Back

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΜΥΡΤΟΥ

ΓΣΑΝΟΝ TOY AVPOTIBOY HOUSED PIAOY RUSH A | | Lonxokosdyca pet’ εὐχαριστήσεως τὴ” ἀξιόλογον καὶ |βοη ήσουν καὶ νὰ ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν σας, Ιδιαιτέρως ηὐχαριοτή-|δάση των. 'Ἡ Κυβέρνητις κατέχει καὶ διατηφεῖ τὰ ῆην διὰ τοὺς ἐπαίνους σας διὰ τὸν Λιευθυντὴν τῆς Γεωρ/ίας καὶ τὸ προσῶτικὰν τοῦ Ἱραφείαυ του, Εἶναι ἔνδειξις γεγναιοφροσύνης καὶ εὐθύτητος ἐκ μέρους σας νὰ ὁμιλήσητε οὕτω, διότι ἐδῶ καὶ εἰς τὴν ᾽Αιγλίαν---καὶ φανιάζοµαι εἷς ὅλον τὸν κόσμον ---εἶναι πάντοτε εὔχολον νὰ εὐρίσχη τις λάδη ἴς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ βοηθήπουν Ωω - j EL καὶ νὰ διευθύνουν τὰς γεωργικὰς ὃ τοθέσενς, ᾿Εχεῖ νον οἵτιγες ἐπικρίνουν τὸ Γεωργικὸν Τμήμα εδρίσκω ὅτι πάντυτὸ οχέπτονται ὅτι ᾖ Κυβέρνησις πρέπει νὰ χάµῃ δι᾽ αὐτοὺς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὤφειλον οἱ ἴδιοι νὰ κάµνουν. Εΐναι πάντοτε εὔκολον νὰ κατηγορῆτε τὴν Κυ βέρνῃσιν διὰ τὰ δινὰ σας λάδη. ᾽Αλλὰ ὁ πριοδευ- τικὸς Γεωφργὸς, ὁ ἐργωζόμενας ακληθὰ, γνωοίει ὅτι Suuav καὶ ἱχανὸν νὰ τὸν ἐνδαρρύνη εἷς τὰς προ- σπαθείας του καὶ νὰ τὸν βοηδήσῃ μὲ τὰς πλέον συγχοονιαµένα γνώσεις καὶ συμβονλὸς. ος. Ὅπωε εἴπατε, ἤ Κύπρος δὲν εἶναι χώρα αὖ- τάρκης καὶ τὸ ἐπίπεᾶδαν τῆς ζωῆς αας δύναται µό νον νὰ β:λτιωθῇ, ὅταν τὸ ἐπίπεδον τῆς [εωργίας σταδερῶς βελτιοῦται. Ἔχειε δίκαιον ὅταν λέγετε FOR Bim. TTT | ΛΟΓΟΣ τΗΣ ΒΥΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΗΤΟΣ KATA TO ANOWMA THE YEOPTIKHD EXGEDEOE MYPTOY THN ΚΥΡΙΒΚΗΝ, 14 ΣΕΠΤ. 94, Μεγάλως ἐκτιμᾶ τὴν εὐγενῆ σας ὑτοδοχὴν, πα. ]δανείσω ὁπαλλήλαυς τοῦ Τμήματος τούεσυ διὰ νὰ συμβουλεύσουν αὐεὸς διὰ τὰ δάση ὅχι δι αὐτὴν ἀλλὰ διὰ σᾶ- καὶ τὰ τέχνα σας εἶναι ἡ χληρονομµία σας καὶ ὁ ᾽Αοχιδασονόμος ὁ φύλαξ ὁ ὁποῖος εἶναι ἔτοιμος γά σῶς βοηθήση νὰ ἐπωφεληθῆτε ὅσον τὸ δυνοτὸν περισαύτερον τῆς χληλονοµίας ταύτης. Θερμῶς σᾶς παρακαλῶ πρὸς τὸ συμφέρον σας, ν᾿ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τοῦ Ἑμήματος καὶ νά ἐνισχύετε τὸν ᾿Αρχιδασονόμον εἷς τὴν προσπάθειάν του γιά σᾶς, ᾿Εκεῖναι οἱ ὁὅποξον δὲν συμμορφώνονταε κλέπταυν τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Ἐφ' ὅσον ὁμιλῶ διά τὰ δένδρα . ἐπιτρέφατέ που νὰ στρέφώ τὸν λόγον µου ἀπὸ τά δάση καὶ νά σᾶς πῶ ὅτι δύνασθδε νὰ καλλιεργήσητε περισσότερα ἑλαιόδενδρα ἐδῶ, ὥς Επίσης ὅτι πρέπει νὰ δώσητε µεγαλητέραν πρασοχΏν ες τὸ κλάδευµα τῶν ἔλαιο- δένδρων απς καὶ εἷς τὰς «μεβόδους τής αυλλογῆς ἔχει καλὸν φίλον τὸν Διευθυντὴν τῆς Γεωργίας, πρό |τοῦ καρποῦ. Δύνασθε νὰ μάθετε πολλὰ ἐκ τοῦ Κο βερνητικοῦ ὑποδειγματικοῦ ἑλαιῶνος ἐδῶ καὶ ἡ Κυ βέρνησις ἱδρύει πολλά φυτώρια ἑἐλοιῶν. Σεῖς θὰ δύ νασθε νά ποομηθευθῆτε ὅ τες χοειάζεσθε aw τό Φυτώριον Μόρφαυ. Γνωρίζω πολὺ καλὰ τὶ σηµαί- νουν γιὰ σᾶς τὰ ἐδώδιμα ἔλαια καὶ ἐκεῖνο ποὺ πολὺ μὲ ἁπασχολεῖ τώρα εἶναι ἢ ἕλλειψις ἐλαιολάδου. Κουκκιὰ χωρὶς λάδι δὲν ἀξίουν, Γι’ αὐιὸ θέλω ὅτι ή γεωργία εἶναι ἡ µήτηρ σας. Ὅταν αἱ πωθή- |νὰ φυτεύπητε περισσότερες ἑληῖς, ὥς ἐπίσης ἅμυγ- σεις εἶναι πολλαὶ καὶ δὲν βρέχει ἢ βρέχει πολὺ, δυνα-|δαλιὲς καὶ χαρουπιεῖς καθὼς καὶ ἀμπέλία τὰ ὑποῖα τὸν νὰ ναµίζετε ὅτι δὲν εἶντι φύσικὴ μητέρα, Μετὸ |εὐδοκιμοῦν τόσον πολὺ εἰς τὴν Κυμκυλὴν. Ὅταν χαρᾶς παυετήρησα πολλὰς ἐνδείξεις ὅτι οἵ γεωργοὶ φυτεύετε ἀμπέλια πρέπει ἁπαραιτήτως νᾶ συµβου- ἀντιλαμβάνονται τὴν. ἀναησίαν τῆς ἐπιμονῆς εἰς τὰς]λευθῆτε τὸν Γεωργικὺν Ῥοηδὸν καὶ νὰ ἔχηιε τὴν παλαιὰς µεβόδους. Είναι καλά νὰ λέγπ τις «ὅτι |γνώμην του διὰ τὰ χαλύτεψα εἴδη. Ἐφ' ὅσον αἲ φν- ἦτο ἀρκετὰ καλὸν διὰ τὸν πάππον µου εἶναι ἄρχκε. [τεῖαι τῶν ἑλαιῶν αὐξάνουν οἵ καλλιεργηταὶ πρέπει τὸ καλὸν καὶ γιὰ μένα», ἀλλ᾽ ὅιτι ἧτα ἀρχετὰ κα- [νὰ σχηματίσουν Συνεργατικὴν ΄Ἑταιρείων διά νὰ Adv Διά τὸν πάππον σου δὲν εἶναι ἀρχετὸν διὰ τὸν ἐγκαταστήσουν ἐλαιουφγεῖαν σόγχρογον. σύγχρονον κόσµην, ‘O γεωργὸ:, ὅπως καὶ κάθε [νωρίζῳ ὅτι ἐδῶ ἔχετε δυσκολίες διὰ πότισμα ἕνας ποὺ Ci ἁπὸ τὴν βιομηχανίαν πρέπει νὰ αυµ- [καὶ ὅπως συμβαίνει καὶ εἲς τόσα ἄλλα µέρη τῆς βιδίζῃ μὲ τὴν ἐποχὴν. “Ἡ Μηχανοποίητις εἰς τὴν |ήσου ἔχετε ἀγῶνα διὰ νερὸν. Ἐν τούτοις τὸ κλίμα Γεωυγίαν κατέκτησεν ἔδαφος καὶ ἐξαπλοῦται τα» εἶναι καλωήεσικο καὶ αἱ χημεριναὶ βροχαὶ ἀρκετά Ἰγέως., Τὸ διαμέρισμα σας δὲν εἶναι διὰ μηχανικὴν [ἄφθοναι ὥστε νὰ δύνασθε νὰ καλλιεργῆτο ποικι- Ικαλλιέργειαν εἰς μεγάλην