ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ “Yro W. D. Busch Διεθυντοῦ ᾿Ασφαλείας, “Av σταθῆς καὶ σκεφτῆς διὰ τὸ ζήτημα τοῦτο, θὰ προσέξης ὅτι σχεδὸ κάθε φορὰ ποὺ συµ- βαίνει ἕνα δυστύχημα κάποιος ἄνθρωπος ἔχει σχέση μὲ τὸ δυσ- τύχηµα. Σχεδὸν πάντα, μὴ λαμ- βανομένου ὑπ'ὄψη τὶ ἄλλο εἴναι περιπλεγµένο, ἕνας ἄνθρωπος εἷ- ναι περιπλεγμένος étrions. Μπο- ρεῖ νὰ μὴν πληγώνεται πάντα, ἀλλὰ μὲ κάποιο τρόπο εἶναι ἀναμεμιγμένος στὸ δυστύχημα. Τώρα κάµετε αὐτὴ τὴν ἐρώτηση στὸν ἑαυτό σας. Εἴδετε καμμιὰ φορὰ κανένα δυστύχηµα νὰ καταδιώκη κάποιον Εἴδετε πο- TE COS καμμιά μηχανή, καμιὰ σκάλα, κανένα βράχο, ἢ κανένα ἐργαλεῖο νὰ τρέχη πίσω ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο διὰ νὰ τὸν κόψη, νὰ τὸν µωλωπίση ἢ νὰ τοῦ σπά- ση κανένα κόκκαλο Βεβαίως δὲν ἔχετε δῆ. Σχεδὸν σ᾿ ὅλες τὲς περιπτώσεις ὁ ἄνθρωπος πλη- σιάζει τὴν μηχανή, κάμνει Κάτι ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ κάµη ἐνῶ | βρίσκεται στὴ σκάλα, ἢ δὲν µε- τακινῆ τὸν βράχο. Μὲ τὴν «ἀσφάλεια κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας» ἐννοοῦμε ὅλα τὰ προφυλακτικὰ µέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὸν χει- ρισμὸ τῶν μηχανῶν καὶ ἄλλων ἐργαλείων, τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας, τὴ χρησιμοποίηση ὑποδημάτων «καὶ καπέλλων ᾱ- σφάλειας, καὶ πολλὰ ἄλλα πρά- γματα ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἐργάζεστε μ᾿ ἀσφάλεια. Παρ᾽ ὅλο τοῦτο δυστυχήματα ἐξακο- λουθοῦν νὰ συμβαίνουν. Γιατί Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι δυστυ- χήµατα ἐξακολουθοῦν νὰ συµ- βαίΐνουν ἕνεκεν τῶν ἀνθρώπων. ᾿Ανθρώπῶν πού ζξεχνοῦν, ἀν- θρώπων ποὺ εἶναι ἀπρόσεκτοι, ἀνθρώπων ποὺ θέτουν τοὺς ἑαυτούς των σὲ κίνδυνο, ἀνθρώ- πων ποὺ ἀρνοῦνται νὰ μάθουν, ἀνθρώπων ποὺ δὲν σκέφτονται διὰ τὴν ἀσφάλειά τους. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρώποι ποὺ προξε- νοῦν τὰ δυστυχήματα. Οἱ ἄνθρώπο! αὐτοὶ μποροῦν ἐὰν θέλουν νὰ εἶναι ἀσφαλεῖς. Εἶναι εὔκολο νὰ εἶναι ἀσφαλὴς κανείς, Διὰ νὰ εἶναι ἀσφαλὴς κανεὶς πρέπει νὰ ἐκτελῆ ὀρθὰ τὴν ἐργασία του, νὰ ἐνεργῇ σύμφωνα μὲ ὁδῃγίες ποὺ πέρνει, νὰ ὑπακούῃ στοὺς κανονισμοὺς καὶ νὰ μεριμνᾶ διὰ τὴν ἀσφάλειά του κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔργα- clas. κ