Back

ΚΑΛΟΝ ΔΙΑ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ...

αρα ([ΚΡΟΧΟΓΡΑΦΗΝΑ ᾿ΚΑΛΟΝ AIA Al Ἐχοειαζόμουνα κάποτι ἐχρήµατα᾽ μοῦ ἦσαν πε- 1 ρισσότερον ἀναγκαῖα ἀπὸ tea ψωμὶ καὶ τὸ νερὺ: ἑ et adie διὰ λόγους τι: ἐμῆς, Οἱ δικοὶ µου πρὸς [τοὺς ὑποίους ἀπετάδηκα. μοῦ εἶπαν λυπούμεβα πο λὺ καὶ οἱ φίλοι µου, dv μοῦ τὸ ἔλεγες ἐνωρίτερον ἛἜτσι δὲν ἔμενε τίποτε ἄλλο νὰ ἑκλέξω παρὰ {μηδένησις, | Μὲ τὴ συντροφιὰ κά: Ίποιου ποὺ ἤξερε τὸν δρό- uo, Βεὸς γνωρίζει πύσο ἀκριβὰ ἐπλήρωσε εὸς γνώ ἴσεις του, ἐπροχωρήσαμεν. Φιάξαμε: μπροστὰ ἀπὸ :ἕνα σπίτι, ἐκτύπησεν ἐχεῖ ἵνος καὶ ἐγὼ ἑατάθηκα δίπλα. Ἐιφνικὸ, Ίνοιξε ἕνα παράδυρο στὸν πρῶ- τον ὄφοφο κᾶπυιος μᾶς ἠρώτησεν τἱ ζητού- σαµεν. Ὁ γιὠστὸς µου εἶπεν ὅκι θέλει νὰ µιλήσῃ μὲ τὸν κύριο τής καὶ ἔτσι αἳ λίγα λεπτὰ ἀνεβαίνα- due τὴν κλίµακα, ἐνῶ ή ὑπηρέτρια ποὺ μᾶς ἄνοι Ίξε τὴν πύρια μηδιοῦσε παράξενα, Ὅταν βρεθήκαμε ἓμ- πυὸς εἰς τὸν ἔνειμον κύ- θιο, μᾶς ὑπεδέχθη φιλο- φρυχέστωτα, μᾶς παρεκά- λεσε νὰ καθήσωμεν καὶ . κυι ΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ. σε ἐξηκολούὃ ησεν ὁ εὖγε. νέστατος κύριοςτ-νά μὴ ἀρνοῦμαι σὲ ἀνδρώπους | ἔρχονται πῥώτην φοράν | κοντά µου, Τά χυήµατα - δά τά ἔχετε κύριε καὶ µά - λιστα μὲ ἕνα τόκο ουγ».. καταβατικὸ, νουύμένου ὅτι δὲ θά κάµετε χρῆσιν τοῦ τυιούτου σὲ κανένα. Δὲν μποροῦσα νά πιστό: yo σὲ ὅτι ἤχουα' ἄρχισα:- | : λογουμένως, νά κατα- * , (ONO pega ἐναντίον Shav | τοκογλύφος ἢ ἠδικὴ ἐν- ἐχείνων ποὺ κατηγόθουν ὦ τοὺς τοκογλύφους, ὡς [τοὺς πλέον ἀπαισίους ἂν δρώπους τῆς κοινωνίας, | αὐτοὺς ποὺ μὲ τὸν εὖγε--- γενέατερον τωόπον ἄνόί- γουν τὴν χάσαο τους καὶ σοῦ μετροῦν τά χρήμανα * των. | 1 Ἠνοιξε τὸ γραφεῖο tov καὶ ἀνέσνυρε ἕνα τυ- πωµένο χαρτὶ εἰς τὸ be πυῖον- ὑπῆρχον µερικά κενά, τά ὅποῖα μὲ κατα- πληκτικήν ταχύτητα ἔπλη- ρώΐψησαν. Εἰς τὺ κάτω µέρος ἐκολλήδη ἕνα γραμ µατόσημο καὶ προσεχλή- δην νά βάλω τὴν ..