ΑΝΑΓΝΕΣΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΚΟΣ TQN AOAHTIK2N ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΟΥ KAAOY X2PIOY KAI ΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗ BPABEIQN Υπο ΤΟΥ Κου Χ. Σ. MAT Σὲ τελετὴ ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ οἴκημα τοῦ ᾿Αθλήτικοῦ Συλλόγου Νέου Καλοῦ Χωρίου τὴν Inv ᾿Απριλίου, ὁ κ. Χ.Σ. Mat, Πρόεδρος τῆς Κνπρια- κῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας, ἀπένειμε στὸν Ἰρόεδρο τοῦ Συλλόγου Νέου Καλού Χωρί- ov, Δῆμον Χαραλάμπους, δί- πλωμα διὰ τὸν Σύλλογο του σ᾿ἀναγνώρισι τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ σύλλογος αὐτὸς άνεκη- ρύχθηκε ὁ Καλύτερος διὰ τὸ 1953. Ὁ κ. Μὰτ ἐπίσης ἐνεχεί- Ρισε στὸν Πρόεδρο ὅπως καὶ στὸν Διομήδη ᾿Ιώαννίδη, Πρό- εδρο τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέτρας, τραπεζικὴ ἐπιταγὴ, ὡς βραβεῖα διὰ τοὺς βαθμούς τοὺς ὁποίους οἱ δύο αὐτοὶ Σύλλο- γοι συγκέντρωσαν γιὰ τὴν καλή τους ἐπίδοσῃ. Στὴν τελετὴ πα- ρευρέθησαν ἡ κυρία Μὰτ, ὁ κ. P. |. Xevter§, Τοπικὸς Διευθυν- ths kai Aiaxeipiotijs, 6 x. Μέν- τζις, Τοπικὸς Γραμματεὺς, ὁ κ. Δ. Α. Γκρὴν, ᾿Επιθεωρητὴς Εὖὐ- ημερίας καὶ πάνω ἀπὸ 30 µέλη τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέ- mw) TAS. ο Ὁ Σόλων Λοΐζου, Γραμμα- τεὺς τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Νέου Κααλοῦ Χωρίου, ᾿χαιρέ- τησε τοὺς ξένους κι ἐξέφρασε τὴν ἐκτίμησι τῶν μελῶν καὶ τὴν δική του γιὰ τὴν ἠθι- κὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια τῆς Δι- εὔύθυνσης τῆς Εταιρείας στὸν Σύλλογό του. Ιδιαίτερα ἀἄνε- φέρθηκε στὴν µεγάλη ὤθησι ποὺ ἔδωκε στὸν Σύλλογο τὸ Σχέδιο Βαθμολογίας ὅσον ἆ- φορᾶ τὴν γενικὴ ἐπίδοσι, ποὺ τέθηκε σ᾿ ἐφαρμογὴ τὸ 1952. Πρὶν ἀπὸ τότε ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν εἶχε πέσει στὰ 30 κι ό Σύλλογος δὲν παρουσίαζε ἄλ- λη δρᾶσι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποδό- σφαιρο. Τώρα ὁ Σύλλογος ἔχει 73 µέλη, μὲ. πλατειὰἁ ἐπέκτασι τοῦ προγράµµατος. Τὰ 550 ὅ- λων τῶν εἰσπράξεων τοῦ 1953 διετέθησαν γιὰ ἀγαθοεργίες καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς, ᾿Εξέφρασε τὴν πίστι ὅτι ἡ πρό- οδος τοῦ Συλλόγου θὰ συνε- χισθῇ καὶ ὅτι θὰ ἐπιδεί- ξη τὴν µεγαλύτερη Suvari δρᾶσι γιὰ τὴν δηµιουργία καλύ- τερης .