ᾖ6-- 43 | μα ᾱ- μμ. | or sft K. 47, DHMEIOMATA Ἡ Γεωυγία καὶ οἱ ἁπιοζῶνεες γενικῶς ἁμέσως Ex τῆς γῆς τυγχάνουυύιν ἀναμφιβύλως τῆς µεγαλυτέ- ρας πρυσοχῆς ἐκ µέρονς τῆς [υβευνήτεώς, Αν κυΐνῃ κανεὶς ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν γενοµένων Γρωργικῶν ἐκίέσεων κατὰ τὴν περίοδον ταύτην καὶ ἀπὸ ὅσα ἐπὶ τῇ κὐκαιρίᾳ τούτῃ ὀλέχθησαν ἐπισή- pug dnd yy ALE. av προαώρινὺν Κυβερνήτην ἄναμφιβόλως ἐξακριβώνῃ Sue ada νέα δημιουργικὴ περίοδος sean νη ἐν Κύπρῳ. Μὲι 5 µεγόλας ἐπαγγελίας τοῦ Kull wow χοὶ τὰς mie ουμβουλάς -ᾱς Ἰκουσεν παρά τῆς αὐτοῦ ἑξοχότητος, μετὰ τὸ Πέρα Πεδὶ, εἰς ay Ave οιν καὶ τήν Μύρτου, ὁ Κύπριος παραγωγὺς πρέπει, vd ἐντείνῃ τὰς προσπαθείας του καὶ νὰ ἀπυβλέψῃ! > εἰς τάς γέας κατευθύνσεις αἱ ὁποῖαι κοτὰ τόσον - λαμαπρὸν τρόπον διανοίγοντοι ὀμπρὸς του. Πρὸς τοῦτο ἐθεωρήσαμεν σκόπιμον νὰ δημασιεύσῶώμεν. τοὺς δύο μνημειώδεις διὰ τὸν πιθαγωγὸν τῆς Κύ- πρου λόγους τὴς αὐτοῦ ἐξοχότητας, τούς ὁποίους συὐνιστῶμεν ἰδιαιτέρώς νὰ µελετήσηῃ καὶ νά πρασέξη καὶ νὰ κάµῃ κτῆμᾳ του τὰς ἓν οὐιῷ διαλαµβανο- µένας ὑποδήτας, ἂν Βέλῃ νὰ πόῃ ἐμπρὸς καὶ νὰ ζήσῃ. Εἰς προσεχῆ φύλλα δὰ ἀσχοληθῶμεν εἰδικῶς μὲ τὸ κάθε ζήτημα ποὺ θίγεται ξεχωριστὰ κοὶ δὰ κάµωμεν τάς ἀνιγκαίας εἰσηγήσεις 'Επιθυμοῖμεν Όμως ἀπὸ τόρα νὰ ὑπογραμμίσωμεν τὴν σηµασίαν τὴν ὁπυίον ἔχει διὰ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν ἑνὸς ουγχρονισμένου προγράµµατος. διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Κυπριακῆς οἰκωνομίας ἡ παρονσία ἓν Κύπρφ, επ Ελὶ χεφυλῆς ἁρμυδίων ὑπκηρεσιῶν, ὀπιστημόνων καὶ « παροσώπικοτήτων, ὅπως ὅ πρ. Διευθυντὴς τῆς Γεωρ γίας κ, Χδρστ, ὁ ᾿Αρχιδασονόμος κ. Γυυώτεμερ καὶ οἱ διακεκρικένοι ουνεογάται του xx. Πόπιν, Δάβι ταον καὶ Γκάρτον, Φυγχαίραμεν τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν πολυτίµων ὑπηρεσοιῶν των καὶ τὐχόμεθα ὅπως ἡ Κύπρος ἐπιωφεληθῇ ὅσον τὸ δυνατὸν περισαότερον τοήτων χατὰ τὴν ἐνταῦθα ἓ διαμυνὴν τῶν. «Ῥόρος Εἰσοδήματος ᾿Αγνοοῦμεν πῶς νά ἐξηγήσωμεν