Ἡ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ 0.Α.Σ. Κ.Μ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΙ OI TOYPKOI ΔΕΥΕΑΣ Ἡ. τελικὴ συνάντησι μεταξὺ τῶν Τούρκων Λεύκας καὶ τῆς Πεντάγνυιας γιὰ τὴν ᾿Ασπίδα τῆς Ο.Α.Σ.ΙΚ.Μ.Ε., ἔλαβε χώραν στὴν Πεντάγνια στὶς 18 ᾿Απρι- λίου. Νίκησε ἡ Πεντάγυια μὲ 2---1. Τὸ νικητήριο τέρµα σηµει- ῴθηκε τέσσερα λεπτὰ πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνος, ἀπὸ ἕνα ἔξυπνο σοὺτ ποὺ κτυπήθηκε μὲ εὐνοϊκὸ ἀέρα, ἔτσι ποὺ ὁ Τοῦρκος τερματοφύλακας δὲν Κατώρθωσε νὰ τὸ ἀποκρούσῃ. | AuTi ἦταν ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς δυὸ τελικὲς συναντήσεις μεταξὺ τῶν δυὸ αὐτῶν ὁμάδων, ποὺ κι ἡ μιὰ κι ἡ ἄλλη συγκέντρωσαν 13 βαθμούς ἀπὸ ὅλες τους τὶς συναντήσεις τοῦ πρωταθλήμα- τος. Ἡ πρώτη συνάντησί τους στὶς 13 ᾿Απριλίου στὴν Λεύκα ἀπέληξε σὲ ἰσοπαλία, 0--θ. Διαιτητὴς στὸ πρῶτο παιγνίδι ἦταν ὁ Διομήδης Ιωαννίδης καὶ στὸ τελικὸ ὁ ᾿Ιμπραχὶμ Τεφίκ. Ἡ Πεντάγυια κερδίζει αὐτὸ τὸ πρωτάθλημα γιὰ πρώτη φο- ρά. Προηγουμένως τὸ ἔπαθλο ἦταν γνωστὸ ὡς)Ασπίδα Κ.Μ.Ε. ‘O πρῶτος χρόνος τοῦ διαγωνι- σμοῦ ἦταν τὸ 1939..40 ὅτε ἀνεδείχθηκε πρωταθλήτρια ἡ ὁμάδα τῶν Τούρκων Λεύκας, κι αὐτὴ ἡ φορὰ εἶναι ἡ ἕβδομη τοῦ πρωταθλήματος, Τὸν δεύ- τερο χρόνο κέρδισε τὴν᾽Ασπίδα τὸ Κυπριακὸ Σύνταγμα. ‘O 'ξερὸς κέρδισε τὴν ᾽᾿Ασπίδα τρεῖς φορὲς κι ἡ Πέτρα μιὰ φορὰ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πολέμου κι ἐδῶ. Τὸ πρωτάθλημα ὠργανώθηκε ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ο.Α.Σ.Ι«.Μ.Ε. Σ’ αὐτὸ πῆ- ραν µέρος ὀκτὼ ὁμάδε. ὉὍὉ Ξερὸς κέρδισε τὸ πρωτάθλημα πέρυσι μὲ εὐκολία, φέτος ὅμως ἡ κατάκτησι τοῦ τίτλου τῆς πρωταθλητρίας ἦταν ἀρκετὰ δύσκολη. Εως τὴν τελευταία συνάντησι σχεδόν, κανένας δὲν ᾿.μποροῦσε νὰ προεξοφλήση ἂν πρωταθλήτρια ὁμάδα θὰ ἦταν || ἐκείνη τῶν Τούρκων Λεύκας, 'Ιτῆς Πεντάγυιας ἢ τοῦ Ξεροῦ. .| Ἡ ᾿Ασπίδα καὶ τὰ μετάλλια | στοὺς ποδοσφαιριστὲς ϐ’ ἀπονε- || μηθοῦν σύντομα σὲ εἰδικὴ τελε- της ‘| “SH σύνθεση τοῦ Τουρκικῆς '.ὁμάδας ἦταν: Μεχμὲτ Τορός, «1 Ισμαήλ ᾿Ιντζὲ ᾽Αλῆ (Αρχηγός), Χασσὰν Κιανῆ Τσιάϊνα, ᾿Αἰχὰν || ᾿Αλῆ, Μεχμὲτ Τσιαγκλάρ, Με- «| Χμὲτ Σαλαχή(1), Μουσταφᾶ ι| Γιουσούφ, Φεταῖ Α. Φερίτ,Χασ- ι σὰν Φικρὲτ Νιχάτ, Ν. ᾿Αχμὲτ Μουσταφᾶ,' Αϊχὰν Μεχμὲτ Ντερ- .]ρίς. Τῆς ὁμάδας Πεντάγυιας ἡ σύνθεση ἦταν : Τάκης Χαραλάμ- πους, ᾿ΗἨλίας Χ΄' Κυριάκου, Λάμ- προς Παντελῆ, Κυριάκος Κου- τσαβάκη, ᾿Ανδρέας Σοφοκλέους, Κώστας Χ΄'Διονυσίου ('Αρχη- γός), Σάββας Χριστοφόρου (1), Θεόδωρος Γεωργίου, Γιάγκος Χριστοδούλου (1), Τάκης Μν- ριάνθους, Μιχαἠὴλ Χρυσάνθου. ΕΕΗΗΕΠΗΗΗΠΗΕΗΗΝΗΗΝΗΗΗΗΗΗΗΣΗΗΕΗΕΗΝΗ ΕΤΗ ΗΗΗΗΗΗΗΥΗΠΗΗΗΠΗΜΗΗ, Ξ Ἡ φήμη ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι τὸ μῖγμα ὅσων οἱ φίλοι του, οἱ ἐχθροί του καὶ οἱ συγγενεῖς του λέγουν πίσω του. ο ΤΜΗΜΗΝΙΗΝΗΝΕΗΗΠΗΗΗΗΗΝΗΗΗΗΝΗΠΗΝΗΗΗΜΗΗΗΝΗΗΠΗΗΗΗΗΗ ΕΠΙ