SPORTS CLUBS By A. Panayides. PENDAYA PIN PON TURNUVASINI KAZANMISTIR jlias Haci Kiriaku, Lambrus Bandeli, Savva Yuannu, Mihail Stanas, Mihail Kosta, Kosta Haci Diyonisiyu, Savvas Poliviyu, Solon Ektoris, Selim Osman, ve Hristodulos Pandasiden ibaret Pendaya spor kuliibii, 1953 iin tek ve ciftler turnuvasini kazan- mistir. Bu kuliipler arasinda tertip edilen ilk pin pon turnuvas1 olup C.M.C.S.C.A. a ait dokuz kuliibiin sekizi istirak etmistir. C.M.C.S.C.A. in idare heyeti turnuvayi tertip ederken kuliibiin gayesi olan anayasanin su gayesini géz Gniinde tutuyordu: “C.M.C. muintakasindaki kéyler, tiyeler ve iiye kuliipler, arasinda dostane miinasebetler temin etmek.“ ' Bunun basarildigina herkes ina- _nip pin pon masasinin etrafinda bir cok elenceli aksamlar geci- rilmisti. Tekler sampiyonlugunda son say1 vaziyeti sdyleydi:/ Pendaya 50, Ksero 46, Yeni Camlikéy 39, Katidata 31, Lefke Tiirk 28, Petre 28, Lefke Rum 14, Eski Camhkéy 4. | Ciftler sampiyonlugunda son say1 vaziyeti séyle idi, Pendaya 25, Yeni Camlikéy 24, Ksero 23, Katidada 45, Lefke Tiirk 11, Petre ο, Lefke Rum 6, Eski Camlikéy 3.