Back

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

HOAITIKA YXOATA H TeAeuTaia nepiodcia του προέδρου Κληρίδη Διάφορα ἐχοῦν λεχθεί σχετικά µε την τελευταία περιοδεία του Προέδρου Κληρίδη και ιδιαίτερα µε την συνάντηση του µε τον «Πλανητάρχη» Κλίντον. Λόθηκε πολύ έµφαση και δημοσιότητα στην επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο θέµα της αποοστρατικοποίησης της Κύπρου και την εγκατάσταση στην Κύπρο Πολυεθνικής Λύναμης για να σταθµεύει µεταξύ των δύο κοινοτήτων και ουσιαστικά να φρουρεί την διαχωριστική γραμμή. Μάλιστα λέχθηκε δηµόσια ότι σε αυτή την δύναμη θα ενταχθούν και οι Έλληνες στρατιώτες αλλά και οι Αττίλες. Το ουσιαστικότερο στοιχείο όµως της περιοδείας αποσιωπάτε. Στην συνάντηση τους οι Κληρίδης και Κλίντον επαναθεθαίωσαν ότι η λύση του Κυπριακού προθλήµατος θᾳ είναι λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό ήταν το κοινό ανσκοινωθέν της συνάντησης. Πήγαμε τόσα μίλια, µετά απὀ τόσων μηνών προετοιμασίας και διπλωματικής δραστηριότητας για να δεσµεύσουµε ακόµα περισσότερο τον Κυπριακό Λαό στην διχοτοµική λύση των τετελεσµένων της εισθολής και όχι για να εξασφαλίσουµε δέσµευση από τον Πλανητάρχη, τον «υπέρµαχο» των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι πρέπει άµεσα και χωρίς όρους και περιορισμούς να εφαρμοστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων των Κυπρίων καινα αποκατασταθεί η Κυριαρχία του Κυπριακού κρότους σε ολόκληρη την επικρότεια της Κύπρου όπως προνοεί η Διεθνής Νομιμότητα. Μάλιστα στο άλλο αρνητικό στοιχείοπου δημιουργείται είναι και το γεγονός ότι όλα Τα άλλα περί αποστρατικοποίησης και ασφάλειας εµπίµπτουν µέσα σε αυτά τα πλαίσια της Διζώνικής Δικοινοτικής Οµοσπανδίας. Δηλαδή σε τελευταία ανάλυση αυτό που ζητάμε εἶναι να αλλάξει ο Αττίλας το χρώμα των µπερέ του, να ενισχυθεί µε τα στρατεύµοτα όλων αυτών που συνοµότησαν, σχεδίασαν και εκτέλεσαν την Τουρκική Εισθοαλή για να επιθάλουν διά πυρός και σιδήρου Τα διχοτοµικά τετελεσµένα της Τουρκικής Εισθολής και 22 χρονών κατοχής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η γενική εκτίµηση είναι ότι µέσα από µια τέτοια πορεία οδηγούμαστε προς την διχοτόµηση µε κάλυψη Τιε εντυπώσεις που δημιουργούν η ὠραιοποίηση των γεγονότων και «λογικοφανών επιχειρημάτων» που εύκολα αποπροσανατολίζουν. Αιωνία η µνήµη στον Αδρέα Παπανδρέου Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος Ἓλληνας Ηγέτης που έθεσε το Κυπριακό στο επίκεντρο της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής και το προώθησε ως θέµα επιστολής και κατοχής. Γι’ αυτόν ιδιαίτερα τον λόγο ἡ απομάκρυνση του από την ενεργό πολιτική δραστηριότητα και τέλοςο θάνατός του αποτελεί σοθαρή απώλεια για την Κύπρο. Δυστυχώς αυτή η µοναδική Ιστορικά, πραγματική συμπαράταξη της Ελλάδας προς την Κύπρο εξουδετέρωσε και δεν μπόρεσε να καρποφορήσει ένεκα των δεσμεύσεων και της ακστανοήτης ετηµονής της Κυπριακής Ηγεσίας να επιμένει στην λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας