—————————— INGILTEREDEN DONEN SAGLIK MEMURU Gegenlerde, tag giyme mera- siminde Kuibris Kiz_ izcilerini temsilen bulunan alu kiz izciden biri olan ve halen Karadag | saghk merkezinde calisan Bayan Ayse Akdeniz Ingiltereden din- miistiir. >} Alti Kibrisl kiz izci diinyanin diger memleketlerinden gelen 97 -|kiz izci ile beraber Hyde Park »|Cornerden baslayan merasimi .| gérdiiler. Tag giyme merasimin- 1}den sonra Ingiltere deniz asin 1}memleketlerinden gelen 400 kiz . izei ile Blackland da kamp Κατά. > lar. Ondan sonra bir kiz izci talim ajmerkezi olan Foxlease de iki hafta kalip burada sarki oyun, -| danslar 6grenip diger memleket- lerdeki kiz izciler hakkinda konus- tular. ‘| Kaz izciler ayni zamanda diger - Ingiliz kiz izcilerinin evlerindede 1) oniki giin kaldilar, Bu esnada Bn. -| Akdeniz diger 400 fngiliz deniz - izcisi ile Portsmouth‘daki donan- ~ may1 ziyaret etti. Gemi icerisinde {| gezip yiizlerce demir atmis gemiyi “| gérdiiler. Bahriyeliler deniz | izcilerine selamlar génderdiler. Fakat «οκ gabuk oldugu icin okunamadi. Portsmouth da iken ayni zamanda Nelson‘un Tra- falgar Muharebesini kazandigi gemisini ziyaret etti. 1| Baska bir Ingiliz ailesini ziyaret 1) ettigi sirada Londradaki bir cok 1) tarihi yerleri ve dénerkende Parisi 1|ziyaret etti. Kiz izcileri ondan 1/sonra beynelmilel kiz izcilerinin $|Isvicredeki vatam1 Our Ehalet 1} de bes giin kaldilar. Burada kalan : kirkbes kiz izci ile yakinda bir 1 yerde kamp kuran 25 Alaman kuz izcisi ile birlikte bir gece kamp atesi yaktilar. Ayse igin heyecanli « bir olay seyyar bir sandalye 1 iginde agaclardan yiiksekte hare- ket ederek bir dagin tepesine , Yapugi bir seyyahat idi. αἱ Kubrisa dénerken Genova ve .|Napoliden gegilmis νε yolda )| Napoli yakininda tarihi Pompeiyi _|de gérmiistiir. y| Bn, Akdeniz Ingiltereye gidip -| gelirken yerli Ingiliz kiz izcileri- ajnin gosterdikleri misafirperver- r likten ve tamistigi diger kiz izcile- 1}/rin dostlugundan ¢ok miitehassis olmustur.