Back

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

1Τ0 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΛΟΣ ΠΡΙΝ ΠΠ ΙΙ ΝΗΝ KYAPOR AxO ἁἀπαντήτικὴν ἐπιστο- hiv σταλεῖσαν ὑπό τοῦ Στρα- τηγοῦ Ζέρβα ἀρχηγοῦ τοῦ ᾿Β8- νικοῦ Κόμματος Ελλάδος πρὸς δαυμαστὰς του ἐν ᾽Αµμ- µοχώστῳ ἀποσπῶμεν τὰς κά: κάτωδι περικοπάς: Μόλις σήµερα πῆρα τὸ a πὸ 28 Οκτωβρίου άμα καὶ σᾶς βεβαιῶ πῶς πολὺ μὲ συ: νεκίνησεν. ὌἜρχεται ἀπὸ μιά ᾿Ἐθνικὴ .πηγἡ ἡ ὁποία στὶς κρίσιμες 1 ρες ποὺ γνώρισε ἡ Πατρίδα μας καὶ ὁ πολιτισμὸς κινδύ- νευε νὰ καταστραφῇ, ρίχτηκε μὲ ὅλες τῆς τὶς δυνάµεις στὸν ἀγῶνα καὶ πρόσφερε χωρὶς .φειδὼ τὸ ἀδελφικὸ αἷμα γιά τὰ ἴδανικά της, Μὲ µεγάλη µου λύπη πλη: ροφοροῦμαι πῶς τὸ µικρόβιον τοῦ ἀναρχοκομμουνισμοῦ ἀρ: χίζει νὰ εἰσχωρῇ στὸ ἡρωτ- κὀ νησὶ τῆς Κύπρου. Εἶναι ἀναμφισβήτητο πὼς ’|ἡ κόκκινη προπαγάνδα ἔντεχ- να καὶ συστηματικὰ εὑρίσκεί ἔδαφος µέσα σὲ μιὰ µεταπο- λεμικὴ κατάσταση γεμάτη ἀπὸ τὴ μοιραῖα οἰκονομικὴ ᾿1 ἐξαθλίωση τῶν Λαῶν. Αν ὅμως οἱ ἀδελφοί µας τῆς Κύπρου ζοῦσαν στὴν κοινἠ Πατρίδα κατὰ τὴν διάρ- κειαν τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ περισυνοῦ Δεκεμβρίου, θὰ αγνώριζαν καλὰ. τὶ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὶς παχυλὲς ὑποσ- χέσεις καὶ tH «Λαοκρα- τία». θἄᾶβλεπαν νὰ σφάζων- ται dyvol πατριῶται καὶ τωχοὶ ἐργάται, ἀγρόται καὶ ανν γιατὶ ἠρνοῦντο νὰ δεχθοῦν τὸ κομμουνιστικὸ κήρυγμα καὶ θὰ ἔννοιωθαν πῶς στὸν «Κομμουνισ- τικὸ Παράδεισο» δὲν ὑπάρχει παρὰ μιὰ µόνη φωνὴ, ἡ διαταγἡ τοῦ Κόμματος. Δε- ]κάδες χιλιάδες Ἑλλήνων ἐμ- ποτισµένοι μὲ τὴν ἴδέα τῆς Ελευθερίας μὲ τὴν ὁποίαν ἐδῶ καὶ χιλιετηρίδες ἐγαλου- χήθηή ἡ Ἑλλὰς, δὲν” θέλησαν. ἁ ἀκολουθήσουν τὸ σύστη- μα τῆς κτηνώδους βίας. Καὶ ᾿Ιθᾶβλεπαν ἀκόμη πῶς ἐν ὀνό-' µατι τῶν «Ἐλευθεριῶν» καὶ τοῦ «᾿Αγῶνος κατὰ τοῦ φα- σισμοῦ» ὁ κόκκινος στρατὸς. των ἐκτύπα ἐκ τῶν νώτων τὰς ἐθνικὰς µας ὁμάδας καθ’ Hv στιγμὴν ἐμαχόμεθα κατὰ .τῶν Γερμανῶν. Οἱ ἀδελφοὶ των τῆς πατρι- | κῆς γῆς εἶδαν καλὰ τὸ τὶ θά ty Κομμουνισμὸς καὶ αὐτὸ θὰ τὸ ἀποδείξουν πλήρως, be -ltav mapa txg σκοπίµους ἀν- τιδράσεις ἐνεργηθοῦν ἐκλο- γαὶ, αἱ ὁποῖαι θὰ καταδικά- σουν κατὰ τρόπον ὁριστικὸν »| τὸ σύστηµα τὸ ὁποῖον δὲν ἔ- Ίχει καμµίαν σχέσιν μὲ τὴν οἰκονομικὴν ἐλευθερίαν τῶν λαῶν καὶ τὴν κοινωνικὴν των :| ἀνόρθώσιν. »] Καὶ ἀκριβῶς προβλέποντες }|τὴν καταδίκην των αὐτὴν, οἱ I — ο νο λεγόμενοι ΕΑΜΟΚΟΜΜΟΥ- NIZTAI ἀγωνίζονται ἵνα µα- ταιώσουν τὴν ἔκφρασιν τῆς } λαϊκῆς θελήσεως. “Αν τὰ μέ- /σα τὰ ὁποῖα µετέρχονται, καὶ θὰ µετέλθουν πρός τὸν σκο- }| πὸν τοῦτον, θὰ ἐπιτύχουν ἢ .{ ὄχι, θὰ ἐξαρτηθῇῃ ἀπὸ τὴν θε- τικὴν στάσιν τὴν ὁποίαν 6- ᾿αφείλει νὰ λάβη ὁ Ἑλληνικὸς '| Λαὸς προασπίζων τὴν ὕπαρ- )| ἒιν καὶ τὰς ἐλευθερίας του. L Μὲ ἰδιαίτερα αἰσδήματα 2| «ΔΕΛΦΟΙ: Ν. ΖΕΡΒΑΣ