Back

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ 18

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ Ι8 ᾿Εδῶ καὶ ἕξη µέρες συνεχίζεται μιὰ γενικὴ κινητοποίηση τῆς ἐργατιπῆς τάξης τοῦ τόπου µας ὑπὲρ τῆς ἀπο- φυλάκισης τῶν 18 συντεχνιακῶν ἦγε- τῶν ποὺ κατεδικάσθησαν ἀπὸ τὸ Κα: κουργιοδικεῖον {ευκωσίας τὸν περα- σµένο Γεννάρη σὲ 12 καὶ 1δ μῆνες φυλάκιση γιατὶ τάχατες συνωµώτισαν va ἀνατρέψουν τό..͵.συνταγματικὸ κα θεσοτὼς τῆς Κύπρου. Ὁ κάθε δηµοµράτης Κύπριος, ὁ κάθε τίµιος πατριώτης Οθλέπει μὲ συμπάθεια καὶ ἐνισχύει ὅσο μπορεῖ αὖ- τὴ τὴ νέα κινητοποίηση γιὰ τὴν ἅπε- Λλευθέρωση τῶν ἑργατικῶν ἡγετῶν, γιατὶ πιστεύει πὼς ἄδικα κατεδικά- σθησαν ἀπὸ τὸ Ἡρεττανικὸ Κακυυρ: γοδικεῖο τὸ ὁποῖο στηριζόµενο πάνω σὲ ἀνελεύθερους καὶ δικτατορικοὺς Νόμους ἑἐξέδωκε τὴν καταδικαστική του ἀπόφαση. Σ’ ὅλο τὸ μακρυνὸ αλα τῆς δίκης τῆς Παγκύπριας Συντεχνιακῆς Ἔπι- τροπῆς (ΠΣΕ) καὶ τῶν 1δ μελῶν της, δόθηκε ἤ εὐκαιρία στὸν κάθε Κύ: πριο νὰ σχηματίσει γνώµη καὶ νὰ μπεῖ στὸ θάθος τῶν σκοπῶν καὶ τῶν γα: ταχθονίων σχεδίων τοῦ ξένου κατα- κτητή. 'Ἡ δίκη ποὺ τόσο καλὰ καὶ σα- τανικὰ σκη γοθετήθηκε ἀπὸ τὴν ἄστυ- νοµία καὶ τὸ Νομικὸ ΤῬωῆμα τῆς Κυ- θέρνησης εἶχε διπλὸ σκοπό: Νὰ κτυ- πήσει ἀποφασιοτικὰ τὸ ἐργατικὸ κί- νήμα ἀποκεφαλίξοντάς 2έτυ- πῶντας τὴν ἑργατικὴ ἡγεσία νὰ κτυ- πήσει ἔμμεσα καὶ τὸ ἐθνικοάᾶπελευθε- ρωτικὸ κίνηµα τοῦ λαοῦ µας ποὺ τε- Λευταῖα ἔχει πάρει µεγάλη ἀνάπτυξη. Έτσι ἔγινε καὶ μὲ ἄλλες χῶρες: καὶ ἡ Κύπρος δὲν μποροῦσε νὰ µείνει ἕ- ξω. Ἰόλις συνεπληρώθη ἤ στρατιωώτι- κὴ ἧττα τοῦ φασισμοῦ, of μπεριαλι: στικὲς δυνάμεις ἕστρεψαν τὰ πυρὰ καὶ τὰ πτυπήµατά των ἐνάντια στὰ λαϊκὰ κινήματα τῶν Ἰδιαφόρων χωρῶν γιὰ νὰ τὰ τσακίσουν καὶ νὰ τὰ καταπνίδουν. Καὶ ἡ Κύπρος µας μὲ τὸ ὑγιὲς καὶ ᾱ- ναπτυγµένο κίνημα της δὲν μποροῦσε ν’ ἀποτελέσει ἐξαίρεση στὴν ἰμπερια- λιστικὴ αὐτὴ ἐξόρμηση. Πὰ ἀποτελέσματα τῆς ἱστορικῆς καὶ πολύκροτης δίκης τῶν 1δ Συντεχνι- το καὶ a ακῶν ἡγετῶν ἐπροκάλεσαν τὴν