GALINI VE EVRICHOU KLINIKLERI 1948 de kumpanya tarafindan ‘| Karadag Fukasa ve Kserodaki - yor. cocuk bakimi klinikleri acildigin- da pek az anne devam ediyordu. Fakat zaman gectikce ve anneler bu klinikler hakkinda daha fazla duyduk sora kendileri ve cgocuk- lari icin daha iyi bir bakim temin edebilmek igin daha fazla anneler gelmeye basladi. Bir cok anneler saghk merkezlerine gelmek i¢in bir kag mil yiiriimiisler veya ‘| seyyahat etmislerdi. Bunun neti- | eesi cocuklar evde yalniz kaliyor ve anneler de yoruluyordu. Saglik merkezlerinin isi ϱο- faldiksora amelenin istirakini ko- laylastirmak igin en uzak yerlere klinikler agilmaya karar verildi. Mart 1952de. Evrithu koéy merkezinde ilk klinik agilmis ve 25 kisi kaydolunmustu. Ayni yerde simdi ayin her ikinci ve dérdiineii sali sabahi Klinik agili- 2 Waziran 1952de koy tarafindan bedava olarak temin -| edilen bir yerde bir klinik agildi. - Birinci ayda 27 gebe anne ve bir -|kezlerine kaydolunan J -|icin gegmis «ο gocuk yardim gérmiistii. Bu Klinik simdi her ayin ikinci Pergsembe sabahi agiktir.. 1949 Haziraninda saglik mer- 18 gebe anneye karsilik 1953te 28 kisi kaydolunmustur, Hali hazirda 122 gebe anne [ki yasmdan kiigiik >| 353 cocuk ve alti yasindan kiiciik 320 cocuk saglik merkezine kayith olup daha evvelki sayilarimizda yazdigimiz hizmetlerden fayda- laniyorlar. Saghk merkezlerinin temin ettigi sihhi yardimlardan gerek kendilerinin ve ¢ocuklarinin faydalanmak ve daha iyi bir sihhat temin etmeye ugragmak -|her annenin vazifesidir. EMNIYET GOZLUKLERI GOZLERINiZi MUHAFAZA EDER W. D. Busch Emniyet Hiidiirii Gézle gérebilme insana bahge- dilen seylerin baginda gelir,Oyle oldugu haide bir ¢ok insanlar gozlerini gézetlemek igin pek az sey yaparlar ve-ya hig bir sey yapmazlar, Daha iyi gérebilmek igin gézliik almada gecikirler. Ameleler iste gézliik. almazdan ‘| evvel gézlerini tehlikeye sokarlar. Bir gézligiin fiyatn yeni bir -|gézden daha ucuzdur. Gézliik satin alabilirsiniz, fakat cam bir gozle* géremezsiniz. Amelenin gézlerini daha iyi bir gekilde muhafaza edebilmesi aylarda emmniyet dairesi bir ¢ok nevi gézliikler ve yuz maskeleri denemistir. Nihayet bir nevi gézligiin cok iyi oldu- gunu tasvip etmis ve Londradan biiyiik miktarlar siparis etmistir. Yeni emniyet gézliigti giizel goériiniir ve takilmasida rahattr. Cam hususi sekilde gézleri muha- faza_igin yapilmistir, sert ve dayaniklidir, Bir sige ve pencere cami gibi parcalanmaz. Herke- sinde giyebilmesi icin ii¢ farkh -| hacimde giézliik siparig edilmistir. Kumpanya bu gizliikleri be- dava vermeye kararlagtirmistir. Kutusu ile birlikte her gizliik kumpanyaya 16 Siline mal ola- cakur. Her isci gézliik ve kutu- sundan mes‘ul olacakur. Her hangi bir sebebten dolay1 kumpa- ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ᾽ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΤΕΦΕΙΝ YALNIZ KADINLAR icin Yazan: HEMSIRE YEVKIN OI KAINIKEZ ΣΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ KAI THN EYPYXOY Τὸ 1948. ὅταν ἡ Ἑταιρεία Ίνοιξε τὲς Κλινικὲ Εὐημερίας Νηπίων στὸ Μαυροβοῦνι στὴν Σκουριώτισσα καὶ στὸ «Ξ5ερὸ πτολὺ λίγες μητέρες προσήρχον- το. ᾽Αλλὰ μὲ τὴν πάροδο τῶν μηνῶν, καὶ ὅταν οἱ μητέρες ἤκουσαν περισσότερο δι᾽ αὐτὲς ἄρχισαν νὰ προσέρχώντα! ὅλο καὶ πιὸ πολλὲς διὰ νὰ ἐξασφαλί- σουν μιὰ ἀσφαλῆ περίοδο ἔγκυ- μοσύνης καὶ καλύτερη φροντίδα διὰ τὰ νήπια καὶ τὰ µικρά των. Πολλές μητέρες περπατοῦσαν ἢ ταξίδευαν ἀρκετὰ μίλια διὰ νὰ φτάσουν στὰ Κέντρα Εὐημερίας. Αὐτὸ συχνὰ ἐσήμαινε ὅτι ἄλλα παιδιὰ ἔμεναν στὸ σπίτι µόνα πων καὶ οἱ μητέρες ἐκουράζοντο πολύ. Μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἔργα- σίας τῶν Κέντρων Εὐημερίας ἀπεφασίσθη ὅπως Λλειτουργή- σουν κλινικὲς εἰς τὰ πλέον ἆπο- µακρυσµένα χωριὰ διὰ νὰ διευ- κολυνθοῦν οἱ μητέρες. Τὸν Μάρ- τιον τοῦ 1952 ἡ πρώτη κλινικἡ ἀνοίχθηκε στὸ Κοινοτικὸν Κέν- τρον τῆς Εὐρύχους καὶ ἔγιναν 25 νέες ἐγγραφέ, Ἡ κλινικὴ λειτουργεῖ εἰς τὸ αὐτὸ µέρος τὸ πρωϊ τῆς δευτέρας καὶ τε- πάρτῃς Τρίτης ἑκάστου µηνός. Τὴν 2αν Ιουνίου 1952 λειτούρ- γησε κλινικἡ στὴν Γαληνὴ σὲ οἴκημα ποὺ παρεχώρησε δωρεὰν. πὸ χωριό. δτὸ πρῶτο μῆνα προοῆλθαν 27 µέλλουσες µητέ- ρες καὶ ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς παιδιῶν. Ἡ κλινικὴ αὐτὴ λει- τουργεῖ κάθε ἐναλλασόμενη Πέμ- mT. Τὸν ᾿ούνιον τοῦ 1949 18. µέλλουσες μητέρες ἐνεγράφη- σαν στὰ Κέντρα Εύὐημερίας ἐν συγκρίσει πρὸς 28 τὸ 1253. ᾿Επιὶ τοῦ παρόντος 122 μέλλου- σες μητέρες, 343 νήπια κάτω τῶν δύο ἐτῶν καὶ 320 παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας 3, 4 καὶ 5 ἐτῶν εἶναι ἐγγεγραμμένα στὰ Κέντρα Εὐημερίας καὶ ἀπολαμ- βάνουν τῆς φροντίδος ποὺ ἀνα- φέραμεν εἰς προηγούμενα ἄρθρα. Εἶναι τὸ καθῆκον κάθε μητέρας νὰ φροντίση ὅπως αὐτὴ καὶ τὰ παιδιά της ἐπωφεληθοῦν τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως ποὺ παρέ- Χεται στὰ Κέντρα Εὐημερίας καὶ στὸ ἈΝοσοκομεῖο καὶ τοιουτο- τρόπως νὰ ἐξασφαλίση τὴν ὑγείαν αὐτῆς καὶ τῶν παιδιῶν. της. a PENDAYA HASTAHANESINDE HAZIRAN AYI DOGUMLARI Bay ve bayan Macit Mustafanin bir oglu: OZNUR. Bay ve bayan Hiiseyin Mahmudun ikiz kizlari—_F ATMA ve NEJLA. nyayi terk ederse gézliik ve kutusunu iade etmiye mecburdur. Aksi takdirde fiatin: S6deyecektir. Eger gézliik veya kutusunu kayb- ederse yenisini almak igin ddiye- cektir, Ig esnasinda gozliige ya- pilan ziyan kumpanya tarafindan bedava tamir edilecektir. Yeni emniyet gdzltikleri bedava alinabildigi bir zaman- da bunlarin takilabilmesi igin bir cok isler vardir. Amele her ahvalde bu gézliikleri takmasi lazimdir.Gézlerin yaralanabilmesi bir sans isidir. Halbuki bir gozliikle kolayca gézetilebilir. Bu hususta usta baslarida dikkath olacakurr, gézler simdi muhafaza edilebilirler. a