τὴν νέαν τα κτικὴν τοῦ Διωιχητοῦ. Φάρου. Εἰσυδήματος καὶ ἡ ἀνησυχία τοῦ κοινοῦ εἶναι µεγάλη καὶ δικαιολογη ε µένη μὲ τά µέτρα τὰ ὁποῖα λαμβάνονται ὑπ σὐτοῦ τὰ ὁποῖα δύνανεαι κάλλιστα νὰ χορακτηρισθῶσιν ὡς, ἐπίθεσις καὶ ἔφοδος κατά παντὸς πολίτου πρὸς ἐξασφάλισιν ὅσον τὸ δυνατὸν ὑψηλοτέρας χλίμαχο: φύρον εἰσυδήμωτος. ᾿Ανίδεοι πολῖται, γἑωργοὶ ἢ ἄλ-] λοι κάτοικυι τῆς Κύπρου ἑβυμβαρδίοῦ γσαν μὲ εἷ- δυποιήσεις wot A ox. Φύρου εἰαυδήματος καὶ κα λοῦντοι ἄλλοι μὲν μὴ πληρώσαντες μέχρι σίμερον νὰ κατ,βάλωσιν πολλῶν περασμένων ἐτῶν gogo λογίαν, ἄλλοι δὲ φορολογούμενοι κατὰ τὰ δισυρεύ σαντα ἔτη dad τής ἐφαρμυγῆς τοῦ νόµου pe dee οωαμένον πουοστὸν, νὰ πληρώσιασιν τουλάχιστον τὸ δειαπλάσιον τοῦ πυσυστοῦ τούτου. κυτὰ τὸ τρέχον διος, ° Εΐνε µών αὐθαιρεσία ἄνευ προηγουμένου ἢ τοι αύτη τοκτικὴ καὶ κάµνοµεν ἔκκλησιν ὅκι πλέον πρὺς τὸν κ. Αιοικητὴν ἀλλ ἀπευδείας πρὸς τὴν ᾿Ανωτά- την ἐν Κύπεῳ ᾿ Αρχὴν καὶ ἐξαιτούμεθα τὴν ἄμεσον λῆψιν μέτρων, διότι τὸ Κυπριακὸν κοινὸν ὑπέοτη ἀνύκοπτον µίαν ἐπίθεσιν καὶ χρειάζεται πραγματι κἢν προστασίαν. Θὐ ἀντείπῃ τις, ὅτι ὑπάρχει ἢ ἀναθεώρησις εἰς] τῶν ἴδιον τόν η. Διοικητὴν καὶ ἡ ἔφεσις εἰς τὸν Δι: καοτὴν αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ ἑξασφιλίαωσι τὸν πολίτην. ΠΗ μπυρεῖ ύμως νὰ ὑπολογίοῃ ti dd ατοι Χίσῃ εἲς τὸν κοινὸν πυλίτην ὕλη οὐτὴ ἡ ἀδικαιολό-] γητος τοντικἡὴ κυὶ ὁ ἑπερβολικός, ἕῆλος τῆς ύπηρε-] αίας τοῦ φόρου νἰσυδήµατος Οὐδεῖς απρέπιι νὰ de! noqeyy τὰ (page λογικὰ Bday dea va Sayer) dow: αἱ διάφοφοι ὑπηρεσίαι GAA ets τῆν απροκειμένην πηθίπιωυιν Anjopove tect duguhds, ὅτι ἕνας φόρος] αρόπει νὰ ἔχη ὠθισμένις προούντα, πρώτιστα τῶν) ὁποίων νἀ εἶνε ἴοος, δίκαιος καὶ ὅμι ἀντιδημοτικὺς, | Φαντοζόμεῦα ὅ ὅτι εἶνε ἀνάγκη νὰ λειτουργήσουν aye σως αί εἰδικαὶ ἐπιτροποῇ αἱ πρυβλεπόμεναι ὑπὸ τοῦ] γόµωυ καὶ va παμαπόμι Ὀῷσιν ot σχετικαὶ ὑποθέσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἄπειροι οήμέρον πυὸς ἀνακούφι ιν] τῶν πιο μμένων ὑπερβυλικὸ πυλινῶν,