τιμίαν µου, Πνοιξε τὸ βαλάντι- ov του καὶ μοῦ ἐμέτρησε τά χρήματα τά ὑποῖα ὅ- µως πρὸς μεγάλην μον ἔκπληξιν δὲν ἀνήρχοντα εἰς τὸ ποσὸν ευῦ γραµµα- τίου πυὺ ὑπέγραψα, Β- ἔκαμα νά ἑρωτήσω, ἀλλ᾽ ὁ καλότατος ἄνθρωπος καὶ΄ ἐδῶ μὲ ἐπρύλαβεν. ᾽Αϕή ᾿ ἔπειτα μᾶς ἠρώτησεν εὖ- γενέστατα εἷς τὶ μποροῦ- σε νὰ μᾶς φανῇ χρήσιμος Ὁ φίλος µου ἀπ᾿ ἐδῶ μὲ ἔδέιξιν ἐμένα. [χρειάζεταε μερικά χρήµα- τα καὶ ἢλδαμε οἳ σᾶς μὲ thy ἑλπίδα ὅτι δὰ µπο ρούσατε νὰ τὸν εὐκολύνη- τε. Ἁμί ἔκαμεν 6 Evtipos κύριο, τὰ χρήµστα τόρα, ἤρχισαν νὰ Ὑίνωνται δυ: σκυλυεύρητα, δὲν εἶνε τόρα 16 λνατά ποὺ ἔδιω- ε κ καὶ α κἄποιον, ὁ ὁπυῖος μοῖ ἐπρότεινε μάλιστα 19 ο)0. Φτὺ ἄκυνησμα αὐτὸ τῆς . A es εἰσαγωγῆς, κρύας ἱδρὼς πὃ περιέλονσεν. Δὲν ἤξερα βλέπεις τὰ τυκογλυφικά ͵ κ ἱτευτίπια τότε ἥτουν βλέ ἀρχάνιος, sud toa clu πειά. κο” υφή, ᾿Επηκολούθησε μικρά Ἰσιγῆι ἅτειτα. ἐσυνέχισεν: χυήµατα dé [χεειασθῇ ὁ φίλος ποτε πρωτάρης, ‘Kail πυιά σος νεσα εἶπε, τὸν τόκον καὶ τὴν προμήδειαν, ἀπαράλα, λαχτα ὅπως κάµνυυν καὶ οἱ τράπεζες, Τὶ νά πῆ: νὰ ἀρνηθῆς, νά πάρης αὗτά τά χρήματα ἀπὸ τὸν µόνον ἄνδρωπον ατὸν κό apo nob σοῦ βυίσκείαι οτὴν πειὸ δύσχυλη σοῦ περίστασι Όχι βέβαια Tov ηὐχαρίστησα δερμῶς καὶ ἀπήλδαμεν. . Ε. λοιπόν φίλοι μου, παρῆλδον ἀπὺ τότε δύο «αἱ ἐκέκεινα ἐνιαυτοὶ, καὶ, μ΄ ὅλον ὅτι πληρώνω τα- κτικά οχετικῶς, δὲν κα: τώρθωσα νά ἑξοφλήσω.., τὸ καλὸν διά λίρας “Ay- γλίας...... Τά µοθηματικά aod ὑιδασκόμεῦα στὸ σχύλιῖον εἶνε ἕνα εἶδος. ἀριῤμητοις κῆς ἀνατομίας, ot digi ὑμοὶ. εἶνε͵ νεχροὶ, στεῖ- ραι’ ἐνῶ οἱ ἀριῤμοὶ τοῦ τοχογλύφου εἶνρ ζώντας: γοῦ ἐγκυμωγοῦν καὶ τί κτουν εἷς τὸ εἰκοσιτετρά- ἱῶρον. Βὐτυχιομένος νά: [είσαι ἄνδρωπε ὅταν δὲν - Ἰκρειάξζεται τριάντα λίρες οἱ ὁποῖις ὃδά πληρωδοῦν | ord 12 µηνιαίας δύσδις,] κάστη. é & πρὸς ὁ 1/39 λίρες ο toxoyAtipus pot ey ἕνα xahoxdyuilo! “werStawe. “Avetegebyntot οἱ βυνλαὶ τῶν ἀνθρώπων | ᾿ἑσκέφθηκα, uvev Ἰὸ ἔχῳ ὡς ἀμχὴν pou εἶσαι ὑποχφεωμένος νά HED τά νύδα τέχνατου,« [ἤγουν τούς δεδουλευμέ- ἵνους τόκους καὶ πᾶν δι Γκηγορικὺν καὶ δικαστικόν τἔξοδυν, ὃν ποριατώσει ᾱ- yw -Odvapotvo, | | | | ΓΤὶς ενπογραφικές σας ἔργα oles ord Tunoygageis «ΠάΠΑΤΕΖΙΑΚΟΡ.