Το ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΑΠΗΘΟ Πέραν τῶν ἑκατὸν λειτουργῶν εὐημερίας ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη τῆς νήσου παρευρέθησαν στὸ ἐτήσιο συνέδριο εὐημερίας ποὺ ἔλαβε χώραν στὴν Λάπηθο τελευταίως ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ kK. Κλίφφορτ, ᾿Ανωτάτου Λειτουργοῦ Εὐημερίας τῆς Κύπρου. Στὸ συνέδριο παρευρέθησαν ἐκπρόσωποι τῆς Σωφρονιστικῆς Σχολῆς Λαπήθου, τῶν Σανατορίων, τῶν Κηδεμονευτικῶν Λει- τουργῶν, τοῦ Ψυχιατρείου, τῆς Σχολῆς τῶν Τυφλῶν, τοῦ Tut- µατος ᾿Εργασίας, τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας καὶ |' τοῦ Τµήµατος Παιδείας Τὸ συνέδριο συνεζήτησε κυρίως τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὅσοι ἀπολύονται ἀπὸ ἱδρύματα ἐντὸς τῶν ὁποίων τοὺς παρείχετο περίθαλψη κάποιου εἴδους, ‘O x. Νῖκος Ροῦσσος, ἜἘπαρ- χιακὸς Λειτουργὸς Εὐημερίας ᾽Αμμοχώστου μίλησε διὰ τὴν ἀνάγκη: τῆς παροχῆς βοήθειας | πρὸς τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπολύονται τῆς Σωφρονιστικῆς Σχολῆς Λα- Ἰπήθου. ᾿Εξήγησε πὼς οἱ Ἐ- Ἱπαρχιακοὶ Λειτουργοὶ Εὐημερί- ας ἐπισκέπτονται τὰ παιδιὰ 1 ἐνῶ ἀκόμα φοιτοῦν στὸ Σωφρο- 1 νιστήριο, μὲ σκοπὸ νὰ κάµουν ᾿]αχέδια πρὸς βοήθεια τῶν παι- διῶν ὅταν αὐτὰ ἀπολυθοῦν τῆς Σχολῆς, ᾿Ανέφερε πὼς ἡ προκο- | 1 τοῦ παιδιοῦ ἐξαρτᾶται κατὰ µέγα µέρος ἀπὸ τὴ στάση τῶν γονιῶν,συγγενῶν, ἐγχωρίωνκαὶ ἐργοδοτῶν. ᾿Έψεξε τὴν ἔλλειψη ἱδρύμάτων ἀναψυχῆς καὶ Παιδι- κὤν Λεσχῶν καὶ τὴν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπὸ µέρους τῶν περισσοτέρων Κυπρίων ὅσον &- φορᾶ τὴν Ίδρυση λεσχῶν διὰ παιδιὰ στὰ χωριά ἔτσι ποὺ τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ ἔχουν ἕνα νόμιμο µέσο διὰ χρησιμοποίηση τῆς ἐ- νεργείας των. 'Ὁμιλῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς φροντίδας διὰ τοὺς ἀποφυλακι- ζομµένους ἀπὸ Tes Κεντρικὲς ᾿Γλακές, ὁκ.Σ.Ζαχαριάδης, Ἔπαρ- Χιακὸς Λειτουργὸς Eunuepias Λευκωσίας, τόνισε τὴν σπουδαι- ότητα τῆς ἐξεύρεσης ἐργασίας διὰ τοὺς ἀποφυλακιζομένους. Πολλὰ ἔχουν ἐπιτευχθῆ στὸ ᾿] παρελθὸ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀλλὰ πολλὰ πρέπει νὰ γίνουν ἀκόμα. Πολὺ σύντομα θὰ εἰσαχθῆ στὴν Κύπρο ἕνα νέο σύστηµα Κατοπινῆς Φροντίδας, πρᾶγμα ποὺ ἐλπίζεται ὅτι θὰ λύση πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑφιστάμενα προβλήματα. Ὅ γιατρὸς κ.Μ.Γ,Κώνσταντι- νίδης ἀπὸ τὸ Σανατόριο Κυ- περούντας µίλησε διὰ τὴν φρον- τίδα ποὺ χρειάζονται οἱ ἆπο- λνόμενοι τοῦ Σανατορίου. