ο -7o- Μια µικρή παῦση ακο- λούθησε. Οι φράγκο! παπάἁ δες σταμάτησαν να ανακα- τεύονται για λίγο σ΄ ὁ,τι επί πας γραμμής όλα όσα ακο λουθοὺν αφορούσετην Op- θόδοξη Εκκλησία της Ko- πρου. Κάναν πίσω και ανά- µεναν. Μα δεν πέρασε και πολὺς καιρός όταν µια επι στολήτου Πάπα ἔφθανε στα χέρια του λατίνου ΑΡΧΙΕΠΙ- σκόπου του Νησιού. Σ αυ τη γύρευε ο Ποντίφικας να βάλει για καλά χὲρι στον ορθόδοξο κλήρο. Ἔτσι ζη- τοὺσε απ΄ τον λατίνο Αρχι- επίσκοπο να χρησιμµοποιή σεικάθε µέσο, ώστε να πετύ: χει γραπτὀ ὀρκο υποταγής των κεφαλών της Κυπρια: κής Εκκλησίας στην δρα της Ρώμης. Γύρευε, ακόµα, να εξασφαλίσει προφορική δήλωση των ορθοδόξων ιε- βραρχών ὅτι η χρήση του ἄζυμου ἆρτου απ᾿ τους Ρω- μαιοκαθολικοὺς δευ συν στοῦσε αίρεση, µα ενέργεια ορθὴ και δικαιολογημένη. Πού ὅμως να φαντα σθούνε οι φράγκοι, πως τε- λικά θα εξελίσσοταν τα npa- Υµατα Μείναν εκστατικοί, µε το σιόµα ανοικτὸ, κατὰ που λέει ο λαός, σαν τιήραν το μήνυμα ότι οἱ επίσκοπο] µπαρκάρανε για την Κιλι- κία. Πριν να φύγουνε, οιτε- λευταίοι, φροντίσαν να µα- ζεύσουν κάµποσα τιμαλφή απ΄ τους ναούς και τα μο- ναστήρια µας, μήπως και τ΄ αρπάξουνε οι φράγκοι και τα πουλήσουνε πιο πὲρα. Ἔτσι, τώρα του οἱ θρόνοι μείνανε αδειανοί, η κατά- σταση στάθηκε κρίσιµη. Ο κόσμος αρχίνησε να ετοιµά- ζεται για εξέγερση. ΜΗ αγία ἔδρα βλέποντας πως τίποτα δεν μπορούσε να βγει απ᾿ την στάση που κρατοῦσε στο Νησι, καιπως όλα ἧτανε ἔκρυθμα, φρόν πσε να βάλει λίγο νερό στο κρασί της. Ἔτσι ο Πάπας Ιννοκέντιος ἵν διόρισε ως ληγάτο του, δηλ. αντιπρό- σωπάἀ του στην Ανατολἡ το Φραγκισκανὸ πνευματικό του /Ἰαυρέντιο. Τούτος φάἁ- νηκε ουνετὸς ἀνδρας. Φρόντισε να συναντήσει προοωπικἀ τους αυτοεξό- ῥριστους κα! τους συνέστησε να κατεβούνε στο Νησί και να πάνε στην ἔδρα τους ο καθένας. Τους βεβαίωσε ακόμα πως κανείς, οὖτε na [|S ta) es Φράγκος οὖτε οποιοσδήτιο- τε ἀλλος, θα μπορούσε να τους πειράξει. Οι θρόνοι πληρώθηκαν ξανά. Όι κὺ- πριοι απέκτησαν ὕστερα απὀ τόσο καιρὸ τους προ- στάτες και αντιλἠητορές τους. ΗΦΡΑ/ΓΚΟΚΡΑΤ/ΙΑΣΤΗΛΝ ΚΥΠΡΟ Μα τώρα στο ἱστορικὸ προσκήνιο τα πράγματα αρχίσανενα αλλάσσουν. Το Βυζάντιο, ὑστερα απὀ κἀ- ποιες περιπέτειες που πὲ- ρασε, ξαναστάθηκε γερά στα πὀδια του. Καιη δύναμη του ἄρχισε να ανεβαϊῖνει κα- τακὀρυφα. Ο Πάπας στα- θµίζοντας τοῦτες τις ἄλλα- γές, µαλάκωσε ακόµα πιο πολὺ. Και άφηνε τα σκοινιάἀ πιο χαλαρά, ώσπου να δεῖ τι θα ΄κανε πιο ὕστερα. Οιδεσποτάδες, σαν ττή- ρανε χαμπάρι τι γινότανε, παρουσιάσανε ἕνα κατάλο- ΥΟ µε αιτήματα που ζητού- σαν απ΄ την αγία ἑδρανατα ικανοποιήσει. Ο πάπας μπιστεύτηκε στον καρδινάἀ- λιο ᾿Όδωνα, που ᾿τύχαινε να βρισκόταν στο Νησί σαν συνοδόὸς των γαλλικὠν στρατευμάτων, τη μεσολᾶ- βηση για εξεύρεση λύσης, Αλλά µια κακἠ οχιά, η κε: φαλή της /Ἰατινικής ἱεραρ- χίας στο Νησὶ, ο Αρχιεπί- σκοπος Οὐγος Φαγιάνος, ματαίωσε τα οκὲδια. Μπήκε στη μέση καὶ τ ανάτρεψε όλα. Και δεν έμεινε ως εδώ. Πρε και οὗνταξε µια εγκὺ- κλιο που διαβάστηκε το σω- τήριο ἔτος 1251 στο κοιµητή- ρι του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας ὅπου απαιτού- σε πρἀγµατα εξωφρενικά. Διάτασσε, µε ποινή αφορι- σμού, όπως τα παιδιά εκεί- νων που παντρεύτηκαν κα- τὰ τα θὲσµια της εκκλησίας τη «Ρώμης και της Λευκω- οἶας» παρακολουθοὺν, ἔστω, µια φορὰ το χρόνο τη θεία /ειτουργία στις ὥραγ- κοκκλησιὲς. Ακόμα ζητούσε να προσέρχονται οι ίδιοι νὲ- οἱ, ἔστω, µια φορά το χρόνο σε Φράγκο εξοµολόγο και να λεν τις αμαρτίες τους, Και το τελευταίο, που ήτανε καιτοπιο προκλητικὀ, φοβέ- ριζετους κληρικούς µε ποι- νὲς και αναθέµατα αν δεν ερχόντουσαν μπροστά του και ορκίζονταν πίστη και υπακοή στα Φραγκικά πι- στεύω. Και να φανταστεὶ κανεῖς, πως ὅλες τούτες οἱ απειλὲς και αἱ κατάρες, αναγγέλθηκαν την Κυριακἡ των Βαἴων, και ξεστομϊΐστη- καν απὀ ἕνα λειτουργὸ του Χριστού. Κιο Ούγος Φαγιά- νος τάφτειαχνε όλα τούτα, χωρίς τη συγκατάθεση του Mana. Ο ορθόδοξος κλήρος και λαὸς αναταράχθηκε. Ξανασφίξανε οἱ γροθιὲς, τα πρόσωπα αγριἑψανε. Kai θα αρχινοῦσαν φοβερά αι- μµατοκυλίσµατα, αν Οἱ Φράγκοι, αποκλείοντας τον Οὐγο, δεν σκεφτόντουσαν να δώσουν ἕνα διέξοδο στα αιτήματα του λαοῦ. ‘Ero: τους αφήσανε λεύτερους να ανακηρύξουν Αρχιεπίσκοπο τον Γερμανό Πασίμανδρο. Μαύρα σύγνεφα ζώσα- νε τότε τον Ούγο. Θύμωσε και δεν ἦθελε να ξεθυμάνει με τίποτα. ο