Back

Αξιοσημείωτα...

Μὲ λίγα λὀγια ᾿Αξιοσημείωτα... Ὅ πατριωτισμὸς τῆς κομ- μουνιστικῆς νεολαίας Εἰς τὸ ἐν Λονδινῳ ἐκδιδό- µενον σοβιετικὸν περιοδικὸν | «Σοβιετικὴ Ἔβδομάς» δηµο- πως μμ. See σιεύεται τὸ κατωτέρω ἀπό- σπασµα ἀπὸ λόγον τοῦ Προ- ἔδρου τῆς Σοβιετικῆς “Eva- σεωςκ. Καλλίνιν πρὸς τὴν Κ. Ε. τῆς Κομμουνιστικῆς Ne- ολαίας:- «Ὁ θερμὸς πατριωτι- σμὺς μὲ τὸν ὁποῖον ἐμποτίζε- ται ἡ Κομμουνιστικἡ Νεολαία εἰς τὴν Ρωσσίαν δὲν φαίνεται γὰ ἀποτελῆ εἶδος κατάλλη- λον πρὸς ἐξαγωγήν. Διότι δὲν ἐξηγεῖται ἀλλέως πῶς εἰς eee η τσ τὰς ἄλλας χώρας Κομμου- νιστικὴ Πεολαία διδάσκεται ὄχι τὸν πατριωτισµόν, ἀλλὰ τὸν πλέον πυνικὸν πεμπτοφαλαγγιτι- σμὸν. Σᾶς ἐπαρασημοφόρησα σή- µερον, εἶπεν ὁ Καλλίνιν, μὲ τὸ παράσημον τοῦ Λένιν, δι ἐξαιρετικὰς πρὸς τὴν Πατρί- δα ὑπηρεσίας καὶ διὰ τὸ µέ- ee :] Ἑλλάδος Ε γα ἔργον σας τῆς ἀγωγῆς τῆς Σοβιετικῆς Μεολαίας ἑἐντός τοῦ πνεύματος τῆς τελείας ἆ- Φφοσιώσεως πρὸς τὴν Πατρίδα μας». Οἱ ἀνωτέρω λόγοι δύνανται νὰ ἀπευθυνθοῦν πρὸς τὴν ανα Ἠεολαίαν τῆς ΠΟΝ ἢ πρὸς τὴν Ἑλληνικὲς Πατριωτικὲς νεο- λαῖες ἀλλ’ ὡς παραρτήματα :.τῶν διεθνιστικῶν Κοµµουνι- |] στικῶν ὀργανισμῶν, εἰς βάρος τῆς Πατοίδος των καὶ πρὺς ὄφε- ]λος ξένων πρὸς τὴν Πατρίδα συμφερόντων. Διὰ τὸ ᾿Ακελικὸν παοάρτηµα τοῦ Λονδίνου Μόνον ἐὰν ἐκλαμβάνουν | τὸν ἐθνικόφρονα Ἑλληνικὸν | Κυπριακὸν Λαὸν ὡς ἀπωλέ- σαντα τὴν μνήμην του, δικαί- ολογοῦνται αἵ ᾽Ακελικαὶ σονά δελφοι, νὰ ἀπευθύνωνται πρὸς | αὐτὸν καὶ νὰ ζητοῦν νὰ περι- βάλῃ. οὗτος μὲ τὴν ἔμπιστο- σύνην του τὴν Κυπριακὴν Ἐ- πιτροπὴν Λονδίνου. Εὐτυχῶς διἡμᾶς καὶ δυστυχῶς ἀνάλογον τῆς Κύπρου AON Αὐτοὶ δὲν ἐργάζονται ὡς διὰ τοὺς ἐν. Λονδίνῳ πράκτορας τοῦ. Κομμουνιστι- κοὸ ΑΚΕΛ Φφυλάττονται τὰ φύλλα τοῦ «Βήματος» τῶν «Κυπριακῶν Μέων» καὶ ἄλλων κ ον ἐντόπων, 'ἕ- κτὸς τῶν Κυπριακῶν συνα- Ἰδέλφων, ποὺ μᾶς ἔχουν δια- φώτίσει μὲ τὸ παρὰ πάνω πε- ρὶ τῶν σκοπῶν καὶ ἴδεολογι- ὢν τῶν πλείστων μελῶν τῆς ἐν λόγῳ ἐπιτροπῆς. 