Back

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ

ΑΡΧΤΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ Ὅταν πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες σου πλέκεται καὶ ξεπλέκεται κάτι ποὺ σὲ ἀφορᾶ, τότε τ) ἀποτελέσματά του τερέ- πει νὰ τὰ περιμένεις ἐναντίον σου. 9 Γιὰ χρόνια τώρα πολλά, ax τὴ σκλαθιὰ τοῦ Ευπριακοῦ Λλαοῦ, μὰ πθο: παντὸς ἂπ᾿ τὴ τλευταία του μαῦρή σκλαξιά, ὅλα τεκταίνονται πίσω ἀπὸ τὲς φλάτες του. ᾿Εκεῖ ὑφαίνονται μὲ μαστρωπικὰ καὶ µπόσιµα τεχνάσματα, ὅλα τὰ σχοινιὰ καὶ τὰ παλαμάρια γιὰ τὴν ἆλυσσόδεση τῶν πιὰ σατοιχειώδι- κων διαιωμάτων τοῦ λαοῦ µας, τῶν πιὸ ἀνθρώπινων ἐκδηλώσεω»ν, ἠθωιῶν καὶ θρησκευτικῶν. 'Ερήµην τοῦ Ἀυπριαμοῦ Λαοῦ δί- φονται λύσεις, στὰ ξητήματά του, σ) αὐτὴ τὴ διολογική του ὕπαρξη, ποὺ σχετίζονται πιότερο μὲ ξένα συμφέ- βοντα, παρὰ μὲ τὴ δική του Ἑλληνικὴ καὶ πολιτισμένη ἑπόσταση. Δὲ ξεχνοῦμε Εέδαια τὶ οἳ παταχτη: τές µας ἐννοαῦν πολιτισμό. Κατ αὖ- τοὺς ἔξω ἄπ᾿ τὸν ᾿Αγγλικὸ πολιτισμμὸ δὲν ὀπάρχει πολιτισμός. Γι αὐτὸ κι ἀγωνίξονται νὰ μᾶς διδάξουν τὸ δυκό τους πολιτισμό. Δὲ Σξεχνοῦμε τὴν ἀχα- ραχτήρηστη στάση τους μπροστὰ στὸ περήφανο ἑλληνικὸ λαό, καὶ στὸν ἕλ- Anvind µας Κυπριακὸ λαό. ! | »Ενῶ | 2 3 x 5 ats nmi . αὐτοὶ, dopalds Eexvotv to pag nov σκόρπισε ὃ παρθενώνας, ξεχνοῦν τὴ περωτογεννήτρα χώρα τῆς ἄημοκφα- τίας, ξεχνοῦν τὰ ΙΜεσολόγγια καὶ τὰ Zdloyya. Ke’ ὅλα αὐτά γεννήθηκαν πρὶν ἀπ τοὺς κυρίους αὐτούς. Καὶ στὴ γέννησή τους τοὺς ἔστελναν φῶς καὶ τοὺς φώτιξαν στὴ κάθοδό πρὸς τὸ ποινωγικὸ στῖθο. Τέτοιους, λοιπόν, Λλαοὺς µάχονται v’ ἁλυσσοδένουν οἳ «πολιτιαµένοι» κα: ταχτητὲς καὶ δὲ θὰ εἶχε µεγάλη ση- µασία ἄν ὁ ἀγώνας τους µπεριοριξό- ταν στὶς δικές τους ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις : τὴ Βία καὶ στὴν ἐπιθολή, μοναδικά τους ὅπλα. Μὰ τὸ κακὸ εἷ- ναι πὼς Βρίσκονται οἳ πρἀχτορές τους, µέσα στὶς τιµηµένες χῶρες, σιοὺ τοὺς θοηθοῦν. ΤΓοὺς θοηθοῦν καὶ τοὺς δείχνουν τὰ μονοπάτια καὶ τὰ ἐθνικὰ περάσµατα. Τὸ ἴδιο ἔκαμε μι’ 6 ἐφι- ἅλτης. Καὶ ἤ σπορὰ τῶν ἐφιάλτηδων δὲ ξαλείφτηκε ἀκόμα. — XXX — ANG μπαιρὸ τώρα ἀκούονται τὰ σιγο- χριθυρίσµατα γύρω ἀπὸ τὸ ᾿Αρχιεπι- ξήτημα. Ἅ«Σιγοψιθυρ΄σµατα nai µινήσεις. Κι’ ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ὃ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον γένονται οἳ xt- νήσεις αὐτὲς τὶς χαρακτηρίξει σὰν ὕποπτες καὶ 6υσοδομικὲς καὶ συνετῶς ἀντίθετες μὲ τοὺς πόθους καὶ τὰ αἲ- τους σκοπικὸ σθήµατα τοῦ Λαοῦ, µας. ᾿ Αοχιεσιίσνο- πος Κανταθρυγίας. οἰκουμενωκὸν πα: τριαρχεῖον, ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ὅλα αὐτὰ τὰ ὑψηλὰ ὀνόματα ἀποτελοῦν τὰ ἀόρατα νήματα, ποὺ ἔχουν δέσει καὶ κινοῦν τὸ ᾿Αρχιεπισκοπικό µας ἑήτη- μα, ποὺ πᾶνε ν᾿ ἀποτελέσουν ἕνα σι- δεροκλοιὸ ἀποπνιγμοῦ, γύρω ἀπὸ τὸ λαιμὸ τῆς ἐμκλησίας µας. Κεῖνο σιοὺ πάει νὰ γίνει εἶναι νὰ μᾶς φορτώσουν κάποια µέρα, στὸ σύν- τοµο µέλλον, κάποιον ᾿ Αρχιεπίσκοπο, ἐλέῳ τῆς ἕλληνο-θρετταγικῆς διπλω- µατίας κι ἕναν ὑπηρέτη τῶν ξένων συμφερόντων. Ki’ ὅλα αὐτὰ ἑἐρήμην τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Συνηθισμένο παιχνίδι τῶν ἀφεντάδων µας καὶ τῶν ὁμομαίμων πραχτόρων τους. Καιρὸς νὰ λυθῆ τὸ ᾿Αρχιεπισκοπί- κὀ µας ζήτημα, Καιρός ν᾿ ἀπαλλαγῆ ἡ ἐχκλησία µας ἀπὸ τὴ ἑαρθαρικὴ µυ- λόπετρα ποὺ φέρνει γιὰ χρόνια στὸ Λαιμό της. Καιρὸς v’ ἀπονστεῖ ᾗ ἅπο- φασιστικἠ φωνή: ΚΑΤΟ TA XEi ΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ. )Αλλ᾽ ὅμως ἕνας εἶναι 6 οφυσικὸς νοι- κοκύρης αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης: Ὁ Κυπριακὸς λαὸς. Σ᾽ αὐτὸν ἀνήπει ἡ Εκκλησία του καὶ κάθε ἄλλος, ὅποθεν- δήποτε πᾶει γᾶμπει µέσα εἶναι ἕνας κοινὸς ἱερόσνλος, ‘O λαὸς µας πρέπει νάναι ἔτοιμος γιὰ νὰ κλωτσοκοπήσεει τοὺς ἱερόσνλους. Ἡρισκόμαστε στὴ πιὸ κρίσιαη καμπὴ τοῦ ἐθνικοῦ µας ζητήματος. Περιμέ- νουµε τὴν ἐθνική µας ἀποκατάσταση, ”Αγγλοι κυρίαρχοι θιάξζονται καὶ πιέζουν τὴ λύση τοῦ ᾿Αρχιετι- σκοπικοῦ, «νὰ ἄρουν τοὺς δεσμευτικοὺς ἸΝόμμους». Καὶ 7 ντόπια ἐθνικοφροσύνη δὲ συνετίζεται στὸ θαθμὸ τουλάχιστον ν᾿ ἀντιληφθῆ ποῦ πάει νὰ ξεσπάσει τὸ θαῦμα.. Στὶς καὶ οἳ ἀποδεχθέντες παραμονὲς τῆς «φιλικῆς» παραχώρη- aus τῆς Κύπρου στὴν ᾿Ελλάδα--ἔται δὲ μᾶς λένε οἳ ἐθνικόφρονες-- εἶναι Κάμποσο ὕποπτο ν᾿ ἀντικρύδεις τὶς γα- λαντομίες τοῦ καταχτητῆ, σὲ ζητή- µατα, ποὺ εἶναι ἀποκλειστικὸ καθῆκον — τοῦ Aaod wag Mai nov abtouara θὰ taduve pe ray dnchevOéquay ray. Ad τὸ σηµαίνει πὼς 4 xivgon aden dé κρύθει παθαροὺς καὶ τίµιους σµοποὺς πὼς ἡ κίνηση αὐτὴ εἶναι ἔνας καὶ- νούριος χρυσοῦς χαλκὰς γιὰ τὸ λαιμὸ τοῦ Λαοῦ µας. ᾽Απὸ τοῦτο πηγάξει ἢ ἀνάγκη νὰ κρατιέται ἐνήμερος ὃ Λα- ός µας γύρω ἀπὸ κάθε κίνηση, ποὺ. ἄφορᾶ τὸ ᾿Αρχιεπισοκοπικά. Δίκαια πρέπει ν᾿ ἀποροῦμε μὲ τὴ ταχτικὴ τῆς σιωπῆς, γύρω ἀπὸ τὸ ἑή- τηµα τοῦτο, ποὺ ἔχει υἱοθετῆσει ὃ το- ποτηρητὴς τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ Θρό- νου. Ὁ λαός, ποὺ πολλὰ µαδαίνει ᾱ- πὸ δεξιὰ κι’ ἀριστερά, ἔχει τὴν ἁπαί- τησήη νὰ λυθῆ ἡ γλῶσσα τοῦ ᾿Αρχιεπι- σµοπικοῦ μεγάρου τῆς σιωπῆς nai ν᾿ ἀκούσει ΕΠΙΣΗΙΜΑ τὸ τὶ γίνεται γύρω ἀπὸ τὴν ἐπκλησία του. ᾿Οσφραί- γεται τοὺς μινδύνους ποὺ ἕρπουν πρὸς αὐτὴν καὶ ἔχει κάθε δικαίωµα νὰ θε- ωρήσει συνενόχους ὅλους ἠἐκείνους, σιοὺ ἔχουν υἱοθετήσει τὴν πολιτικὴν τῆς σιωπῆς. «Κάποιο λάκκο ἔχει ἥ φάθα» καὶ καλεῖται ὃ ἑλληνικὸς Ευπριακὸς λαὸς ν᾿ ἀνοίξει τὰ μάτια του τέσσερα γιὰ νὰ ἐμποδίσει καινούργια δέσμευση xai οτραγγαλισμὸ, καινούρια παταπάτηση κεκτηµένων δικαιωμάτων.