ΥΠΑΛΛΗΔΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝ ΣΤΕΨΗ Ἡ δ.᾽Αϊσὲ ᾽Ακτενὶζ ἔχει ἐπι- λεγῆ ἀπὸ τὸν ᾿Οργανισμὸ Προ- σκοπίνων Κύπρου ὡς µία ἀπὸ τὲς ἕξη ἀρχηγοὺς Προσκοπίνων ποὺ θὰ παραστοῦν στὴν Τελετὴ τῆς ὙΣτέψης τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ. Η δ. ᾽Ακτενὶζ ἐργά- ζεται στὸ Τμῆμα Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι ἀπὸ τὸν ᾿Ὀκτώβριο τοῦ 1950 καὶ εἶναι ἀρχηγὸς μιᾶς ὁμάδας Πουλιῶν (μικρῶν Προ- σκοπίνων) Τούρκων ποὺ ὑπό- σχονται πολλά. Υπεύθυνος τῆς ἀποστολῆς θὰ εἶναι ἡ κ. Τεοβλετιάν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ᾿Αρχηγὸς τῶν Προσκο- πίνων τῆς ᾽Αμερικανικῆς ᾿Ακα- δηµίας. ᾿Ἐπιλέγησαν ἐπίσης διὰ νὰ παραστοῦν στὴν Στέψη ἡ κ. Τίλδα Παναγιωτίδη (Λάρνα- κα) καὶ οἱ δεσποινίδες Χερμινὲ Κεσισιὰν (Λεμεσός), Λητὼ Λάσ- σου (Λευκωσία) καὶ Κιουνὲρ Νεζτιὰτ (Λευκωσία). Οἵ Προσκοπίνες θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν Λάρνακα τὴν 25ην τοῦ Μαΐου. Όταν φθάσουν στὴν ᾽Αγγλία τὴν δ]ην τοῦ Μαΐου, θὰ μεταβοῦν σὲ µιὰ Κατασκήνω- ση Προσκοπίνων ὅπου θὰ παρα- μείνουν ἐπὶ μιὰ ἑβδομάδα 3 μὲ Προσκοπίνες ἀπὸ roAAés ἄλλες χῶρες. ᾿Απ ἐδῶ θὰ µετα- βοῦν στὸ Λονδῖνο διὰ νὰ παρα- κολουθήσουν τὴν Στέψη. Θὰ τύχουν δυὸ ἑβδομάδων ἐκπαί- δευσης στὸ Φόξλίς, ἕνα µεγάλο οἴκημα στὸ Νέο Δάσος, καὶ τὸ ἀρχαιότερο Κέντρο ᾿Εκπαίδευ- σης τῶν Προσκοπίνων. Στὴν ἐπιστροφὴ θὰ παραμείνουν μιὰ ἢ δυὸ µέρες στὸ Παρίσι καὶ λίγες μέρες στὸν «Οἰκίσκο µας», τὸ διεθνὲς σπίτι τῶν Προσκοπίνων στὴν Ἑλβετία. Θὰ γυρίσουν στὴν Κύπρο µέσον τῆς Βενετίας κατὰ τὰ µέσα τοῦ Ιουλίου,