ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΖΩΕΣ 'Ὑπὸ Δρος Α.ΙΕ. Ῥόους. Ἡ Μετάγγιση Αἵματος σ᾿ ἀρρώστους ποὺ πάσχουν ἀπὸ ὡρισμένες ἀσθένειες καὶ κατόπιν Φὠρισμένων ἐγχειρήσεων, βρί- σκεται στὴν ἡμερησία διάταξη ͵, κι’ οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς εἶναι ἐνήμεροι τοῦ ζητήματος τούτου. Ὑπάρχει ὅμως ἀκόμα, ὁπωσδή- ποτε, πολλὴ ἀπροθυμία ἀπὸ µέ- ρους τῶν ὑπαλλήλων µας καὶ τῶν γυναικῶν τους διὰ τὴν πα- ροχἡ αἵματος ὅταν τοῦτο τοὺς ζητηθῆ, κι’ εἶναι μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἔπικρα- πούὐντων φόβων καὶ προκατα- λήψεων ποὺ γράφοµε λίγα πρά- γµατα διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο. Ἡ ἀξία τῆς µετάγγισης τοῦ αἵματος εἶναι βεβαίως γνωστὴ ἐδῶ καὶ μερικοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ εἶναι σχετικῶς προσφάτως ποὺ ἀνακαλύφτηκε ὅτι τὸ ἀνθρώπι- νο αἷμα διαιρεῖται εἰς 4 εὐκρινεῖς ὁμάδες καὶ µόνο αἷμα ὡρισμένων ὁμάδων δύναται νὰ δοθῆ σ᾿ ᾧ- Ρισµένον πάσχοντα. Δεδομένου ὅτι παραχωρεῖται ὁ ὀρθὸς τύπος αἵματος, ἡ πορεία εἶναι ἀπολύ- πως ἀσφαλής. Λαμβάνεται µε- γάλη φροντίδα πρὸ τῆς µετάγ- Ύισης διὰ νὰ ἐξασφαλιστῆ ἡ παροχἡ τοῦ καταλλήλου τύπου αἵματος. Πολλοὶ ἀπὸ σᾶς θὰ ἔχετε δῆ φίλους ἢ συγγενεῖς νὰ µεταφέρωνται στὸ νοσο- κομεῖο σὲ μιὰ κρίσιµη κατάστα- ση καὶ προσέξατε τὴ δραματική τους ἀνάρρωσηῃ μόλις τοὺς γί- νικε Μετάγγιση Αἵματος. Kate τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τοῦ ἔτους τὰ παιδιὰ συχνὰ παθαίνουν δηλητηρίασ πὸ κουκκιά. Μέσα σὲ λίγες ὧρες τὸ παι- Si οὐρεῖ κάµποσο αἷμα' γί- νεται πολὺ ἀναιμικὸ κι’ ἂν δὲν τοῦ γίνή Μετάγγιση Αἵμα- τος ἀποθνήσκει συνήθωςμέσα σἑλίγες peg. Δὲν σκοπεύωἐδῶ νὰ ὑποδείξώ στὲς μητέρες τοὺς κινδύνους ποὺ περικλείει ἡ ἀπὸ µέρους των παραχώρηση ἆμα- γείρεντων κουκκιῶν στὰ παι- διά τους διὰ νὰ φᾶν, ἀλλὰ θέλω νὰ τονίσω ὅτι ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν αὐτῶν ἔχει σωθῆ μὲ τὴν µετάγγιση αἵματος. Εἶναι μιὰ ἀπ᾿ τὲς πιὸ συγκινητικὲς περιπτώσεις στὴ σταδιοδροµία τοῦ γιατροῦ ἡ παρακολούθηση τῆς ἄμεσης ᾱ- νάρρωσης τοῦ ὀξύτατα ἄρρω- στου αὐτοῦ παιδιοῦ. Πόσο πιὸ πολὺ συγκἰνητικἡ πρέπει νὰ εἶναι διὰ τοὺς ἀνήσυχους γονεῖς. «Ὁμοίως, ν περίπτωση µε- γάλων ἐγχείρήσεων εἶναι γνω- στὸ πὼς οἱ ἐγχειρήσεις αὐτὲς διεξάγονται μὲ ἀσφάλεια ἐὰν ὑπάρχη αἷμα διαθέσιµο. Μιὰ ἀπὸ πὲς ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρατοῦν ᾿στὴν Κύπρο εἶναι ὅτι ἂν γί µετάγγιση κατὰ τὴν διάρκειά ἐγχειρήσεως, ση- µαίνει ὅτι ὁ πάσχων βρίσκεται σὲ ἀπελπιστικὴ κατάσταση.Αὐ- τὸ εἶναι τελείώς ἀναληθές! Πα- ραχωρεῖται ΄ αἷμα διότι ἔτσι καταπολεμεῖται ἡ καταληψία (σιόκ), καὶ οἱ μεγαλύτερες ἐγ- χειρήσεις µποροῦν νὰ διεξα- χθοῦν μὲ φάλεια. Συχνὰ μοῦ ὑποβάλλεται ἡ ἐρώτηση. «Εἶναι ἀσφαλές Δέν εἶμαι πολὺ ἀδύ- νατος διὰ δώσω αἷμα» “Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι εἶναι ἔντε- λῶς ἀσφαλὲς σχεδὸν διὰ ὅλους νὰ δίδουν αἷμα, ἐκτὸς ἐὰν οἱ ἴδιοι ὑπῆρξαν ἄρρωστοι κατὰ τοὺς τελευταίους ἕνα ἢ δυὸ μῆ- νε, Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω ὅτι εἶναι εργηηῥ διὰ τὴν ὑγεία κάθε προσώπου πέραν τῶν 40 ἐτῶν νὰ δίδη αἷμα κάποτε κάποτε. Κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο, µεγάλη ποσότης αἵμα- τος χρειαζόταν διὰ τοὺς στρα- τιῶτες, καὶ στὴν ᾽Αγγλία σχε- δὸν κάθε γυναίκα καὶ ἄνδρας ἔδιδαν αἷμα δυὸ φορὲς τὸν χρόνο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου. Ἐν συντοµίᾳ ἡ Μετάγγιση Αἱ- µατος ἔχει γίνη ἕνα' σπουδαῖο καὶ καθημερινὸ µέρος τῆς ᾿Ιατρι- κῆς καὶ Χειρουργικῆς κι ἔχει σώσει δεκάδες χιλιάδων ζωῶν. Ἡ παραχώρηση αἵματος εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλὴς καὶ εὐεργετι- κἡ σὲ πολὺν κόσμο. Κάµμνω' ἔκκληση σ’᾿ ὅλους σας νὰ ἔγγρα-. Ψετε τ) ὄνομά σας στὴν Ὕπη- ρεσία Μεταγγίσεως Αἵματος τοῦ Νοσοκομείου Πεντάγυιας ποὺ. εἶναι ἡἰδική σας Ὑπηρεσία. Θὰ σώζετε tis ζωὲς τῶν συµπα- τριωτῶν σας καὶ σ᾿ αὐτὸν τὸν. ἀβέβαιον κόσµο ποῖος ξέρει τὴν ὥρα ποὺ σεῖς ὁ ἴδιος ἕνας ἀπὸ τοὺς ενεῖς σας θὰ χρειαστῆτε τὴ : Trnpecia avert}.