βασικός αυτός παράγοντας αγωγῆς, ανατινάσσεται στον αξρα και μαζί της κατα- στρἔφονται και οι νξοι και η κοινωνία. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ομολογουμµένως εἶναι για να διερωτάται κανενας: Απότη µια να παραδεχόµαστε και να καυχόµαστε συ» νἆᾶμα για τη συνοχἠή και συγκρότηση της οικογἔνειας στην Κύπρο κι απὀ την ἄλλη να σπεύδοµε να αντιγρὰά- Φομε τρόπους ξενόφερτους και να εισάγοµε θεσμούς επικίνδυνους που καταστρέφουν την οικογῖνεια. And enionna χείλη κατατέθηκε στην 21η Διάσκε- bn Evpwnaiwy Υπουργών για οικογενειακἀ θεματα πδυ ἔγινε πρόσφατα στον τόπο µας, ότι η οικογνεια στην Κύπρο εἶναι υγιής και µπορεί να εκπληρώνει το Ρόλοτης. Ενώ γιατις ἆλλες χώρεσπου συμμετείχαν στη Διάσκεψη δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο, Οὗτε καν µπο- ρούῦσαν οι ευρωπαίοι σύνεδροι να καταθέσουν τέτοια μαρτυρία. Οἱ ἶδιοι το ξερουν καλύτερα απὀ µας ὅτι η οικογῖνεια στις χώρες τους ὑποφἑρει. ᾿Ἔχει υποστεί μαΐρια πλήγματα. Αδυνατεὶ να ασκήσει το ρόλο της. Μπορεί να Έχουν στην Ευρώπη καλύτερες κοινωνιμὲς παροχὲς απὀ µας. Αλλά οι παροχὲς αυτὲς δεν συνι- στούν υγεία για την οικογῖνεια οὖτε και συμβάλλουν ουσιαστικά στο θεµα «πρόβλημα οικογένειας που αν- τιµετωπίζουν. Ἔτσι υπερτερούµε ὡς οικογένεια. Eipa- στε καλύτεροι. ᾿Οχι γιατί ἔχομε χρήματα, αλλ᾽ οὖτε και γιατί ανήκουµε στις προηγμένες τεχνικά χώρες. Και αυτή η υπεροχἡ µας αξίζει και υπόσχεται πολλά. Ας διακρατήσουµε, λοιπόν, ὡς κόρπ οφθαλμού τους πα- ραδοσιακοὺςθεσμούςπου συγκροτούν την σικογξενειά µαςκαι ας µη σπεύδοµε νατους απεµπολήσουµε, γιανα . αποκτήσουμε δήθεν τον τίτλο του evpwnaiou!