γενι- xh ἀγανάκτηση, τὴ διαμαρτυρία καὶ τὴν κινητοποίηση τῆς ἐργατικῆς τά: ξης καὶ τοῦ ἐργαξομένου λαοῦ τῆς Πατρίδας µας ἐνάντια στὴν καταδικα- στικὴ ἀπόφαση τοῦ Κακουργοδικείου. Οἳἵ ἑἐργάτες τῆς Κύπρου διεδήλωσαν παντοιότροπα τὴν ἀπαίτήση των ὅπως ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἳ ἀρχηγοί των. Μέσα στὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων ye νεταί συζήτηση γιὰ μισὴ ὥραν εἴδι- κὰ γιὰ τὴν καταδίκη τῶν συντεχγια- κῶν ἡγετῶν κατὰ τὴν ὁποίαν ὃ φιλυ- πύπριος καὶ προοδευτικὸς Αγγλος Βουλευτὴς κ. Σόλλεὺῦ ἐπιτίθεται ὃρι- µύτατα ἐνάντια στὴν καταδίκη τῶν µε- λῶν τῆς ΠΣΕ καὶ τὸ δικτατορικὸ κα: θεστὼς τῆς Κύπρου. ΠΗολλὲς συντε- χνίες τῆς ᾽Αγγλίας µκπινητοποιοῦνται καὶ ἀποστέλλουν ψήφισμα διαμαρτυρί- ας ζητῶντας τὴν ἀποφυλάκιση τῶν Κυπρίων συναδέλφων τους. 2d «Σέντραλ Χὼλ» τοῦ Aovdivov, 4 Kv- πριακὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Λονδίνου ὀργανώ- νει µεγάλη καὶ ἐπιθλητικὴ συγκέν- τρωση εἰδικά γιὰ τὸ ζήτημα τῶν 1δ, Ἅπιονυ μιλοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ δέ καιο αἴτημα τῆς Κυπριακῆς ἐἔργατι- κῆς τάξης ἐξέχοντες Βρεττανοὶ ἔργα- τικοὶ ἡγέτες, διακεκθιµµένοι πολιτικοὶ παράγοντες τῆς ᾿ Αγγλίας καὶ ἀρκετοὶ ”Αγγλοι Βουλευτές. Στὴ Γαλλία ὃ Γ.Γ. τῆς Π.Σ.Ο. συν. Aovi Sayiav καυστηριάξει τὴν ἀντιδραστικὴ πολιτι- κὴ τῆς]Μ. Βρεττανίας ἔναντι τῶν ἐρ- γατικῶν» κινημάτων καὶ καταδικάξδει τὴν φυλάκιση τῶν 18 µμελῶν τῆς ΠΣΕ. Στὴ Σοθιετικὴ Ένωση τὸ ἐτιί- σηµο ὄργανο τῶν Σοθιετιιῶν ἔΣυντε- χνιῶν «Νέοι Καιροί ἀφιερώνει σελ΄- δες ὁλόκλήηρες γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ΠΣΕ ξεσκεπάζοντας τὴν Βρεττανικὴ πολιτικὴ στὶς ἀποικίες. 