ζωῆς γιὰ τὴν κοινότητα, στὴν ὁποία κατεύθυνσι ἔχει Κιόλας καταρτισθῆ τὸ πρόγραµ- Wa δράσης γιὰ τὸ 1954, ὍὉ Διομήδης ᾿Ιωαννίδης, Πρό- εΕδρος τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Πέτρας, ἐτόνισε τὴν εὐεργετικὴν ἐπίδρασι τοῦ Σχεδίου Βαθµο- λογίας, ποὺ εἶναι τώρα φανερὴ σ’ ὅλους τοὺς Συλλόγους, ὅταν ἀνατρέξη κανένας στὸ παρελθὸν ποὺ ἡ δρᾶσι τῶν Συλλόγων περιοριζόταν µονάχα στὸ ποδό- σφαιρο. Περιέγραψε μὲ συντοµία τὴν δρᾶσι τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλ- λόγου Πέτρας, ἡ ὁποία τοῦ ἐξασφάλισε δευτέρα θέσι στὴν βαθμολογία: Τέλος εὐχαρίστησε τὴν Διεύθυνσι γιὰ τὸ μεγαλύ- Ao ἐνδιαφέρο της γιὰ τοὺς ’Α- θλητικοὺς Συλλόγους κι’ ἐξέφρα- σε τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ συνε- χισθῆ καὶ στὸ µέλλο. Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ) 6x, Mar ἐξέφρασε τὴν χαρά του ( I { 1 1 at γιὰ τὴν πρόσκλησι νὰ ἀπονείμη τὰ βραβεῖα, τὰ ὁποῖα οἱ δύο συλλόγοι κέρδισαν μὲ τὴν καλὴ ὀργάνωσι, τὴν συντονισμένη δραστηριότητα, ἐνεργητικότη- τα κι’ ἐνθουσιασμὸ τῶν ἐπιτρο- πῶν καὶ τῶν μελῶν των. Μὲ χαρὰ διεπίστωσε ὅτι τὰ µέλη ἀναγνωρίζουν τὴν σπονυδαιό- τητα τῆς καλῆς ἐσωτερικῆς ὀργάνωσης, ποὺ σηµαίνει ὅτι οἱ ἐπιτροπὲς ὑπολογίζουν πάνω στὴν βοήθεια τῶν μελῶν, στὰ ὁποῖα µεταβιβάζουν μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐξουσίες των. ᾿Ανέφερε ὅτι ὑπηρέτησε σὲ πολλὲς ἐπιτροπὲς καὶ συχνὰ βρέθηκε μὲ τὸ µέρος τῆς μειοψηφίας, ἀλλὰ εἶπε ότι στὸν κάθε σύλλογο εἶναι ἆπα- ραίτητη γιὰ τὴν πρόοδό του ἡ πρόθυμη ἀποδοχὴ τῶν ἀποφά- σεων τῆς πλειοψηφίας. ᾿Εξέφρα- σε ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ οἱ Σύλ- λογοι ἔχουν ἀναγνωρίσει ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες ὠφέλι- µες δραστηριότητες ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀθλητισμό, καὶ διὰ τὰ µέλη καὶ διὰ τὶς κοινότητες. Εἶπε ὅτι ἡ ἐπιθυμία τῆς 'Ἑταιρείας εἶναι νὰ βοηθοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ νὰ μποροῦμε νᾶμαστε ὅλοι εὐτυχεῖς, Συνεχάρη τὸν Σύλλογο Καλοῦ Χωρίου γιὰ τὴν σύνεσί του νὰ καταρτίση, ὅπως κάθε καλἡ ἐπιχείρησι, σχέδιο δράσης γιὰ τὸ 1954 καὶ δήλωσε ὅτι εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν πρόοδο ποὺ σημειώθηκε τὸ 1953 ἀπὸ τοὺς πιὸ πολλοὺς συλλόγους σὲ σύγκρισι μὲ τὸ 19523 ᾿Ακολούθησε ἡ ἀπονομὴ τῶν βραβείων, καὶ κατὰ τὴν διάρ- κεια τοῦ τείου ὁ κ. Μὰτ δήλωσε ὅτι ἐλπίζει στὴν ἑπομένη του ἐπίσκεψι στὴν Κύπρο μετὰ δυὸ χρόνια, νὰ παρευρεθοῦν περισ- σότεροι Πρόεδροι Συλλόγων διὰ νὰ λάβουν χρηματικὰ βραρεῖα ὡς ἀναγνώρισι τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ προσέφεραν οἱ Σύλλογοί των.