SPORTS CLUBS By: 8 >= τς -- Α. Ραπαγίᾶθς ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Τὸ πρόγραµµα τριῶν ἀπὸ τοὺς Σνλλόγους µας πλουτί- στηκε τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ τὶς ἀκόλουθες ἐντελῶς νέες δρα- στηριότητες. ᾿Απὸ τὶς 26 Φεβρουαρίου ἔξη µέλη τοῦ Σνλλόγου Πέτρας γυµνάζουν 45 περίπου παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ διάφορες ἀθλοπαιδιὲς μιὰ ὥρα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα- σκευἡ καὶ Σάββατο. Ὁ Κώστας Φραγκόπολος προπονε τά παιδιὰ στὴν πετόσφαιρα, ἔπι- τραπέζια ἀντισφαίρισι καὶ τοὺς κάνει ἐπίσης διάφορες Ύωυμνα- στικὲς ἀσκήσεις Οἱ ᾿Ανδρέας Παπαγεωργίου, ᾿Ανδρέας Ka- τσέκσος, Φοῖβος ἨΝεοκλῆ καὶ Σόλων Πέτρου ἀνέλαβαν τὴν προπόνησι τῶν παιδιῶν στὸ ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο ἀπό-|: γευμα. Τὰ παιδιὰ διαιρέθηκαν |: σὲ τἐσσερις ὁμάδες, «΄Αρσεναλς, Λύκοι, Παναθηναϊκὸς καὶ ᾿Ο- λυμπιακός». Κάθε ὁμάδα ἔχει τὸ δικό της ἀρχηγό. Μεταξύ τῶν τεσσάρων ὁμάδων ὠργανώθηκε ποδοσφαιρικὸν πρωτάθλημα. μπα ων κ. αμ σκορ et πα στ ήν ο Γιὰ τὴν ἐνθάρρυνσι ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερων ἐκδρο- μῶν ὁ ΖΞερὸς ἵδρυσε ᾿Εκδρομικὸ Σύλλογο. Σ’ αὐτὸν ἕως τώρα ἐνεγράφησαν 35 µέλη κι ἐξέ- λεξαν ἐπιτροπείαν τοὺς Τάκην Κατσιάµην, Κώσταν Παπαδο- πουλον, Σεὐφὴ ᾿Ατταλάη, Εὐδό- Κκιµον Ροτσίδην καὶ ᾿Αντωνάκην Λοΐζου. Κάθε µέλος καταθέτει περιοδικὰ οἱαδήποτε ποσὰ ἐπι- θυμεῖ, μὲ τὰ ὁποῖα πιστώνεται ὁ προσωπικός του λογαρια- σµός. Όλα τὰ ἔξοδα κάθε ἐκ- δρομῆς θὰ πληρώνωνται ἀπὸ τὸν Σύλλογο, καὶ τοῦ κάθε µέ- λους ποὺ συμμετέχει στὴν ἐκ- δροµὴ θὰ χρεώνεται ἀνάλογα ὁ λογαριασμός του. Ὁ σκοπὀὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι νὰ πραγµα- τοποιηθῆ τελικὰἁ ἀπὸ τὰ µέλη ἐπίσκεψη τῶν πιὸ ἱστορικῶν περιοχῶν τῆς νήσου καὶ κάποτε στὸ μέλλο μερικῶν ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες. Τὸ Νέον Καλὸν Κωρίο, ἄνα- γνωρίζοντας τὴν σηµασία τῆς παροχῆς αἵματος σὲ ἀρρώστους ποὺ χρειάζονται µετάγγισι, σχημάτισε ὁμάδα αἱμοδοτῶν, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τοὺς Δῆμον Χαραλάμπους, Σόλωνα Λοΐζου, ᾿Ανδρέαν Μιχαήλ, Χρι- στάκην Μιχαηλίδη, Μιχαἡλ Νε- οφυτίδη, Σόλωνα Τουμµάζου, Μιχαλάκην ᾿Αχιλλέα, ᾿Ανδρέαν ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ανδρέαν Κωσταν- τίνου, ᾿Ανδρέαν Γιάγκου, ᾿Αλέ- κον Στέλιου, Μάμαν Γιάγκου, |. ἸΑνδρέαν Γεωργίου καὶ Γεώργι- | ον ᾽Αχνιώτη. Τὸ ἸΝοσοκομεῖο τῆς Κ.Μ.Ε. καταχώρισε τελευ- ταῖα τὴν ὁμάδα στὸν Κατάλογο Αἱμοδοτῶν. “Ένα ἀπὸ τὰ µέλη της ἔδωκε κιόλας αἷμα. Ἡ ὠργανωμένη Ψυχαγωγία μὲ τὴν δέουσα ἐπίβλεψι τὴν ὁποία παρέχει ἡ Πέτρα σὲ παϊ- διά, θὰ ὠφελήση τὰ παιδιὰ καὶ θὰ δώση στὸν Σύλλογο νέα καὶ Καλύτερα µέλη στὸ μέλλο. Πολλά µέλη στὸν Ζερὸ θὰ δοῦν περιοχὲς τῆς Κύπρου καὶ πιθα- νὸν κι ἄλλες χῶρες, ποὺ ἴσως ποτὲ δὲν θάβλεπαν. ᾿Αρκετὰ ἄρθρα δημοσιεύτηκαν σ’ αὐτὴ τὴν ἐφημερίδα, μὲ τὰ ὁποῖα 5: ὑπογραμμίζεται ἡ ἀνάγκη ὅπως ‘ ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένοι ἔθε- λονταὶ αἱμοδόται, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν προσφορά τους νὰ βοηθοῦν στὴν διάσωσι ἀσθενῶν ἀπὸ τὸν θάνατο. Σ’ αὐτὴ τὴν ἔκκλησι ἔχουν ἀνταποκριθῆ 14 µέλη τοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου. Ss a) Set eT ο Αὐτὲς οἱ νέες δραστηριότητες εἶναι ἀναγκαῖες κι ὠφέλιμες καὶ εἶναι ἄξιες ἐπαίνου τόσο οἱ ἐπι- τροπὲς ὅσο καὶ τὰ ἐνδιαφερό- µενα µέλη. α