ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τὸ ἰατρικὸ τμῆμα προχώρησε ἀρκετὰ μὲ τὸ πρόγραµµα ἰατρι- κῆς ἐξέτασης, τὸ ὁποῖο θὰ καλύ- wn Tov κάθε ἐργαζόμενο. Δυὸ iatpol μὲ τοὺς βοηθούς. των ἐξετάζουν τοὺς ἐργάτες στὸ Μαυροβοῦνι, μὲ τὸ σύστηµα δὲ ποὺ ἐφαρμόζεται εἶναι δυνατὴ ἡ ἐξέταση ἑνὸς ἀριθμοῦ ἐργατῶν ταὐτοχρόνως χωρὶς σπατάλη χρόνου. Ἡ ἰατρικὴ αὐτὴ ἐξέταση εἶναι μιὰ ἀκόμη ὑπηρεσία ποὺ ἡ Ἑ- ταιρεία προσφέρει στὸ προσώ- πικό της. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐξέ- τασης εἶναι νὰ ὑποβοηθήση τὸν καθένα νὰ φροντίση γιὰ τὴν {] προστασία τῆς ὑγείας του, τόσο γιὰ τὸ δικό του τὸ καλὸ ὅσο go a ree Kal τὸ καλὸ τῆς οἰκογένειας του. Γενικὴ ἰατρικὴ ἐξέταση μιὰ φορὰ κἀθελίγα χρόνια, θὰ δώση τὴν δυνατότητα στὸν καθένα νὰ προστατεύση τὸν ἑαυτό του ἀπὸ σοβαρὲς ἀσθένειες ἢ ἐνοχλή- σεις στὸ μέλλο, κι ἔτσι νὰ ἆπο- φύγη πολλοὺς πόνους καὶ ἔξοδα. Σύντομα οἱ ἰατροὶ θὰ τελειώ- σουν τὴν ἐξέταση στὸ τμῆμα τοῦ µεταλλείου. Κατόπι θὰ ἔξε- τάσουν τὸ προσωπικὸ στὸν Ξερὀ. Τὰ διάφορα πµήµατα θὰ εἰδοποιηθοῦν προηγουμένῶς γιὰ τὴν ἡμερομηνία καὶ ὥρα τῆς Ιατρικῆς ἐξέτασης τοῦ προ- σωπικοῦ των.