Back

ΝΑ ΠΑΨΗ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΝΑ ΠΑΨΗΟ ΛΙΟΓΜΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΝ | Ἡ ἁγενὴς συμπεριφορὰ μερικῶν ἐφ- γαδοτῶν ἔἕναντι τῶν ἀποστράτων, μᾶς ἀναγκάξει νὰ ἐπανέλθουμε καὶ πάλι, κε) ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν στήλη νὰ φωτίσουµε τὸν τρόπο καὶ τὰ παρασκήνια τῆς πρόσληψης ὑπαλλήλων σὲ μερικοὺς ἐμ- πορικοὺς οἴκους καὶ ἰδιωτικὰ γραφεία. Ἔχω ὑπόψη µου ἕνα πρόσφατο καὶ. ἀρμετὰ χαρακτηριστικὸ ἐπεισόδιο. Αὲν θὰ ἀναφέρω ὀνόματα καὶ πόλη. 'ΑΛ- Awote θασικὸς σκοπὸς ἐτούτου τοῦ ἄρ- θρου δὲν εἶναι νὰ θίξει πρόσωπα μὰ νὰ καταγγείλει τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν. ἀχαρακτήριστη καχυποψία ποὺ ἔμφο- θοῦνται μερικοὶ ἐργοδότες, σὰν πρόκει- ται νὰ πτυπηθεῖ ᾗ πόρτα τοῦ γραφεί- ου τους ἀπὸ κάποιο διρμασμένο τῆς δουλειᾶς ἀπόστρατο. Γι αὐτὸ καὶ θὰ περιοριστοῦμε μονάχα στὰ πράγματα, ἀφήνοντας τὴν κοινή γνώµη ν᾿ ἄνεύ- ϱει τοὺς τέτοιους ὑθριστὲς στὸν κύ- κλο ποὺ κινεῖται, νὰ τοὺς ὑποδείξει τὸ σωστὸ καὶ τὸ δίκαιο, καὶ νὰ τοὺς µπάσει στὸν δρόµο τῆς ἐκτέλεσης ἕ- νὸς ἱεροῦ κ ἐπιθεθλημένου καθήκον: τος. Γιατὶ ἢ ἀποκατάσταση τῶν ἅπο- στράτων, ναὶ μὲν ἀποτελεῖ πρώτιστο μαθῆκο τῆς Κυθέρνησης καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν, μὰ κατὰ δεύτε- ϱο λόγο, ἐξ ἴσου σοδαρὸ μαὶ ἔμπρακτο ρόλο ὀφείλει ν᾿ ἀναλάθει ἢ ντό- πια ἐργοδοσόία. Δέγω ὀφείλει, γιατὶ στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ἐκ- λιιαροῦν οἳ ἀπόστρατοι πλάϊ στοὺς ἅλ- Άους ἀνέργους τοῦ νησιοῦ µας ἔξω ἁπτὰ γραφεῖα καὶ τὰ ἐργοστάσια, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ᾱ- νήκει καὶ στοὺς πρώτους καὶ στοὺς δεύτερους, ἂν θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ἔχουμε περάσει ἀπτὸν χασάπικο πάγκο μιᾶς ἐξάχρονης πάλης, μὲ πιλή- on ἐπίγνωση τοῦ σκοποῦ τῆς θυσίας τόσων ἑκατομυρίων» ἀγωνιστῶν τῆς λευτεριᾶς καὶ τῆς δηµοµρατίας. “AY a . ς πραγματικὰ ἔχουμε κατανοήσει τὸν σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόµενο τοῦ ἀἄντι- φασιστικοῦ ἀγῶνα --ἀπτὴν δική µας σκοπιὰ ἔχει γίνει σύμθολο, τὸν πυστεύ- ουμε, κι εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ δώσουμε xu’ αὐτὴν τὴν ζωή µας στὸν µατωέα- µένο θωμὸ του-- ἂν ἔχει φυσήξει µέ- σα µας ἔστω καὶ λίγος ἀέρας λεύτε- ρος ἁπτὸν ὁρμητικὸ σίφουνα τῆς «Λαἳ- κῆς δηµοµρατίας, δὲν