δ. 1Υ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ISLEMEDIGINIZ ZAMAN DAHi SALIM OLUNUZ Πρέπει νὰ συμβῆ κάποιο δυσ- τύχηµα γιὰ νὰ γίνη εἰς πολλοὺς ἕνα ἁπλὸ µάθηµα ἀσφαλείας, Γιὰ παράδειγµα αὐτὴ ἡ κοπέλλα ἄργησε λίγο νὰ καταλάβῃ ὅτι τὰ µαθήµατα ἀσφαλείας ποὺ πῆρε στὴ δουλειά της πρέπει νὰ ἐφαρμόζωνται καὶ στὸ σπίτι. Σ ἕνα δευτερόλεπτο θὰ εἶναι στὸ πάτωμα. ἈΑνεϊναιτυχερὴ θὰ μωλωπισθῆ λιγάκι. ᾽Αλλὰ μπορεῖ νὰ σπά- ση τὸ χέρι της ἢ τὸ πόδι της. Αν πάθη ἕνα τέτοιο ἀτύχη- μα δὲν θὰ εἷ- ναι χρήσιμη οὔτε στὴ δονυ- λειά της οὔτε στὴν οἰκογέ- νειά της. Πολλὰ ὃδυσ- στυχήµατα ἐ- κτὸς τῆς ἐργα- σίας συµβαί- νουν στὸ σπί- τι. Καὶ τὰ µι- σὰ ἀπ αὐτὰ προκαλοῦνται ἀπὸ πεσίµατα. Ὅταν ἀποφεύ- γωμε τὰ πεσί- µατα θἀβοηθή- :σωμετὸ νά κρα- τήσωµε τοὺς ἐργάτες στὴν ἐργασία τους, καὶ τὲς οἰκογένειές | τους ἀσφαλεῖς. Πεσίματα ἀπὸ καλὲς σκάλες δὲν εἶναι τόσο συχνὰ ὅσον πεσί- µατα ἀπὸ σκάλες τῆς ὥρας ὅπως αὐτὴ ποὺ εἶναι στὸ σκἰ- too. Αλλη φορά, ἂν αὐτὴ ἡ κοπέλα βγῆ ζωντανὴ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο, θὰ χρησιµοποιήση μιὰ καλἡὴ σκάλα! ἀλλὰ καὶ τότε δὲν θὰ εἶναι ἀσφαλὴς ἂν δὲν πὴν χρησιµοποιῄση σωστά. Αν χρησιμοποιᾶ τὴν σκάλα δὲν θὰ εἶναι ἀσφαλὴς ἂν δὲν τὴν χρησιµοποιήση σωστά. Αν χρησιμοποιᾶ τὴν σκάλα Κανονικὰἁ οὐδέποτε θὰ ἀνεβῆ πάνω, µέσα ἢ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, χωρὶς πρῶτα νὰ βεβαιωθῆ ὅτι τὰ στασίδια εἶναι καλὰ ἀνοιχτά. Δὲν θὰ χρησιµοποιήση μιὰ Diger asyalardan salim bir merdiven yapilamaz. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀντι- καταστήσῃ µίαν σκάλαν μὲ ἀσφάλειαν. Φο]θπιοίιο bir cok kimseye | kiigiik bir dersi bir kaza Όδτοιίτ, Mesela bu kiz, maden kuyusunda 6Zrenilen selAmet kaidelerinin evde de tatbik edilmesi icap ettiZini biraz geg¢ anliyor. Bir saniye sora ddésecektir. Talihli ise yalniz hafif zedelene- cektir. Mamafih kol veya bacagin1 kirabilir. Eger ki- rarsa ne kendisine nede ailesine bir faydasi olacaktir. yi merdivenler- den insan nadi ren diiser. Fakat karikatiirde gér- / diigiiniiz merdii- } .ven gibi yapma ᾖ merdiivenle rden 7 diisenlere daha yy fazla tesadiif edi- “lir, Bu kiz simdi bu vaziyetten Yj canli kurtulursa 7 ertesi defa hakiki | bir merdiven kul- lanacaktir. Fakat o zaman bile emniyette kullan- masza emniyette olmayacaktir. Eger basamakli bir merdiiveni iyi kullanirsa evin iginde ve disin- da onu_ kullan- mazdan evvel sa- glam bir yere dayandigina dikkat edecektir. Kenarlari cgatlamig veya basa- maklari eksik bir merdiven kul- lanmayacaktir. Nede bir merdi- vene ¢ikar veya inerken agir yuk tasimayacaktrr. Kenarlara fazla salkmayacak. Yaralanmaktan kacinmak ister- se tehlikeli hig bir sey yapmaya- caktir. ἴ σκάλα τῆς ὁποίας τὰ σκαλιὰ λείπουν ἢ εἶναι σπασμένα, ἢ τὰ πλευρινὰ ξύλα ραγισμµένα. Οὐδέποτε θὰ κουβαλῆ βαριὰ φορτία πάνω ἢ κάτω στὶς σκά- λες. Δὲν θὰ σκύβη πολὺ ἔξω. Δὲν θὰ κάµνη κάτι τὸ ἐπι- κίνδυνο ἂν θέλη νὰ ἀποφεύγη νὰ. πληγωθῆ.