CANLARI KURTARMAK I¢IN YARDIM EDiNiZ Yazan: Dr. A. E. Rose Muayyen hastaliklarda veya birgok ameliyatlardan sonra bir hastaya kan vermek bu giin sik sik yapilan bir seydir ve bunu hepiniz biliyorsunuz. Mamafih amelelerimiz ve aileleri arasinda istenildigi zamanda kan vermede _ bir cekingenlik vardir ve mevcut - korku ile suizanlari ortadan kal- dirmak icgindir ki bu konuda bir- kag sey yaziyoruz. Kan verme siiphesiz ki birkag asirdan beri biliniyor, Fakat insan kaninin dért cesitten ibaret oldugnu ve muayyen bir hastaya ancak muayyen bir cesit anin verildigi yeni birseydir. Miinasip nevi kan verildigi takdirde ame- liye tamamiyle salimdir. Ameliye baslamadan énce kanin istenilen neviden oldugna emin olmak i¢in iyice dikkat edilir. Birgok- larimiz kritik vaziyette hasta- haneye getirilen ve kan yerilmesi | ile iyilesen arkadas ve hisimlari- mizi_biliyorsunuz. Senenin bu mevsiminde cocuk- lar cok defa cig bakla yemekle rahatsiz orurlar. Birkag saat zar- finda cocukkanmin miibim bir kismini .iiresine gecirir. Kansiz kalir ve kan verilmedigi takdirde ye» birkac saatta Sliirler.Simdi bura- da annelerin cocuklara ¢ig bakla vermelerinin tehlikeleri tizerinde duracak deSilim fakat bu ¢ocukla- rin bir goklarmin kan vermek sayesinde kurtulduklarina isaret etmek isterim. Bu agir hasta cocuklarin ani iyilesmelerini gér- mek bir doktor i¢gin en enteresan tecriibelerdendir. Bunun ¢ocuk ebeveyninenekadar enteresan ola- ca’mi siz tahmin ediniz. ayni sekilde ameliyat yapilirken herkes bilir ki eZer hazir kan varsa bu ameliyatlar salimen yapulabilir. Kubristaki itikatlardan biri su- dur ki: efekan ameliyatesnasinda verilirse demektir ki hasta agirdir, Bu tamamuyle asilsizdir. Kan, ameliyati salimce yapabilmck igin ve ayni zamanda goka muka- vemet ettigi icin verilir.Kan veren adam veya kadin ne olur? Cok defa bana iyi olup ormadigini sorarlar. Verecck kidar kanin var “mi? Her insan igin kan vermek tamamuyle salim bir istir. Yeter ki kendileri son bir iki ay zar- finda hasta olmus_ olmasiniar. Daha ileriye giderek diyecegim ki kirk yasini asmis herkes i¢in kan vermek sihhatlari icin de iyidir. Son harpte askerler icgin «οκ kan isteniliyordu ve ingilterede hemen hemen her erkek ve kadin harp miiddetince iki veya ti¢ defa kanlarin1 vermislerdi. Hulfsa: Kan verme Tib ve ameliyat diinyasimin 6nemli bir kism1 olmus ve onbinlerce insanin hayatini kurtarmisur. Kan verme tamamiyle salim ve birgoklarina faydah bir istir. Hepiniz Pendaya Hastahanesi kan verme servisine isimlerinizi kaydetmenizi reca ederim. Bu sizin hastahanenizdir. Kendi vatandaslarinizin canlamni kurtarmis olacaksiniz ve bu garip diinyada belki de birgiin siz diniz veya hisimlarizdan biri © kana muhtag olabilir.