A= TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EYiMEPIAZ AIAEI ΟΔΗΓΙΕΣ AIA THN ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κάθε µέρα μᾶς παρέχονται συμβουλὲς διὰ ζητήματα καὶ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπί- ζομε, Μᾶς παρέχονται συµβου- λὲς ἀπὸ τοὺς δασκάλους µας pe διὰ τὰ ἐκπαιδεύτικὰ προβλήμα- τα τῶν παιδιῶν µας, ἀπὸ τὸν Ὑιατρό µας διὰ τὲς ἀρρώστιες μας, ἀπὸ τὸν µουκτάρη διὰ ζητήματα ἄρδευσης καὶ μικρῶν νομικῶν διαφορῶν ποὺ ἀἄφο- ροῦν τὰ χωράφια µας καὶ γενικἁ πὴν περιουσία µας. Αὐτὸς εἶναι κι ὁ σκοπὸς τῶν Ἐλινικῶν Εὐημερίας τῶν Ἱαι- διῶν ποὺ ἀποτελοῦν τμῆμα τῶν Κέντρων Εὐημερίας, Πέραν τῶν τοῦ παιδιῶν ὑπαλλήλων εἶναι ἐγγεγραμμµένα στὰ Κέντρα Εύη- µερίας κι’ οἱ γονεῖς τους, ὅταν ζητήσουν, λαμβάνουν ὁδηγίες σχετικἁ μὲ τὴν περιποίηση, τὴν Ὅγεία καὶ τὴν μεταχείριση τῶν παιδιῶν tous. Ὁ κυριώτερος “σκοπὸς τῶν Κλινικῶν εἶναι νὰ διατηρήσουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν προλαμβάνοντας τὲς παθήσεις τῆς βρεφικῆς ἡλικίας, ποὺ δυνατὸν νὰ προκαλέσουν ἐλαττώματα ἐμποδίζοντα τὴν ἀνάπτνυξῃη. Πολλὰ ἀπ᾿ αὐτὰ ὁ- ” φείλονται, κατὰ κυριώτερον λό- Ύον στὲς ἐλλειπεῖς γνώσεις τῆς μητέρας ὅσον ἀφορᾶ τοὺς & πιλοῦς κανόνες τῆς ὑγείας. Ἡ Κλινικὴ Εὐημερίας τῶν Παιδιῶν χωρίζεται εἰς δύο τµή- ματα. Τὸ τμῆμα φροντίδας τῶν Ῥρεφῶν (μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δύο χρόνων) καὶ τὸ τμῆμα φροντίδας τῶν παιδιῶν τῆς ππροσχολικῆς περιόδου (μέχρι καὶ συμπεριλαμβανομένης τῆς ἡλικίας τῶν πέντε χρόνων). Τὰ παιδιὰ προσέρχονται δι΄ ἐξέτα- ση στὲς Κλινικὲς τακτικά, καὶ μιά φορὰ τὸν μῆνα τοὺς γίνεται ἀπίσκεψη στὸ σπίτι. Τὸ κάθε παιδὶ ἐξετάζεται ἀπὸ τὸν για- πρὸ μιὰ φορὰ τὸν χρόνο κι’ ἂν παραστῃ ἀνάγκη συχνότερα, ᾿Ἐπιβάλλεται νὰ παίρνωµε ἕνα παιδὶ στὸ γιατρὸ μόλις ὑπάρξη ὑποψία ἀρρώστιας, ᾿'Αν ὅλοι οἱ Ὑονεῖς ἀκολουθοῦσαν τὸν ἁπλὸν αὐτὸν κανόνα θὰ ἀποφεύγονταν ' σοβαρὲς ἀρρώστιες καὶ µεγάλη στενοχώρια, καὶ τὸ Προσωπικὸ Ἐὐημερίας ἐνθαρρύνει συχνὰ τὸν κόσμο νὰ ἐνεργῇ πρὸς αὐτὴν πὴν κατεύθυνση. ΟΙ Κλινικὲς Εὐημερίας δὲν ἔ- χουν ὥς σκοπὸ τὴν περίθαλψη | ἀσθενῶν παιδιῶν. ᾿΄Αρρωστα πταιδιὰ πρέπει νὰ προσέρχωνται ἀπ᾿ εὐθείας στὲς ᾿Ιατρικὲς Κλι- νικέ. Ὁπωσδήποτε τὸ Προσω- πτικὸ Εὐημερίας κάµνει τὰ ἁπλᾶ ἀλλὰ μεγάλης σηµασίας ἐκεῖνα πράγµατα,ποὺ βρίσκονται στὸν Κύκλο τῆς ἱκανότητας κι’ ἐκπαί- δευσής του. Τὰ βρέφη ζυγίζον- ται καὶ κρατοῦὔνται σημειώσεις διὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀπό- κτησης κανονικοῦ βάρους. Κατά τὸν Φεβρουάριο ζυγίστηκαν 354 Βρέφη. καὶ δόθηκαν ὁδηγίες στοὺς γονεῖς τους, Δίδονται ὁ- δηγίες στὲς μητέρες, ἐπὶ τῆς δίαι- τας, τῆς προπαρασκευῆς τροφῆς καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν ἄλλων προ- βλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς στὴν προσπάθειά ‘te Tous wv’ ἀναθρέψουν ὑγιᾶ κι’ εὐτυχισμένα παιδιά. ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ TE®KIN YALNIZ KADINLAR icin Yazan: HEMSIRE YEVKIN SAGLIK MEMURLARININ COCUK BAKIMI HAKKINDA |: OGOUTLERI Her giin kargilastigimiz mese- leler hakkinda égutler duyaniz. Cocuklarimizin terbiyevi mesele- leri hakkinda 6gretmenlerimizden ogiitler alinz. Hasta oldugumuzda doktorumuz, sulama veya mal ve araziye ait kiigiik anlagmazliklar- da muhtarin fikrini sorariz, Bizim de saghk merkezlerimi- zin bir kismi olan Cocuk Saglik Kliniklerinin gayesi budur.Saglik merkezlerimizde 100 den fazla annelerin ¢ocuklart kayith olup aileleri, gocuklarin bakimi, sihhati ve idareleri hakkinda nasihatlar alir. Klinigin en esash gayesi, iyi olan gocugu iyi olarak muhafa- za etmek ve kiiciik yasta cocugun biinyesini yavaslatacak diger ar1- zalari 6niine gecmektir, Bun- larin gogu biiyiik bir dereceye kadar annelerin ¢ocuk iyiligi hakkinda ki malimatlan olma- masina_ atfedilebilir, Cocuk Saghik Klinigi iki kisma ayrilir:-2 yasina kadar yavrularin ve okul ¢agina yani 5 yasina kadar gocuklarin bakimi. Cocuklar muntazamen klinikte gériiliir ve evlerinde ziyaret edilir. Her cocuk senede bir defa ve icap ederse daha sik doktor tarafindan gérii- lr. Hastaliktan siiphe edilir edilmez gocugu doktora gitiirmek ¢ok Gnemlidir. Biitiin aileler bu basit kanuna riayet etseler cok acilarm ve hastaliklarin 6niine gecilebilir, Saghk memurlar: da cok defa kendilerini bu hususta tesvik eder. Cocuk Saghk Klinikleri hasta gocuklara bakmak icgin degildir. Hasta cocuklar sthhiye klinikle- rinden birine gétiiriilebilir, Ma- mafih saghk memurlari kabiliyet- lerinin miisade ettigi derecede bu basit fakat 6nemli isleri yaparlar. CGocuklar, agirhklarinin artisinin muntazam olusundan emin olmak igin tartilirlar. Subat ayinda 354 gocuk tartilmis ve ailelerine 6giit- ler verilmistir. Annelere cocukla- tin sthhatli ve mes‘ut olarak biiyiitmeye ¢alisirken kargilagtik- tiklari proplemler, yiyecek v.s. hakkinda 6fiitler verilir. —— ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΥΤΡΩΝ ΣΤΟ ΞΕΡΟ “Eva ὙΤμῆμα στὴ Bopeto- ἀνατολικὴ γωνιὰ τῶν ᾿Εγκαταστάσεων Λουτρῶν στὸ Ξερὸ ἔχει κρατηθῆ εἰδικὰ διὰ τὲς Οἰκογένειε τῶν ὑπαλλήλων κι’ εἶναι τώρα ἔτοιμο πρὸς χρῆσιν, Τὸ τμῆμα αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε καμπῖνες ἐφοδιασμέ- νες μὲ λουτῆρε, ᾖζεστοῦ καὶ κρύου νεροῦ, εὑρίσκεται στὴ διάθεση ὅλων τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶνύπαλλήλων ποὺ διαμένουν στὸ Ζερό, ἐκτὸς τῶν βρεφῶν κάτω τῶν δύο ἐτῶν, καὶ ἀγοριῶν πέραν τῶν ἓξ ἐτῶν. Ἡ ἐποπτεία στὸ Τμῆμα αὐτὸ γί- νεται ἀπὸ γυναίκαὑπάλληλοκαὶ θὰ εἶναι ἀνοικτὸ κάθε µέρα ἐκτὸς τῶν Κυριακῶν, μεταξὺ 8.30 καὶ 10.30 π.µ., καὶ μεταξὺ 2. καὶ 4 μ.μ. Εἰσιτήρια εἰσόδου στὲς κα- μπῖνε, τὰ ὁποῖα στοιχίζουν 3 γρ. δίὰ κάθε ἐνήλικο καὶ 14 γρ. διὰ κάθε παιδὶ δύνανται νὰ ἁ-|--'Ι γοραστοῦν ἀπὸ τὸ Κέντρο Εὐημερίας στὸ Ξερὀ, Όσοι χρη- σιμοποιοῦν τὸ Λουτρὸ ὀφεί- λουν νὰ προμηθεύουν οἱ ἴδιοι νέων ͵ SLE APIS ERIE τοὺς ττόρους τους καὶ τὸ σα- ποῦνι τους. Δἐνέπιτρέπεται τὸ πλύσιμο µρούχων µέσα στὲς καμπῖνες.