Vv 2- Σε ν 10 7Τ- ία Vv of BUYUKLERIN KUSURLARI NEDIR? Agagidaki yaziyl1 negretmeye miisadelerinden dolay1 Reader‘s Digest mecmuasina miitesekkiriz. New Jersey (Brookside) de Pazar okulundaki Mrs. Imogene Frost‘un sinifinda bulunan on yasindaki cocuklara _biiyiiklerin kusurlarinin ne oldugu sorul- 8. Biiyiikler kiiciikleri bazan | haksiz yere cezalandirir. Kiiciik bir hata islemi§seniz bile biiyiik- lerin sizi kendiniz igin gok degeri olan gseylerden mahrum etmesi dogru degildir, Sair zamanlarda |: hakikaten de agir bir kabahat islediginiz zaman sizi cezalandir- mazlar veya cezalandirmay1 onu- turlar. Bu hususta emin olmak iyi bir seydir. g. Biiyiikler para, hesap puslasi dugunda, onlar da su sikayetlerde ys. gibi seyler hakkinda liizumu- bulundular:— 1.. Biiyiikler séz verdikten sonra unuturlar veya hakikaten séz vermediklerini séylerler. 2. Biiyiikler kiigiiklere yaptik- lari: temiz olmak, egsyalarini dagitmamak ve dogru sdéylemek gibi Ogiitleri kendileri yerine getirmez. 3. Biiyiikler gocuklarin istedi- kleri gibi giyinmelerine miisade etmezler fakat kendileri giyindi- kleri zaman cocuklarin fikirlerini asla sormazlar. Bir partiye gide- ceklerse istedikleri gibi,—hatta giiliing olsa ve isitmasa bile— giyinirler. 4. Biiyiikler gocuklarin s6yleye- cegi hi¢ bir geye kulak asmazlar. Cocuklarin isteklerine kargsilik ne cevap vereceklerini ¢oktan karar- lastirirlar. 5. Biiyiikler hata isler, fakat bu hatayi kabul etmezler. Yapti- klarinin hata olmadigini veya hata ise baskasinin yaptigini géstermek isterler, 6. Biiyiikler her zaman kiiciik- lerin islerine miidahale ederler. Ve onu ayip saymazlar. Eger bir cocuk bir biiyiige miidahale ederse hakaret ve bazan daha fenasin: goériir. 7. Biiyiikler belli bir renk sekil ve biiyiikliik gibi cocuklarin ne istedigini anlamazlar, Cocuklar bir seyi kendi paralari1 mukabi- linde almislarsa bile. biiyiikler:— *Sanki sunu neye satin aldin? Ne yapacaksin? derler, ndan fazla okadar bahsederler ki ,bunlar insani korkutur. Paranin énemli bir sey olmadigini séyle- mekle diger taraftan paradan Gyle bir gsekilde bahsederlerki , duyan en 6nemili bir sey oldugunu zanneder, 10. Biiyiikler epeyi dedikodu j yapar. Fakat kiiciikler diger in- sanlar hakkinda ayni sézleri s6y- lerlerse bu hiirmetsizlik sayilir. | x1. Biiyiikler daima kiiciiklerin sirlarint 6grenmek isterler. Co- cuklarin sirlarindan fena bir sey cikacaginmi séylerler. Tyi bir siir- priz olabilecegini hig diisiinmez- ler. 12.. Biiyiikler, kendilerinin on yasinda iken yaptiklari ve bildikle- rini s6ylerler. Cok defa insanin buna inanamayacagi gelir. Fakat biiyiikler simdiki zamanda on ya- sinda olmanin ne demek oldu- gunu diisiinmek istemezler SHARAN TUSSUNOA AUN EEOQOOANAT AEN NOTEEUYSONEULOUTAOH SOO UELEAEUY EN EAH LOVED CHARNEY vs Κάμνετε ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα καὶ μὴ μιλᾶτε γι αὐτό. Εἶναι τὸ µεγάλο μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας σ᾿ ὅλα τὰ ἔργα. Ὁμιλία σηµαἰ- vel συζήτηση, συζήτηση σηµαίνει ἐρεθισμός ἐρε- θισμὸς σηµαίνει ἀντίδραση, καὶ ἀντίδραση σηµαίνει πάντοτε ἐμπόδιο εἴτε ἔχεις δίκαιο ΄ εἴτε ὄχι. Se a GRAND. CM ΗΗΕΗΗΗΝΗΗΗΦΗΗΕΗΗΗΗΗΕ ΠΗΗΗΗΣΗΗΗΗΗΗΗΜΗ ΜΗΝ ΜΗΛΗ. ΞΗΙΗΝΗΗΗΝΜΗΜΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΣΗΗΗΜΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΜΗΗΜΗΜΗΗ =