Ο Τύπος εἶναι λει- τούργημα ιερό. Γιατί εἶναι ταγµένος να υπη- ρετεὶ την αλήθεια. Μαι η αλήθεια πάντα ταυτί- ζεται µετο καλώς νοού- µενο συμφξρον των ανθρώπων. Δυστυχώς ὅμως ο Τύπος συνἠθωςγίνεται αντικείμενο εκμετάλ- λευσης. Διεισδύουν μξ- σασ᾽ αυτό σκοπιμότη- τες. Παἰζονται µέσα απὀ τις στήλες του συμφξἔροντα. Μεθοδεύ- Όνται σχὲδια που εξυ- πηρετούν τεράστια, ιδεολογικἀ, πολιτικά, οικονομικά και κοι- νὠνικά συμφέροντα.Η αδυναμία ενὸς εντύπου να κρατηθεί και va επιβιώσει γίνεται η µε- γάλη δύναμη τών εκ- μµεταλλευτών του. Εκτός απὀ την κα- τευθυνόµενη εἰιδησεο- γραφία, µια ἄλλη τρα- γικότητα σπιλώνει τις σελίδες του. Εἶναι η ρυπαρότητακατη ὠμό- τητα. Η µεν πρώτη, Υι- κοστος Ο ΤΥΠΟΣ. ατὶ αρξσει στους πολ- λοῦς,η δε δεύτερη, για- τί κινεὶ την περιέργεια και τρεφει την ανθρώ- πινη αθλιότητα. ᾿Ετσι η παραπληροφόρηση συγκερνάται µε την απανθρωπιά, για να προσφερθούν και τα δυὸ στο «καταναλωτι- κὀ» κοινό, τον κὀσμο. Με τον τρὀπο όμως αυτὸ ο Τύπος εκτρέεπεται. Δεν pop- φώνει σωστά παρα- μορφώνει. Δεν καθο- δηγεί,παραπλανά. Δεν φωτίζει. συσκοτίζει. Δεν εξανθρωπεί’ απανθρωπεἰ. ΄0σο αφορά δε τον τοµέα της επιστή- µης άρθρα µε Έγκυρο επιστημονικὀ περιεχό- µενο σπάνια epdavi- ζονται στον Τύπο. Ἔτσι αρκετὲς Φο- ρὲς πολλοί βρίσκονται Of apnxavia, ano Thv πληθώρα του npEpT- σιου Τύπου να ayopa- σουν. Γιατί, κοντά στά ἄλλα, διατρεχοὺυν και τον κίνδυνο να «απο- καλύψουν» τη πολιτική τουςταυτότητα, αγορά- ἴοντας την α ἡ τη β εφημερίδα. Η διληµ- µατική, λοιπόν, περί- σκεψη εἶναι ἕνα γεγο- νός, για την επιλογἡ ἡ την αγορά του ὁποιου- δἠποτε εντύπου. Η αλήθεια ὅμως εἶναι το ἄλλο γεγονὀός, που προπηλακίζεται και εγκλωβίζεται. Η αλήθεια ὡς δύναμη ζωής και ελπίδος. Η αλήθεια ὡς λυτρωτικὀ προσωπικὀ και συλ- λογικό γεγονός. Γι αυτὸ γεύση πι- κρἰας και οσµή θανά- του αναδύεται. “Ox ano τον ενταφιασμὀ της αλήθειας η αλἠ- θεια δεν πεθαΐνει. Αλ- λά απὀ την κυριαρχία και τη θραύση που το κακό κάνει στις συνει- δήσειςκαι στη ζωήτων ανθρώπων’ των θυμά- των. Εἶναι ανάγκη ὁμωση αλήθειαναβρει την ἐπαλξή της. Να βρεθοὺν τα ὀργανά της. Να προσφερθοὺν όσοι την αγαπούν και την υποστηρίζουν. Και να εἶναι ἔτοιμοι αυτοί οι εκφραστὲῖς της, να αγωνιστούν ἡἦ και να υποστοῦντιςσυνἔπειες, ὁποιεςκι αν, ὀσεςκι αν εἶναι. Τότε ο Τύπος θα βρει, ἕστω και σ᾿ ἕνα Έντυπο, την καταξιωσἠ του. Θα γίνει λειτοῦρ- γηµα. Θα υπηρετήσει τον άνθρωπο αξιολο- γικἀ, προσωπικά και συλλογικά. Ιδιαίτερα o εμάς, σ᾿ αυτό τον τραγικὀ τόπο πρἔπει να υπάρξει τύπος που να πληροί την αποστο- At) Tov.