ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ ΤΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ =TO KENTPON EYHMEPIAZ =TO MAYPOBOYNI Στὴ γιορτὴ τῶν πουλιῶν- ὁδηγῶν ποὺ ἔγινε στὶς 3 ᾿Απρι- λίου στὸ Κέντρον Εὐημερίας στὸ Μαυροβοῦνι ἔλαβαν µέρος πάνω ἀπὸ 90 πουλιὰ-ὁδηγοὶ καὶ 30 μεγαλύτερες προσκοπῖνες ἀπὸ τὴν Πεντάγυια, Μαυρο- βοῦνι, Λεύκα καὶ Ξερόὀν. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ ἡ γιορτὴ αὐτὴ γίνεται στὴν περιοχή. Πολλὲς ἑκατοντάδες κόσμος ἀπὸ μεγάλους καὶ μικροὺς παρακο- λούθησε τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖον περιλάμβανε ᾿Ελληνικὰ καὶ Τούρκικα τραγούδια, χο- ρούς, ἀγωνίσματα καὶ τὴν στέψι τῆς Βασίλισσας--᾽Εμινὲ Ἰρφάν. Παρευρέθησαν στὴν γιορτὴ ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χ. Σ. Μάτ, ἡ κυρία Χέντριξ, ὁ κ. καὶ ἡ κ.᾽Αλῆ Μπέη, ἡ κ. Εὐαγγελία 'Ἠσαία, ἡ κ. Ε. Μεγκώ, Διοικητὴς τοῦ Σώ- µατος Προσκοπίνων Κύπρον, ὁ κ. Μεγκὼ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ ἐνδιαφέρονται στὸ κίνηµα τῶν κοριτσιῶν ὁδηγῶν. Τὸ πρόγραµµα τῆς γιορτῆς περιλάμβανε καὶ μιὰ µικρὴ ἔκθε- ση ἀνθέων. Καθεμιὰ ἀπὸ τὶς μικρὲς προσκοπῖνες παρουσίασε μιὰ ἀνθοδέσμη. 'Η κριτικἡὴ ’Em- τροπὴ ἀπὸ τὶς κυρίε Mat, Χέντριξ καὶ Μεγκὼ ἐβράβευσε τὶς Γκοντζιὲ ᾿Ιζέτ, ''Αννα Θεο- δώρου, ᾿Ακτσιὴν ᾿Αττᾶ καὶ Μάρω ᾿Αντωνίου γιὰ τὴν πρώ- τη, δεύτερη, τρίτη καὶ τέταρτη Καλύτερες ἀνθοδέσµες ἀντιστοί- KOs. Oi ᾿᾽Αρχηγῖνες ἐκπαιδεύονται. “Έξη ἀρχηγῖνες τοῦ Προσω- πικοῦ Εὐημερίας καὶ μιὰ τοπικὴ ἀρχηγίνα παρακολούθησαν ἕνα διήµερο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραµ- μα ποὺ ἔλαβε χώρα πρὶν λίγο καιρὸ στὸν Άγιο Ἱλαρίωνα. ᾿'Ακουσαν διαλέξεις, πῆγαν ἔξω πεζοπορία, ἔμαθαν νέα τρα- γούδια καὶ χορούς, κι ἄναψαν φωτιὰ ἔξω τὴν νύκτα. Οἵ μικρὲς Προσκοπῖνες ἐπι- σκέπτονται τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Ἐ.Μ.Ε. 24 µμικρὲς προσκοπῖνες τῆς πρώτης ὁμάδος Ξεροῦ μὲ τὴν ἀρχηγό των, Τομρὶς Μουσταφᾶ, καὶ τὶς μικρὲς ἀρχηγῖνες Νίκην Στράτου, Anta ᾿Ησαΐα καὶ ᾽Αλιὲ Τιλαβέρ, ἐπεσκέφτησαν τελευταῖα τοὺς ἀρρώστους στὸ Νοσοκομεῖον Κ.Μ.Ε., τοὺς εὐχή- θηκαν ταχεῖαν ἀνάρρωσι καὶ τοὺς δώρησαν γλυκίσµατα καὶ τσιγάρα. ᾿Ἐγγραφεῖτε στὸ Σῶμα τῶν Κοριτσιῶν “Οδηγῶν. Οἱ προσκοπῖνες τῆς περιοχῆς παρουσιάζουν ἀξιόλογο δρᾶσι. Κάνουν ἐκδρομές περιπάτους, K.T.A., ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κανονικὸ πρόγραµµα τῶν ἑβδομαδιαίων συνεδριάσεων. Γονεῖς ποὺ ἔπι- θυμοῦν νὰ ἐγγράψουν τὰ παι- διά τους στὸ σῶμα προσκοπί- νων πρέπει νὰ ἀποταθοῦν στὰ Κέντρα Εὐημερίας.