ον νο ς το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΥΡΥΧΟΥΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΑ TOY Ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ κ. Α. Καρνάου πού ἀντικατέστησε τὸν κ. Α. Ραζὴν ὁ ὁποῖος µετα- τέθηκε στὴν Λεμεσὸ τὸ Κοινοτι- κὸν Κέντρον Εὐρύχους ἐπεξέτεινε τὸ πρόγραμμά του. Ὁ κ. Καρνά- ος ἔχει ὑπηρετήσει ἐπὶ 29 χρόνια ὡς διδάσκαλος καὶ εἶναι τώρα διευθυντἠς τοῦ Δημοτικοῦ Σχο- λείου Εὐρύχους, Ἡ σπουδαιότερη ἐργασία γί- νεται στὸ ἐργαστήριο ὅπου ἐπὶ τοῦ παρόντος τρεῖς ὁμάδες ἀπὸ ὀκτὼ ἀγόρια καὶ δύο ὁμάδες ἀπὸ ὀκτὼ κορίτσια κάµνουν χρῆσιν τῶν εὐκολιῶν ποὺ τοὺς παρέχονται κατὰ διαφόρους πε- ριόδους. Κατὰ τὸ καλοκαίρι θὰ δημιουργηθοῦν νέες ὁμάδες οὗ- τως ὥστε κάθε ἀγόρι ἢ κορίτσι, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ, θὰ καταγί- νεται μὲ ἀρκετὲς ὧρες δηµιουργι- κῆς ἐργασίας στὸ ἐργαστήριο. Τὸ δωμάτιο ἀναψυχῆς μὲ τὰ παιγνίδια καὶ τὴν βιβλιοθήκη του εἶναι ἀνοικτὸ διὰ ἀγόρια κάθε Τρίτην καὶ Πέμπτην καὶ διὰ κορίτσια κάθε Τετάρτην καὶ Παρασκευήν, Ἐπιτροσθέτως δι- οργανώνονται ἐκδρομὲς στὸ Τρόοδος καὶ στὴ θάλασσα. 3Ο κ. Καρνάος λέγει ὅτι ἤκουσε πὼς στὴν Ἑλλάδα τὰ κορίτσια διδάσκονται ξυλουργικὴν ὡς µέρος τοῦ προγράµµατος τοῦ σχολείου ἐνῶ στὴν Κύπρον διδάσκονται ὑφαντικήν, κεντή- µατα κ.λ.π. Παρατηρεῖ ὅτι τὰ κορίτσια τῆς Εὐρύχους δὲν εἶναι τόσον ἐπιδέξια ὅσον τὰ ἀγόρια στὴν χρήση τῶν ἐργαλείων ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ἐνδιαφέροντος των μαθαίνουν γρήγορα. Κορνίζε, ζῶα καὶ πουλιά, βαλίτσες, τραπεζάκια, θῆκες γιὰ µαχαιροπήρουνα, μελανοδοχεῖα καὶ φάκελλοι, ράφια καὶ διάφορα παιγνίδια εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα ποὺ κατασκευάζουν τὰ παιδιὰ καὶ τὰ παίρνουν σπί- τί τους. Πολλά ἀπὸ τὰ ἀντικεί- μενα εἶναι λεττουργήµατα. Διά- φορα πράγµατα ἐπισκευάζονται καὶ διδάσκεται ἡ βιβλιοδεσία. Τὰ παιδιὰ ὠφελοῦνται πολὺ ἀπὸ τὴν Χειροτεχνία. Μοιρά- ζονται τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὰ ὑλικὰ καὶ βοηθοῦν ἐκείνους ποὺ εἶναι λιγώτερο ἐπιδέξιοι «καὶ ἔτσι μαθαίνουν νὰ συνεργάζωνται. Ἡ παρατηρητικότητα τους διε- γείρεται καὶ ἡ κρίση τους αὖ- ξάνεται ὅσον ἀφορᾶ τὸν ὕπο- λογισμὸ τῶν σχημάτων καὶ τῶν γωνιῶν. Ἡ κατασκενἡ Χχρησίμων ἀντικειμένων ἀπὸ ᾱ- Χρηστα VAKa τὰ εὐχαριστεῖ καὶ τὰ Ἱκανοποιεῖ καὶ ὁ Χαρα- κτήρας τους ἐνδυναμώνεται διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἐπιμονῆς ποὺ ἀπαιτεῖται διὰ νἁ γίνουν. Ἡ ἐπιδεξιότητα τῶν παιδιῶν αὐξάνεται καὶ πολὺ συχνὰ ἑξα- κολουθοῦν σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν χειρο- τεχνία καὶ στὸ σπίτι τους. Πιθανὸν τὸ σπουδαιότερον ὅλων νὰ εἶναι ὅτι µέσα ἀπὸ τὲς ὁμάδες αὐτὲς θὰ βγοῦν οἱ κοινω- νικοὶ ἀρχηγοὶ τῆς νέας γενεᾶς ποὺ θὰ θυμοῦνται τὴν εὐχαρί- στηση καὶ τὴν διασκέδαση ποὺ ἔνοιώθαν ὅταν ἔκαμναν ἆχειρο- τεχνήµατα καὶ θὰ προσπαθή- σουν ὅπως τὰ δικά τους παιδιά καὶ τὰ ἄλλα παϊδιὰ στὰ χωριά τους ἔχουν τὴν ἴδια εὐκαιρία.