NS. IVI Ο ΤΙΩΡΤΟΣ KI H HXQ ὍὉ Γιῶργος κι’ ἡ µητέρα του ζοῦν στὴ Λευκωσία. Τελευταῖα ἐπεσκέφτηκαν τοὺς συγγενεῖς τους στὴν ὕπαιθρο σ᾿ ἕνα χωριὸ πο) βρίσκεται κοντὰ στοὺς πρό- πολες ἑνὸς βουνοῦ. Μιὰ μέρα πῆγαν περίπατο σὲ μιὰ κοιλά- δα. Ἡ μητέρα τοῦ Γιώργου κάθησε κάπου νὰ ξεκουραστῆ. Ο Γιῶργος ἔζησε ὅλη του τὴ ζωὴ στὴν πόλη, καὶ δὲν ἤξερε τὶ θὰ πῆ ἠχὼ γιατὶ ποτέ του δὲν τὴν εἶχε ἀκούσει. Ἐνδ ἡ μητέρα του ξεκουραζόταν, αὖ- τὸς προχώρησε νὰ ρίξη μιὰ µα- τιὰ στὰ γύρω, κι ἔβγαλε μιὰ φωνή. Μιὰ φωνὴ τοῦ ἀπάντησε κι’ ὁ Γιῶργος νόμισε πὼς κάποιο ἄλλο παιδὶ ἦταν ἐκεῖ. «Έεεε» φώναξε, «Εεεε ἦλθε πίσω ἡ ἀπάντηση. «Ποιὸς εἷ- σαι» ξαναφώναξε. «Ποιὸς εἷ- σαι» ἦτο ἡ ἀπόκριση. Ὁ Γιῶρ- Ὑγος ἔκαμε τὴν ἴδια ἐρώτηση δυὸ τρεῖς φορὲς καὶ πῆρε τὴν ἴδια ἁπάντηση. Θύμῶώσε πολύ! «Θὰ σὲ κτυπήσω» Κξεφώνισε. «Ox σὲ κτυπήσω» ἔφτασε OT” αὐτιά τον ἡ θυμωμένη ἀπάντη- ση. ὍὉ Γιῶργος φοβήθηκε λίγο κι. ἔτρεξε στὴ μητέρα του. «Μητέρα» εἶτιε «δὲ θέλω νὰ µεί- νω ἐδῶ γιατὶ στὴν κοιλάδα βρίσκεται ἕνα κακὸ παιδὶ ποὺ μοῦ συµπεριφέρθηκε ἄσχημα καὶ θέλει νὰ μὲ κτυπήση». Ἡ μητέρα του το γνωστικὴ, κατάλαβε καὶ εἶπε στὸ γυιό της, «ἂς πᾶμε νὰ µιλήσωμε εὐγενικὰ μὲ τὸ παιδί». «Εεεε) φώναξε φιλικά ὁ Γιῶργος. «Εεεε ἦτο ἡ φιλικὴ ἀπάντηση. «Εἶσαι ἕνα καλὸ παιδὶ» φώναξε Ὑγλυκὰ-γλυκά. «Εἶσαι ἕνα καλὸ παιδὶ» ξανα- κούστηκε ἁἀμέσως, «Έλα νὰ παίξωμε» «Ἔλα νὰ παίξωμε» ᾖτο ἡ ἐνθαρρυντικὴ ἀπάντηση. Ὁ Γιῶργος ἐστράφη στὴ µη- πέρα του κι εἶπε ὅτι ὑπάρχει ἕνα καλὸ κι ἕνα κακὸ παιδὶ στὴν κοιλάδα. Ύστερα ἀπ αὖὐ- πὸ ἡ µητέρα του τοῦ ἐξήγησε γιὰ τὴν ἠχώ. «Όταν μιλᾶς ϐυ- µωμένα καὶ ἄσχημα θ᾽ ἀκούσης θυμωμένα καὶ ἄσχημα λόγια. ἸΑλλ᾽ ὅταν μιλᾶς σὲ κάποιον φιλικὰ καὶ μ᾿ ἀγάπη ϐ᾽ ἀκούσης λόγια φιλίας καὶ λόγια ἀγάπης. Ὅταν συμπεριφέρεσαι σὲ κά- ποιον μὲ σύνεση καὶ καλωσύνη κι’ ἐκεῖνος θὰ σοῦ συμπεριφερτῆ μὲ σύνεση καὶ καλωσύνη --ἀκρι- βῶς ὅπως κι ἡ ἠχώ». -θ«Φ-----ὸ το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΣΧΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Τὴν Κυριακὴ στὲς 12 τοῦ ἸΑ- πρίλη στὲς 4 μ.μ. ὠργανώθηκε θεατρικἠὴ παράσταση ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ Κέντρου στὸ οἴκημα τοῦ Ἱδρύματος. Πουλήθηκαν 178 εἰσιτήρια τοῦ μισοῦ σελι- νιοῦ καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Εὐ- ρύχους παρακολούθησαν δωρε- ἀν. Τὸ πρόγραµµα ἀπετελεῖτο ἀπὸ τραγούδια, ἀπαγγελίες, διαλόγους, καὶ δύο κωμωδίες, Οἱ εἰστράξεις ἀνῆλθαν εἰς {4.9.0 καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὸν πυρῆνα διὰ τὴν ὀργάνωση βιβλιοθήκης στὸ Κέντρο. Ὁ μηχανικὸς μπορεῖ νὰ ἐφαρμώση νέο δύναμο στὸ αὐτοκίνητο, ἀλλὰ ὁ για- τρὸς δἐνμπορεῖ ν᾿ ἀἄντι- καταστήση τὸ φῶς τοῦ ματιοῦ. Προστατεύετε τὰ µάτια σας. ΗΗΗΝΗΗΗΗΗΗΕΗΗΗΜΗΜΗΜΗΗΜΗΗΜΗΗΗΗΗΙΗΣ ΠΗΜΕΜΗΜΗΕ πι COCUK KOSESI Yazan : D, A. Green ΣΤΗΔΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπὸ Δ. Α. Ἐρήην ALi iLE AKSISADA Ali ile annesi Lefkosada yagar. Son