Mee IVE, LAPTADA TERTIP EDILEN YILLIK SAGLIK KONFERANSI Adanin bir cok yerlerinden yiizden fazla amele son zamanlarda LApta ‘da yapilan Saglik konferansina istirak etmislerdir. Yiiksek Saghk memuru Mr. W. Clifford’un tertip ettigi bu konferansa istirak edenler arasinda Lapta Islah okulu, merkezi hapishane, verem hastahaneleri, Sosyal yardim ve refah servisleri, C.M.C. ve maarif dairesinin de delegeleri bulunuyordu. Programin biiyiik bir kismi, hususi tedavi gérdiikleri miiesseselerden ciktiktan sonra insanlarin kargilagtig1 meselelerin miinakasasina hasredilmisti. Magusa kaza refah memuru, erkek ¢ocuklarin LApta Islah Okulundan giktuktan sonra muh- tag olduklari yardimdan bahsedip, kaza refah memurlarinin daha Lapta Islah Okulunda iken bu gocuklan ziyaret edip gkuklari zaman istikballeri i¢gin planlar hazirladiklarni anlatt:. Bu hususta bir ¢ok meselelerin ebeveynin, hisimlarinin, kéyliilerinin ve is sahiplerinin takindigi vaziyete dayandigini s6yleyip bu hususta Kabristaki erkek g¢ocuklar kii- liiplerinin ve diger eglence yerle- rinin azhgini ve cok Kibrislilarin k6ylerinde gocuklarinin vakitle- rini kiymetli bir sekilde sarfede- cegi kuliipler kurmada_ gister- dikleri aléka azligindan sikayet etmistir. Merkezi hapishaneden gikan sabik maphuslara yapilacak mua- mele hakkinda konusan Lefkosa kazasi refah memuru Mr, Zaha- riades bu gibi kimselere bir is | bulmanin Snemi iizerinde dur- mustur. Bu hususta gegmiste gok isler yapildigini fakat daha yapila- cak islerin coklugunu aciklamis ve Kibrista pek yakinda kurulacak bir hapishane sonrasi bakim sistemi ile bir cok meselelerin halledilecegini séylemistir. Kiperunda Sanatoryumundan Dr. M.G.Konstantinides hasta- neden cikanlarin bakimi hak- Kinda konusmustur. Bu_ gibi Kimselerin tedavi olunduklarim fakat aile ile arkadaglarimin kendi- leri hakkinda endise duymasindan lizumsuz yere korktuklarini séy- lemistir. Arkadaslarndan mah- rum kalacaklari yolundaki bu korkular1 cok defa kendilerine hasta olduklarini gizlemiye sevke- der. Bu vaziyet, sonunda daha fazla hastahane bakimina ihtiyag gésterir. Son zamanlarda hasta- larin doktora erken gitmesini tesvik yolunda cok ileri gidildi- Sini sGylemistir. ‘“Verem hastaligi tez kesfedilirse tez iyi olur ve herkes isine tez dénebilir. Aksi taktirde hafif ig yapabilir veya hig is yapamaz Bundan sonra gegmis Verem hastaligina hasta- hane sonrasi bakim heyetitarafin- dan yapilanyardim1 metedmistir. C.M.C, nin saglik memuru Mr. D.A,Green gerek tedavi esnasinda ve gerekse bundan sonraki zamanlarda iyi kayzrtlar | = tutmanin énemini belirtmistir. Bu husustaki iyi kayitlar bir saglik memurunun isi hakkindaki bilgisini artirir ve memur de- | Bistigi zaman yerine gecgene de biiyiik faideleri dokunur. Bundan sonra kendi cemiyetle- rinde yerlesip vazife kimseler arasindaki farklarin iyi kayitlar tutmaya bagh oldugnu misallerle anlatmis ve bu farklarin cok hususlarda muvaffakiyet ile muvaffakiyetsizlik derecesine ka- dar gittigini séylemistir. fyi kayit- lar bir saglik memuru igin vakit kazandirir. Lefkosa saglik memuru Miss R. Salakian Ingilterede dksiizlere yapilan bakim hakkinda enteresan bir konugsma yapmis ye gimdiki zamanda Kuibrista Gksiiz gocuk- Jara hisimlarinin baktigini fakat yapayaliniz kalmis cocuklar icin bir sistemli bakim olmadigini sdylemistir. Her cocugun hakki olan ve kendisine bir tivey ailenin verecefi sevgi, bakim ve emniyete ihtiyaci vardir. ΑΚ hastahanesinde Dr. Mikel- gorecek | lides birgok yerlerde kéyliilerin hastahaneden ¢ikanlara karsi olan istihzalarindan bahsetmis ve bu- nun neticesi birgoklarinin tekrar tedavi igin hastahaneye déndiikle- rini séylemistir. Akil hastalikla- rinin tedavisi gok defa kolay olur ve birkac giin veya hafta zarfinda hastahaneden ikabilirler. Her hasta, ailesinden arkadaslarindan ve kéyiilerinden miisfik bir mua- mele bekler ve Dr. Mikellides‘in | sdyledigine gére bu bakimdan son yllarda epeyi gelismeler ol- mustur. Gok hastaliklar Kubrisli ailelerin cocuklarina karsi hizu- mundan fazla miisfik veya sert olmalarindan ileri gelir. St. Barnabas Koérler Mektebi nazir1 Mrs. Greenland, okuldan ¢iktiktan sonra kérlere ig bulma- nin Gnemi tizerinde durmustur. | “Birgok islerde kérlerin saglam, 'insanlar kadar iyi olduklarim ve bu hususta Lefkoga Cable Wireless Ltd. inbi & Κας korii |operatér olarak ¢alistirdigin1 ve bu operatérlerin cok iyiolduklan gortlmiistiir. Lefkoga‘da kérler igin agulacak yeni kogus, miistakil olmalari icin epeyi faydali ola- caktir. Gegmigs talebelerin gogu ig bulmakla beraber yapilacak daha ¢ok isler vardir, Son olarak is komiseri Mr. H. E. Chutleigh, sakat ¢ocuklarin is bulmas1 lazumu hakkinda konus- mustur. Kibrista birgok is sahi- pleri daha fazla kazalara meydan verilmesin diye bir kaza_ eseri sakatlagan kimseyi igletmiye tara- ftar gériinmiyorlar, Bunun baska memleketlerde béyle olmadigini ve kaza sayisinin ayni oldugunu séylemistir. Bir defa fena sekilde yaralanan kimselerin artik dikkath olduklart gériilmiistiir,.Mr.Chud- leigh‘in ileri siirdiigiine gore Ingilterede yirmiden faza amele isleten her is sahibi yiize iig sakat amele isletmiye mecburdur. Me- selé 100 kisi isleten bir firma ti¢ de sakat amele isletir. Saglam adamlar kadar sakat adamlarin da yapabilecegi bir ¢ok isler vardir. Biitiin konferans esnasinda Ki- brishlarin daha az talihli vatan- daslar1 igin alaéka géstermeleri lazumu_ iizerinde durulmus ve son senelerde meydana gelen geligmeyi gésteren bir gok misal- ler verilmistir.