πράγµα που μετέφερε το Κυπριακό από Διεθνές Θέμα εισθολής και κατοχής σε µια διακοινοτική διαφορά. Αυτή η θέση εξουδετέρωνε ἡ εδυσκόλευε την πολιτική Παπανδρέου. Εξάλλου µας είναι καλά γνωστό πωςτο 1988 επιτέλους (µετά από απώλεια χρόνων) εἰχε υιοθετηθεί επιτέλους και απὀ την τότε Κυπριακή Κυθέρνηση Κυπριακού η κοινή προσπάθεια µε την τότε κυθέρνηση Παπανδρέου για προθολή και επικέντρωση των προσπαθειών στην προθολή των Διεθνών Πτυχών του Κυπριακού Προθλήματος οἱ Αμερικανοί εθεώρησαν τόσο τον Κυπριακό όσο και tov Manavipéou, «Persona non-grata» και εµεθὀδευσαν την απομάκρυνση και των δύο από την εξουσία. Ο ατόχος τους ακριθώς ήταν για να διατηρηθεί το Κυπριακό µέσα στα πλαίσια που όλοι αυτοί οι ξένοι έχουν σχεδιάσει κατά τρόπου που εξηπυρετούνται τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα δικά µας. Αυτό ήταν εύκολο να γίνει λόγω της γενικής συσκότησης και τής µη πληροφόρησης του Λαού για το τι πραγματικά γίνεται. Την µια και μοναδική φορά που η Ελληνική συμπαράταξη ήταν έμπρακτη δεν καταφέραμε να την αξιοποιήσουµε σωστά διότι και πάλιν οι ξένοι επέθαλαν µέσω εµάς των ιδίων την δική τους επιλογή. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα το κεφάλαιο Παπανδρέου δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε. Γι αυτό όµως έστω την προσπάθεια πάντα θα θυμούμαστε και θα τιμούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αιωνία του η μνήμη. «Κκοτσιάνια» στους πρόσφυγες των Κυθερνητικών Οικισμῶν Το ἑνα µετά το όλλο, αρκετά απὀ τα µέτρα που παίρνονται «υπέρ» των προσφύγων αποτελούν στην ουσία ενέργειες που τείνουν να επιθεθαιώσουν ότι το Κυπριακό Πρόθληµα έχει ήδη επιλυθεί και σφραγισθεί και η υλοποίηση Της λύσης προωθείται σιγά - σιγά, αλλά σταθερά µέσα απὀ διάφορα µέτρα και γεγονότα, όπως η περίπτωση της έκδοσης τίτλων Ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες για κατοικίες που δόθηκαν σε Κυθερνητικούς οικισμούς. Τόσο η υποθήκευση περιουσιών στα κατεχόμενα, όσο και η παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες των Κυδερνητικών οικισμών, παράλληλα και µε την κατάρτηση της προσφυγικής φορολογικής πίστωσης φαίνεται να αποτελούν µέτρα που οδηγούν στην διαγραφή του Προσφυγικού Προθλήµατος. ΗΒ υποθήκευση περιουσιών στα κατεχόμενα φοθούµαστε ότι θα δημιουργήσει την μακρόχρονη προὐπόθεση για ανταλλαγή των χρεών µετις περιουσίες ὡς πρώτο θήµα προς την ανταλλαγή περιουσιών στα πλαίσια λύσης. Η έκδοση τίτλων σε κατοικίες στους Κυθερνητικούς οικισμούς αποτελεί εξέλιξη προς την ἴδια κατεύθυνση. Ας µην ξεχνούμµε ότι οι περισσότεροι οικισμοί είναι χτισμένοι και σε Τουρκοκυπριακή yn. Εξάλλου µε την ενέργεια αυτή της Κυθέρνησης θα εξουδετερωθούν οι αντιδράσεις µας (που πρέπει να είναι έντονες) για τιτλοποίηση των κατεκοµένων περιουσιών µας σε Τούρκους εποίκους, αλλά καισε Τουκοκυπρίους που δεν τους ανήκουν. Η απαραίτητη φερεγγυότητα Των προσφύγων µπορεί να αποκατασταθεί µε άλλους τρόπους και όχι µε αυτούς που επιλέγησαν, εκτός εάν...