cocuK ΟΛΟΙ OI ΤΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ Τὸ παρακάτω εἶναι τὸ πρῶτο μιᾶς σειρᾶς ἄρθρων γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν στὸ δρό- μο, γραμμένο ἁπὸ τὸν κ. Μ. Χούκ, ᾿Αστυνομικὸ ᾿Επιθεωρητὴ τῆς Τροχαίας, Κύπρου. Η γλῶσ- σα τῶν ἄρθρων εἶναι ἁπλῆ, ὥστε τὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὰ κατα- λάβουν. Ωστόσο, οἱ γονεῖς ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν σοβα- ρότητα αὐτοῦ τοῦ προβλήμα- τος, καλὸν εἶναι νὰ διαβάσουν τὰ ἄρθρα μαζὶ μὲ τὰ παιδιά των, γιά νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι αὐτὰ θὰ ἐννοήσουν τὶ πρέπει καὶ tl δὲν πρέπει νὰ κάµνουν. Σχεδιαγράµµατα σὲ χαρτὶ ποὺ δείχνουν τὶς ὁδηγ/ες γιὰ τὰ διά- φορα σημεῖα ποὺ πρέπει νὰ προσεκτοῦν ἰδιαίτερα ἀπὸ τὰ παιδιά, ἢ ἀκόμα καλύτερα, ὑπο- δείξεις στὰ παιδιὰ ὅταν περπα- τοῦν στὸ δρόµο, θὰ τὰ βοηθή- σουν νὰ γίνουν πιὸ προσεκτικά. Μἡ ξεχνᾶτε ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ παι- διοῦ σας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ὁδηγίες ποὺ θὰ τοῦ δώσετε ἐσεῖ Ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἄρθρων εἶναι νὰ ΣΑΣ βοηθήσουν γιὰ νὰ προστατεύσετε τὰ παι- διά σας ἀπὸ τοὺς κινδύνους στὸ δρόµο. Αρθρο Ίον AKOAOYGEITE ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ᾿Επειδὴ δὲ γνωριζόµαστε, κα- λὸ εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ σᾶς πῶ ποιὸς εἶμαι, Εἶμαι ὁ 'Αστυ- νομικὸς ᾿Επιθεωρητὴς τῆς Τρο- χαίας καὶ δουλειά µου εἶναι νὰ προσέχω τὸν καθένα ποὺ χρη- σιμοποιεῖ τοὺς δρόμους τῆς Κύπρου. Μὲ αὐτὸ ἐννοῷ ὅλους ἐκείνους ποὺ ταξειδεύουν σὲ ἐπιβατικὰ ἢ φορτηγὰ αὐτοκί- νητα καὶ λεωφορεῖα, ὅπως κι ὅλους τοὺς ἁμαξάδες, τοὺς ποδη- λατιστὲς καὶ ἐκείνους ποὺ ἁπλῶς περπατοῦν στοὺς δρόμους. Είναι ἡ δουλειά µου νὰ προσέχω μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος νὰ γυρίζη στὸ σπίτι του κάθε µέρα σῶος καὶ ἁβλαβής. Ίσως νὰ γελᾶτε τώρα καὶ νὰ διερωτᾶσθε πῶς εἶναι δυνατὸ ἕνας νὰ εἶναι κάθε στιγμὴ παντα- χοῦ παρὼν καὶ νὰ προσέχη τόσους πολλούς. Βέβαια µόνος µου δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω αὖ- τό, καὶ θὰ ἦτο ἕνα πολὺ δύσκο- ᾿ λο ἔργο ἂν ἀκόμη ὅλοι οἱ ἄστυ- νομικοὶ τῆς Κύπρου ἔκαμναν ὅ,τι μποροῦσαν γιὰ νὰ μὲ βοη- θοῦν. Εἶναι γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ποὺ γράφω αὐτὸ τὸ γράμμα, μὲ τὸ ὁποῖο ΣΑΣ ζητῷ νὰ βοηθήσετε καὶ σεῖς. Θέλω νὰ σᾶς πῶ μὲ ποιὸ τρό- πο ἡ ᾿Αστυνομία βοηθᾶ τοὺς αὐτοκινητοδηγοὺς καὶ τὸν ἄλλο κόσµο ποὺ χρησιμοποιοῦν τοὺς δρόμους. Ξεύρετε ὅτι στὸ σχο- λεῖο πρέπει νὰ ὑπακούετε σὲ ὡρισμένους κανονισμούς. Αν εἴσαστε ἐλεύθεροι ὅλη τὴν ὥρα νὰ κουβεντιάζετε, τίποτε δὲν θὰ µανθάνατε. ᾿ Έτσι ὁ δάσκαλός σας ἔκαμε ἕνα κανονισμό, ὅτι δὲν μπορεῖτε νὰ κουβεντιάζετε, κι ὁ κανονισμὸς αὐτὸς εἶναι γιὰ τὸ δικό σας τὸ καλό. Τὸ ἴδιο µπο- ροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ τοὺς σιώ- φέῴ, τοὺς ποδηλατιστὲς κι ἀκόμη γιὰ ὅσους ἁπλῶς περπατοῦν στοὺς δρόµους. Ὑπάρχουν κα- ψονισμοὶ γιὰ ὅλους τους, οἱ ὁποῖοι εἶναι γιὰ τὸ δικό τους τὸ καλό. “Av τοὺς ὑπακούουν δὲν θά βρεθοῦν σὲ δύσκολη θέσι͵ ὅπως κι ἐσεῖς δὲν θὰ. βρεθῆτε Yazan : Trafik Kumandani ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπό: Ἐπιθεωρητοῦ Τροχαίας KOSES! cOcUK AILELERI, DIKKAT EDINIZ. Bu yazi yol selameti igin Ki- bris trafik polis miudiirii Mr. Hook tarafindan hazirlanmis se- ri. yazilardan biridir. Herne- kadar da biiyiik gocuklarm an- hyabilecegi bir sekilde yazilmissa da merak eden ailelerin bu yazilari1 cocuklan ile beraber lazim gelen gseyleri cocuklarinin éérenmelerini saglamak lazimdir. Muayyen bir yerdeki seyriiseferi anlatan bir dayagram veya paha dogrusu cocugunuzla gezerken onlara yolda vereceZiniz pratik bir ders onlara daha dikkath ol- malart icin faydalr olacaktir. Unutmayiniz ki gocugunuzun ha- yati ona bu husuta vereceginiz talimata dayanabilir. Bu yazilar SIZE ve sizin yardiminizla yol- larda cocuklarinizin tehlikeler- den sakinmasi hususunda faydali olmak icin yazilmustir. Yaz I NIZAMLARA ITAATEDINIZ Biribirimizi tanimadigimiz cin herseyden énce bu yazila- rimla size kendimi tanitmakla baslayayim. Ben trafik polis mi- diiriiyiim ve vazifem Kubristaki kur. Bunlar otomobil, tomobili, otobiis, araba, ve ve- yollarda yiiriiyenlerdir. Biitiin bu kimselerin salimen evlerine gelmelerine dikkat etmek bilecegini ‘dtisiinecek ve giile- ceksiniz. Hakikatte yalnuz basima yapamam, hatta Kibrista biitiin polislerin yardimi ile de bunu yapmak pek zordur. Bu- nun icindir ki size yazip SIZ DE yardim etmenizi istiyorum. Size polisin séfer ve diger yolda anlatacagim. Biliyorsunuz ki me- ktepte bazi kanunlara__itaat | etmége mecbursunuz. Biitiin | zaman konugmaniza miisade letselerdi hic bir sey 6%renmi- ‘yecektiniz. Onun i¢in d6gretmen bir kanun yapmistir ki bu sizin faydaniz icindir, Séferler vele- | sbit siirenler ve hatta yolda yii- | riiyen herhangi bir kimse i¢in de aynidir. Herkes igin ve kendi menfaatleri icin kanunlar vardir. Nasil ki siz okulda kanunlara itaat ettiginiz takdirde cezaya carpilmazsimz yolda gidenler de kanunlara itaat ettikleri takdirde kendilerine hig bir sey olmtya- cakur. O halde bir polisin vazifelerinden birisi de herkesin kanuna itaat etmesine dikkat etmektir. | Yolda giderken salim olmak icin en énemli sey KANUNLA- RA ITAAT ETMEY! hatir- lamaktir. Bundan sonra her ay .gikan yazilarda bu kanunlari .takib ederek 6grenmektir. σὲ δύσκολη θέσι ἂν ὑπακούετε στοὺς κανονισμοὺς στὸ σχολεῖο, Τὰ καθήκοντα τοῦ ἀστυνομικοῦ εἶναι λοιπὸν νὰ κυτάζη ἂν ὑπακούετε στοὺς κανονισμούς. Τὸ σπουδαιότερο ἀπ᾿ ὅλα γιὰ τὴν ἀσφάλεια στοὺς δρὀό- µους ἀπὸ δυστυχήματα εἶναι νὰ θυμᾶστε πάντα ὅτι πρέπει ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑ- ΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. Ὅλους αὐτοὺς τοὺς κανονισμοὺς θὰ ἐξηγήσουμε σ’ ἄρθρα ποὺ θὰ δημοσιευτοῦν κάθε μῆνα σ’᾿ αὐτὴ τὴν ἐφημερίδα. ος okuyup yapmalari ve yapmalari ee. yollari kullanan herkese bakma- |: yiiko- | lesbit kullananlar ve dogrudan |. benim vazifemdir, Belki de bir |. adamin bir defada nasil olup ta |. her tarafta olup insanlara baka- |. gidenlere nasil yardim ettigini |