κλίμακα, ἀλλὰ οἳ γεωργοὶ [λίαν πρὀϊόντων. Θά ἐπεθύμονν νὰ σῶς παροτρύνω ᾿Σπρέπει νὰ μελετήσουν τὸν σχηματισμὸν Συνεργατι. [ἐν τούτοις νὰ ἐξετάσητε κατὰ πύσαν χοησιμοποκῖτε ']κῶν “Ἐταιρειῶν διὰ μηχανήματα καὶ διὰ τοῦ. τρό- /πολλὴν γῆν διὰ σιτηρά καὶ ἐὰν δὲν ἦτο προτιμότε- που ταύτου νὰ γίνουν ἱκανοὶ νὰ χρησιμοποιήσουν 10ον νὰ χρησιμοποιῆτε τοιαύτην διὰ τἠν παραγωγὴν τὰ κατάλληλα συγχρονισµένα. μηχανήματα διὰ τὴν |κτηνοτροφικῶν φυτῶν διὰ μικρά Caer. περιοχὴν των. ο) Μοῦ εἶπαν ὅτι μερικαὶ ἀπὸ σας οἱ ὑποῖαι ἐπι» Ἐπίσης κατηυχαριατήδην ἄχούσας ὅτι εἴπετεί θυμοῦν νὰ διατηρήσουν αἶγας τοῦ σχοινιοῦ. εὐρί- τόσον εἰλικρινῶς μαὶ τόσυν εὐγλώττως διὰ τὰ δένδρα/σκαυν δυσκολίαν διὰ νὰ προμηδευῦῶσε τοιαύτος. . - : ‘ ‘i = ok Ἡ . καὶ τὴν δενδρυκαλλιέργειαν. Ὅταν λέγω, ὅτι οἱ 1 Κυβέρνησις ἐπιθυμεῖ νὰ ἑνθαρρύνη τὸν διατήρη κάτοικοι τῆς Νήσου αὐτῆς δὲν ἔχουν χαλλιτέρους]θησιν αἰγῶν τοῦ οχοινιοῦ, διότι καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι 8: φίλους ἀπὺ τὸν ᾿Αρχιδασρνόμον κοὶ τὸ προσωπικὸν| ἀντιληφθῆτε, ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου, τὰ ἐλενθέ- του, λέγω τὴν καδαρὰν ἀπήδειαν. Τὰ δάση σας εἷ-|θας βοσκῆς κοπάδια δὰ ἀντικατασταῦοῦν. Τὸ Γεωρ” ναι ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς Κύπρον. Πρέπει ν|γικόν' Ἑμῆμα δὺ σᾶς βοηθήση εἴς τοῦτο, καὶ ἀγο- ἀπααχολοῦν πολλὰς ἐργατικὰς χεῖρας κοὶ κρέπει ν᾿]θάζει τώρα χαταλλήλους αἴγας, τὰς ὁποίας δά πω- ἀντιπροσωπεύουν γιὰ σᾶς κεφάλαιον πολλῶν ἕχα-)λῇ ἔπειτα εἰςλογικάς τιµάς. ᾿Ιδάν ἐπεῖνοι ἀπό ὑμᾶς τομμυρίων λιρῶν. Ταξειδεύων ἀνὰ τὴν Γύπρον|οί ὁποῖοι θέλουν νά διατηρήσουν οἶγας τοῦ σχοι- βλέπω χιλιάδας σκαλῶν γῆ: γυμνῆς, ἡ ὁποία δὰ]νιοῦ ἀποταθοῦν πρὸς τὸν Γεωργικὸν Βοηδὰν. τῆς ἄπρεπε νὰ εἶναι ὁλοπμάσινη καὶ εὔφαρο: καὶ νὰ πα-| Μύρτου ἢ ἐπισκεφθοῦν τὴν Κτηνυτροφικὴν ᾿Ἔπαι» οάγῃ ἀφβόνους ἐσοδείας καὶ καλσοζωῖαν, ἐάν pdvovi wv ᾿Αδαλάσσης δά δυνηθοῦν νά ἰκανοπωιηθοῦν, τά δάση, τά ὁποῖα παρέχουν τὸ νερὸν, καὶ τὴν ὕ- Επίσης σᾶς εἰσηγαῦμαι νά δώσητε περισσοτί- γρασίαν εἷς τὴν γῆν, δὲν παραμελοῦντο καὶ δὲν]θαν προσοχὴν εἰς τὴν ὀρνιδοτοοφίαν ἡ ὅποία εὖδι - κατεστρέφοντο, Χιλιάδες σκαλῶν γῆς ἔγειαν διά) κιμεῖ εἷς τὴν περιοχὴν αὐτὴν, “Υπάρχει τώρα Πτη- τῆς διαβρώσεω: ἁκατάλληλοι διά καλλιέργειαν, ᾱἅ-]νοτρόφος εἰς τὴν ᾽Αὐαλάσσαν καὶ δύνασδε νά τὲν περ καὶ πάλιν ὀπείλεται εἰς τὴν παραμέλησιν καὶ ]συµβουλευδῆτε, Προπορασκευάζει ὃ νεαρὰς Ku- ἱκητασεροφὴν τῶν δασῶν, “Ἡ διατήρησις τοῦ. ἐδά.