9 Περιττεύουν ὅμως ὅλα, ὅ- ταν Ὑνωρίζομεν τὴν δράσιν τοῦ κυριώτέρου στελέχους πῆς τοῦ ΑΚΕΛ, ὥστε νὰ κα- τατοπισθῶμεν πλήρως. Ἔξ ἄλλου διατὶ αὐτὴ ἡ ἱ- λαροτραγικἡ ἔκκλησις πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἐν λόγῳ ἐπι- ᾿τροπῆς ὅταν. εἰς τὴν Κύπρον ὴὑπάρχει Ἐθναρχικὸν Συμβού- κλιον ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Ἐθνάρχου ο ξως προχθές ἀκόμη οἱ ᾱ- κελικοὶ ἔσχιζαν τὰ ἱμάτιὰ των ὑπὲρ τὴς ἱδρύσεώς του. Μήπως τώρα ἔπαυσαν νὰ τὸ ἀναγνωρίζουν Περὶ τὴν εἰσαγωγὴν Φόχιλ. ξευγῶν ὑποδημάτων Ἡ εἴδησις, ὅτι ἡ Κυβέρνη- σις προέβη εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν εἰσαγωγὴν 25 χιλιάδων ζευγῶν ὑποδημά- των ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐμβάλῃ εἰς πας τόσον τοὺς ἐνδιαφε- Ρρομένους ὑποδηματοποιοὺς καὶ ὑποδηματεργάτες ὅσον ]καὶ κάθε Κύπριον πονοῦντα της τοῦ κ. Παπαϊώάννου, λους τῆς Πεντρικῆς Ἐπιτρο: διὰ τὸ κατάντηµα εἰς τὸ ὁποῖ- ον αν σος ‘ ν γνωρίζοµμεν ἐπακρι- βῶς ποῖας σκέψεις ὤθησαν τὴν Κυβέρνησιν εἰς τὴν ἀπό- poe της ταύτην, ἡ ὑποστή- ις τοῦ γορανομικοῦ κοινοῦ ἤ τὸ κτύπημα τοῦ ἐνδιαφερο- µένου ἐργατικοῦ κόσμου. τά τὸ πρῶτον δὲν μᾶς ἔχει συνη- θίση ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ 2 Χρι τοῦδε πολιτικὴ της δὲ συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς πλευρᾶς ταύτης. Μήπως ἐπιδιώκει τὸ δεύτερον Περὶ τούτου ὅμως ὀφείλουν νὰ σκεφθοῦν σοβα: ρῶς καὶ νὰ μελετήσουν τὴν |. κατάστασιν καὶ νὰ ἐξαγάγουν τὰ συμπεράσματα των οἱ ᾱ- μέσως Eybikoenduevel ὑποδη- |. ματοποιοὶ καὶ ὑποδηματεργά- ται. | Ἠμεῖς ἁπλῶς ἐκπλειττόμε θα διὰ τὴν προχειρολογίαν καὶ καταστρεπτικὴν τακτικὴν ποὺ fe tenretnit eta ἡ. Κυβέρνησις |: ὄχι µόνον εἰς τὸ ζήτημα αὐτὸ |. ἀλλὰ καὶ εἰς πολὺ σοβαρώτε- | ρα ζητήματα, ἁπλούστατα δι-|. ότι δὲν πονεῖ τὸν τόπον αὐ-|' τὸν, Α. Ω.].