zamanlarda daglar arasindaki bir kéyde hisimlarini ziyaret ettiler. Bir giin bir vadiye gezme- ye gittiler. Alinin annesi dinlen- mek icin oturdu. Ali biitiin haya- tin gehirde gegirmis, bir aksisada duymamis ve ne oldugunu da bilmiyordu, Annesi otururken arastirmak igin ayrildi ve gagiri- verdi. Geriye bir ses geldi ve Ali gelen sesin baska bir gocugun: cevabi oldugnu zannetti. “Hallo” diye cagirdi. “Hallo” sesi geri geldi. Ali bu suali iki tic defa sordu ye her defasinda ayni cevabi aldi. ΑΗ biraz korktu. Annesine kostu, “Anne burada durmak istemiyorum, Vadinin iginde bi- raz daha yukarida benimle kavga etmek istiyen bir terbiyesiz cocuk vardir”’ dedi. Annesi ona: “Gide- lim ve ona giizelce konusalim” dedi. Ali giizel bir sesle, “Hallo” dedi. Giizel bir ses“‘Hallo”’ dedi. Yavasca: “Sen iyi bir gocuksun” dedi. Ses “Sen yi bir ‘gocuksun” dedi. “Gel ve benimle oyna” dedi. Ses “‘Gel ve benimle oyna’”’ diye cevap verdi. Ali annesine déniip vadide bir fena ve bir de iyi cocugun oldu- gunu sdyledi. Annesi _ozaman ona aksisaday: anlatti. ““Ofkelen- diginde ve fena sézler sdyledi- Zinde fena sdzler duyarsin. Fakat birisine arkadasca ve iyi sdzler sdylersen sen de iyi ve arkadagsca sézler isitirsin. Birisi igin diistin- celi ve iyi isler yaparsan cevap olarak diisiinceli ve iyi isler goriirsiin, . . Tipki aksisada gibi ——— INSANLAR ve KAZALAR Yazan: W. D. BUSCH (Emniyet Miidiirii) Diisiiniip de etrafiniza bakti- Siniz zaman hemen her defasinda bir kaza νε bu kazaya ugramus bir insan gérebilirsiniz. Hemen her zaman diger seylerden mada bir insan da kazaya ugrar.Insan her zaman yaralanmayabilir.Sim- di kendi kendinize bu suali soru- nuz. Bir kazanin insani nasil takib ettigini gérdiiniiz mii? Bir maki- “Sen kimsin?” dedi. Cevap “Sen kimsin?” idi. | nenin, bir merdivenin, bir kaya- nin veya bir aletin bir insam yaralamak veya bir kemigini kir- mak icin arkasindan kostugunu |, hic gérdiiniiz mii? Siiphesiz ki |. gérmediniz, Hemen her ahvalde insan 0 makineye dogru gider, merdiven iizerinde iken yapmi- | yacagi bir seyi yapar veya bir | kaya pargasini kaldirmiya unutur, | {sinizde emniyeti diisiindiigii- _ niiz gibi biitiin makine ve diger |. techizattan korunmayi da diisii- |. niirsiiniiz, emniyet kanunlarim, emniyet sapka ve potinlerini ve | emniyetle isliyebilmek i¢in size | yardimi dokunacak diger geyleri | diisiintirsiiniiz. Boyle olmakla beraber kazalar yine zuhur eder, Nicin? Sebebi sudur ki, kazalar | insanlar yiiziinden meydana ge- lir. O insanlar ki unuturlar, dikkatsizdirlar, 6%renmek iste- mezler ve isleri esnasinda emni- yette olmasini istemezler. Kaza- lara sebebiyet veren bunlardir, Bu insanlar, isterse, emniyette olmasini 6grenebilirler.Emniyette olmas: kolaydir. Isinizi dogru yapmakla, emirlere itaat etmekle ve galigirken emniyeti diisiin- mekle_ kabildir. ἳ