ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΩΠΙΚΟΥ By W. D. BUSCH, Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας, Σχεδὸν γιὰ τὸ κάθε τι ποὺ κάµνοµε στὸ σπίτι ἢ στὴ δου- λειά, πρέπει νὰ χρησιμοποιή- σουµε τὰ µάτια µας. Τὰ λεπτὰ αὐτὰ Spyava pas ἐξυπηρετοῦν πάντοτε, προσηλωνόμενα σὲ ἀντικείμενα ποὺ εἶναι εἴτε κοντά µας εἴτε µακρνά µας καὶ ρυθµί- ζοντα τὶς κινήσεις µας σὰν κά- uvoupe τὴν δουλειά µας. Τὰ μάτια κουράζονται. Πολλὰ µά- τια χρειάζονται βοήθεια γιὰ νὰ αποροῦν νὰ ἐκπληρώνουν τὸν προορισμό τους. Τὰ µατογυά- λα ἐξυπηρετοῦν τὰ µάτια µας αἱ δνυὸ τρόπους. Πρῶτο, τὰ ιατογυάλια προφνυλάττουν τὰ μάτια µας ἀπὸ δυστυχήματα, ἰδίώς ὅταν τὸ γυαλί τους εἶναι γυαλὶ ἀσφαλείας. Δεύτερο, ὅταν τὰ µατογυάλια τὰ συστήνει ὁ ὀφθαλμίατρος, βοηθοῦν τὰ µά- Tia pas va ἈῬἈλέπουν καλά. Τὰ μάτια ἀδυνατίζουν μὲ τὴν ἡλικία. Όταν ἀδυνατίζουν τὰ µάτια δὲν βλέπουν τόσο καλὰ ὅσο πρίν, καὶ εἴτε δυσκολευόµα- στε εἴτε φέροµε πολὺ κοντὰ στὰ µάτια µας κάτι γιὰ νὰ τὸ δοῦμε καλά. τὶς πιὸ πολλὲς περιπτώ- σεις ὁ ὀφθαλμίατρος μπορεῖ νὰ µετρήση τὸ φῶς τῶν ματιῶν καὶ νὰ μᾶς δώση συνταγἡ γιὰ µατογυάλια σύμφωνα μὲ TOU Καθενὸς τὴν περίπτωσι, μὲ τὰ ὁποῖα τὰ μάτια νὰ μποροῦν νὰ βλέπουν τόσο καλὰ ὅσο πρὶν ἀδυνατίσουν. Οἱ περισσότεροι δὲν ξεύρουν ἂν τὰ µάτια τους εἶναι ἀδύνατα ἢ ὅτι τὸ ἕνα μάτι δὲν τοὺς ἐξν- πηρετεῖ. ''Αν ἤξευραν, θὰ φρόν- «Έτιζαν νὰ πάρουν τὰ. ἀπαιτου- µενα µατογυάλια ποὺ θὰ κανό- γνιζαν τὴν ὅρασί τους καὶ θάβλε- παν πάλιν καλά. Οἵ στατιστικὲς στὴν ᾽Αμερικὴ καὶ στὴν ᾽Αγγλία δείχνουν ὅτι ἄνθρωποι μὲ ἀδύνατα μάτια παθαίνουν περισσότερα δυστυ- χήµατα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὰ µάτια τους εἶναι καλά. ’'Αν αὐτὸ συμβαίνει σὲ τόσο µεγάλες χῶ- ρες, πρέπει νὰ συμβαίνη κι ἐδῶ στὴν Κύπρο. Στὴν Κ.Μ.Ε. τὰ δυστυχήματα στὰ μάτια ἐλαττώθηκαν ἀπὸ 110 τὸ 1952, σὲ 26 τὸ 1953, καὶ σὲ 1 µόνο στοὺς τέσσερις πρώτους μῆνες τοῦ 1954. Ὅ κύριος λόγος αὐτῆς τῆς μεγάλης καλιτέρευσης ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀσφάλεια, εἶναι γιατὶ ὁ καθένας τώρα φορᾶ τὰ κατάλληλα µατο- γυάλια ἀσφαλείας στὴ δουλειά. Τώρα ποὺ εἶναι προφυλαγμµέ- να τὰ μάτια, τὸ Τμῆμα ᾿Ασφα- λείας θὰ ἐξετάση τὰ μάτια ὅλο- κλήρου τοῦ προσωπικοῦ γιὰ νὰ, διαπιστωθῆ ἂν ἡ ὅρασις τοῦ καθενὸς εἶναι καλή. 'Ἡ ἙἛ- ταιρεία ἔφερε ἕνα μηχάνημα ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ διὰ τὴν ὀφθαλμο- λογικἡ ἐξέτασι ὅλων τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ, ἡ ὁποία θὰ γίνη δωρεάν. Τὸ μηχάνημα αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάµη ἑπτὰ δια- φορετικὲς ἐξετάσεις ποὺ εἶναι ὅτι χρειάζεται γιὰ νὰ εἶναι ἡ ἐξέτασι πλήρης. Μετὰ τὴν ἐ- ξέτασι ὁ καθένας θὰ ξεύρη ἂν ἡ ὅρασίς του εἶναι καλή, ἢ ἂν πρέπει νὰ συμβουλευθῆ ὀφθαλ- µίατρο γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐξέτα- σι καὶ νὰ πάρη γυαλιὰ γιὰ νὰ μπορῇ va Λβλέπη καλύτερα. Ὅταν οἱ ἐργάτες κανονίζουν τὴν ὅρασί τους, θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ ἐργάζωνται μὲ µεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. “Ἡ ἀσφάλεια εἶναι τὸ σπουδαιό- τερο µέρος κάθε δουλειᾶς καὶ κάθε δουλειὰἁ χρειάζεται γερὰ μάτια.