Back

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ

1. ΥΔΑΤΟΠ | (Suvégeta ex toi Μία ἄλλη ὄπόψις σεβαρὰ τοῦ ζητήµα- τος εἶναι ἡ κὰταλ- ληλοτέρα διευθέτη- σις τῶν ὑπαρχόντων νερῶν διὰ πότισµα.! Κάτὰ τοὺς µετριω, τέρους ὑπολογισμοὺς ὑπάρχει νερὸν διὰ] πότισμα 69.990 σχκα- λῶν καλδκαιρινῶν| καὶ εἰς χρονιὲς µι- | Reds ὀκβρήσεως. Ἡ ἕκτασις αὐτὴ δύνα: ται εὔκολα νὰ αὖ- EnBE Eig 100.000 cna λῶν καὶ τοῦτο οἱ εἶ διχκοὶ δύναντὰᾶι sino λα νὰ ὑπόλογίσσουν τὶ σηµαίνει διὰ τὴν Κύπρον. Εἶναι ζήτημα πο Ιλὺ σφοβαρὀν διὰ τὸν τόπον καὶ πρέπει nai fh Κυβέρνπσις καὶ οἳ ἐνδιαφερόμε- νοι διὰ τὸν τόπον τοῦτον νὰ λάβουν ἐνερνὸν µέρος νὰ µε λετήσουν τὸ ζήτημα παὶ νὰ ἐνεργήσουν Ιάμέσως, διότι εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μεγάλην βελτίωσιν᾽ ἄμεσον θὰ φέρη εἰς τὴν γενι κὴν οἰκόονομίαν τοῦ τόπου. ἹΙδοὺ τὶ φρονοῦμε γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ. |to nat & τὸ µελετή Ἴόδυν οἱ ἑνδιαφερό: µενοι. ΆΑπασαι ai πηγαὶ ἁρδευτικῶν ὐ δάτων πρέπει διὰ νό µου ν΄ ἁπαλλοτριω 'βοῦν παὶ νὰ τεθοῦν ὑπό ἑνιαίαν διαχεί ρησιν ἑνὸς ὀρνανι» σμοῦ ἀρδεύσεὼς ἅἄς τὸν ὀνομάσωμεν. 'ὃ ὀργανισμὸς ὅστις δύ! ναται νὰ εἶναι Ko βερνητικὸς ἤ ἡμιε- πίσηµος καὶ θὰ ἔχη Απόλυτοων ἐξουσίαν ο νὰ ἀγοράσηῃ Sia: τὰ ἀρδεύσιμα νερᾶ, 4) νὰ πάμη ὅλας τὰς] διευθετήσειςποὺ χρει ἄζθνται διὰ τὴν βελ τίωσιν τῶν πηγῶν καὶ αὔξηῃσιν τοῦ νε- ood, ψ προηγουμένου) | Η ΚΥΠΡΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕ ΛΛΟΝ ΡΟΜΠΟΕΙΑ Τοῦ διαπρεποῦς συνεργάτου µας κ = ¥. SIMON om | 5) Μάθε γεωργὸς, θὰ ὑποχρεοῦται να) διορθώνει τὰ αὐλά, χια τοῦ νεροῦ διὰ τὰ, χωράφια του σύμφω να μὲ τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ὀρνανισμοῦ, ὁποῖος δ᾽ ἀρνεῖται νερὸν εἰς κάθε γεωρ νψὸν παραβοίνοντα τοὺς κανονιομοὺς ποὺ θὰ διέπουν τὴν ἄρδευσιν, x ‘O ὀργανισμὸς οὗ τος ὅπωςεῖπαμε θᾶνε ἐπίσημος ἃ ἡμιεπί όσημος δὰ ἐξαρτᾶται δηλ, ἀπὸ τὸν πρεῦ πολογισμὲν καὶ θὰ εἶναι ἀνεξάρτητος θἰκονομικῶς ἀλλ' ὁ πὸ Βυβερνητικὸν ἕἔ λεγχὸν. O4 συνάψῃ δάνειον (ια κροχθόνιον τὸ ὁποῖον Od καλυφθῇ ἀπὸ τὰ µαῖα ἀρδεύσεως τὰ ὁποῖα δά κανονισθωῦν ἠναλόγως ὥστε τά ἔξυδα τῆς διαχει ρήσεως μαὶ τό τοκοχρεολύανον νὰ δικαιώ καλύπτεται καὶ ὁρισμένο» ἀποδεματικόν νὰ σχηωατέ atau Εἰμεῦα πεπεισμένοι ὅτι διά τοῦ τρόπου τούτου 1) µεγάλη οἐκονομία τοῦ νεροῦ δά γίνῇ τόση ποὺ δὲν διστάζωµεν νὰ ποῖμεν ὅτι δὰ᾽ διπλααιασθῇ ἡ ἄρ δευοµένη ἕκτασις. 2) Θὰ λείψουν Shoe οἱ διαπληκτισμοὶ κατὰ τὸ πό τισµα καὶ οὗ σκοτωμοὶ καὶ αἳ πολλαὶ χιλιάδες ποὺ ἐξο δεύονται κάθε χρόνον εἲς τὰ δικαστήρια κλπ. ὃ) Θὰ ἀἁπαλλαγῇ καὶ τὸ ἀρδεντικόν Τμῆμα ἀπὸ τοῦ νὰ κάμνῃ πδιραματι Ιαμωὺς εἴς διάφορα µέρη! Ίχα, νὰ ἐξυδεύῃ ἑκατοντά δες χιλιάδες Λιρῶν du’ dy δευτικὰ ἔργα τὰ πλεῖστα τῶν ὁποίων κατέστησαν» ἄχοῄστα λόγω ἑλλείψεως δαπανῶν διὰ τὴν συντήρη av τούτων. ἀῑναι πολὺ 1) No διὀρθώση 8: εὐχάριστον νά διαβάζωμεν] νὰ καλύπτωνται λα τὰ πεντρικἁ λος. Ικάθε χρόνον πύσα ἀρδευτι ἱνάλια τοῦ νεροῦ οὔ- κά ἔργα ἔγειμαν καὶ πάσα ἵτως ὥστε καὶ ταχύ: ἐδαπανήδησαν καὶ ὅτι τό τερον τὸ νερὸν Νά ἴπες χιλιάδες σκάλες ἔγειναν φθάνη καὶ τὸν προ ἀρδεύσιμες, ἀλλὰ πόσον dn ) θρισμὸν του καὶ μὲ πηρόν εἶναι νὰ ward dry τὴν ἐλάγιστην δυνα εις ἀργότερα ὅτι ὅλαι αἱ τὴν ἀπώλειαν διὰ: Γδαπόναι πηγαίουν γιὰ τῆς ἐπιφρουρήσεως, YET LOY. ὑπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς ἐξατμίσεως του.| 4 ©X µελετήση ον τὰ ὄχωμεν μιὰ δήλωση τὴν δυναμικότητα ἰτοῦ ἀρδευτικοῦ Τρή]υατος τοῦ νερφῦ καὶ τὸν ἆ πήοσες οκάλες πυτίζυγται σή ἱριθμὲν τῶν σπαλῶν µερων ἀπό τὰ µέχοι τοῦδς ποὺ Βὰ δύναται ve), ον notion Mate τας δια Ἰἐκτελεοί έρτα foya καὶ πό φόρους ἐποχὰς Aa. Πολὺ ὑδὰ εὐχαριστηδῶ σαι σκάλες ὑππλ. γίοίλ]σαν νὰ κανονίσητὸν τρό᾿ iu δὰ ἐποτίζοντο. Ιπον τῆς διανομῆς' | Gd ézardiupey πρυσε του “at revs yeup ais Oe ἄλλην daoy tom iyeds. η τήμιαυς, i | | ' i | ὁ i