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ θεραπεύονται εἷ- πε, ἀλλὰ συχνὰ ὑποφέρουν χωρὶς λόγον ἕνεκεν τοῦ φόβου ποὺ αἰσθάνονται ἀπέναντί τους οἱ ος τους καὶ οἱ φίλοι τους. Ὁ φόβος ποὺ ἔχουν µερι- ᾿]κοὶ ὅτι θὰ χάσουν τοὺς φίλους τους, τοὺς κάµνει συχνὰ νὰ Κρύβουν τὴν ἀρρώστια τους. Αὐτὸ ἀργότερα ἔχει ὡς ἑπακό- λουθο τὴν παραμονή τους στὸ νοσοκομεῖο διὰ θεραπεία ἐπὶ ἕνα πολὺ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστηµα. Όταν ἡ φυματίωση διαγνωστῆ ἐνωρὶς μπορεῖ νὰ θεραπευτῆ, κι’ ὁ παθὼν δύναται νὰ ἐπιστρέψη στὴν ἐργασία του, ᾿'Αν περάση πολὺς καιρὸς μέχρις ὅτου ἡ φυματίωση δια- γνωσθῇ τότε ἴσως ὁ παθὼν καταστῆ Ἱἱκανὸς µόνο δι’ ἐλα- φρὰν ἐργασία, ἢ σὲ μερικὲς περι- πτώσεις, τελείως ἀνίκανος δι |ἐργασίαν. Τόνισε τὴν ἐξαιρετι- κὴν ἐργασία ποὺ ἐπιτελεῖται ἀπὸ τὲς Ἐπιτροπεῖες Κατοπινῆς Φροντίδας ποὺ βρίσκονται σ᾿ ὅ- λη τὴ νῆσο διὰ τὴν παροχἡ βοηθείας σὲ τέως φυματικούς. ὍὉ κ.Δ.Α.Κρήην, Ἐπιθεωρη- τὴς Εὐημερίας τῆς Κ.Μ.Ε. µίλησε ἐπὶ τῆς σπουδαιότητας τῆς δια- τηρήσεως καλῶν σημειώσεων κατὰ τὴν διάρκεια ὁλοκλήρου τῆς περιόδου τῆς παροχῆς βοη- θείας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ἱδρύ- µατος. Οἱ καλὲς σημειώσεις βοηθοῦν τὸν Λειτουργὸ τῆς Εὐημερίας νὰ βελτιώση τὴν ἱκανότητά του καὶ εἶναι πολύ- τιμες ὅταν ἕνας λειτουργὸς πα- αλαμβάνη μιὰν ὑπόθεσῃ ἀπὸ να ἄλλο. ᾿Ανέφερε παραδείγµα- τα στὰ ὁποῖα ἐφαίνετο ὁ σπου- δαῖος ρόλος ποὺ ἔπαιζαν οἱ καλὲς σημειώσεις στὴν ἐπιτυχία προσπαθειῶν διὰ τὴν ἆπο- κατάσταση διαφόρων ἀτό- µων µέσα στὲς κοινότητές τους, |! «Οἱ καλὲς σημειώσεις» εἶπε «ἐξοι- κονομοῦν πολὺν χρόνον πρᾶ- γμα µεγάλης σπουδαιότητος διὰ τὸν πολυάσχολο λειτουργὸν εὐημερίας». Ἡ δ. Ρ,.Σαλλακιάν, Λειτουργὸς Εὐημερίας Λευκωσίας, ἔκαμε μιά ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία σχετιζο- µένην μὲ τὴν φροντίδα ποὺ τυγχάνουν τὰ ὀρφανα στὸ ‘H- νωμένο Βασίλειο, ὅταν καὶ οἱ δύο γονεῖς τους πεθάνουν. Στὴν Κύπρο, πρὸς τὸ παρό, οἱ συγ- γενεῖς ἀναλαμβάνουν τὴν φρο- ντίδα τῶν περισσότερων ὀρφα- νῶν, ἀλλὰ πολὺ λίγα πράγµατα γίνονται διὰ τὴν προστασία τοῦ ὀρφανοῦ παιδιοῦ ποὺ ἀπο- μένει ὁλομόναχο στὸν κόσμο. Χρειάζεται κατάλληλους θετοὺς ς γονεῖς οἱ ὁποῖοι θὰ τοῦ δώσουν | - τὴν ἀγάπη, τὴν φροντίδα καὶ τὴν ἀσφάλεια ποὺ εἶναι τὸ δικαίωµα κάθε παιδιοῦ. Ὅ γιατρὸς κ, Μικελλίδης, ὑπεύθυνος τοῦ Ὑνχιατρείου Λεν- Κωσίας, µίλησε μὲ µεγάλη ζέση διά τὸ κακὸ ποὺ προξενεῖται σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀπὸ ἐκεί- νους ποὺ περιγελοῦν ἕνα ἄρρω- στο ποὺ ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸ Ψυχιατρεῖο, Αὐτὸ πολλὲς φορὲς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔπι- στροφὴ τῶν ἀρρώστων στὸ νοσοκομεῖο διὰ περαιτέρω θερα- πείαν. 