δι ζο πο κο Γεόεων ο Κριτής Για µια µεγάλη περὶο- δο της ιστορίας του ἴσραη- λιτικού Ἓθνους, απὀ το θά- νατο του Ιησού του Ναυή μέχρι την εποχἠ του αρχιε- ρὲα Σαμουήλ, τετρακόσια χρόνια περίπου. τα πρόσω- πα που διαδραμάτισαν ηγε- TKO ρόλο στις υποθέσεις Tov Aaob του Θεού ἠταν οἱ Κριτὲς. ᾿Ανδρες οι οποίοι εκλέγονταν απευθείας απιὀ το Θεό. Τοκύριο ἔργοτους ἦταν η διαφύλαξη της λα- τρείας του αληθινού Θεού και η υπεράσπιση των |σ- ραηλιτών ano τους εχθροὺς τους. Ο. Ισραηλιτικὸς λαός απὀ τη στιγµή που ἔδειχνε απιστία προς το Θεό υπο- τασσόταν στους ειδωλολά- τρες. Οταν όμως αυτοί µε- τανοοῦσαν, ο Θεός dave- ρωνε άνδρες ευσεβεῖς, τους Εριτὲς, οἱ οποίοι τους απε- λευθέρωναν απὀ τη δου- λεία. Μια λοιπὸν τιμωρία των Ἱσραηλιτὼν που επξ- Φερε η αποστασία του απὀ το Θεό ἦταν η υποδοὐλωσή τους στους Μαδιανίτες. Η αραβική αυτή φυλή, για επτά χρόνια, καταπῖεσε πο- Abd τους Ισραηλίτες. «Και ἴσχυσε χειρ Μαδιάμ eni Io- ραἡλ και εποἰίησαν εαυτοίς οι υιοί Ισραήλ απὀ προσώ- που Μαδιάμ τας τρυµαλίας τους εν τοις ὀρεσι και τα σπήλαια και τα κρεμαστά» (Κριταί στ’, 9). Η καταπίε- ση αυτή συνετισε τον αχά- ploto Add, ὠστενα επιστρξ- Ψει και να βρει καταφύγιο στο Θεό των πατέρων του. Ο Θεὸς, βλεποντας την µε- τάνοια του λαοῦ του, τον ευσπλαχνίσθηκε και εκλξ- γειτο Γεδεών, το μικρότερο υιό του ]ωάς απὀ τη φυλἠ του Μανασσή, για να γίνειο ελευθερωτἠής. «Κύριος ἔσται µετά σου, και πατάξεις την Μαδι- du woei avépa Eva» (Kpitai στ΄. 16), εἶπεο απεσταλμξ- νος του Θεοῦ άγγελος στο νξὲο Κριτή, ο οποίος δίσταζε και πρόβαλλε κἀποιαν αν- τίρρηση στη θεία εντολή.Ο Θεός ὅμως τον ενισχύει µε τα ἴδια ακριβως λόγια που ενίσχυσε το Μωῦύσή στο όρος Χωρήβ. Χάρις σ᾽ αυ- τή τη θεία ῥοήθειαο Γεδεὼν θα καταφερει να καταστρξ- Ψειτους Μαδιανίτες. Προτού ὅμως ο Γεδε- WV αρχίσει το ἔργο της απελευθέρωσης απὀ τους Μαδιανίτες παίρνει εντολή απὀτο Θεό να κρηµνίσειτο θυσιαστήριο το αφιερωμξ- νο στο Βαάλ και να κτίσει στον ἴδιο χὠρο θυσιαστή- plo Tov αληθινοὺ Θεού. Ο Θεός ἔτσι, πριν απολυτρώὠ- σει τον Ισραήλ, αποκατἒ- στησετην αληθινἠ λατρεία. Η πράξη αυτἡ του Γεδεών δημιούργησε αντιδράσεις μεταξὺῦ των Ισραηλιτών, µε αποτέλεσµα να θελουν να ΤΟ Φονεύσουν. «Ει Θεός εστι, δικαζέσθω αυτώ, ὅτι καθείλε το θυσιαστήριον αυτού» (Κρ. στ’. 31). Αν εἰ- ναιΘεός ο Βαάλ, ας τιµωρή- σει αυτό τον ἔνοχο, απἀν- τησε σ᾿ αυτούς ο Γεδεών. Αξιοπρόσεκτο ακόμη γεγονὸς στη ζωή του Kpitn, λίγο πριν αναλάβει τη γενι- κἠ αρχηγία του Ισραηλῖτι- κου λαοὺ, ἦταν το θαύμα που ἔγινε HE Tov TOKO. O Γεδεὠν, επειδἠ ἠθελε να πεισθεί ὀτιθα σώσειο Θεός µέσω αυτού το Ισραηλιτικό Ἓθνος, ζήτησε απὀ το Θεὸ να του το αποδεῖΐξει αυτὸ µε θαύμα. «Ιδού εγώ τίθηµιτον πόκον του ερίου εν τη ἁλω- νι’ εάν δρὀσος γένηται επἰ τον πὀκον μόνον και επἰ πά- σαν την γην ξηρασία. γνώ: σοµα! ὅτι σώσεις εν χειρὶ µου τον ιαοραήλ καθώς ελά- λησας». Πράγματι ἔτοι ἐγ1- νε, Τοπρωί ὅταν ἐπιασετην τούφα του μαλλιοῦ, «ἔστα ξε ὁρόσος απὀ τον πόκου.. πλήρης λεκάνη ὑδατος» (Ko. ot. 37-38). Στο θαυμαστό yeyovoc δίδεται συμβολισμὸς απὀ τους Πα: τερες αλλά και απὀ τον aero wpaioc Υμνωδό του Κανόνος του Ακάθιστου Ὕμνου. οἱ οποίοι θεωροὺν ὁτιοπόκος συμβολίζει την Θεοτόκο και η βροχή το Λόγο του Θεού. ΄ὍΟπως δηλαδή αθό- ρυβα ἠλθε η βροχή πάνω στο μαλλί µόνο. ἔτσι θαυ- µατουργικά και υπερόφυσι- κά συνἔλαβε και εγεννησε η Παναγία τον Κὔριο. ὁ οποίος ὡς Ουράνιος Δρό- σος ήλθε σ᾽ αυτῆ ἠσυχα και αθόρυβα. χωρὶς να προξε: νήσει. φθορά σ᾿ αυτή. «Χαίρε ο πόὀκος ο ἐνδρο- σος, ον Γεδεών, Παρθένε προεθεάἁσατο». Ο Γεδεὠν, αφού εἶδε το θαύμα που ἔγινε µε τον πόκο, ἐτοιμάσθηκε για τον ιερό πόλεμο, σίγουρος πλξ- ον πως ο Θεός θα ἦταν δὶ- πλατου και Εκείνος θα επξ: Φερε τη νίκη. Πράγματι ο γενναίος Ἀριτής µε το Φω: τισμὀ καιτις υποδείξεις του Θεοῦ και µε τριακόσιους άνδρες κατάφερε να νική: σει τις εκατὸ τριάντα πέντε χιλιάδες Μαδιανίτες. Ο σκληρὀς τύραννος, ο οποῖ- ος καταδυνάστευε τους ἶσ' ραηλίτες για επτά χρόνια. νικήθηκε. ολοκληρωτικά. Οι Μαδιανίτες µετά την ἠτ- τα τους απὀ το Γεδεών δεν σήκωσαν κεφάλι. Η ιστορία τους εἶχε τελειώσει.