.Ψώή ουυ ο TAC GIYME MERAS : GORECEK OLAN SAGLIK _ MFMURU Karalige Elizabetin tag giyme merasimine istirak edecek olan ve | Kaz izcileri kurumunun sectigi | alt: kiz izcisi liderinden birisi de Bayan Ayse Akdeniz dir, Bayan ~| Akdeniz 1950 den beri Karadag ~| saglik merkezinde hizmet gérme- ‘| kte olup yenile kurulan ve gitgide ’ biiyiiyen yirmi dért Tiirk Brovnie izcilerinin lideridir. Gidecek partinin mes‘ulii, A- merikan Akademi kiz~ izcileri kaptam: Mrs. Devletyan olacaktir. Diger secilenler arasinda Mrs. Tilda Panayotis (Larnaka), Miss. ‘|Hermineh Kesisyan (Limasol), Miss. Leto Lassu (Lefkoga), ve Bayan Giiner Nejat (Lefkogsa) ‘| bulunmaktadirlar. Grup Larnakadan 25 Mayista '|hareket edecektir. 31 Mayista ngiltereye vardiklar1 zaman bir kuz izci kampina gidip orada baska memleketlerden gelecek birgok jizcilerle bir hafta kalacaklardir. ‘| Bundan sonra tag giyme merasi- ‘|mini gérmek i¢gin Londraya gié- tiiriileceklerdir. Foxlease‘de iki hafta talim gérecekler. Burasi New Forest de biiyiik bir ev olup en eski kiz izcileri talim yeridir. Gelirken bir iki giin Pariste ondan sonra da [svicredeki Kiz fzcileri Yuvasi “‘Our Chalet‘* de kalacak- lar. Temmuz ortalarinda Venedik tarikiyle Kuibrisa déneceklerdir.