'Ἡ θεραπεία τῶν διανο- ητικῶν νοσημάτων εἶναι συχνὰ εὔκολη καὶ οἱ ἀσθενεῖ ἀπολύ- ονται τοῦ νοσοκομείου µέσα σὲ λίγες µέρες ἢ ἑβδομάδες. Κάθε ἄρρωστος χρειάζεται την συµ- πάθεια τῆς οἰκογενείας του, τῶν φίλων του καὶ τῶν ἐγχωρίων του καὶ ὁ γιατρὸς ἐξέφρασε τὴν γνώμη πὼς μιὰ µεγάλη πρόοδος ἔχει σημµειωθῆ πρὸς τὴν κατεύ- θυνση αὐτὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Πολλὰ ἀπὸ τὰ διανοη- πικὰ νοσήματα εἶπε, ἔχουν ὡς αἰτία τὴν συμπεριφορὰν τῶν Κυπρίων γονιῶν, οἱ ὁποῖοι συχνὰ ἀποδεικνύονται ὑπερ- βολικἁ προστατευτικοὶ ἢ ύπερ- βολικά τραχεῖς στὲς σχέσεις τους μὲ τὰ παιδιά τους. Ἡ κ. Κρήνλαντ, Διευθύντρια τῆς Σχολῆς Τυφλῶν τοῦ Αγίου Βαρνάβα στὴν Λευκωσία, ἀνε- φέρθη στὴν µεγάλη ἀνάγκη ἐξεύρεσης ἐργασίας διὰ τοὺς τυ- φλοὺς ποὺ ἀπολύονται τῆς σχολῆς. Ένας τυφλός, εἶπε, μπορεῖ νὰ συναγωνιστῆ ἐπὶ Ίσης βάσεως μὲ πρόσωπο ποὺ βλέπει, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκτέ- Aeon πολλῶν ἐργασιῶν, Μίλησε Ιδιαιτέρως διὰ τοὺς τηλεφωνη- Tes καὶ ἀνεφέρθη στὴν βοήθεια τῆς Ἑταιρείας Τηλεφώνων καὶ Τηλεγράφων, ἡ ὁποία πρώτη προσέλαβε τυφλοὺς τηλεφωνη- Tes ποὺ ἀπεδείχθησαν ἱκανό- τατοι. Ἕνα νέο Ίδρυμα (hostel) διὰ τοὺς τυφλοὺς θἀλειτουργή- ση σύντομα στὴν Λευκωσία, : ( I ων «ώνεν. πρᾶγμα ποὺ θὰ τοὺς βοηθήση πολὺ ν᾿ἀποκτήσουνκάποιαν ἆνε- ξαρτησία. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παλι- οὓς µαθητές της βρῆκαν τακτικὴ δουλειὰ ἀλλά πολλὰ ἄλλα ἆ- ποµένουν νὰ γίνουν ἀκόμα, ‘O x. H.E.Chudleigh, Atoicn- τὴς Εργασίας, µίλησε τελευταῖ- ος ἐπὶ τῆς ἀνάγκης ἐξευρέσεως ἐργασίας δι’ ὅσους ἔχουν κάποι- αν ἀναπηρία. Οἱ ἐργοδότες στὴν Κύπρο εἶπε, ἦσαν συχνὰ ἀπρόθυμοι νὰ προσλάβουν ép- γάτες ὑποφέροντες ἀπὸ κάποιαν ἀναπηρία ποὺ προξενήθηκε ἀπὸ δυστύχηµα, ἀπὸ φόβο μήπως προξενηθοῦν καὶ ἄλλα δυστν- χήµατα. Αὐτὸ ἀποδείχτηκε ἄνα- ληθὲὶς σ᾿ ἄλλες χῶρες, ὅπου ἡ ἀναλογία τῶν δυστυχηµάτων παρέμεινε ἡ ἴδια. ᾿'Ανθρωποι ποὺ πληγώθηκαν μιὰ φορά, τείνουν νὰ γίνουν προσεκτικώ- τεροι καὶ συνετῶς ἀσφαλέστεροι ἐργάτες. ‘O x. Chudleigh cavé- φερε ὅτι στὸ Ἠνωμένο Βασίλειο κάθε ἐργοδότης ποὺ ἀπασχολεῖ περισσότερους τῶν εἴκοσι ἔργα- τῶν εἶναι ὑπόχρεος νὰ προσ- λάβη 356 ἐργάτες ποὺ ἔχουν Ἐν ο, Π.χ. Μιὰ Ἑταιρεία ποὺ ἀπασχολεῖ 100 ἐργάτες ὀφείλει νὰ προσλάβη πτοὔὐλάχιστο τρεῖς ἐργάτες ποὺ ἔχουν κάποιαν ἀναπηρία. “Y- πάρχουν πολλὰ εἴδη ἐργασιῶν που ἄνθρωποι μὲ κάποιαν ἀνα- πηρία μποροῦν νὰ κάµουν τόσο καλὰ ὅσον καὶ οἱ ἀπολύτως ὑγιεῖς ἄνθρωποι. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ συνε δρίου ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπιδείξεως περισσότερου ἐνδια- φέροντος ἀπὸ µέρους τῶν Κν- πρίων διὰ τοὺς λιγώτερο τυ- χεροὺς συμπατριῶτες των, καὶ ἀνεφέρθησαν πολλὰ ἐνθαρρυντι- κἁ παραδείγµατα ποὺ ἔδειχναν τὴν πρόοδο ποὺ ἐπετεύχί πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια,