ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Μὸὲ τὴν τροπσποίησιν τοῦ νόµου 11)60 περὶ Δημαρχεί- ων ἡ πόλις Λεμεσοῦ, κατὰ µοναδικὴν περίπτωσιν ἀπὸ τῆς .᾽Αγγλυῆς κατοχῆς εἶναι καταδικασμένη νὰ παραμείνῃ ἄνευ (Δημοτικῶν ᾿Αρχῶν ἐκλελεγμένων ἀπὸ τὸν ἐνδιαφερόμενον λαὸν αὐτῆς ἐπὶ ὃ ὁλόκληρα ἔτη. Ἰαὶ ἐρωτᾶται κανεὶς πατὰ ποἰαν λογικὴν, πρέπει 2ὔ χιλιάδες ἄνθρωποι, ὅσοι εἶναι οἵ κάτοικοι Λεμεσοῦ, νὰ στερηθῶσιν τῶν κεκτηµένων δικαι- ὠμάτων των, νὰ ἐχλέγωσι καὶ νὰ ἔχωσιν ὑπευθύνους δια- χειριστής τῶν δημοτικῶν των πραγμάτων Είναι τόσο πολ. λαπλὰ καὶ λεπτομερῆ τὰ. ζητήματα ἑνὸς Δήμου καὶ ἆπαι- τοῦσι τόσον λεπτολόγον παρακολούθησιν, ὥστε ἀσφαλῶς νὰ εἶναι ἀπογοητευτικὴ ἤ γεωστὶ δημιουργηδεῖσα κατάστα- σις καὶ Ὀλιβερὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπὶ τόσον μακρὸν χρόνον στερήσεως ὑπευδύνων Δημοτικῶν ᾿Αρχῶν. Κομίζοµεν, ὃτι εἶναι ἐπάναγκες νὰ ἀναθεωρηθδῇ ἡ νε: οφανἠς Δημοτικὴ νομοθεσία καὶ νὰ προκηρυχθῶσιν τὸ τι χύτερον δηµοτικαί ἐκλογαὶ εἲς τὴν Λεμεσὸν διὰ τὸν ὑπόλοι- πον χρόνον τῆς τρεχούσης Δημοτικῆς περιόδου. Αὐτὸ ἐπι- βάλλει τὸ γόητρον Λεμεσιανοῦ Λαοῦ καὶ Βυβερνήσεως, ΚΤΗΝΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Μετὰ μεγάλης εὐχαριστήσεως, ὁ κόσμος τῶν συναλ- Jaropévoy pé td τηµατολόγιον. Δεμεσοῦ, εἶδε τήν ἀντι- κατάστασιν τοῦ πρώτου γραµµατέως ὑπὸ τοῦ νέου τοιούτου κ, Κανελλὶδη. Φανταζόμεῦα, ὅτι, πολλὰ δὰ ἔχῃ νὰ κάµῃ ὁ γέος γοαμματεὺς καὶ ἀναμένομεν τήν πρὸς τοῦτο δρᾶσιν του τικὸν ἀγῶνα, μὲ ὑπεύθυνον χειρ σμὸν τοῦ ᾿Ενωτικοῦ ζητή- µατος τῆς Πατρίδος µας, καὶ τῶν ἐἔσωτερ κῶν ὑπυθδέσεων αὐτῆς. ‘ Τὰ δύσκολα προβλήµατα τοῦ λαοῦ νὰ ἄντιμετωπι- αθῶσιν σωστικῶς καὶ ἄνευ χρονοτριβῆς' va ἐξευρεῦῶσιν οἵ τρόπὀι καὶ τὰ µέσα τῆς προαγωγῆς νωγική γαλήνη καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ i κοινωνικὴ. ἀλληλεγ- γύη. Νά γίνῃ πίστις ὅτι ἡ ἐπιδίωξις τῆς εὐημερίας τοῦ τόπου δὲν . ἀποτελει ἀντὶθεσιν, οὔτε δημιουργεῖ άσυμβὶβα- στον μὸ τὰς ἐθνικὸς φιλοδοξίας καὶ τὰς ἐδνικὴς µιας πὸ- ποιθήσεις, αἱ Snot εἶνε καὶ δὰ παραμείνουν, τα ἀκατά- λυτα τέµπλη τῆς ἐθνικῆς µας Ὀρησχείας. Αὐτό ἀπαιτοῦν ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀναβολῆς αἱ σηµερι- vai κρ΄σιµοι περιστάσεις, αὐτὴ, αὕτη ἡ ἐπιβίωσις τοῦ Γυ πριακοῦ λαοῦ. : Πιστεύοµεν. ὅτι ἡ µεγάλη πλειονότης τοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ, ὅπως dvatéon καθωρϊΐσαμεν, δὰ ἀναλάβῃ ταχέως τὰς εὐθύνας της εἰς τὴν διαχείρισιν τῶν Κυπριακῶν ύπο βάσεων καὶ ὅτι, ἐντὸς ὀλίγου, Όά χειροκροτήσωμεν τοὺς πρωτοπόρους ἑνός Κόμματος, ἐξυπηρετικοῦ τῶν ἀληδεινῶν συμφερόντων τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖον δὰ μείνῃ εἰς τὴν πο- λιτικὴν ἱστορὶαν αὐτῆς ὣς τὸ Κόμμα τῆς ᾿Αναγεννήσεως. Ὁ Κυπριακὸς λαὸς εἶνε εἰς θέσιν νὰ κρίνῃ, τὸ ἔθνι- nde ὀρδὸν καὶ ὠφέλιμον» καὶ μπορεῖ νὰ διεξαγάγῃ ὅπως Ἰοµίζει καλλτερον τούς ἀγῶνας του, διεκήρυξεν ὁ πρωδθυ- πουργὸς τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἔχει καθῆκον νὰ τοὺς διεξαγάγῃ καὶ δὰ- τοὺς φέρῃ ἀσφαλῶς εἰς τὸ εὐτυχὲς καὶ αἴσιον ἆπο- τέλεσμα. : Ὑπεύθυνος : 1. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, Τ.Π. ᾿Οκκόνορ Νο 9.--- Δεμεσὸς Πύποις: «ΛΑΤΓΚΟΝ. ΠΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ» «Οδὸς Πεωργίου τι ΝοΙ1Τ, Λεμεσὸς, συνῆθεις περιστάσεις βεβαϊως, τοῦτο ἔδει νὰ μεὶνῃ ἀπαρατ! καὶ εὐημερίας τοῦ ᾿ τόπου, πρὸς πάσας τὰς κατεῦθύνσεις, Να ἐπιδιωχθῇ ἡ κοι-΄ μὲ τὸ καὶ χρειάζεται ἄμεσος πρὸς τοῦτο δρᾶσις, νὰ παραπέμψη.. διά νά κάµωμεν τὰς κρίσεις µας. Ἐκεῖγο ποὺ δὲν ἐννόησεν ὁ κόσμος, εἶνε διατὶ & µετετέθη ὁ τέως γραμματεῦς εἰς ᾽Αμμό(ῶστον, ἀντὶ µεταβῇ καὶ διηυθέτησεν ὥστε νὰ τεὺῇ ὑπὸ σύνταξιν. : ϱητον. ᾽Αλλ’ ὡς ὄχουν τὰ πράγματα νομὶζομέν ὅτι ἡ Κ4 βέρνησις δέν ἔπρεπε νὰ δέσῃ ἀμέσως ὑπὸ σύνταξιν τὸν ἐπιθυμοῦντα νὰ μετατεὺῇ ὑπάλληλον, ἐὰν τοῦτο ὡς μᾶς πλ ροφουοῦν συνέβη, ἀλλὰ νὰ τὸν ὑποβάλῃ εἷς τὰς ἐκ τῆς ἀρ GEM TOV κυρώσεις. ΣΟΔΑΠ ‘ Εϊνε ἀκόμη τυπωμένα «εἰς τοὺς τοίχους τῆς πόλε διάφορα ἀπὸ τὰ κπτυπητὰ συννήµατα, μὲ τά ὅποῖα οἵ διαφερόµενοι κυρίως, ὀλίγοι ὑπεύδθυνοι συντάχται τῆς ο μερινῆς καταστάσεως τοῦ ᾿Οργανισμοῦ αὐτοῦ, ἐκάλουν το ἀμτελυυργοὺς εἰς συ /αγεριὸν καὶ συλλαλητήρια, ἐναντίά τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, γὰ κάµῃ μίαν οζυὴ ἐκκαθάρισιν, μιᾶς ἀπὸ πολλοῦ σοβούσης ἀτασδαλίας καὶ. ἀσυμφόρυυ καταστάσεως. 8 Mot otegqov obdenta, tehearini dndpacis dvnye 4 γέλθη ἐκ μέρους τῆς ᾿ Κυβερνήσεως, μετὰ ἀπὸ τὴν συνύγ τευξιν ὠρισμένων συμβούλων τοῦ ΣΟΔΑΠ μετὰ τοῦ Ky βερνήτου. Οἰαδήποτυ καὶ ἄν εἶνε ἤ τελειωτικὴ ἀπύφασις τῆς Κυβερνήσεως, νομίζομεν ὅτι λαμβανομὲνης τῆς σοβαρότῃ-' τος τοῦ ζητήματος ὑπόψιν, ἔδει προηγουμένως νὰ μελετη δῇ τὸ ζήτημα ἐπισταμένως. ἀπὸ πἀάσης πλευρᾶς καίνάμ ἀφεῦῇ τὸ ζήτημα τοῦτο τόσον βασικὸν διὰ τήν καθόλ Κυπριακὴν οἰκονομίαν, εἰς τό ρεῦμα τοῦ χρόνουν καὶ τ τυχαίας καὶ μοιραὶας ἐξελίξεώς του. ᾿ Δόν πρόκειται δὲ µόμον νὰ δοδοῦν ὠρισμέναι ἔκατ τάδες χιλιάδες λιρῶν πληρώμόμεναι ἀπὸ τὸν ἀσφικτως διὰ τήν οἰκονομικὴν ἀντοχὴν τοῦ Κυπρίου φορολογουμέ νου. Δὲν πρόκειται νά ἀνακουφισθῶσιν, ἐὰν δὰ ἀνακουφι σδῶσιν ἔστω καὶ προσωρινῶς, αἱ χιλιάδες τῶν ἀμπελουργᾶ ἐμβάλλουμα. τοῦ δανείου. Τὸ ζήτημα τοῦ ΣΟΔΑΒ. εἶνε ποκὺ σοβαρύτερον ἀπό ὅτι φαίνεται. Δι’ αὐτὸ κάµνά μεν ἔκκλησιν εἲς τὴν Κυβέρνησιν, πρὸ οἰασδήποτε ἐνεργείσς, ὑποῖα μετὰ ὀλιγοήμερον ἐργασίαν νὰ καταλήξῃ εἰς δεεικὰ συµ-- περάσµανα καὶ εἰσηγήσεις εἰς τὴν Κυβέρνησιν. a Πρὸ παντὸς, νά ἀπομακρυνΏοῦν οὗ µέχρι σήμε ὑπεύθυγυι, γεγικῶς, εἶτε διοικητικοί, εἴτε olxovoptxot τεχνικοὶ παράγοντες. Τά οἰκτρὰ ἀποτελέσματα τοῦ Σ0Δ. πρέπει νά ὁδηγήσουν εἰς τὸ κλεϊσιμον τῆς εἰσύδου τού πρὸς τὸν ΣΟΔΑΠ καθ᾽ οἰονδήποτε τρὐπον. Κατ’ ἀκολουθίαν, εἰσηγούμεδα, ὅπως κηρυχῦῇ οὖσ δης διά τὴν Κύπρον ἡ οἰνοπνευματοβιομηχανία, dao σδῶσιν οἳ οἱοιδήπονε ἐπιχειρηματίαι τοῦ εἴδους καὶ gui σθῆ. ἡ βιομηχανία αὐτὴ, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν µέχρι σήμερου. δοµένων ἐδῶ καὶ εἰς ἄλλας ὀϊνοβιομηκανικὰς χῶρας, άπο στικῶς καὶμόνον διά τὸ συμφέρον τῶν ἐνδιαφερομένων πελουργῶν. Αρκετά ἐπείνασαν οἱ ἀμπελουργοί, καὶ ἐδυ χησαν καὶ ἐπάχυναν μὲ τὸ αἷμα των τούς Διαφόρους οἶνο µηχάνους. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει καθῆκον νά ἀπαλλάξῃ τε τικά τοὺς ἀμπελουργοὺς, ἀπὸ τὸ φάσµα τῆς πείνας τ ποῖον κυριεύει τὰς ὑπάρξεις τῶν, ἀπὸ τὴν δυστυχίαν τὴν ἐξουθόνωσιν εἰς ἣν εἶνε καταδικασµένοι. Πρέπει θυσὶᾳ νὰ προστατευθῶσιν ὁριστικῶς οἱ ἀμπελουργοὶ µέ καλλἰτερον δυνατὸν τρόπον καί εἶνε πρὸς τοῦτο ὄυνα f+ : τὸ ζήτημα πρὸς µελέτην εἰς ὡρισμένην ἐπιτροπὴν, ἡ