νπανμυμιπς σσ ΜΑΤΥΑΤ YIKAMA KISMI EFRADI. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ το ΤΕΩΤΡΥΠΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΘΙΑΤΗΝ. ον Bhd. Ua bah ceed = She Photo by A. Heuck, Left to right: Zia’ Mehmet, Salim Feyzoula, Houssein M. Ali, Mehmet Niazi (Foreman).