ἔχουμε τείποτε (συνέχεια εἷς τὴν 2αν σελ/δα) ΝΑ ΠΑΨΗ 0 ΔΙΟΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) ἄλλο νὰ κάµουµμε, παρὰ va ρίξουμε στὴν φωτιὰ ὅ,τι θυµίξει τὸν µεσαίω: να, κι ὅλοι μαξί, χέρι μὲ χέρι, νὰ χύσουμε στὰ λαϊκοδημοκρατικὰ καλού- πια τὴν ζωή, κι ὅτι ἔρχεται σέ έπα- φἠ μαξί µας. Τὸ ἀντίθετο, θὰ σήμαινε ὑπαναχώρήση καὶ προδοσία τῆς δήµο- κρατικῆς ἰδέας. Ίοὔτο, καὶ ὀλέθριο θᾶναι, καὶ ἀπαράδεμτο ἁπτὶς Λλαϊκὲς δυνάµεις ποὔδωσαν σακκάτηδες καὶ νεκροὺς στὸ πεδίο τῆς μάχης. AS κοιτάξουμε, Λοιπόν, τὸ σωστὸ, κι’ ἂς μποῦμε στὴν ἐκτέλεση καὶ τὴν πλήρη ἐφαρμογή του. Ας πιάσουµε τὴν ᾱ- ποκατάσταση τῶν ἀποστράτων. ᾽4ς δοῦμε ποιὰ εἶναι, καὶ ποιὰ θᾶπρεπε νᾶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς ντόπιας ἐρ- γοδοσίας ἔναντι τῶν ἀποστράτων. Μιὰ ἀπάντησήη στὸ πιὸ πάνω zoo τήµα δίνεται ἀπτὸ πιὸ κάτω χαρα: πτηριστικὸ ἐπεισόδιο: Κάποιος ἀπό: σερατος, σὰν µπῆκε στὴν πολιτικὴ Com ὕστερα ἀπὸ ἔξη χρόνια στφατι- Ἰωτικῆς ὑπηρεσίας, πέρασε ἅπτὸ γρα- Ἰφρεῖο κάποιου ἐμπιορικοῦ οἴκου- ἀφοῦ εἶχε διαξάσει μιὰ σχετικἡ εἰδοποίήση στὶς ἐφημερίδες-- καὶ ζήτησε ὅδου- Jett. ‘O ἔμπορας, ἀφοῦ κοίταξε ἑ- ρευνητικὰ τὸν ἐπισκέττη του, παρα” τήρησε μὲ μιὰ χαρακτηριστικἡ ἀφέ- λεια 1 «ΠΜοιάξετε σὰν ἁπόστρατος, 'Ὑπηρετήσετε στὸν στρατό» «ΜάλΛι- Κύριε», ἀπαντᾶ ὃ παραστεκούμε- ἀπρόστρατος. «Δυστυχῶς µπαιδέ κάποιος ἄλλος σᾶς πρόλαθε», {ἡ- ᾽Απάντηση κατα- nal ὀγῆκε. Tt ἀφοῦ «κάποιος στα vos μου ταν ἡ ἁἀπάντηση.. πέλτης. Χαιρέτησε μπσιοροῦσε νὰ κάμει, ἄλλος τὸν πρόλαθε» THv ἄλλη µέρα, ξαναδιαθάξει στὶς ἐφημερίδες τὴν ἴδια εἴδηση. ΙΜ’ ἆ- φοῦ εἶχε πάει, καὶ τοῦπταν πὼς «κά- ποιος ἄλλος τὸν πρόλαθε!». δὲν ἤξε- ge ti va ὑποθέσει. Τὴν ἐξήγηση, ὅ- ΄µως τοῦ τὴν εἶχε δώσει κάποιος ἄλ- λος ὑπάλληλος, ποὺ ἐργαξόταν oa” αὖ- τὸ τὸ γεαφεῖο: Ὁ «ἀφέντης» δὲν ἢ- θελε ἀποστράτους στὴ δουλειὰ του {! Καἱ γιατί Γιατὶ ὁ ἀπόστρατος δὲν κυρτώνει τὸ κορμί, καὶ δὲν γλύφει δουλόφρονα τὰ πόδια τοῦ ἀφέντη. Na ὃ τρόπος τῆς σκέψης τους ! Ὁ Λλαὸς ὅμως, ποὺ ξέρει νὰ ἔλέ- πει καὶ νὰ ἐκτιμᾶ τὸ καθετί μέσ) ἁπτὸ πρίσμα τῆς λογικῆς καὶ τοῦ δί- μηον, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ καταδιχκά- σει αὐτὰ ta Soya ποὺ γίνουνται σὲ ἀγωνιστῶν του. Téyoupe ἄλλοτε καὶ τὸ τονίξουµε πὼς δὲν εἴμαστε διατεθη- µένοι ν᾿ ἀνεχτοῦμε τὴν τέτοια ἀἆσυ- νέπεια µμιᾶς κλίκας µμαυραγοριτῶ», ποὺ οἳ περισσότεροι ἄν ὄχι ὅλοι, E- βάρος τῶν τονίσει κι καὶ τώρα, χουν ἐκμεταλλευθεῖ κατὰ τὸν ασ χρότερο τρόπο τὴν ἀπουσία τῶν στρα- τιωτῶν, κλέθοντας τὰ Λίγα Λεφτὰ τῶν οἰκογενειῶν τους, ποὺ οἳ πιὸ πολ- λοὶ πλήρωσαν μὲ τὴ ζωή τους. Τονί- ξουμε πὼς ἔχουν καθῆκο νὰ σκε- φτοῦν Aoyixa καὶ δίκαια. Καὶ σὰν σκεφτοῦν ἔτσι, νὰ τὶ πρέπει νὰ κά” νου: Νὰ θοηθήσουν στὴν ἆ- ποκατάσταση τῶν άπο- στράτωγν. Νὰ πάψουν τὴν ἄγρία πολεμική τους ἐνάντια στὸν περήφα- νο, ἀντρίκιο καὶ δημιουργικὸ χαρα: κτῆρα τῶν ἀγωνιστῶν µας. Σὰν ἆνα- ψε ἢ µεγάλη μάχη ἤ προσπάθεια ὅ- λων--κ. αὐτῶν τούτων τῶν σηµερι- νῶν ὑδριστῶν µας--ἧταν ἤ δήµιουρ- γία ἀγωνιστικῶν χαρακτήρων, ἑλεύ- θερων κι ἀτσαλωμένων, πάνω στοὺς ὁποίους θὰ θρυματιζόντουσαν οἳ φασι- στικὲς φάλαγγες ποὺ εἶχαν κατακλύ- σει τὴν Εὐρώπη, κι ὁποῖες ἀπειλοῦ- σαν ἀπὸ µέρα σὲ µέρα νὰ ἐνταφιά- σουν τὶς γηραλέες δυτικὲς ὅήμοκρα” τίες. Γιατὶ λοιπὸν ν) ἀρχόμαστε οσή- µερα νὰ χαλάσουµε ἐκεῖνο ποὺ xti- σαµμε χθές: Γιατὶ τούτη ἡἢ πισωδρό- μηση “Or ὅμως κι ἄν συμβαίνει παρασκήνιο τῆς ἀντίδρασης, μὲ ὅποια τρόπο κι ἂν προσπαθᾶ νὰ µπήξει τὸ στιλέτο της, ὁποιαδήποτε µέσα κι ἄν χρησιμοποιήσει γιὰ va δαμάσει τὴν ἐλεύθερη ψυχἠ τοῦ Δαοῦ pas, vdvat ξεθαία πὼς ἐπαγρυπνοῦμε στὶς ἐπάλ- ξεις. Θυμόμαστε τὶς θέσεις ποὺ ἔχει πάρει στὶς 9 τοῦ ᾿Ιούνη ἐνάντια στὸ προοδευτικό µας κίνημα, καὶ δὲν μᾶς ξεγίξει ἢ σηµερινὴ τακτική της. Θὰ ἐκθέσουμε ὅμως κάθε ὑθδριστή, ὅπως καὶ ὅσο τοῦ ἀξίζει, Τὸ διώξιµο ἀπτὶς δουλειὲς καὶ ἡ καταδίωξη τῶν ano- στράτων εἶναι ἢ αἰσχρότερη πράξη μαὶ ἢ µεχαλύτερη Equa ἐνάντια στὴν δημοκρατία γιὰ τὴν ὁποίαν πολέ- µησαν χιλιάδες λαϊκοὶ ἀγωνιστές. Τὸ καθῇκο ἔναντι τῶν ἀποστράτων ὄφεί- λει νὰ πάρει σάρκα καὶ ὁστᾶ. Ν ἆ y ἰ- νευ πραγματικότητα. Na λέμε πὼς ἔχουμε πάποιο καθῆκο, χω- ὰ μμ. : . οἷς νὰ κάµνουµε τίποτε τὸ συγκεκθι- µένο γιὰ τὴν ἐκμτέλεσή του, εἶναι οἵἴρε- toa ὑπαναχώρηση ἀπ αὐτὸ τοῦτο τὸ xabquo. Όταν Λέμε πὼς «εὐνοοῦμε τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἁποστράτων», ἐνῶ στὰ σκοτεινὰ γραφεῖα ὀργανώ- νουµε τὴν πιὸ ἄγρια ἐκστρατεία ἔνάν- τιά τους--τὴν ἐκτσρατεία τῆς πεί- νας δὲν εἶναι τίποτ) ἄλλο παρὰ μιὰ νὰ ξεγελάσουμε ποὺ πολέμησαν στὰ ἐσκεμμενη προσπάθεια τὸν Aad x’ ἐκείνυς γιὰ νὰ ζήσουμε) μεῖς Λεύτεροι. ΧΡ. ΒΑΚΗΣ. ΗΠΗΗΙΙΗΙΗΙΙΙΠΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΗΠΙ ΙΤ ΗΠΙΑ ((ΜΙΗΗΝδη 55