[πρίας οἱ ὁποῖαι ἀργύτερον δὰ χρησιμοποιηθοῦν ἆς ἁδηγοὶ εἰς τὴν ὕπαιῦρον. “Η μελισσοκομία ἐπίοης εἶναι τοῦ μέλλοντος, Χαίρω διότι 60 πράσωπα παρηκολούθησαν τά τε- λευταῖα µαθήµατα εἰς Μόρφου, 1 ἁγοία ιουτικὴ ῥλάστησις τῆς περιαχῆς σας εἶναι κατάλληλος διὰ τὴν µελισσοζωμίαν ἤ ὁποία ὃξν ἀπαιτεῖ μεγάλην πεῖναν, χρήματα ἤ γῆν, ἀλλὰ πρύπει νὰ χρησιµοποι. Αράττοµαι τῆς εὐχαιρίας νὰ τόν αυγχαρῶ διά τὴν [ήσετε τη σύγχωυνον Κυψέλην, μεγάλοι ἀριθμοὶ Ἱπρόαφατον προαγωγὴν του ἤ Grote τοῦ ἀξίζει ποςιιῆς ὑποίας ἑλπίζαμεν νά εἶναι διαθέσιμοι ἐντὺς ὁ- 2b, Δύναμαι νὰ οᾱς ἀναφέρω τὸ ἑξῆς ἄλλαι χῶραι]λίγου, “ παλαιοῦ συστήµατος Κυψέλη τοῦ τόπου ἱτοῦ κόσπου παριωλουθοῦν μετὰ δαυμασμοῦ ἐκεῖνο δὲν εἶναι καλὴ διότι δὲν δύνααθε νά πάρετο τὸ τὸ ὁτοῖαν τὸ μῆίμα τῶν Δασῶν κάμνει ἐδῶ.]έλιχωρὶς νά καταυτρέψετε τάς γηρύθρας. ᾿Ηολὺ αρυσοφάτως δύυ χῶραι μοῦ ἐζήτησαν νὰ τοὺς. Τελενιῶν τὸν λόγον μον, ἐπιθομῶ νὰ συγχαρῶ ια ἴφου: δά αὐξήτη πολὺ τὴν εὐημερίαν τῆς γεωργίας Ίσας, Πρέπει νά πᾶτε νά. δῆτο τάς ὑποδειγματικάς ἵς τὴν περιοχὴν σας καὶ νά ζητήσετε συμβουλάς, | Πο ρδε εὐνυχῆς εἰς τὺ ζήτημα τοῦτο διότι δύνασθε νὰ ἔχητε τὰς ὁδηγίας τοῦ κ. Φυγκραοίδη ὁ ὁποῖος ! 5 . . ΄ = κά γνωρίζει πολλὰ διὰ τὴν διστήρησιν τοῦ. ἑδάφους. ὀργασίας τάς ἁποίας ἐξετέλέσε τὸ 1 πωργικὺν Ἑμῆμα : } i αρ» ἐχείνους οἱ ὁποῖοι ὀργά- γὠσαν τὴν λαμπρὰν -ταύ: την ᾿Εκθεσιν ὡς ἐπίοις χοὶ ὅλους τοὺς Εκδέτας, Δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ xey δίσουν βρυβεῖα, ἀλλ᾽ ὅ- λοι ὅσοι ἐξέθεσαν τὰ προ] όντα των, συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκ Ψέσεως. Εὔχομαι εἷς ὅλους καλὴν τύχην καὶ εὖδαι- µονίαν. ἂν τῇ συνεργασία σας εἷς τὴν γῆν, Mul occ [ βαιῶ ὅτι τόσον yo 5 | σον Aol A Κυβόρνηοις day λο µβάνωμεν πάντυτε άλη] ϐ:νὸν ἐνδιαφέρον διὰ thy γεωυγίαν τῆς Νήσου καὶ πυοσπάῦειαν ἵνα σᾶς év- δαρρύνωμεν καὶ ἐνισχύ: σωμεν εἰς τὺν ἀγῶνα σας,