SPORTS _ CLUBS By: A. Panayides YENI FAALIYETLER Uc. kiiliibiimiiz tarafindan son zamanlarda hazirlanan faaliytle- ri buraya geciriyoruz. Petre kuliibiiniin alti iiyesi 26 Subattan beri pazartesi, ¢arsam-~- ba, cumaa ve cumaartesi giinleri birer saat 45 ilk okul talabesine muhtelif sporlar1 6gretiyorlar. Kostas Frangopoulos cocukla- ra cimnastik yaptirrp voleybol ve pimpon 6gretiyor. Andreas Papa- georgiu, Andreas Katseksos, Fi- vos Neokli ve Solon Petru her cumaartesi 6gleden sonralari ¢o- cuklara futbol dgretmektedir. Cocuklar Arsenal, Wolves, Pa- natinaikos, ve Olimpiyakos diye 4 time ayrilmis olup her timin bir de kaptam: vardir. Bu timler arasinda birde futbol kargila- gmasi hazirlanmustir. Ksero spor kuliibii kendi tiye- lerinin miimkiin mertebe ¢ok gezintilere gidebilmeleri igin bir gezi kuliibii kurmustur. Ha- lihazirda 35 iiye istirak etmig ve Takis Kagcgamis, Kostas PaPado- dopulos, Seyfi Atalay, Evdoki- -|mos Rotsidis ve Antonakis Loi- -|zudan’ ibaret bir de yardimici komite kurulmustur. Her tiyenin ayr1 bir hesabi olup zaman ve zaman istedigi kadar para yatirir. Bir gezi yapildiginda biitiin ma- srafi kuliip gériir ve ondan son- ra herkesin hesabina ayri ayri kesilir, Bu kuliibiin gayesi tiye- lerini adanin en tarihi yerlerini ve daha sonra baz etraf mem- leketleri gezdirmektir. Yeni Camlikéy kuliibii muhta¢ kimselere kan vermenin nekadar énemli oldugunu anlayarak kan vermek iizere Dimos Hara- lambus, Solon Loizou, Andreas Mihail, Hristakis Mihailidis, Mi- hail Neofididis, Solon Tomasu, Mihalakis Ahilleas, Andreas Ale- .|ksandru, Andreas Kostandinu, Andreas Yangu, Allekos Stelyu, Mamas Yangu, Andreas Geor- giu ve Yorkos Ahnotisten miti- tessekkil bir tim kurmuslardir. Bu tim son zamanlarda C.M.C, hastahanesine kaydolunup icgle- rinden birisi kan vermek ig¢in cagrilmistir. Petre erkek «οοικίατι i¢in temin edilen teskilatll νε bakimli eglencéler bu ¢ocukla- ra daha iyi biiyiimelerini ve kuliiplerine daha iyi iiyeler ol- maarina yardim edecektir, Kse- roda cok iiyeler Kibrisin bir cok yerlerini ve belkide hig gorme- dikleri diger memleketleri g6- receklerdir, Bu gazetede bir ¢ok -| yazilarla gontlli olarak kan ver- mek ve insan hayati kurtarmanin gnemi anlatilmisti. Bunlara yeni. Camlikéy kuliibiintin 14 iiyesi istirak etmistir. Bu yeni faaliyetler faydali ve degerli- lidir ve her iki komite ve tye- ?| Jeri takdir edilir. eee ‘