'Ο Ραδιοφωνι- κὸς Σταθμὸς τῆς Ἰόσχας ἐπανειλημ- µένα ἀναφέρεται στὴν καταδίκη τῶν Κυπρίων οσυντεχνιακῶν ἡγετῶν καὶ μµαστιγώνει ἀλύπητα τὴν καταπιεστικἠ καὶ ἀντιδραστικὴ πολιτικὴ τῆς Μ. Βρεττανίας ἀπάνω στοὺς ἀποικιακοὺς λαούς. Ύστερα ἀπ) ὅλα αὐτὰ τὰ διαθήµατα, sarees ASE -------- ξησκήθη τόσο πάνω στὴν τοπικὴ ὅσο | καὶ στὴν Κεντρική Βρεττανικῇ Κυ- Εέρνηση ἀνέμενε κανένας πὼς ἡ Kv- θέρνηση θὰ ἔσπευδε, ἔστω καὶ μετὰ τὴν καταδικαστικἡὴ της ἀπόφαση, νὰ ἐπανορθώσει τὸ λάθος της καὶ νὰ σώ- σει τὸ γόητρο τῆς ἀποφυλακίξζοντας τοὺς συντεχνιακοὺς ἡγέτες. Δυστυχῶς ὅμως δὲν συνέξη κάτι τέ- τοιο. Ἡ Κυβέρνηση ἐσυνέχισε τὴ γνω- στή τῆς πολιτική. Νὰ κλείει τὰ μάτια, νὰ κλείει τ᾽ αὐτιά της καὶ νὰ περιφρο: νεῖ τὴν ὁμόφωνη καὶ γενικὴ ἀπαίτη- σή τῆς ἐργατικῆς τάξης γιὰ τὴν ᾱ- µεση ἀποφυλάπιση τῶν συντεχνιακῶν ἡγετῶν. Ἐγνηὰ ὁλόκληροι µῆνες ἔχουν περά- σει ἀπὸ τὴν ἡμέραν ποὺ οἳ 18 Βοί- σκουνται κλεισμένοι στὶς φυλακὲς. 4ἱ- ἄστηµμα ἀρκετὰ μεγαλο. Ἡ τῆς ἐργατικῆς τάξης ἔχει ἐξαντληθεῖ, γι’ αὐτὸ σήµερα ἀναγκάξεται νὰ ἔπα- ναλάδθει τὰ διαθήµατά της, αὐτὴ τὴ Φορὰ πιὸ ἔντονα, καὶ νὰ κινήτοποι- θεῖ ζωντανὰ γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τῶν ἡγετῶν της. Οἱ 18 ἀνήκουν στὴν ἐρ- γατική µας τάξη, γιατὶ αὐτὴ τοὺς γέν- νησε, αὐτὴ τοὺς γαλούχησε, αὐτὴ τοὺς ἐδημιούργησε καὶ τοὺς ἀνέθασε τόσο ψηλὰ στὴ συνείδηση τῶν ἔργα- τῶν καὶ γενικὰ τοῦ λαοῦ µας. Είναι λοιπὸν φυσιχκὸ νὰ τοὺς θέλει πίσω, ᾱ- φάμεσά τής καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τής σὲ κάθε ἐργατικὸ καὶ λαϊκὸ ἀγῶνα. Γι) αὐτὸ ἀγωνίσθηκε, ἀγωνίξεται καὶ θὰ ἀγωνισθεῖ μὲ κάθε µέσο ποὺ διαθέτει γιὰ νὰ τοὺς ἀποφυλακίσει, γιὰ νὰ τοὺς ξαναπάρει πίσω µγιατὶ τῆς ἀνήκουν, ψιατὶ εἶναι δικοί της, δικοί της γιὰ πάντα. Ἡ ἑργατικὴ τάξη εἶναι ἀποφασιομέ- | < | ὑπομονη | γη νὰ συνεχίσει τὸν ἀγῶνα της ὥσό- | του πετύχει τὸν σκοπό τής, δηλαδὴ νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς ἡγέτες της, νὰ ᾱ- παλλάξει τὸ λαό µας ἀπὸ τοὺς κατα- πιεστικοὺς ἀναχρονιστικοὺς νό- µους ποὺ τοῦ ἐπεξλήθησαν παρὰ τὴ θέλησή του καὶ νὰ προχωρήσει πιὸ πέ- ρα µαξί μὲ τὸν ὑπόλοιπο Λλαὸ πρὸς τὴν y παι . ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ὕστερα ἀπὸ τὴν τρομερὴ πίεση ποὺ é- . µας Λευτεριᾶς. Φ. ΠΑΡΤΑΣΙ4ΗΣ