αυ φομ να σννου το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Oi Sud πρόσφατες ἀφίξεις στὸ Νοσοκομεῖο συμπληρώνουν τώρα πλήρως τὸ προσωπικὸν ὅσον ἀφορᾶ τὲς ἀδελφές ‘H ἀδελφὴ Τόμσον προσετέθη στὸ προσωπικὸν τὴν ]ό6ην Μαΐου καὶ ἡ ἀδελφὴ Κίπσον τὴν ]3ην Ιουνίου. ᾽Αμϕότερες κατάγονται ἀπὸ τὴ Σκωτία. 'Ἡ ᾽᾿Αδελφὴ Τόμσον ἐκπαιδεύτηκε στὸ Βασιλικὸ Νο- σοκομεῖο τῆς πόλης Κρήηνου ἀπὸ τὸ 1943 ὡς τὸ 1946, Η πόλη Κρήηνου εἶναι τὸ θαλάσ- σιο λιμάνι διὰ τὴν Γλασκώβην ἐπὶ τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τῆς Σκω- τίας: Οἱ δυὸ αὐτὲς πόλεις βοµ- βαρδίστηκαν πολὺ τὸν τελευ- ταῖο πόλεμο.--Μετὰ ἡ ᾽Αδελφὴ Τόμσον πῆρε τὸ Δίπλωμα τῆς Μαιευτικῆς καὶ εἰδικεύτηκε ἐπί δυὸ Χρόνια εἰς τὸ νοσοκομεῖο τῆς Βριστόλης µέσα σὲ νευρο- Χειρουργικοὺς θαλάμους. Προ- τοῦ ἔλθη στὴν Κύπρο ἦτο Α- δελφἠὴ στὸ ἈΧειρουργεῖο τοῦ Νοσοκομείου Κάρλουκ. Ἡ ᾿Αδελφὴ Κίπσον ἔκανε τὴν γενική της νοσοκοµειακὴ ἐκπαί- δευση στὸ Δυτικὸ Νοσοκομεῖο τῆς Γλασκώβης ἀπὸ τοῦ 1944 ὡς τὸ 1948. ᾿Αργότερα ἐκπαι- δεύτηκε στὴν µαιευτικὴ καὶ πῆρε τὸ σχετιὸ Δίπλωμα, Ἡ ᾿Αδελφὴ Κίπσον ἀφοῦ συµ- πλήρωσε τὴν ἐκπαιδευτική της περίοδο ἐργάστηκε ὡς ᾽᾿Αδελφὴ στὸ Χειρουργεῖο καὶ ὡς ἀδελφὴ σὲ ἕνα τμῆμα τοῦ Νοσοκομείου τῆς Βικτωρίας στὴν Γλασκώβη καὶ στὸ Νοσοκομεῖον ᾽Αλεξάντερ στὴν πόλη Πέΐσλη τῆς Σκωτίας.